Юридична практика

Формування команди професіоналів — «золотий ключик» податкової реформи

Президент України Віктор Янукович неодноразово зазначав, що успіх податкової реформи значною мірою залежить від того, наскільки сумлінно кожен податківець виконує свою роботу. Зважаючи на це, податкова служба України розробляє і здійснює кадрову політику, мета якої — формування команди професіоналів своєї справи. Досягнення поставленої мети дасть змогу забезпечити якісне обслуговування платників податків, підвищити рівень добровільної сплати податків та мінімізувати факти зволікань і корупції.


Висококваліфіковані кадри — запорука успіху

Успішне виконання ДПС України основного завдання — забезпечення необхідного рівня податкових надходжень та наповнення Державного бюджету України неможливе без комплектування її висококваліфікованими кадрами.

Організацією роботи з кадрами в ДПА України займаються Департамент персоналу та його структурні підрозділи на місцях.

Головним завданням цього Департаменту є забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в органах Державної податкової служби України, а саме: проведення організаційних та практичних заходів, спрямованих на оновлення персоналу, підвищення його якості.

Так, станом на 01.04.2011 р. фактична кількість керівників та спеціалістів органів ДПА України становила 57 972 працівники, з яких 14 690 (25,3%) — працівники віком до 30 років та 152 (0,3%) — ті, які досягли пенсійного віку. Із зазначеної категорії 9139 працівників мають стаж роботи в органах ДПС України до 3 років, 21 505 — від 3 до 10 років та 27 328 — понад 10 років. Повну вищу освіту мають 97,3% податківців. Плинність кадрів становить 0,8%. Укомплектованість — 97,3%.

Указом Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» утворено Державну податкову службу України шляхом реорганізації Державної податкової адміністрації України. Кабінетом Міністрів України на виконання вимог п. 7 зазначеного Указу прийнято постанову від 10.12.2010 р. № 1128 щодо скорочення чисельності державних службовців, які працюють в центральних органах виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органах, не менше ніж на 30%.

Державна податкова служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра фінансів України.

У контексті здійснюваних реформ податкової служби Голова ДПС України Віталій Захарченко не раз зазначав, що вирішальним чинником ефективної роботи податкової служби є створення цілісної системи управління персоналом, яка б забезпечувала залучення, збереження та заохочення кращих працівників. Тому підрозділами персоналу органів ДПС України здійснюється цілеспрямована робота зі збереження якісного кадрового ядра професіоналів-податківців, здатних на високому рівні забезпечити виконання завдань, визначених Президентом України.

Контроль професійного ставлення до своїх обов’язків

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2000 р. № 1922 «Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців» та наказу ДПА України від 25.10.2010 р. № 814 «Про проведення атестації працівників державної податкової служби України» в 2010 р. було проведено атестацію працівників органів ДПС.

Підлягали атестації та були атестовані 33 966 працівників органів ДПС, із них відповідають займаним посадам — 32 219, відповідають займаним посадам за певних умов — 1662, не відповідають займаним посадам — 85 працівників, з яких 76 переведено на посади з меншим обсягом роботи та 9 — звільнено з органів ДПС.

Гендерна політика

ДПА України особливу увагу приділяє гендерному питанню, вирішення якого є показником соціальної справедливості. Відсутність гендерної збалансованості призводить до ризику зниження якості та ефективності управлінських рішень, а звідси — стримування розпочатих реформ у податковій службі.

ДПА України дотримується вимог чинного законодавства щодо рівних прав жінок та чоловіків, що також передбачено Законом України «Про державну податкову службу в Україні».

Станом на 01.04.2011 р. кількість жінок в органах ДПА України становила 66,2%. У складі керівництва ДПА України жінки становлять 10%, регіональних ДПА — 24%. Посади начальників районних податкових інспекцій обіймають 30% жінок, посади заступників начальників районних податкових інспекцій — 55%.

Рівність прав жінок і чоловіків в органах державної податкової служби забезпечується і при присвоєнні спеціальних звань посадовим особам ДПС (спеціальні звання присвоюються згідно із займаними посадами та рівнем професійної кваліфікації). Жінкам надаються рівні з чоловіками можливості при отриманні винагороди за працю (її розмір визначається залежно від стажу роботи й обчислюється виходячи з посадового окладу та надбавки за спеціальне звання), підвищенні кваліфікації, пенсійному забезпеченні. При цьому жінки мають певні пільги, які дають змогу поєднувати професійну діяльність з материнством.

Організація роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової служби

Одним із напрямів діяльності кадрової служби ДПС України є організація роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової служби, яка здійснюється з метою отримання умінь та знань, необхідних для ефективного вирішення поточних завдань, підвищення рівня їх професіоналізму та культури, а також здатності компетентно і відповідально виконувати  функціональні обов’язки.

Основними видами підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб ДПС, що забезпечують його безперервність відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.97 р. № 167 «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій», є: навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації; самостійне навчання (самоосвіта), зокрема участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець»; стажування в органах, на які поширюється чинність Закону України «Про державну службу», а також за кордоном.

Відповідно до розпорядчих документів Кабінету Міністрів України та ДПА України протягом 2010 р. підвищили кваліфікацію 2011 працівників податкової служби України, з яких 1948 — у підвідомчих закладах післядипломної освіти та 63 — в Національній академії державного управління при Президентові України. Крім того, 50 працівників пройшли стажування у фінансових та податкових органах за кордоном.

Також у 2010 р. представника ДПА України було визнано переможцем другого туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у номінації «Кращий керівник».

Дотримання службової та трудової дисципліни

Залишається гострою проблема щодо усунення передумов до вчинення працівниками органів ДПС, у том числі податкової міліції, службових проступків. Водночас чинним законодавством та розпорядчими документами ДПС України покладено персональну відповідальність на керівників усіх рівнів за стан службової дисципліни у підпорядкованих підрозділах. Так, відповідно до наказу ДПА України від 25.01.2011 р. № 87-0 «Про дотримання трудової та службової дисципліни в органах ДПС» факт вчинення працівниками органів ДПС службових проступків вважається резонансною та надзвичайною подією, і начальник несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни.

За 2010 р. притягнуто до дисциплінарної відповідальності 5817, за І квартал 2011 р. — 1275 працівників податкової служби.

Голова ДПС України Віталій Захарченко визначив головні аспекти щодо упередження протиправних діянь працівниками податкової служби, а саме: проведення керівниками регіональних податкових органів роз’яснювально-виховної роботи серед працівників щодо недопущення зловживання службовим становищем, незаперечне виконання податківцями у службовій діяльності вимог законів України «Про державну службу», «Про державну податкову службу в Україні», Податкового кодексу України, своєчасне й об’єктивне реагування на повідомлення про протиправні дії працівників органів ДПС та надання службовим проступкам принципової оцінки.