Інші податки
Тема: Єдиний податок

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації з питань формування витрат, понесених до 01.01.2012 за операціями з підприємцями - платниками єдиного податку

Керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, з метою забезпечення єдиного підходу до практичного застосування норм податкового законодавства наказую:

1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію з питань формування витрат, понесених до 01.01.2012 р. за операціями з підприємцями - платниками єдиного податку (додається).

<...>


Голова  О. В. КЛИМЕНКО

Затверджено
наказом ДПС України
від 05.07.2012 р. № 580

Узагальнююча податкова консультація з питань формування витрат, понесених до 01.01.2012 р. за операціями з підприємцями - платниками єдиного податку

Відповідно до п. 5 ст. 1 розділу І Закону України від 04.11.2011 р. № 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» з 01.01.2012 р. з Податкового кодексу України (далі - Кодексу) виключено пп. 139.1.12 п. 139.1 ст. 139, згідно з яким до складу витрат не відносились витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи - підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації).

Тобто, починаючи з 01.01.2012 р. платники податку на прибуток на загальних підставах можуть формувати витрати за операціями з підприємцями-платниками єдиного податку.

Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг (п. 137.1 ст. 137 Кодексу).

За правилами податкового обліку витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг (п. 138.4 ст. 138 Кодексу).

Витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Кодексу (п. 138.2 ст. 138 Кодексу).

Відповідно до вимог п. 152.3 ст. 152 Кодексу платники податку на прибуток разом з відповідною податковою декларацією подають органу державної податкової служби перелік доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів - платників єдиного податку.

Зазначена інформація відображається у додатку ОК до податкової декларації, форму якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2011 р. № 1684, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.2012 р. за № 111/20424, який подається платником разом з податковою декларацією з податку на прибуток, починаючи з І кварталу 2012 р.

Запитання 1: чи має право на витрати платник податку на прибуток, що придбав товари у фізичної особи - платника єдиного податку протягом ІІ - IV кварталів 2011 р., при їх реалізації після 31.12.2011 р.?

Відповідь: у разі продажу придбаних протягом ІІ - IV кварталів 2011 р. у платника єдиного податку-фізичної особи товарів, платник податку має право на включення витрат, що формують собівартість товарів, до складу витрат у звітному періоді, в якому визнано доходи від їх реалізації.

Запитання 2: чи має право платник податку на прибуток починаючи з І кварталу 2012 р. амортизувати придбані у платників єдиного податку - фізичних осіб основні засоби (нематеріальні активи) протягом ІІ - ІV кварталів 2011 р.?

Відповідь: у разі придбання протягом ІІ - ІV кварталів 2011 р. у платника єдиного податку - фізичної особи основних засобів (нематеріальних активів), платник податку, починаючи з І кварталу 2012 р. має право включити до складу витрат, визначених за правилами податкового обліку, нараховану амортизацію таких засобів (активів).

Для цілей амортизації приймається первісна вартість придбаного об'єкта основного засобу (нематеріального активу) за вирахуванням сум накопиченої амортизації станом на 01.01.2012 р.


Заступник директора Департаменту оподаткування юридичних осіб - начальник
Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів Н. В. ХОЦЯНІВСЬКА