Єдиний податок
Тема: Єдиний податок, ПДФО, Перевірки та відповідальність, РРО. Готівковий обіг

Відповідальність за незбереження первинних документів підприємцями — платниками єдиного податку

Відповідно до наказу № 1637 платники єдиного податку першої та другої груп і платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Платники єдиного податку першої групи подають до органу ДПС податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески.

Платники єдиного податку другої та третьої груп подають до органу ДПС податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів і витрат.

Відповідно до п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу платники єдиного податку першоїтретьої груп не застосовують РРО.

Водночас Закон про РРО поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Отже, згідно з п. 8 ст. 3 Закону про РРО суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов'язані реалізовувати товари (надавати послуги) за умови наявності цінника на товар (меню, прейскуранта, тарифу на послугу, що надається) у грошовій одиниці України.

Також суб'єкти господарювання повинні вести у порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів, які відображені в такому обліку, за винятком продажу товарів особами, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку обсягів реалізованих товарів (наданих послуг), та надавати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону про захист прав споживачів. Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену зазначеним Законом, але не може бути підставою для застосування до порушника адміністративних чи фінансових санкцій, передбачених законодавством з питань оподаткування, відповідно до вимог пунктів 12 та 15 ст. 3 Закону про РРО.

Крім того, згідно з пп. 16.1.5 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу платники податків зобов'язані подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством) документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів.

Пунктом 44.1 ст. 44 Податкового кодексу визначено, що платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, визначених у п. 44.1 ст. 44 вищезазначеного Кодексу, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складання якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання — з передбаченого цим Кодексом граничного строку подання такої звітності (абзац перший п. 44.3 ст. 44 Податкового кодексу).

Порядок формування первинних бухгалтерських документів регламентується Законом про бухоблік і Положенням № 88.

Відповідно до ст. 1 Закону про бухоблік первинний документ — документ, що містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Пунктами 1 та 2 ст. 9 вищезазначеного Закону визначено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи має бути складено під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи можуть складатися на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:

  • назву документа (форми);
  • дату і місце складання;
  • назву підприємства, від імені якого складено документ;
  • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
  • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Згідно з п. 2 Положення № 88 первинні документи — це документи, створені в письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Господарські операції — це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів.

У разі реалізації товарів за готівку допускається складання первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо.

Документ має бути підписано особисто, а підпис може бути скріплено печаткою. Електронний підпис накладається відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства (пп. 2.5 п. 2 Положення № 88).

Відповідальність за порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення та сплати податків і зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, передбачено ст. 121 Податкового кодексу.

Так, згідно з цією статтею незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення та сплати податків і зборів протягом установлених ст. 44 Податкового кодексу строків їх зберігання та/або ненадання платником контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні контролю у випадках, передбачених цим Кодексом, тягнуть за собою накладання штрафу в розмірі 510 грн.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладання штрафу в розмірі 1020 грн.

Відповідно до п. 297.3 ст. 297 Податкового кодексу платник єдиного податку виконує передбачені цим Кодексом функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

У разі неутримання податку на доходи фізичних осіб при виплаті доходу громадянам (у тому числі за придбані у них товари, роботи, послуги) до платників податків застосовуються штрафні санкції як до податкового агента, передбачені п. 127.1 ст. 127 Податкового кодексу, та на суму податкового боргу нараховується пеня після закінчення строків погашення узгодженого грошового зобов'язання згідно з пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 цього Кодексу.

При цьому за неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку на податкового агента накладається штраф відповідно до п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу.

Крім того, за неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим органом за встановленою формою відомостей про доходи громадян передбачено адміністративну відповідальність згідно зі ст. 1634 КпАП у вигляді попередження або накладання штрафу у розмірі від двох (34 грн.) до трьох (51 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а при повторному порушенні протягом року — штраф у розмірі від трьох (51 грн.) до п'яти (85 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.