Юридична практика
Тема: Перевірки та відповідальність

Оскарження дій органу ДПС щодо складання акта перевірки

Суть справи. ТОВ «Ф» вважає, що при проведенні перевірки органом ДПС грубо порушено норми чинного законодавства України, оскільки його дії щодо прийняття і вручення акта невиїзної документальної перевірки вчинено у не передбачений законом спосіб.

Орган ДПС стверджує, що при проведенні перевірки та складанні акта перевірки ним не було порушено норми законодавства України, чинного на момент виникнення спірних правовідносин, а відтак вимоги ТОВ «Ф» є неправомірними й такими, що не грунтуються на законі.

Рішення суду. Вищий адміністративний суд України (далі — ВАСУ), підтримуючи позицію органу ДПС, зазначив таке. Не погоджуючись із діями органу ДПС з проведення та складання акта перевірки, ТОВ «Ф» звернулося до суду.

Рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій позов задоволено повністю, визнано неправомірною бездіяльність органу ДПС та зобов'язано вчинити дії.

Вважаючи, що при винесенні рішень судами першої та апеляційної інстанцій допущено порушення норм матеріального та процесуального права і, як наслідок, винесено рішення, що не повною мірою грунтується на законі, державний податковий орган звернувся з касаційною скаргою до ВАСУ, в якій просить скасувати рішення судів попередніх інстанцій та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову повністю.

За результатами перегляду скарги ВАСУ дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до положень КАС (у редакції, яка діяла на час виникнення спірних правовідносин) справа в адміністративному суді може бути порушена за наявності між сторонами публічно-правового спору, оскільки у розумінні ст. 3 цього Кодексу справа адміністративної юрисдикції — це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, в якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, які породжують, змінюють або припиняють права та обов'язки у сфері публічно-правових відносин, вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, якщо позивач вважає, що цими рішеннями, діями чи бездіяльністю його права чи свободи порушено або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші обмеження прав чи свобод (ст. 2, п. 1 частини першої ст. 17 КАС).

З наведених норм права випливає, що позивач на власний розсуд визначає, чи порушено його права рішеннями, дією або бездіяльністю суб'єкта владних повноважень. Проте ці рішення, дія або бездіяльність мають бути такими, які породжують, змінюють або припиняють права та обов'язки у сфері публічно-правових відносин.

Водночас вчинені податковим органом дії щодо прийняття та вручення акта невиїзної документальної перевірки не породжують для платника податків настання будь-яких юридичних наслідків та не впливають на його права й обов'язки.

Таким чином, оскаржені ТОВ «Ф» дії податкового органу неможливо вважати його рішенням, дією чи бездіяльністю, які породжують, змінюють або припиняють права та обов'язки суб'єкта господарювання у сфері публічно-правових відносин, а відтак вони не підпадають під дію п. 1 частини першої ст. 17 КАС.

Зважаючи на наведене, суд касаційної інстанції зазначає, що суди попередніх інстанцій, задовольнивши позовні вимоги, помилково не звернули увагу на те, що обраний позивачем спосіб захисту порушеного права не відповідає його змісту. А відтак рішення судів попередніх інстанцій є помилковими, оскільки провадження у справі підлягало закриттю у зв'язку з тим, що така вимога не є способом захисту прав платника ПДВ і не підлягає розгляду в адміністративному суді.

Відповідно до частини першої ст. 157 КАС суд закриває провадження у справі, якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства. А згідно з частиною першою ст. 228 цього Кодексу суд касаційної інстанції скасовує судові рішення в касаційному порядку і залишає позовну заяву без розгляду або закриває провадження у справі з підстав, установлених статтями 155 і 157 КАС.

Виходячи з вищезазначеного, ВАСУ за результатами розгляду касаційної скарги державного податкового органу задовольнив її частково, скасував рішення судів попередніх інстанцій та закрив провадження у справі.

Суть справи. При проведенні перевірки органом ДПС виявлено порушення суб'єктом господарювання ТОВ «Б» норм законодавства України, чинного на момент виникнення спірних правовідносин, складено акт та винесено податкове повідомлення-рішення, яким донараховано податкові зобов'язання з податку на прибуток та застосовано штрафні санкції.

ТОВ «Б» звернулося до державного податкового органу районного значення зі скаргою про скасування прийнятого податкового повідомлення-рішення. За наслідками розгляду скаргу залишено без задоволення, а донараховані суми податкових зобов'язаньбез змін. ТОВ «Б» наполягає на тому, що органом ДПС грубо порушено норми чинного законодавства України, а відтак прийняті рішення державного податкового органу підлягають скасуванню.

Рішення суду. ВАСУ, частково підтримуючи позицію органів ДПС, зазначає таке. Керуючись нормами чинного законодавства України, діючого на час виникнення спірних правовідносин, державним податковим органом проведено перевірку ТОВ «Б» щодо дотримання останнім вимог податкового, валютного та іншого законодавства. У результаті такої перевірки виявлено порушення суб'єктом господарювання норм чинного законодавства, складено акт і винесено податкове повідомлення-рішення, яким ТОВ «Б» донараховано податкові зобов'язання з податку на прибуток та застосовано штрафні санкції.

Не погоджуючись із донарахованими сумами податкових зобов'язань, ТОВ «Б» звернулося до державного податкового органу із скаргою (за процедурою апеляційного узгодження податкового зобов'язання) про скасування прийнятого податкового повідомлення-рішення.

Рішеннями державного податкового органу районного значення скаргу платника податків залишено без задоволення, а донараховані суми податкових зобов'язань — без змін.

Не погоджуючись із рішенням, прийнятим за результатами розгляду скарги, ТОВ «Б» звернулося із позовом до суду.

Рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій позов задоволено повністю.

Вважаючи, що при винесенні рішень судами першої та апеляційної інстанцій допущено порушення норм матеріального та процесуального права і, як наслідок, винесено рішення, що не повною мірою грунтується на законі, державний податковий орган звернувся із касаційною скаргою до ВАСУ, в якій просить скасувати рішення судів попередніх інстанцій та прийняти нове рішення, яким у позові відмовити повністю.

За результатами перегляду скарги ВАСУ дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до пп. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 Закону № 2181 (чинного на час виникнення спірних правовідносин) у разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму податкового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу із скаргою про перегляд цього рішення, яка подається у письмовій формі та може супроводжуватися документами, розрахунками і доказами, які платник податків вважає за потрібне надати. Скарга має бути подана контролюючому органу протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податків податкового повідомлення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується. Контролюючий орган зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів від дня отримання скарги платника податків на його адресу поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. У разі коли контролюючий орган надсилає платнику податків рішення про повне або часткове незадоволення його скарги, такий платник податків має право звернутися протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання відповіді, з повторною скаргою до контролюючого органу вищого рівня, а при повторному повному або частковому незадоволенні скарги — до контролюючого органу вищого рівня із дотриманням зазначеного десятиденного строку для кожного випадку оскарження та зазначеного двадцятиденного строку для відповіді на нього.

Рішення контролюючого органу, прийняте за результатами розгляду скарги платника податку про перегляд податкового повідомлення-рішення і яким його залишено без змін, є документом, який не породжує правові наслідки для суб'єкта господарювання щодо обов'язку зі сплати податкового зобов'язання. Офіційним письмовим документом, який породжує для платника податків обов'язок сплатити суму податкового зобов'язання, визначену податковим органом у випадках, передбачених законодавством, є податкове повідомлення-рішення.

Відповідно до п. 1 частини першої ст. 17 КАС (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. Обов'язковою ознакою нормативно-правового акта чи правового акта індивідуальної дії є створення юридичних наслідків у формі прав, обов'язків, їх зміни чи припинення.

Згідно з п. 1 частини першої ст. 157 КАС суд закриває провадження у справі, якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Зважаючи на те, що обраний позивачем спосіб захисту права не відповідає його змісту та не підлягає розгляду в суді, провадження в адміністративній справі слід закрити.

Виходячи з вищевикладеного, ВАСУ за результатами розгляду касаційної скарги державного податкового органу задовольнив її частково, скасував рішення судів попередніх інстанцій та закрив провадження у справі.


Владислав РОЗМОШ,
заступник директора Юридичного департаменту
ДПА України
начальник відділу представництва інтересів органів
ДПС у судах касаційної інстанції та узагальнення судової практики