Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток

Реорганізація юридичної особи: податковий облік

Визначення поняття реорганізації

Статтею 104 Цивільного кодексу, зокрема, визначено, що юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особамправонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Відповідно до ст. 59 Господарського кодексу припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації — за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб — засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених законами, — за рішенням суду.

Згідно з нормами Цивільного та Господарського кодексів злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюються за рішенням його учасників або уповноваженого на це органу, а у передбачених законом випадках — за рішенням суду або відповідних органів державної влади. Таким чином, формами реорганізації юридичної особи є злиття, приєднання, поділ та перетворення.

Водночас слід зазначити, що в бухгалтерському обліку міститься положення про об'єднання підприємств. Так, п. 4 ПБО 19 визначено, що об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності — це поєднання окремих підприємств та/або видів їх діяльності в одне підприємство з метою одержання доходів, зниження витрат або отримання економічних вигод у інший спосіб. Поєднання може відбуватися шляхом приєднання одного підприємства (його компонента) до іншого, придбання всіх чистих активів (деяких чистих активів), прийняття зобов'язань або придбання капіталу іншого підприємства з метою одержання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства. Якщо об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності контролюється тією самою стороною (сторонами) до і після поєднання і цей контроль не є тимчасовим, то це не є об'єднанням підприємств та/або видів їх господарської діяльності.

Пунктом 98.1 ст. 98 Податкового кодексу визначено реорганізацію платника податків як зміну його правового статусу. Така зміна передбачає будь-яку з таких дій або їх поєднання:

  • зміна організаційно-правового статусу господарських товариств;
  • злиття платників податків, а саме передачу майна платника до статутних фондів інших платників, унаслідок чого відбувається ліквідація платника податків, який зливається з іншими;
  • поділ платника податків на декілька осіб, а саме поділ його майна між статутними фондами новоутворених юридичних осіб та/або фізичними особами, внаслідок чого відбувається ліквідація юридичного статусу платника податків, який поділяється;
  • виділення із платника податків інших платників податків, а саме передача частини майна платників податків, що реорганізується, до статутних фондів інших платників в обмін на їх корпоративні права, внаслідок чого не відбувається ліквідація платника податків, що реорганізується;
  • реєстрацію фізичної особи як суб'єкта господарювання без скасування її попередньої реєстрації як іншого суб'єкта господарювання або з таким скасуванням.

Отже, згідно з нормами Податкового кодексу головним питанням є не зміна організаційно-правових форм господарювання, а перехід податкових зобов'язань.

Крім того, важливим моментом завершення реорганізації, яка згідно з низкою положень чинного законодавства підлягає державній реєстрації, є внесення запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру. Таким чином, підставою для визнання факту реорганізації є документ, що підтверджує внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Порядок обліку доходів та витрат у правонаступника під час реорганізації платника податку

Особливості обліку під час реорганізації юридичних осіб визначено п. 153.15 ст. 153 Податкового кодексу.

Одним із головних питань обліку податкових зобов'язань під час реорганізації є віднесення тих чи інших коштів до складу оподатковуваного доходу підприємства — правонаступника. Так, відповідно до пп. 153.15.1 п. 153.15 ст. 153 Податкового кодексу не включається до складу доходу платника податкуправонаступника сума коштів, боргових вимог, вартість матеріальних та нематеріальних активів, отриманих від юридичної особи, що припиняється у зв'язку із проведенням реорганізації.

Об'єкти основних засобів та нематеріальних активів юридичної особи, що припиняється у зв'язку з проведенням реорганізації, включаються до складу відповідних груп основних засобів та нематеріальних активів платника податків — правонаступника за балансовою вартістю на дату затвердження передавального акта та підлягають амортизації в порядку, визначеному Податковим кодексом.

Собівартість запасів, які обліковуються в обліку юридичної особи, що припиняється, включається до складу собівартості запасів правонаступника на дату затвердження передавального акта.

У разі якщо визначена розділом ІІІ Податкового кодексу дата збільшення витрат, здійснених (нарахованих) юридичною особою, що припиняється, не настала до моменту затвердження передавального акта, такі витрати враховуються в обліку платника податків — правонаступника. Платник податку — правонаступник набуває право на збільшення витрат у загальному порядку, визначеному цим розділом. Це правило застосовується також:

  • до суми витрат, що обліковуються відповідно до розділу ІІІ Податкового кодексу в особливому порядку (витрат на придбання цінних паперів, деривативів тощо) та неврахованих у зменшення доходів платника податку до моменту затвердження передавального акта;
  • до суми доходу, отриманого (нарахованого) платником податку, що припиняється, та невключеного до доходу до моменту затвердження передавального акта.

Від'ємне значення об'єкта оподаткування звітного періоду, що обліковувалось у платника податку, що припиняється, на дату затвердження передавального акта включається до складу витрат платника податкуправонаступника. Зазначене положення також застосовується до суми від'ємного значення, що обліковується в особливому порядку відповідно до розділу ІІІ Податкового кодексу у платника податку, що припиняється (від'ємне значення за операціями із цінними паперами, деривативами, правами вимоги тощо).

При цьому положення, передбачені абзацом восьмим п. 153.15 ст. 153 Податкового кодексу, не застосовуються у разі, якщо платник (платники) податку, що припиняється, та платник податку — правонаступник були пов'язаними особами менш ніж 18 послідовних місяців до дати завершення приєднання.

Склад витрат (доходів), передбачених пп. 153.15.1 п. 153.15 ст. 153 Податкового кодексу, та їх оцінка визначаються за даними та документами обліку юридичної особи, що припиняється, на дату затвердження передавального акта.

Водночас пп. 153.15.2 п. 153.15 ст. 153 Податкового кодексу регламентовано питання переходу прав і обов'язків при правонаступництві для власників акцій. Згідно з цим підпунктом Кодексу при проведенні реорганізації у формі злиття, приєднання, перетворення юридичної особи, що передбачає обмін акцій (корпоративних прав) у юридичній особі, що припиняється, на акції (корпоративні права) у юридичній особі — правонаступнику, вартість акцій (корпоративних прав) юридичної особи — правонаступника в обліку акціонера (учасника) визначається в розмірі вартості акцій (корпоративних прав) юридичної особи, випуск яких було скасовано (припинено тощо) в результаті реорганізації.

У разі проведення реорганізації у формі поділу (виділення), що передбачає розподіл акцій (корпоративних прав) між акціонерами (учасниками) юридичних осіб, що утворюються внаслідок реорганізації, вартість таких акцій (корпоративних прав) в обліку акціонерів (учасників) визначається в сумі, що дорівнює вартості частки акцій (корпоративних прав) в юридичній особі, що реорганізується, пропорційній вартості чистих активів юридичної особи, що утворилася в результаті реорганізації, та загальної вартості чистих активів юридичної особи, що реорганізувалася. Вартість чистих активів юридичних осіб визначається за даними розподільчого балансу на дату його затвердження.