Юридична практика
Тема: Інше

Ділова мета як визначальна умова формування валових витрат

Суть справи. За результатами проведеної перевірки ПП «В» контролюючим органом нараховано зобов'язання з податку на прибуток підприємств у зв'язку із тим, що суб'єкт господарювання безпідставно відніс до складу валових витрат суму коштів за збитковою операцією (виготовлення друкованого засобу масової інформації) без наявності ділової мети.

На думку підприємства дії податкового органу є протиправними та суперечать нормам податкового законодавства, оскільки поняття господарської діяльності охоплює також і некомерційну діяльність підприємства, у зв'язку з чим одержання прибутку за наслідками здійснення витрат на виготовлення друкованого засобу масової інформації не є обов'язковою умовою для включення таких витрат до валових витрат підприємства.

Рішення суду. Вищий адміністративний суд України (далі — ВАСУ), перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги органу ДПС з урахуванням такого.

Як встановлено матеріалами судової справи, суб'єкт господарювання звернувся до суду із позовом про скасування податкового повідомлення-рішення, прийнятого на підставі акта про результати планової виїзної документальної перевірки дотримання ПП «В» вимог податкового та валютного законодавства.

Суди попередніх інстанцій підтримали позицію платника податку щодо правомірності відображення ним у податковому обліку суми валових витрат, витраченої при здійсненні операції, від якої немає економічного ефекту, та прийняли рішення про задоволення позову, скасувавши зазначене податкове повідомлення-рішення.

Однак суд касаційної інстанції не погодився з висновками судів попередніх інстанцій з огляду на таке.

Підставою для прийняття органом ДПС податкового повідомлення-рішення, що оскаржується, став висновок у акті про безпідставне включення позивачем до складу валових витрат підприємства витрат на випуск газети з огляду на відсутність доказів використання результатів цієї операції у власній господарській діяльності.

Відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону про прибуток валові витрати виробництва та обігу — це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

За змістом пп. 5.2.1 п. 5.2 цієї статті до складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 — 5.7 ст. 5 Закону про прибуток.

Таким чином, однією з обов'язкових умов для віднесення витрат підприємства на оплату послуг до складу валових витрат є зв'язок цих витрат з господарською діяльністю платника.

У ст. 42 Господарського кодексу зазначено, що підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, яка здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Зі змісту п. 1.32 ст. 1 Закону про прибуток випливає, що господарська діяльність — це будь-яка діяльність особи, спрямована на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою.

Аналіз наведених законодавчих норм дає підстави для висновку, що для цілей оподаткування визначальним критерієм для кваліфікації діяльності платника як господарської є спрямованість такої діяльності на отримання доходу. І хоча збитковість господарської діяльності не може бути підставою для визначення такої діяльності як негосподарської, позаяк при здійсненні господарських операцій існує звичайний комерційний ризик не отримати дохід від конкретної операції, втім визначальною ознакою господарської діяльності є наявність ділової мети, що полягає в намірі отримати економічний ефект від операції.

У розгляді цієї справи платник податку не надав жодних пояснень щодо того, у чому саме полягала господарська мета діяльності з випуску газети. Суб'єктом господарювання ані під час перевірки, ані в процесі вирішення цього спору не надано жодних доказів, які б дозволили виявити факт економічної вигоди від зазначених поліграфічних послуг як підставу для висновку про зв'язок витрат на придбання цих послуг з господарською діяльністю підприємства.

Висновок судів, що господарська діяльність може здійснюватись і без мети отримання прибутку, є помилковим, оскільки поняття некомерційної господарської діяльності властиве господарським правовідносинам, тоді як у податкових правовідносинах неодмінною характерною ознакою господарської діяльності є її спрямованість на отримання доходу в грошовій, матеріальній чи нематеріальних формах, як це зазначено у п. 1.32 ст. 1 Закону про прибуток.

Отже, відсутність будь-яких фактичних даних щодо підтвердження наміру ПП «В» отримати економічну вигоду від придбаних послуг виключає правильність висновку судів попередніх інстанцій про неправомірність донарахування контролюючим органом податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств за податковим повідомленням-рішенням, що оскаржується.

Враховуючи викладене, ВАСУ касаційну скаргу органу ДПС задовольнив, скасував рішення судів попередніх інстанцій та у задоволенні позову платнику податків щодо скасування податкового повідомлення-рішення відмовив.


Владислав КОЧКАРОВ,
директор Департаменту правової роботи ДПС України

Віталій КЕМІНЬ,
головний державний податковий інспектор відділу
представництва інтересів органів ДПС у 
судах касаційної
інстанції та 
узагальнення судової практики Юридичного управління