Юридична практика
Тема: Податок на прибуток

Кошти, отримані товариством від його учасників як додаткові внески до моменту державної реєстрації змін до статуту, не є прямою інвестицією

Суть справи. За результатом перевірки податковим органом установлено факт невключення до валового доходу сум безповоротної фінансової допомоги, що призвело до заниження податку на прибуток. Товариство звернулося до суду з позовом до МДПІ щодо визнання протиправним і скасування податкового повідомлення-рішення про визначення йому податкового зобов'язання з податку на прибуток.

Вимоги позивач обґрунтував тим, що кошти, отримані ним у період з березня по вересень 2007 р. від учасників товариства,це додаткові внески до статутного фонду на підставі рішення зборів учасників від 29.05.2007 р. про збільшення статутного фонду і є прямою інвестицією у розумінні пп. 1.28.2 п. 1.28 ст. 1 Закону про прибуток, тому підстав для донарахування податку на прибуток на ці кошти у податкових органів не було.

Рішення суду. Верховний Суд України (далі — ВСУ), підтримуючи позицію податкового органу, зазначив таке.

Суди встановили, що 10.07.2008 р. МДПІ проведено невиїзну документальну перевірку з питань правильності визначення повноти нарахування і своєчасності сплати податку на прибуток при одержанні коштів як додаткових внесків до статутного капіталу без здійснення відповідної державної реєстрації товариством за період з 01.10.2004 р. по 30.09.2007 р.

За результатами перевірки було складено акт, з якого вбачається, що у ході проведеної перевірки встановлено факт порушення товариством вимог пп. 1.22.1 п. 1.22 ст. 1 та пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону про прибуток, яке полягало у невключенні до валового доходу у І — ІІІ кварталах 2007 р. сум безповоротної фінансової допомоги, що призвело до заниження у цьому періоді податку на прибуток.

На думку податкового органу, суму коштів учасників товариства, внесених як додаткові внески до статутного фонду без державної реєстрації змін до установчих документів у встановленому законом порядку, не можна розглядати як пряму фінансову інвестицію у корпоративні права.

На підставі висновків акта перевірки відповідач прийняв оспорюване податкове повідомлення-рішення.

Задовольняючи позовні вимоги, апеляційний суд, з висновками якого погодився і касаційний суд, виходив із того, що отриманню позивачем від учасників товариства коштів, спрямованих на поповнення його статутного капіталу, передувало прийняття зборами учасників товариства рішення про збільшення статутного фонду, оформленого протоколом від 29.05.2007 р. № 3. Ці кошти є прямою інвестицією у розумінні абзацу другого пп. 1.28.2 п. 1.28 ст. 1 Закону про прибуток, і позивач правомірно не відніс їх до складу валового доходу.

У рішенні від 06.06.2007 р., наданому скаржником на обґрунтування своїх доводів, касаційний суд погодився з позицією судів попередніх інстанцій про те, що кошти, внесені учасниками до набрання чинності рішеннями про внесення змін до статуту щодо статутного фонду, не можна розглядати як пряму інвестицію у корпоративні права платника податку. Тому такі кошти відповідно до вимог пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону про прибуток мали бути внесені до валового доходу як суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником у звітному періоді.

Зазначені судові рішення свідчать про неоднакове застосування касаційним судом положень закону, які регулюють порядок оподаткування збільшення статутного капіталу господарського товариства шляхом внесення додаткових вкладів його учасниками.

Вирішуючи питання щодо врегулювання цих розбіжностей, ВСУ виходив із такого.

Згідно зі ст. 3 Закону про прибуток об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду.

Валовим доходом є загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.

Валовий дохід включає доходи з інших джерел, у тому числі у вигляді сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником у звітному періоді, вартості товарів (робіт та послуг), безоплатно наданих платнику податку у звітному періоді (ст. 4 Закону про прибуток).

Підпунктом 4.2.5 п. 4.2 ст. 4 зазначеного Закону передбачено, що суми коштів або вартість майна, які надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи не включаються до складу валового доходу платника податку.

Згідно з пп. 1.28.2 п. 1.28 ст. 1 цього Закону пряма інвестиція — господарська операція, що передбачає внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю утворюється за корпоративною формою організації, яка полягає у закріпленні частки статутного капіталу за кожним власником шляхом емісії корпоративних прав.

Відомості щодо розміру статутного капіталу, складу учасників товариства, розміру часток кожного з них та порядку внесення вкладів фіксуються в статуті товариства, на підставі якого товариство створюється й діє.

Відповідно до частини другої ст. 87 Господарського кодексу товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду в порядку, встановленому цим Кодексом та законом, прийнятим відповідно до нього.

Згідно з частиною другою ст. 16 Закону про госптовариства прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу можливе лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів.

У разі збільшення розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю розмір, форма і порядок внесення учасниками додаткових вкладів встановлюються загальними зборами товариства з дотриманням вимог статей 13, 16, 51, 59, 60 Закону про госптовариства, які узгоджуються з положеннями Господарського та Цивільного кодексів.

Статтею 7 зазначеного Закону визначено, що товариство зобов'язане у п'ятиденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

Положення частини третьої ст. 87 Господарського кодексу, з якими кореспондуються і положення Закону про госптовариства, встановлюють, що рішення товариства про зміни розміру статутного фонду набирає чинності з дня їх внесення до державного реєстру.

Отже, закон зобов'язує господарське товариство зареєструвати саме рішення про зміну розміру статутного фонду, яке з цього моменту набирає юридичної сили і є підставою для відображення в бухгалтерському обліку відповідних господарських операцій, пов'язаних з цим, а не факт зміни (у цьому випадкузбільшення) статутного фонду.

Про це свідчить і порядок здійснення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, визначений Законом про держреєстрацію, який не містить вимоги до юридичної особи щодо надання будь-яких даних про сплату учасниками внесків до статутного фонду при проведенні державної реєстрації змін до установчих документів.

Аналіз вищезазначених норм дає підстави для висновку, що кошти, отримані товариством від учасників як додаткові внески до моменту здійснення державної реєстрації змін до установчого документа (статуту), в якому містяться відомості щодо розміру та порядку внесення вкладів до статутного фонду, не можуть бути визнані прямою інвестицією в емітовані таким товариством корпоративні права в розумінні абзацу другого пп. 1.28.2 п. 1.28 ст. 1 Закону про прибуток, оскільки такі права не можуть виникнути до набрання ними чинності.

Враховуючи зазначене, ВСУ задовольнив скаргу МДПІ, скасував ухвалу Вищого адміністративного суду України від 20.04.2010 р. та постанову апеляційного адміністративного суду від 30.11.2009 р., а постанову окружного адміністративного суду від 07.10.2008 р.  залишив у силі.


Владислав КОЧКАРОВ,
директор Департаменту правової роботи ДПС України

Ольга ШЛЯХОВА,
головний державний податковий інспектор
відділу представництва інтересів органів ДПС
у 
судах касаційної інстанції та узагальнення
судової практики Юридичного управління