Бухоблік
Тема: Бухгалтерський облік

Мінфіном змінено деякі положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Наказом № 372 Мінфіну України внесено зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а саме: ПБО 2 «Баланс», ПБО 3 «Звіт про фінансові результати», ПБО 7 «Основні засоби», ПБО 8 «Нематеріальні активи», ПБО 15 «Дохід», ПБО 16 «Витрати», ПБО 30 «Біологічні активи». Ці зміни стосуються форм фінансової звітності та переважно пов'язані із запровадженням додаткових способів і методів обліку, які дають можливість застосовувати в бухгалтерському обліку норми Податкового кодексу, зокрема це — визначення собівартості тільки за  прямими витратами у порядку, передбаченому Податковим кодексом; можливість збільшення первісної вартості об'єктів основних засобів на  їх поліпшення та  ремонт у розмірах, передбаченних Податковим кодексом; можливість щорічного збільшення первісної вартості об'єктів основних засобів шляхом їх  переоцінки (індексації) на умовах, визначених Податковим кодексом, тощо. Розглянемо зміни докладніше.

У ПБО 2 рядок 020 Балансу «Незавершене будівництво» відтепер називатиметься «Незавершені капітальні інвестиції». У ньому має відображатись вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу).

У ПБО 3 з переліку показників, що включаються до вільного рядка 025 Звіту про фінансові результати, виключено показник податку з реклами. Нагадаємо, що з 01.01.2011 р. відповідно до Податкового кодексу податок з реклами виключено зі складу місцевих податків і зборів.

Як зазначалось вище, зміни дають підприємствам можливість визначати собівартість або за чинною нормою щодо виробничої собівартісті, яка складається з прямих витрат і розподілених загальновиробничих витрат, або виключно за прямими витратами. Отже, при застосуванні підприємством останнього підходу в рядку 040 Звіту «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» також показують собівартість за прямими витратами.

Одразу звернемо увагу, що п. 11 ПБО 16 доповнено пп. 11.1, який визначає такий перелік витрат, що включаються до собівартості за прямими витратами, пов'язаними з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг:

  • прямі матеріальні витрати;
  • прямі витрати на оплату праці;
  • амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг;
  • вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом продукції (товарів), виконанням робіт, наданням послуг;
  • інші прямі витрати, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну).

До речі, це доповнення практично повністю повторює п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу.

При застосуванні зазначеного підходу витрати до складу собівартості продукції (робіт, послуг) включаються з урахуванням вимог Податкового кодексу, а інформація про суму загальновиробничих витрат розкривається у Звіті про фінансові результати окремою статтею як витрати звітного періоду.

У зв'язку з цим відповідні зміни внесено до ПБО 3, зокрема форму Звіту про фінансові результати доповнено рядком 045 «Загальновиробничі витрати», у якому слід відображати загальновиробничі витрати, якщо у статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» наводиться собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за прямими витратами згідно з пп. 11.1 п. 11 ПБО 16.

Змінами до ПБО  7 відкореговано визначення, зокрема визначення подібних об'єктів доповнено синонімом «однородні», а також переглянуто визначення «незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи». Відповідно до нової редакції капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи — це витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством.

Переглянуто також класифікацію груп основних засобів, зокрема уточнено, що у складі підгрупи «Капітальні витрати на поліпшення земель» враховуються поліпшення, не пов'язані з будівництвом, та виключено групу «Незавершені капітальні інвестиції».

Відповідно до зазначених змін первісну (переоцінену) вартість основних засобів може бути збільшено не лише на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта, а й на вартість, пов'язану з ремонтом, що визначена в порядку, встановленому Податковим кодексом. Також надано можливість збільшувати первісну (переоцінену) вартість об'єкта основних засобів на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому Податковим кодексом, з відображенням у бухгалтерському обліку в порядку, передбаченому ПБО 7 (пункти 19 — 21).

Водночас підприємства можуть застосовувати норми Податкового кодексу і при встановленні строків корисного використання основних засобів (крім випадку застосування виробничого методу). Це стосується і нематеріальних активів (зміни до ПБО 8).

При цьому нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу амортизації припиняється з дати, що настає за датою вибуття об'єкта основних засобів.

У новій редакції ПБО 15 змінено визначення терміна «роялті», зокрема, це — будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). Аналогічна термінологія використовується в Податковому кодексі (пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14).

Змінами до ПБО 30 передбачено, що додаткові біологічні активи та сільськогосподарська продукція при їх первісному визнанні можуть бути оцінені як за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, так і за виробничою собівартістю (чи собівартістю за прямими витратами) відповідно до ПБО 16.

Доповнено, що біологічні активи відображаються на дату проміжного і річного балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, крім випадків, передбачених п. 11 ПБО 30.

Так, новою редакцією цього пункту передбачено, що довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, або у разі, якщо підприємство є платником податку на прибуток, можуть визнаватись та відображатися за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від зменшення корисності. Оцінка та амортизація таких довгострокових біологічних активів здійснюється відповідно до ПБО 7 та ПБО 28.

Поточні та додаткові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, або у разі, якщо підприємство є платником податку на прибуток, можуть визнаватись та відображатися за первісною вартістю, крім поточних біологічних активів рослинництва, які визнаються і відображаються як незавершене виробництво. Оцінка таких поточних біологічних активів здійснюється відповідно до ПБО 9.

Біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, оцінюються за первісною вартістю до періоду, в якому можна визначити їх справедливу вартість.

Згідно з п. 3 наказу № 372 цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування (опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від 22.04.2011 р. № 28).