Юридична практика

Поліпшення обслуговування платників податків

Упродовж 18 років підрозділи Департаменту господарського забезпечення ДПА України сумлінно виконують численні завдання, які на них покладено, а саме: зміцнюють матеріально-технічну базу податківців, забезпечують їх службовими приміщеннями, автотранспортом, сучасними засобами зв’язку, прогресивними засобами обробки інформації, організовують безперебійний рух документації тощо.  Мета Департаменту — створювати та підтримувати максимально комфортні умови для роботи платників податків і податківців. Це завдання на податкову службу покладається Президентом і урядом України, а на Департамент — Головою ДПС України.


Департамент господарського забезпечення є самостійним структурним підрозділом ДПА України і з питань документального забезпечення безпосередньо підпорядковується Голові ДПС України, а з питань копіювання та електронної обробки документів, господарського, транспортного, матеріального, соціального, технічного забезпечення — заступнику Голови ДПС України відповідно до затвердженого розподілу обов’язків.

Створення відповідних умов для роботи податківців відчувають на собі і платники податків — якість їх обслуговування постійно підвищується. Втім питання забезпечення органів ДПС залишається актуальним і досі. Голова ДПС України Віталій Захарченко та заступник Голови ДПС України Сергій Лекарь покладають на Департамент господарського забезпечення нові завдання, які він цілеспрямовано та наполегливо виконує.

У складі Департаменту  — вісім підрозділів: відділи організації документообігу, копіювання та електронної обробки документів, експлуатації і господарського забезпечення, закупівель і матеріального забезпечення, соціального забезпечення та сектори охорони праці, цивільної оборони та мобілізаційної підготовки, транспорту, зв’язку. Водночас Департамент готовий до реорганізації своєї структури. Час диктує нові вимоги, і якщо для поліпшення умов праці податківців і платників податків виникне необхідність посилювати склад Департаменту, то зволікати зі змінами не будуть.

Понад усе — комфортні умови для роботи податківців і платників податків

На початку створення ДПС України лише 186 підрозділів мали власні приміщення. Інші розміщувались у малопристосованих орендованих будівлях. Працівники Департаменту за 18 років його існування доклали максимум зусиль для реконструкції і капітального ремонту кількохсот будинків. На сьогодні практично кожна податкова інспекція має власне приміщення, обладнане всіма необхідними засобами для плідної роботи.

Здійснюється постійний моніторинг стану та кількості автомобільного транспорту в системі органів ДПС України, який значно підвищує мобільність роботи податкових органів, особливо підрозділів податкової міліції, забезпечується функціонування всіх видів і засобів телефонного зв’язку та телефонної мережі ДПС України.

Документальне забезпечення діяльності ДПС України

Обов’язковою умовою успішної роботи податкової служби є організація її діловодних процесів з моменту створення документа до його передачі в архів, а також організація належних умов для роботи з документами на основі використання сучасної обчислювальної техніки, новітнього програмного забезпечення, автоматизованої технології роботи з документами. Тому одне з найважливіших завдань Департаменту — документальне забезпечення діяльності ДПС України.

Детально вивчивши чинну нормативну базу і накопичений досвід роботи з діловодства, працівники Департаменту свого часу розробили Тимчасову інструкцію з діловодства в органах ДПС України, яку було введено в дію відповідним наказом Голови ГДПІ України. Згодом на підставі цієї Інструкції було розроблено Типову інструкцію з діловодства, обов’язкову для керівництва податкових органів усіх рівнів, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Регламент роботи апарату ГДПІ України, інші організаційно-розпорядчі відомчі документи. Одночасно було розроблено та введено в дію програми електронного обліку вхідної кореспонденції і контролю за виконанням внутрішніх розпорядчих документів і доручень керівництва. Вагомий внесок у запровадження податкової системи діловодства зробили О. І. Каплуненко, О. В. Бурдильова, О. В. Компанець та інші.

Першою серед міністерств і центральних органів виконавчої влади ДПА України ввела в промислову експлуатацію автоматизовану систему електронного документообігу (АСЕДО «Атлас-ДОК») в центральному апараті та областях.

На сьогодні можна констатувати, що діловодна служба ДПА України та її регіональних підрозділів в основному відповідає рівню сучасних вимог. Але, як відомо, меж досконалості не існує. Тому щоденна наполеглива робота триває і в цьому напрямі.

Податкова система — каталізатор економічного зростання держави

У поточному році діяльність Департаменту господарського забезпечення ДПА України буде спрямовано на подальше поліпшення матеріально-технічної бази якцентральних податкових органів, так і територіальних підрозділів ДПС України. Особлива увага приділятиметься методологічно-нормативному забезпеченню процесу закупівель у системі ДПА України, підготовці в установленому порядку проектів наказів і розпоряджень податкового відомства з питань, що належать до компетенції Департаменту, організації роботи з ресурсозбереження, здійснення заходів з охорони праці та цивільного захисту, координації роботи з цих питань у регіональних податкових органах і підвідомчих ДПА України підприємствах, установах і організаціях. Департамент традиційно виконує функції оперативного керівництва діяльністю ДП «Управління по експлуатації адмінбудинків податкових органів України у м. Києві», ДП «Автобаза ДПА України», ДП «Санаторій «Дніпро», ДП «Управління по обслуговуванню Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів ДПС України», ДП «Центр професійного навчання ДПА України». Пам’ятає Департамент і про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників ДПА України з питань тендерних процедур, і про поліпшення житлових умов податківців.

«Я вдячний колегам за розуміння, підтримку та копітку працю. Впевнений, що з такими високопрофесійними фахівцями, як О. І. Ільєнко (заступник директора Департаменту), С. І. Німченко (відділ організації документообігу), М. Є. Штанько (відділ закупівель і матеріального забезпечення), І. М. Головач (відділ соціального забезпечення), Я. А. Савич (відділ копіювання та електронної обробки документів), О. М. Лазарєв (сектор транспорту), В. В. Єрусланов (сектор зв’язку), В. В. Воробей (відділ експлуатації та господарського забезпечення), М. В. Таращук (сектор охорони праці, цивільної оборони та мобілізаційної підготовки) можна виконувати найскладніші завдання, які покладає на нас керівництво ДПС України», — підсумував Іван Цоклан.

Департамент господарського забезпечення ДПА України і надалі докладатиме максимум зусиль щодо запровадження в органах ДПС передових форм і методів організації праці, щоб податкова система за рівнем свого розвитку стала каталізатором реформ та економічного зростання держави.