Лист
Тема: ПДВ

Податок на додану вартість

Конкретизовано поняття «особа» (пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу) для цілей оподаткування ПДВ.

Запроваджено процедуру реєстрації платником ПДВ будь-якої особи за її добровільним рішенням, а саме: виключено будь-які додаткові умови, що обмежують таку реєстрацію, а також норму, яка передбачала виключення з реєстру платників ПДВ у разі, якщо обсяг постачання товарів/послуг платниками податку, зареєстрованими добровільно, іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становив менше ніж 50% загального обсягу постачання.

Врегульовано процедуру реєстрації платником ПДВ платників єдиного податку та уніфіковано строки такої реєстрації та подання заяви. Відповідно до нової редакції абзацу другого п. 183.4 ст. 183 Податкового кодексу заяву на реєстрацію платником ПДВ у разі зміни ставки єдиного податку з 5 на 3% реєстраційну заяву слід подавати не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому застосовуватиметься ставка єдиного податку у розмірі 3%, а реєстрація зазначених осіб (згідно з абзацом другим п. 183.5 ст. 183 Податкового кодексу) діятиме з першого числа календарного кварталу, в якому застосовуватиметься ставка єдиного податку у розмірі 3%.

Скорочено строк реєстрації платників ПДВ з 10 до 5 робочих днів.

Чітко визначено дату анулювання реєстрації платника ПДВ та дії платника при анулюванні його реєстрації. Передбачено, що платник податку, який підлягає анулюванню, має визначити податкові зобов'язання стосовно товарів/послуг, необоротних активів, суми податку щодо яких було включено до складу податкового кредиту, що не використовувалися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, а саме: в останньому звітному періоді не пізніше дати анулювання реєстрації виходячи з їх звичайної ціни (зазначене не поширюється лише на випадки анулювання реєстрації внаслідок реорганізації платника податку — виключено пп. «ґ» пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, змінено редакцію п. 184.7 ст. 184 цього Кодексу).

Відповідно до нової редакції п. 184.8 ст. 184 Податкового кодексу суму податку слід враховувати в суму зменшення бюджетного відшкодування, а в разі його відсутності погашати, незалежно від того, залишатиметься особа зареєстрованою як платник ПДВ на день сплати такої суми податку чи ні.

Уточнено перелік операцій, визначення дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту щодо яких згідно з п. 187.10 ст. 187 Податкового кодексу здійснюється за касовим методом, доповнено наданням послуг з транспортування та постачання газу природного (крім скрапленого).

Змінено порядок визначення бази оподаткування у разі постачання товарів/послуг. Відповідно до змін, внесених до абзацу третього п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу, база оподаткування визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної (лише база оподаткування операцій з постачання товарів, ввезених платником на митну територію України, а не по всьому ланцюгу постачання таких товарів).

Вирішено питання про неврахування до бази оподаткування сум відшкодування орендодавцю — бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, комунальні послуги та енергоносії.

База оподаткування при нарахуванні податкових зобов'язань щодо товарів/послуг, необоротних активів, під час придбання яких суми податку було включено до складу податкового кредиту, у разі якщо їх починають використовувати в операціях, які не є оподатковуваними, визначається виходячи з балансової вартості, що склалася станом на початок звітного періоду, протягом якого здійснюються такі операції (за відсутності обліку необоротних активів — виходячи зі звичайної ціни, щодо товарів/послуг — виходячи з вартості їх придбання).

Пункт 189.11 ст. 189 Податкового кодексу щодо визначення бази оподаткування у разі умовного постачання виключено у зв'язку з виключенням поняття «умовне постачання».

Новим п. 189.13 ст. 189 Податкового кодексу вирішено питання визначення бази оподаткування у разі постачання квитків на проїзд в автобусах і на перевезення багажубазою оподаткування є винагорода, що включає автостанційний збір.

Урегульовано питання формування податкового кредиту в частині:

  • визначення права на податковий кредит при зміні напряму використання раніше придбаних товарів/послуг з неоподатковуваних (звільнених від оподаткування) на оподатковувані операції;
  • пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту у разі використання придбаних та/або виготовлених товарів/послуг, необоротних активів частково в оподатковуваних операціях, а частково ні;
  • надання можливості платникам декларувати до відшкодування суми податку, сплачені протягом звітного періоду за товари/послуги, отримані у попередніх податкових періодах (до внесення змін це можна було робити лише період по тому) (зміни до пп.«а» п. 200.4 ст. 200).

З метою впровадження електронних сервісів, спрощення процедури виписки та надання податкових накладних:

  • надано можливість складання податкової накладної виключно в електронному вигляді;
  • змінено строк реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі з 20 на 15 днів, що дає змогу платнику своєчасно перевірити наявність права на декларування податкового кредиту та реалізувати можливість скористатися своїм правом, у тому числі шляхом подання заяви на контрагента у разі відсутності реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу).

Змінено обчислення ПДВ у туристичній галузі, зокрема уточнено норми стосовно визначення бази оподаткування, строків виникнення податкових зобов'язань туристичного оператора при поставці туристичного продукту, права туристичного оператора на податковий кредит і дати його виникнення (п. 207.6 ст. 207 Податкового кодексу).

Змінами, внесеними до ст. 209 «Спеціальний режим оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства», врегульовано порядок формування та коригування податкового кредиту за операціями, щодо яких застосовується такий спеціальний режим, а саме:

  • уточнено визначення суми податкового кредиту щодо товарів/послуг, основних фондів, якщо вони частково використовуються для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково — для інших, яке відбувається шляхом розподілу виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів;
  • надано можливість і визначено механізм коригування податкового кредиту у разі зміни напряму використання товарів/послуг (виходячи з вартості придбання), основних фондів (виходячи з балансової вартості);
  • розширено перелік постачальників молока або м'яса в живій вазі, за які виплачуються компенсації переробними підприємствами (п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу);
  • визначено право на включення до податкового кредиту сум ПДВ, сплаченого (нарахованого) за необоротними активами, які одночасно використовуються в оподатковуваних і неоподатковуваних (звільнених від оподаткування) операціях (операції з постачання на митній території України та з вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД) без застосування норм ст. 199 щодо пропорційного віднесення сум податку до податкового кредиту;
  • виключено норму (п. 22 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу) щодо оподаткування за нульовою ставкою ПДВ операцій з постачання природного газу, ввезеного на митну територію України ПАТ «НАК «Нафтогаз України».