Інші податки
Тема: Перевірки та відповідальність

Порядок проведення документальних позапланових перевірок юридичних осіб

З набранням чинності Податковим кодексом дещо змінився порядок і підстави для проведення документальних позапланових перевірок.

Згідно з пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу документальною позаплановою перевіркою вважається перевірка, що не передбачається у плані роботи органу ДПС і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом. При цьому така перевірка може бути як виїзною, так і невиїзною.

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, що проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, що проводиться в приміщенні органу ДПС.

Згідно з нормами Податкового кодексу запроваджено нові обставини для проведення документальних позапланових перевірок, що дають змогу уникати конфліктних ситуацій з платниками податків і забезпечувати рівність усіх платників перед законом. Серед зазначених обставин, зокрема, такі:

платником податків подано до органу ДПС уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який уже перевірявся;

щодо платника податку подано скаргу про ненадання ним податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень і документального підтвердження на письмовий запит органу ДПС протягом 10 робочих днів з дня його отримання;

отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат і відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, в тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.

На сьогодні існують 11 обставин (ст. 78 Податкового кодексу), що передбачають проведення документальних позапланових перевірок. Розглянемо детальніше деякі з них.

Щодо обставини, передбаченої для проведення перевірки поданого до органу ДПС уточнюючого розрахунку з відповідного податку за період, який вже перевірявся органом ДПС (пп. 78.1.3 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу), слід зазначити, що дана обставина є наслідком визначеного цим Кодексом дозволу надавати до органу ДПС уточнюючі розрахунки до податкової декларації, крім випадків, коли у такого платника розпочато та проводиться документальна планова або позапланова виїзна перевірка. У цьому разі подавати уточнюючі розрахунки до податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом, забороняється (п. 50.2 ст. 50 Податкового кодексу).

У разі якщо платник податків подає уточнюючий розрахунок до податкової декларації, поданої за період, що перевірявся, знову виникає необхідність перевірки показників такого розрахунку. У зв'язку з цим згідно з п. 50.3 ст. 50 та пп. 78.1.3 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки платника податків за певний податковий період.

Обставиною, за якої має бути проведено документальну позапланову перевірку, є початок процедури реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи, порушення провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подання заяви про зняття з обліку платника податків (пп. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу).

При цьому така перевірка відповідно до Порядку № 1588 призначається та розпочинається у визначені строки.

У разі ліквідації юридичної особи за рішенням засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу перевірка призначається та розпочинається протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи. В інших випадках перевірка призначається та розпочинається протягом місяця після одержання відповідного документа, що надійшов до органу ДПС першим.

Щодо реалізації обставини для проведення перевірки у разі отримання постанови (ухвали) суду про призначення перевірки або постанови органу дізнання, слідчого, прокурора, винесеної ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні (пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу), слід зазначити, що у зв'язку з ухваленням Кримінального процесуального кодексу, який ще не набрав чинності, передбачено зміни до даної норми Податкового кодексу, які надають органам ДПС право на проведення документальної позапланової перевірки у разі отримання судового рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесеної ними відповідно до закону.

Слід звернути увагу, що обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені Податковим кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків, або перевірки, що проводяться у межах порушеної кримінальної справи.

Особливістю організації документальної позапланової перевірки є те, що право на проведення такої перевірки платника податків надається органам ДПС лише у разі, коли йому до початку проведення перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

При цьому у разі проведення документальної виїзної перевірки платнику податків також надаються направлення на проведення такої перевірки, службові посвідчення осіб, зазначених в направленні на проведення перевірки, а проведення документальної невиїзної перевірки можливе за умови письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Тривалість проведення документальних позапланових перевірок відповідно до ст. 82 Податкового кодексу не повинна перевищувати: 15 робочих днів — для великих платників податків; 5 робочих днівдля суб'єктів малого підприємництва; 10 робочих днівдля інших платників податків. Продовження строків таких перевірок можливе за рішенням керівника податкового органу не більш як на: 10 робочих днів — для великих платників податків; 2 робочих дні — для суб'єктів малого підприємництва; 5 робочих днів — для інших платників податків.

Згідно з п. 85.2 ст. 85 Податкового кодексу після початку документальної перевірки платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам органів ДПС у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки.

При цьому великий платник податків зобов'язаний також надати в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються ним в електронній формі), не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної (невиїзної) перевірки.

Щодо порядку оформлення органами ДПС результатів документальної позапланової перевірки, то акт (довідка) документальної позапланової як виїзної, так і невиїзної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу ДПС, які проводили перевірку, та реєструється в органі ДПС протягом п'яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, — протягом 10 робочих днів). При цьому один примірник акта або довідки про результати документальної виїзної перевірки у день його підписання або відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику, а акт (довідка) документальної невиїзної перевірки після його реєстрації вручається платнику податків або його законним представникам особисто.

З метою врегулювання питання, коли неможливо вручити акт (довідку) документальної невиїзної перевірки з будь-яких причин особисто платнику податків, Законом № 4834 передбачено зміни до ст. 86 Податкового кодексу, відповідно до яких у разі неможливості вручення акта (довідки) документальної невиїзної перевірки орган ДПС надсилає його за місцем реєстрації платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Цією нормою забезпечується право платника податків на ознайомлення з матеріалами документальних невиїзних перевірок і подальшого їх оскарження у разі незгоди.

Отже, нормами Податкового кодексу встановлено чіткий порядок організації та проведення органами ДПС документальної позапланової перевірки, яка повинна здійснюватися з дотриманням усіх процедур, передбачених цим Кодексом.