Новини
Тема: Приватні підприємці

Підприємницька діяльність

Чи може фізична особа — підприємець при переході на сплату єдиного податку зменшити суми авансових платежів з ПДФО, зазначені в декларації про майновий стан і доходи, шляхом внесення змін до такої декларації?


Внесення змін до податкової звітності у разі самостійного виявлення платником податку помилок, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, здійснюється відповідно до вимог ст. 50 Податкового кодексу.

Зокрема, у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначено ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно виявлено.

При здійсненні фізичною особою — підприємцем виправлення помилок, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації про майновий стан і доходи, як шляхом відображення відповідних виправлень у складі декларації за будь-який наступний податковий період, так і шляхом подання уточнюючої декларації у розділі VI «Розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» слід зазначити відповідні уточнення суми податкових зобов'язань з ПДФО за звітний податковий період. Тобто фізична особапідприємець не може зменшити зазначені в податковій декларації суми авансових платежів з ПДФО шляхом внесення змін до такої декларації.

Для зменшення суми авансових платежів з ПДФО фізичній особіпідприємцю доцільно до настання строку сплати авансового платежу подати до органу ДПС заяву у довільній формі, в якій як підставу для зменшення суми авансових платежів зазначити перехід на спрощену систему оподаткування.

 

Як фізична особа — підприємець, яка здійснює декілька видів економічної діяльності, при заповненні розділу І додатка 5 до податкової декларації про майновий стан і доходи повинна відобразити суми документально підтверджених витрат, які не можна віднести безпосередньо до окремого виду економічної діяльності?


Відомості про провадження господарської діяльності фізичними особами — підприємцями відображаються у розділі III податкової декларації. Разом із зазначеною декларацією заповнюють і подають додаток 5 «Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності» до неї (пп. 3.1 п. 3 розділу ІІІ Інструкції № 1395).

Згідно з пп. 6.1 п. 6 розділу IV Інструкції № 1395 у додатку 5 доходи, отримані від провадження кожного виду економічної діяльності, відображаються в окремому рядку розділу I із зазначенням у колонці 2 назви і коду виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід.

З урахуванням наведеного, у розділі І додатка 5 окрім загальних показників провадження господарської діяльності за результатами звітного податкового року зазначаються відповідні показники щодо кожного окремого виду економічної діяльності, який здійснює платник. Отже, платник повинен вести окремий облік доходів, отриманих від провадження окремого виду економічної діяльності, та сум документально підтверджених витрат, безпосередньо пов'язаних з провадженням такого виду економічної діяльності.

Якщо суми документально підтверджених витрат не можна віднести безпосередньо до окремого виду економічної діяльності, то такі витрати підлягають розподілу, а саме: до сум документально підтверджених витрат, безпосередньо пов'язаних з провадженням окремого виду економічної діяльності, відносять суму, яка визначається виходячи з питомої ваги суми доходів, отриманих від провадження такого виду економічної діяльності, у загальній сумі доходів, отриманих від провадження господарської діяльності.

  

Як розрахувати та відобразити авансові квартальні платежі з ПДФО в квартальній податковій декларації про майновий стан і доходи, яку подає фізична особа — підприємець (у тому числі новостворений) при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну?


Згідно з пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу авансові платежі з ПДФО розраховує підприємець самостійно, але не менш як 100% річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у зіставних умовах), та сплачує до бюджету по 25% щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

Фізичні особи — підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну чи сплачували фіксований податок до набрання чинності Податковим кодексом, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочато таку діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Підпунктом 1.2 п. 1 розділу ІІІ Інструкції № 1395 передбачено, що такі підприємці зазначають у рядку 2 податкової декларації номер відповідного кварталу арабською цифрою від 1 до 4.

Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи станом на дату державної реєстрації підприємцем. Платники податку розраховують і сплачують авансові платежі у строки, визначені пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу, що настануть у звітному податковому році (пп. 177.5.2 цього пункту).

У додатку 5 «Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особоюпідприємцем від провадження господарської діяльності» до податкової декларації зазначають результати провадження господарської діяльності за результатами звітного кварталу (доходи, отримані від провадження господарської діяльності, вартість документально підтверджених витрат, пов'язаних із господарською діяльністю, сума чистого оподатковуваного доходу), здійснюють розрахунок суми ПДФО за підсумками звітного кварталу, а також відображають розмір квартальних авансових платежів з ПДФО, що підлягають сплаті до бюджету у наступному за звітним році (рядок 8 додатка 5 до декларації). При цьому розмір щоквартального авансового платежу з ПДФО у поточному звітному році визначається не менш як 100% суми ПДФО за підсумками звітного кварталу.

 

У який термін слід сплатити ПДФО фізичній особі — підприємцю, яка отримувала доходи від здійснення підприємницької діяльності та як фізична особа (інвестиційний прибуток, спадщина, іноземний дохід тощо)?


Відповідно до п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу фізичні особи — підприємці подають до органу ДПС податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначають авансові платежі з ПДФО.

Згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, платник самостійно здійснює остаточний розрахунок ПДФО за звітний податковий рік з урахуванням сплаченого ним протягом року ПДФО та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на підставі документального підтвердження факту їх сплати (пп. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 177.6 цієї статті у разі якщо фізична особа — підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних нею видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом для платників податку — фізичних осіб.

Фізичні особи — підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності слід зазначити інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи (п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу).

Зокрема, податкові декларації за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, платники ПДФО — підприємці подають протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу).

Пунктом 57.1 ст. 57 Податкового кодексу визначено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, установлених цим Кодексом.

Таким чином, у річній податковій декларації фізичної особипідприємця поряд з доходами від підприємницької діяльності відображаються також інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи і, відповідно, остаточний розрахунок суми податкових зобов'язань з ПДФО здійснюється із суми загального річного оподатковуваного доходу за звітний податковий рік. Сума ПДФО, визначена фізичною особоюпідприємцем за підсумками остаточного розрахунку і зазначена нею у річній податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом для подання такої податкової декларації.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua