Акциз
Тема: Акцизний податок, Перевірки та відповідальність

Деякі аспекти справляння акцизного податку з урахуванням останніх змін і доповнень до Податкового кодексу України

Законом № 4677, який набрав чинності з 26.05.2012 р., внесено зміни до підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу щодо коригування ставок акцизного податку.

Роз'яснення щодо змін, внесених цим Законом, надруковано у «Віснику» № 21/2012, с. 3. Нагадаємо, що у разі застосування платником акцизного податку коригуючої суми до базових ставок акцизного податку за відповідний податковий період платник у графах 10 та 11 додатка 1 до Декларації акцизного податку зазначає однією цифрою ставку податку з урахуванням відповідного значення коригуючої суми згідно з нормами Закону № 4677.

Органи контролю за сплатою акцизного податку

Згідно з п. 61.2 ст. 61 Податкового кодексу податковий контроль здійснюється органами, зазначеними у ст. 41 цього Кодексу, в межах їх повноважень, установлених цим Кодексом.

Відповідно до п. 41.1 ст. 41 Податкового кодексу контролюючими органами є:

 • органи ДПС — щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у пп. 41.1.2 цього пункту, а також щодо законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи ДПС;
 • митні органи — щодо мита, акцизного податку, ПДВ, інших податків, які відповідно до податкового законодавства справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або територію вільної митної зони чи вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України або території вільної митної зони.
 • Статтею 62 Податкового кодексу визначено способи здійснення податкового контролю, а саме:
 • ведення обліку платників податків;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів ДПС;
 • перевірки та звірки відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірки щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

Позитивні наслідки прийняття Податкового кодексу України для іноземних господарюючих суб'єктів, компаній експортерів

Розділом VІ Податкового кодексу визначено основні принципи оподаткування акцизним податком. На відміну від попереднього законодавства цим Кодексом запроваджено ряд законодавчих змін в оподаткуванні акцизним податком, спрямованих на створення позитивного інвестиційного клімату в країні, поліпшення ведення бізнесу компаніями, які орієнтуються на зовнішні ринки, тощо.

Статтею 4 зазначеного Кодексу задекларовано основні засади податкового законодавства України, однією з яких є стабільність податкового законодавства: зміни до будь-яких елементів податків і зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому діятимуть нові правила та ставки. Податки і збори, їхні ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року (пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 цього Кодексу).

При цьому п. 4 розділу ХІХ Податкового кодексу визначено механізм перегляду ставок акцизного податку з урахуванням індексу споживчих цін, відповідно до якого зміна ставок акцизного податку здійснюється шляхом щорічного внесення до 1 червня Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту до Верховної Ради України.

Отже, встановлена норма дає змогу іноземним компаніямвиробникам та/або імпортерам підакцизної продукції завчасно аналізувати, прогнозувати, планувати свою господарську діяльність з урахуванням можливих змін правил і порядку оподаткування акцизним податком, та позиціонує податкову систему України як прозорого та стабільного партнера для бізнесу.

Також слід зазначити, що з набранням чинності Податковим кодексом значно спрощено механізм реєстрації в органах ДПС як платника акцизного податку суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв і тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню.

Відтепер органи ліцензування, уповноважені видавати ліцензії на зазначені види діяльності, зобов'язані надати органу ДПС за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб — підприємців інформацію про видані, переоформлені, зупинені або анульовані ліцензії у п'ятиденний строк з дня здійснення таких дій.

Тобто фактично реєстрація в органах ДПС здійснюється без безпосередньої участі таких суб'єктів господарювання, що дає можливість економити час та знижує адміністративний тиск на платників з боку органів ДПС.

При цьому Законом № 3609 вилучено п. 117.2 ст. 117 Податкового кодексу, нормою якого на платників податків, що провадять діяльність з підакцизними товарами, яка підлягає ліцензуванню, накладався штраф за порушення вимог щодо обов'язкової реєстрації таких суб'єктів як платників акцизного податку.

Крім того, пп. 95 п. 1 розділу І Закону № 3609 внесено зміни до пп. 213.2.1 п. 213.2 ст. 213 Податкового кодексу та встановлено, що товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчено належно оформленою митною декларацією, у тому числі якщо відвантаження відбулось у звітному періоді, а вивезення (експортування) — у наступному звітному періоді, і на дату подання Декларації акцизного податку за звітний місяць наявна така митна декларація.

Відтепер таким суб'єктам дозволяється в податковій звітності зарахувати до операцій, які відповідно до Податкового кодексу не підлягають оподаткуванню акцизним податком, операції з відвантаження у звітному періоді підакцизного товару для експорту за умови, що до законодавчо встановленого граничного терміну подання декларації підтверджено його експортування належно оформленою митною декларацією.

Отже, на законодавчому рівні врегульовано питання щодо декларування компаніями-експортерами експортних операцій з підакцизними товарами, при проведенні яких відвантаження підакцизних товарів відбувається у звітному періоді, а їх фактичне вивезення (експортування)у наступному звітному періоді.

Тобто таке нововведення фактично лібералізує порядок визнання експортних операцій з підакцизними товарами, здійснених компаніями-експортерами, у контексті податкового законодавства з питань оподаткування акцизним податком, що сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в державі.

Питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Положення розділу VI «Акцизний податок» Податкового кодексу спрямовано на наближення законодавства України в частині оподаткування акцизами до норм і стандартів ЄС та на забезпечення ефективного застосовування податкового законодавства як платниками податку, так і контролюючими органами.

Так, положення Податкового кодексу приведено у відповідність з вимогами ст. 7 «Про загальний режим акцизних зборів» Директиви Ради Європи 2008/118/ЄС від 16.12.2008 р. у частині виникнення податкового зобов'язання в момент випуску підакцизного товару до споживання. У ст. 216 зазначеного Кодексу запроваджується поняття виникнення податкового зобов'язання у разі втрати підакцизного товару та передачі для власного споживання.

Статтею 215 Податкового кодексу закріплено діючий перелік підакцизних товарів, установлено специфічні ставки акцизного податку у гривнях (алкогольні напої та тютюнові вироби), у євро — на нафтопродукти та транспортні засоби, специфічні й адвалорні ставки одночасно — для оподаткування сигарет, що відповідає чинному законодавству і узгоджується із світовим досвідом акцизного оподаткування, зокрема в країнах — членах ЄС (Директива Ради Європи 2011/64/ЄС від 21.06.2011 р. про структуру і ставки акцизів, які застосовуються до тютюнових виробів).

Протягом 2011 р. здійснено ряд заходів, спрямованих на зниження рівня тютюнокуріння і попиту на зазначені вироби в Україні, насамперед серед молоді. Так, Податковим кодексом ставки акцизного податку на тютюнові вироби було збільшено майже на 7%.

Враховуючи механізм перегляду ставок акцизного податку з урахуванням індексу споживчих цін, визначений п. 4 розділу ХІХ Податкового кодексу, у 2011 р. мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби було прив'язано до інфляції і підвищено до 160,35 грн.

Крім того, Законом № 4235, який набрав чинності з 13.01.2012 р., ставки акцизного податку на тютюнові вироби збільшено ще на 15%. Так, порівняно з 2010 р. ставки акцизного податку підвищилися:

 • на сигарети з фільтром — з 90 до 110,64 грн. за 1000 шт.;
 • на сигари та сигарили із вмістом тютюну встановлено ставку акцизу на рівні 172,11 грн. за 1 кг продукції;
 • на тютюн та замінники тютюну за кодом УКТ ЗЕД 2403 (крім 2403 10, 2403 99 10 00) — з 50 до 61,47 грн. за 1 кг продукції;
 • на тютюн для куріння за кодом УКТ ЗЕД 2403 10 — з 70 до 86,02 грн. за 1 кг продукції;
 • на жувальний і нюхальний тютюн за кодом УКТ ЗЕД 2403 99 10 00 — з 20 до 24,59 грн. за 1 кг продукції.

Таким чином, Податковим кодексом збережено тенденцію останніх років щодо поступового підвищення ставок акцизу на тютюнові вироби з метою зменшення рівня споживання зазначеної продукції серед громадян України шляхом цінового обмеження та збільшення доходів до державного бюджету за рахунок сплати акцизного податку за новими ставками.

Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму їх використання

Зазначені особливості регулюються ст. 229 Податкового кодексу, якою передбачено, що податок справляється за ставкою 0 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту із:

 • спирту етилового, який використовується підприємствами первинного та змішаного виноробства для виробництва виноградних та плодово-ягідних виноматеріалів і сусла;
 • спирту етилового, який використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів;
 • спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який реалізується суб'єктам господарювання з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, які не містять у складі більш як 0,1% залишкового етанолу;
 • біоетанолу, що використовується підприємствами для виробництва бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу;
 • біоетанолу, який використовується для виробництва біопалива.

Отже, збережено пільгову ставку в розмірі 0 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту етилового для виробництва виноградних та плодово-ягідних виноматеріалів і сусла, лікарських засобів, продуктів органічного синтезу. Крім того, не справляється податок з біоетанолу, який використовується для виробництва біопалива та бензинів моторних сумішевих.

До отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (спирту технічного), біоетанолу, що використовуються для виробництва окремих видів продукції та на які встановлено ставку податку 0 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту, видається податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту, що отримується, виходячи із ставки, визначеної п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу.

Строк, на який видається податковий вексель підприємствами-виробниками для виробництва окремих видів продукції, не може перевищувати 90 календарних днів, а підприємствами первинного виноробства та виробниками лікарських засобів — 180 календарних днів.

Видача податкового векселя здійснюється до моменту отримання спирту етилового з акцизного складу.

Податковий вексель може бути видано:

 • підприємством первинного виноробства, яке є виробником виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів і сусла;
 • виробником лікарських засобів;
 • виробником продуктів органічного синтезу;
 • нафтопереробними заводами (чи іншими суб'єктами господарювання), які використовують біоетанол для виробництва бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу;
 • виробниками біопалива.

Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового для виробництва продукції, зазначеної у ст. 229 Податкового кодексу.

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біо-етанолу, які використовуються суб'єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, регулюється постановою № 1257.

Переліки виробників біоетанолу та спирту етилового денатурованого (спирту технічного) для потреб підприємств, що виробляють продукти органічного синтезу, затверджено постановою № 156.

Цією самою постановою встановлено квоти на відвантаження спирту етилового денатурованого (спирту технічного) для потреб підприємств, що виробляють продукти органічного синтезу.

Відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів проводиться в межах квот, установлених Кабінетом Міністрів України. Перелік таких лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, а також щорічні квоти на відвантаження суб'єктам підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для їх виробництва за ставкою акцизного податку в розмірі 0 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту етилового, затверджено постановою № 19.

Установлено, що до лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, для виробництва яких використовується спирт етиловий за ставкою акцизного податку в розмірі 0 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту етилового, належать лікарські засоби, включені до Державного реєстру лікарських засобів, крім лікарських засобів, що мають міжнародну непатентовану назву «Етанол».

На підприємствах, де використовують спирт за нульовою ставкою податку, встановлюються податкові пости, порядок роботи яких затверджено наказом № 14.

У разі нецільового використання суб'єктами господарювання спирту етилового та біоетанолу, що отримані як сировина для виробництва продукції, зазначеної в пп. 229.1.1 п. 229.1 ст. 229 Податкового кодексу, з таких суб'єктів стягується штраф у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням спирту етилового та біо-етанолу та ставки акцизного податку, передбаченої п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу, збільшеної в 1,5 раза.

Особливості оподаткування нафтопродуктів, вироблених в Україні, що використовуються як сировина для нафтохімічної промисловості

Легкі (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) та важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) можуть бути реалізовані як сировина для виробництва етилену за нульовою ставкою акцизного податку.

У разі якщо ці нафтопродукти є сировиною для виробництва етилену за нульовою ставкою акцизного податку, органами ДПС здійснюється контроль за їх цільовим використанням.

До отримання легких (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) та важких дистилятів (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД), які використовуються суб'єктами господарювання як сировина для виробництва етилену, виробниками видається податковий вексель на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг отриманих нафтопродуктів, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між ставкою акцизного податку, передбаченою п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, та ставкою 0 євро за 1000 кг.

Податковий вексель може бути видано лише суб'єктом господарюваннявиробником етилену.

Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів.

На підприємствах, що використовують легкі та важкі дистиляти як сировину у виробництві етилену, встановлюються податкові пости. На податковому посту представники органу ДПС за місцем його розташування здійснюють постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів як сировини для виробництва етилену.

Порядок роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, що використовують легкі та важкі дистиляти за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва етилену, затверджено наказом № 33.

Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання легких та важких дистилятів виключно як сировини у виробниц-тві етилену.

Для погашення податкового векселя векселедержателю подається довідка векселедавця про цільове використання легких та важких дистилятів як сировини у виробництві етилену, погоджена представником податкового посту, встановленого на підприємстві. Форму довідки затверджено наказом № 196.

Слід зазначити, що у зв'язку з набранням чинності цим наказом втратив чинність наказ № 727.

У разі якщо передбачений ст. 229 Податкового кодексу податковий вексель не погашається в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену в податковому векселі, векселедержателю.

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання легких та важких дистилятів для використання як сировини для виробництва етилену, визначено постановою № 1257.

Відповідно до постанови № 1128 ТОВ «Карпатнафтохім» (код згідно з ЄДРПОУ 33129683) отримує, ввозить на митну територію України легкі та важкі дистиляти, нафтопродукти для використання як сировини для виробництва етилену та для виробництва продукції хімічної промисловості у 2012 р. за встановленими квотами на відвантаження і ввезення.

Особливості оподаткування нафтопродуктів, ввезених в Україну, що використовуються як сировина для нафтохімічної промисловості

Легкі (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) та важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) можуть ввозитися в Україну як сировина для виробництва етилену без сплати акцизного податку. У такому випадку органами ДПС здійснюється контроль за їх цільовим використанням.

При цьому виробник етилену оформляє податковий вексель у трьох примірниках. Один примірник подається органу ДПС за місцезнаходженням виробника, другий — органу держмитслужби, яким здійснюється митне оформлення зазначених товарів, третій залишається у платника податку.

Податковий вексель видається на суму акцизного податку, що справляється під час ввезення товарів відповідно до законодавства.

Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів з дати оформлення митної декларації.

Підставою для митного оформлення легких (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) та важких дистилятів (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД), що ввозяться на митну територію України з метою використання у виробництві етилену, є подання виробником етилену органу ДПС другого примірника податкового векселя, авальованого банком та взятого на облік органом ДПС за місцезнаходженням виробника.

На підприємствах, що використовують легкі та важкі дистиляти як сировину у виробництві етилену, встановлюються податкові пости. Представники органу ДПС за місцем розташування такого поста здійснюють постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів як сировини для виробництва етилену (Порядок роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, що використовують легкі та важкі дистиляти за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва етилену, затверджено наказом № 33).

Податковий вексель без сплати суми акцизного податку коштами вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання легких та важких дистилятів виключно як сировини у виробництві етилену.

Для погашення податкового векселя векселедержателю подається довідка векселедавця про цільове використання легких та важких дистилятів як сировини у виробництві етилену, погоджена представником податкового посту, встановленого на підприємстві. Копія довідки про цільове використання надається органу держмитслужби (форму довідки затверджено наказом № 196).

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до ввезення легких та важких дистилятів для використання як сировини для виробництва етилену, визначено Кабінетом Міністрів України.

Постановою № 1215 встановлено квоти на ввезення легких та важких дистилятів, що використовуються як сировина для виробництва етилену. Цією самою постановою затверджено перелік підприємств, які здійснюють їх ввезення, зокрема ТОВ «Карпатнафтохім» (код згідно з ЄДРПОУ 33129683) отримує, ввозить на митну територію України легкі та важкі дистиляти, нафтопродукти для використання як сировини для виробництва етилену та для виробництва продукції хімічної промисловості у 2012 р. за такими квотами на відвантаження і ввезення.

У разі нецільового використання суб'єктами господарювання легких та важких дистилятів, ввезених як сировина для виробництва етилену, з таких суб'єктів стягується штраф у розмірі, що обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням легких та важких дистилятів і ставки акцизного податку, передбаченої п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, збільшеної в 1,5 раза.

Особливості оподаткування нафтопродуктів, вироблених в Україні, що використовуються як сировина для хімічної промисловості

Нафтопродукти (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД) можуть бути реалізовані як сировина для виробництва у хімічній промисловості за нульовою ставкою акцизного податку. У такому випадку органами ДПС здійснюється контроль за їх цільовим використанням.

До отримання нафтопродуктів, які використовуються суб'єктами господарювання як сировина для виробництва у хімічній промисловості, виробниками видається податковий вексель на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг отриманих нафтопродуктів, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між ставкою акцизного податку, передбаченою п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, та ставкою 0 євро за 1000 кг.

Податковий вексель може бути видано лише суб'єктом господарюваннявиробником, що використовує ці нафтопродукти як сировину у хімічній промисловості.

Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів.

Векселедержателем є орган ДПС за місцем реєстрації векселедавця.

На підприємствах, що використовують нафтопродукти як сировину для виробництва у хімічній промисловості, встановлюються податкові пости. Представники органу ДПС за місцем його розташування здійснюють постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості.

Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання нафтопродуктів виключно як сировини для виробництва у хімічній промисловості.

Для погашення податкового векселя векселедержателю надається довідка векселедавця про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості, погоджена представником податкового поста, встановленого на підприємстві.

У разі якщо передбачений ст. 229 Податкового кодексу податковий вексель не погашається в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену в податковому векселі, векселедержателю.

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання нафтопродуктів для використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості, встановлено постановою № 1068.

Відвантаження нафтопродуктів, що використовуються як сировина для виробництва у хімічній промисловості, провадиться в межах квот, установлених Кабінетом Міністрів України.

Перелік підприємств, що отримують нафтопродукти для використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості, затверджено постановою № 1128, відповідно до якої ТОВ «Карпатнафтохім» (код згідно з ЄДРПОУ 33129683) отримує, ввозить на митну територію України легкі та важкі дистиляти, нафтопродукти для використання як сировини для виробництва етилену та для виробництва продукції хімічній промисловості у 2012 р. за встановленими квотами на відвантаження і ввезення.

У разі нецільового використання суб'єктами господарювання нафтопродуктів, отриманих як сировина для виробництва у хімічній промисловості, з таких суб'єктів стягується штраф у розмірі, що обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням нафтопродуктів та ставки акцизного податку, передбаченої п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, збільшеної в 1,5 раза.

Особливості оподаткування нафтопродуктів, ввезених в Україну, що використовуються як сировина для хімічної промисловості

Нафтопродукти (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД) можуть ввозитися в Україну як сировина для виробництва у хімічній промисловості без сплати акцизного податку.

У разі такого використання цих нафтопродуктів органами ДПС здійснюється контроль за їх цільовим використанням.

Для ввезення на митну територію України нафтопродуктів (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД) з метою використання їх як сировини у хімічній промисловості виробник оформляє податковий вексель у трьох примірниках. Один примірник подається органу ДПС за місцезнаходженням виробника, другийоргану держмитслужби, яким здійснюється митне оформлення зазначених товарів, третій залишається платнику податку.

Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів з дати оформлення митної декларації.

Підставою для митного оформлення нафтопродуктів (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД), що ввозяться на митну територію України з метою використання у хімічній промисловості, є подання виробником органу ДПС другого примірника податкового векселя, авальованого банком та взятого на облік органом ДПС за місцезнаходженням виробника.

На підприємствах, що використовують нафтопродукти як сировину для виробництва у хімічній промисловості, встановлюються податкові пости. Представники органу ДПС за місцем його розташування здійснюють постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості. Найближчим часом проект наказу «Про Порядок роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку як сировина для хімічної промисловості» буде зареєстровано в Мін'юсті України.

Податковий вексель без сплати суми акцизного податку коштами вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання нафтопродуктів виключно як сировини для виробництва у хімічній промисловості.

Для погашення податкового векселя векселедержателю надається довідка векселедавця про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості, погоджена представником податкового поста, встановленого на підприємстві. Копія довідки про цільове використання надається органу ДПС. Найближчим часом проект наказу «Про затвердження форм Довідки про прогнозований обсяг нафтопродуктів, які планується використати як сировину для виробництва у хімічній промисловості, Довідки про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості та Журналу обліку погашення податкових векселів» також буде зареєстровано в Мін'юсті України.

У разі якщо передбачений ст. 229 Податкового кодексу податковий вексель не погашається в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену у податковому векселі, векселедержателю.

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до ввезення нафтопродуктів для використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості, визначено постановою № 1068.

Ввезення нафтопродуктів, що використовуються як сировина для виробництва у хімічній промисловості, здійснюється в межах квот, установлених Кабінетом Міністрів України.

Перелік підприємств, що здійснюють ввезення нафтопродуктів для використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості, затверджено постановою № 1128, згідно з якою ТОВ «Карпатнафтохім» (код згідно з ЄДРПОУ 33129683) отримує, ввозить на митну територію України легкі та важкі дистиляти, нафтопродукти для використання як сировини для виробництва етилену та для виробництва у хімічній промисловості у 2012 р. за встановленими квотами на відвантаження, ввезення.

У разі нецільового використання суб'єктами господарювання нафтопродуктів, ввезених як сировина для виробництва у хімічній промисловості, з таких суб'єктів стягується штраф у розмірі, що обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням нафтопродуктів та ставки акцизного податку, передбаченої п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, збільшеної в 1,5 раза.

Особливості оподаткування акцизним податком підакцизної продукції із застосуванням вексельної форми погашення податкового зобов'язання

Податковим кодексом запроваджено такий правовий інструмент, як податковий вексель, авальований банком (податкова розписка).

Відповідно до пп. 14.1.176 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) — простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем до отримання з акцизного складу спирту етилового, до отримання з нафтопереробного підприємства нафтопродуктів або до ввезення нафтопродуктів на митну територію України і є забезпеченням виконання ним зобов'язання сплатити суму акцизного податку у строк, визначений статтями 225, 229 цього Кодексу.

Порядок оформлення зазначеного податкового векселя передбачено статтями 225 та 229 Податкового кодексу.

Так, відповідно до ст. 225 цього Кодексу виробники алкогольних напоїв до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів), зобов'язані або сплатити податок грошовими коштами, або подати органу ДПС податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов'язання такого платника в установлений законом строк сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

Статтею 229 Податкового кодексу встановлено, що оформлення податкового векселя здійснюється до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (спирту технічного), біоетанолу, що використовуються для виробництва окремих видів продукції та на які пп. 229.1.1 п. 229.1 цієї статті встановлено ставку податку 0 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту (пп. 229.1.2 цього пункту), до отримання з нафтопереробного підприємства легких та важких дистилятів або до ввезення певних дистилятів на митну територію України для використання як сировини у виробництві етилену (пп. 229.2.3 п. 229.2 та пп. 229.3.3 п. 229.3 зазначеної статті).

Згідно з пп. 229.1.8 п. 229.1, пп. 229.2.10 п. 229.2 та пп. 229.3.12 п. 229.3 ст. 229 Податкового кодексу податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження фактів цільового використання спирту етилового для виробництва продукції, визначеної пп. 229.1.1 п. 229.1 цієї статті, та цільового використання легких і важких дистилятів виключно як сировини у виробництві етилену.

Тобто відповідно до зазначених норм Податкового кодексу період погашення векселя визначається наявністю низки документів, що підтверджують факт цільового використання спирту.

У випадку сплати акцизного податку коштами без оформлення векселя за нормами ст. 225 цього Кодексу визначення податкового зобов'язання та відображення його в Декларації акцизного податку здійснюється в період, в якому відбулася сплата.

Водночас при відображенні сум податкового зобов'язання за векселем, оформленим у порядку ст. 225 Податкового кодексу, строк сплати за яким настав, виникають непорозуміння, і одні платники податків відображають зобов'язання за податковим векселем у період граничного погашення векселя, тобто через 90 днів, інші — у період фактичної сплати всієї суми за векселем, тобто раніше граничного терміну погашення.

Різні підходи до дати визначення податкового зобов'язання з акцизного податку та відображення його в Декларації призводять до викривлення податкового зобов'язання і, як наслідок, виникнення тимчасових переплат за рахунок придбання марок акцизного податку без відповідного погашення векселя.

З метою належного адміністрування податку та однозначного трактування норм Податкового кодексу звертаємо увагу на таке. Згідно з п. 225.1 ст. 225 цього Кодексу суб'єкт господарювання зобов'язаний сплатити податок або подати органу ДПС за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів), податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов'язання такого платника у строк до 90 календарних днів починаючи з дня видачі податкового векселя сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

На підставі пунктів 225.3 та 225.4 ст. 225 Податкового кодексу сума податку в податковому векселі сплачується частково при придбанні марок акцизного податку в період дії такого векселя, і вексель вважається погашеним у разі сплати податку в повному обсязі та в зазначений у податковому векселі строк.

Пунктом 3.9 розділу V Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку, затвердженого наказом № 1030, визначено, що у графі 10 додатка 3 до Декларації зазначається сума податкового зобов'язання за векселями, виданими відповідно до порядку, встановленого ст. 225 Податкового кодексу, строк оплати яких настав у звітному місяці, незалежно від дати видачі векселя, або проставляється сума, попередньо сплачена коштами без оформлення податкового векселя.

Згідно з п. 225.4 ст. 225 Податкового кодексу податковий вексель вважається погашеним векселедавцем у разі сплати суми податку в повному обсязі та в зазначений у податковому векселі строк.

Відповідно до пп. 229.1.8 п. 229.1, пп. 229.2.10 п. 229.2 та пп. 229.3.12 п. 229.3 ст. 229 Податкового кодексу податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового для виробництва продукції, визначеної пп. 229.1.1 п. 229.1 цієї статті.

Таким чином, період погашення податкового векселя, оформленого в порядку, визначеному розділом VI Податкового кодексу, пов'язано з подією, що має відбутися в рамках певного строку: документальне підтвердження факту цільового використання спирту (ст. 229) або сплата суми податку в повному обсязі (ст. 225).

Ця норма напряму співвідноситься з нормами п. 31.1 ст. 31 Податкового кодексу, згідно з якими строк сплати податку і збору обчислюється роками, кварталами, місяцями, декадами, тижнями, днями або вказівкою на подію, що повинна настати або відбутися.

Оскільки Податковим кодексом (пп. 14.1.176 п. 14.1 ст. 14) передбачено єдине поняття податкового векселя для цілей розділу VI «Акцизний податок», то і порядок використання цього правового інструменту має бути однаковим для всього розділу.

Враховуючи викладене, погашення податкового векселя, виданого в порядку ст. 225 Податкового кодексу, відбувається на момент фактичної сплати суми зобов'язання в повному обсязі незалежно від дати видачі векселя, а не настання останнього дня строку для його погашення. Зазначену суму платник повинен включити до розрахунку акцизного податку за той податковий період, в якому було здійснено таку сплату цього податку в повному обсязі.

Оподаткування акцизним податком господарських операцій з передачі підакцизної продукції на зберігання

Підпунктом 213.1.1 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу об'єктами оподаткування визначено операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції).

Відповідно до п. 217.1 ст. 217 цього Кодексу суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, визначаються платником податку самостійно виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, які діють на дату виникнення податкових зобов'язань.

Датою виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, згідно з п. 216.1 ст. 216 Податкового кодексу є дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків, зазначених у статтях 225 та 229 цього Кодексу.

Згідно з пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу реалізація підакцизних товарів (продукції)це будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції) за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини.

Отже, при здійсненні відвантаження алкогольної продукції на зберігання іншим суб'єктам господарювання на умовах договорів відповідального зберігання, які передбачають відвантаження алкогольної продукції зі складу виробника, зазначена операція є об'єктом оподаткування акцизним податком.

Слід зазначити, що операції з повернення підакцизних товарів податковим законодавством не віднесено до об'єктів оподаткування акцизним податком, тому у разі повернення алкогольної продукції, в ціну якої під час первинної реалізації було включено акциз, податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку не виникає, відповідно і відображення у податковій звітності з акцизного податку оборотів з повернення якісних алкогольних напоїв не здійснюється.

Крім того, операції з подальшої реалізації виробником повернутої якісної алкогольної продукції, з якої було сплачено акцизний податок під час першої її реалізації (відвантаження), та при незмінності ставок акцизного податку також не є об'єктом оподаткування акцизним податком.

Порядок і строки сплати податку, складання та подання Декларації акцизного податку

Строки сплати податку з підакцизних товарів, вироблених на митній території України

Суми податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів (продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачуються при придбанні марок акцизного податку (ст. 226 Податкового кодексу). Порядок виготовлення, зберігання, продажу марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів затверджено постановою № 1251.

Підприємства, які виробляють вина виноградні з додаванням спирту та міцні, вермути, інші зброджені напої з додаванням спирту, суміші зброджених напоїв з додаванням спирту, суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями з додаванням спирту, сплачують податок при придбанні марок акцизного податку на суму, розраховану із ставок податку на готову продукцію, вироблену з виноматеріалів чи сусла, при виробництві яких використовується спирт етиловий.

Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини, сплачує податок виробнику (переробнику) не пізніше дати відвантаження готової продукції такому власнику або за його дорученням іншій особі.

Умовою відвантаження виробником готової продукції, виробленої з давальницької сировини, її замовнику або за його дорученням іншій особі є документальне підтвердження банківської установи про перерахування відповідної суми податку на поточний рахунок виробника.

Сплата податку у разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України

Податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації.

У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (за необхідності) на день подання митної декларації.

Складання та подання Декларації акцизного податку регулюється ст. 223 Податкового кодексу.

Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

Платник податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, та імпортер алкогольних напоїв і тютюнових виробів подають щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду органу ДПС за місцем реєстрації Декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому ст. 46 Податкового кодексу, наказом № 1030.