Податок на прибуток

Податкова звітність: податок на прибуток підприємств

Податкова звітність з податку на прибуток підприємств складається з таких форм:

 • Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається: платниками податку на прибуток, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції; суб’єктами космічної діяльності; суб’єктами господарювання за угодою про розподіл продукції; за договорами управління майном; постійними представництвами нерезидента у разі, якщо вони визначають оподатковуваний прибуток у загальному порядку;
 • Податкової декларації з податку на прибуток банку;
 • Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, що подається платниками податку, господарська діяльність яких провадиться зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними (податкова звітність за результатами такої діяльності подається з відміткою «договір про спільну діяльність»);
 • Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика;
 • Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, що подається неприбутковими установами та організаціями, зареєстрованими згідно з вимогами законодавства та внесеними органами ДПС в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ;
 • Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, що подається постійними представництвами, які є платниками податку на прибуток відповідно до розділу ІІІ Податкового кодексу;
 • Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва, що здійснюється органом державної податкової служби, який подається постійними представництвами, податкові зобов’язання яких визначаються органом ДПС;
 • Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, що подається платниками податку, які прийняли рішення про сплату консолідованого податку на прибуток  (застосовується не лише підприємствами, але і банками, а з переходом страховиків у 2013 р. на загальну систему оподаткування прибутку ця форма розрахунку застосовуватиметься і страховиками — юридичними особами, які приймуть рішення про сплату консолідованого податку на прибуток).

У цій статті розглянемо порядок заповнення та подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі — декларація з податку на прибуток) як такої, що є базовою для заповнення інших форм декларацій з податку на прибуток.

Звертаємо увагу, що у зв’язку зі змінами, внесеними Законом № 3609 до розділу III Податкового кодексу, та з метою спрощення складання податкової звітності з податку на прибуток Мінфін України наказом № 1213 затвердив нову форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.{h}Податкові декларації з податку на прибуток подаються у такому порядку: за II — IV квартали 2011 р. у строк до 09.02.2012 р. за формою, затвердженою наказом № 114;
за податкові періоди починаючи з податкового (звітного) періоду I квартал 2012 р. за формою, затвердженою наказом № 1213.
{/h}

Порівняно з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємства, затвердженою наказом № 114, яка діяла протягом 2011 р., нова форма декларації № 1213 дещо змінилася. По-перше, вона скоротилася на один рядок 06.1, по-друге, з неї виключено деякі додатки, а саме: додаток СВ «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)»; додаток ЗВ «Загальновиробничі витрати» (складові цього додатка включено до собівартості у зв’язку з правилами ведення бухгалтерського обліку); додаток АВ «Адміністративні витрати»; додаток ВЗ «Витрати на збут».

Додатки АМ та АК, у яких відображається амортизація основних засобів та інших необоротних активів, тимчасових різниць, нематеріальних активів та витрат, пов’язаних із видобутком корисних копалин, їх поліпшенням, об’єднано в один додаток АМ з суттєвим скороченням положень чинних додатків.

Отже, до нової форми декларації № 1213 передбачено 12 додатків, один з яких ВО «Розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус» (річний додаток) подаватиметься за звітний (податковий) період — рік (за 2011 р. цей додаток подається за II — IV квартали).

Зміст показників декларації та додатків до неї побудовано таким чином, що при їх заповненні чітко відображається інформація про господарську діяльність того чи іншого підприємства — платника податку на прибуток. Усі показники мають бути заповнені відповідно до їх назви. Якщо будь-який рядок декларації чи додатка не заповнюється через відсутність операції (суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації.

Достовірність даних підтверджується підписами керівника платника податку і головного бухгалтера та засвідчується печаткою підприємства.

Порядок заповнення декларації з податку на прибуток

Декларація з податку на прибуток складається з двох частин, а саме: доходів та витрат.

Частина перша — доходи: у цій частині відображається загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами (пп. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Доходи, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною ст. 135 Податкового кодексу, залежно від джерела їх надходження.

Загальна сума доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, відображається в рядку 01 декларації № 114 та в рядку 01 декларації № 1213, цей рядок є підсумковим та складається із рядка 02 «Дохід від операційної діяльності» (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)» та рядка 03 «Інші доходи».

Дохід від операційної діяльності: відповідно до п. 135.4 ст. 135 Податкового кодексу дохід від операційної діяльності визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, в тому числі при зменшенні зобов’язань, та включає дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі винагороди комісіонера (повіреного, агента тощо).

Тобто у цьому рядку відображається дохід від основної діяльності, яку здійснює підприємство.

Додаток ІД «Інші доходи»  —  в ньому відображаються всі інші доходи, не пов’язані з основною діяльністю підприємства.

Інші доходи відображаються в рядку 03 декларації № 114 та в рядку 03 декларації № 1213 і формуються на основі додатка ІД до декларації.

Перелік цих доходів наведено у п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу, а зміст показників додатка ІД повністю дублює складові інших доходів, що враховуються при обчисленні податку на прибуток.

Для зручності наведемо складові додатка ІД у табл. 1.

Інші доходи

Код рядка

Норми Податкового кодексу

1

2

3

Інші доходи (сума рядків 03.1 - 03.27) 

03 

Показник рядка визначається розрахунково

Дивіденди, отримані від нерезидентів, крім визначених пп. 153.3.6 п. 153.3 ст. 153 розділу ІІІ Податкового кодексу

03.1

Підпункт 135.5.1 п. 135.5 ст. 135

Проценти

03.2

Роялті

03.3

Доходи від володіння борговими вимогами

03.4

Доходи, отримані при наступному відступленні права вимоги

Доходи, отримані при першому відступленні права вимоги

03.5

03.6

Пункт 153.5 ст. 135

Доходи від операцій з оренди/лізингу

03.7

Підпункт 135.5.2 п. 135.5 ст. 135

Суми штрафів (неустойки, пені)

03.8

Підпункт 135.5.3 п. 135.5 ст. 135

Вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді

03.9

Підпункт 135.5.4 п. 135.5 ст. 135

Суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої

у звітному (податковому) періоді, у тому числі:

03.10

Підпункт 135.5.4 п. 135.5 ст. 135

умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилася не повернутою на кінець звітного (податкового) періоду 

03.10.1

Підпункт 135.5.5 п. 135.5 ст. 135

 

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+, -)*

03.11 СБ

Підпункт 135.5.7 п. 135.5 ст. 135

Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді від неплатників податку (або платників з нижчими ставками 
(крім фінансової допомоги від засновника))

03.12

Підпункт 135.5.5 п. 135.5 ст. 135

Суми фактично отриманого державного мита, попередньо сплаченого позивачем

03.13

Підпункт 135.5.8 п. 135.5 ст. 135

Суми акцизного податку, рентної плати, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ

03.14

Підпункт 135.5.9 п. 135.5 ст. 135

Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів

03.15

Підпункт 135.5.10 п. 135.5 ст. 135

Дохід від виконання довгострокових договорів

03.16

Пункт 137.3 ст. 137

Дохід від здійснення операцій з основними засобами

03.17

Стаття 146

Дохід, отриманий від операцій із землею та її капітальним поліпшенням

03.18

Стаття 147

Позитивне значення курсових різниць

03.19

Пункт 153.1 ст. 153

Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами 

03.20 ЦП 

Пункт 153.8 ст. 153

Прибуток за операціями з деривативами (похідними інструментами)**

03.21 ЦП

Пункт 153.9 ст. 153

Суми страхового відшкодування 

03.22 

Стаття 156

Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном 

03.23 

Пункт 153.13 ст. 153

Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та не включених до доходів до дати затвердження передавального акта

03.24

 

Суми безнадійної кредиторської заборгованості 

03.25 

Стаття 159

Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -) 

03.26 

Пункт 140.2 ст. 140

Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+, -) 

03.27 

 

Інші доходи***

03.28 

Пункт 135.14 ст. 135

____________
* Звертаємо увагу на те, що у разі відображення суми у рядку 03.11 додатка ІД необхідно заповнити додаток СБ.

** Цей рядок є новим у декларації № 1213 у зв’язку зі змінами, внесеними Законом № 3609, яким врегульовано питання щодо непоширення порядку обліку операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами (п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу) на операції, що здійснюються емітентом, з розміщення та наступного продажу корпоративних прав або інших цінних паперів, а також з їх зворотного викупу або погашення таким платником податку — емітентом. Нова редакція п. 153.9 ст. 153 Податкового кодексу передбачає необхідність ведення окремого обліку з метою визначення прибутку звітного (податкового) періоду за операціями з деривативами (похідними інструментами), механізм якого наведено у таблиці 2 «Розрахунок фінансових результатів за операціями з деривативами (похідними інструментами)» додатка ЦП.

*** У разі заповнення рядка 03.28 додатка ІД декларації № 114 платник податку має подавати детальну розшифровку доходів та джерела їх надходження в довільній формі.

Слід зазначити, що при заповненні рядка 03.28 у декларації № 1213 детальну розшифровку сум та назв інших доходів робити не потрібно.

Додаток СБ «Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості». Порядок врегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості визначено в ст. 159 Податкового кодексу. Умови, за яких платник податку отримує право на коригування доходів або витрат, встановлено в підпунктах 159.1.1 та 159.1.2 п. 159.1 цієї статті. Показники коригування, що зазначаються у цьому додатку, є складовими додатка ІД.

Отже, в додатку СБ відображаються сума доходів або витрат за безнадійною заборгованістю та сума пені, нарахована на виконання вимог пп. 159.1.2 п. 159.1 ст. 159 Податкового кодексу. Крім того, зазначаються реквізити договору, на підставі якого здійснюються коригування, та додаються копії документів, що підтверджують наявність такої заборгованості (договір купівлі-продажу, позов до суду, рішення суду тощо) (пп. 159.1.3 п. 159.1 ст. 159 Податкового кодексу).

При заповненні додатка СБ додатково слід керуватися положеннями п. 5 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу, якими передбачено правила коригування доходів і витрат (як для продавця, так і для покупця) щодо врегулювання заборгованості, яка виникла у зв’язку із затримкою в оплаті товарів, виконаних робіт, наданих послуг, якщо заходи щодо стягнення таких боргів здійснювалися до набрання чинності розділом ІІІ Податкового кодексу, тобто до 01.04.2011 р. На таку заборгованість не поширюються норми п. 159.1 ст. 159 Податкового кодексу.

Додаток ЦП «Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами». При заповненні цього додатка слід керуватися нормами п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу, відповідно до яких операції з торгівлі цінними паперами у податковому обліку належать до операцій особливого виду та потребують окремого обліку, оскільки фінансовий результат від таких операцій визначається в розрізі кожного окремого виду цінних паперів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, в тому числі ведеться окремий облік операцій з цінними паперами, придбаними під час розміщення, при повторному продажу емітентом чи в результаті здійснення внеску до статутного капіталу. При цьому слід пам’ятати, що облік операцій з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами ведеться разом з обліком операцій з акціями.

У разі якщо сума результатів за зазначеними в додатку ЦП видами цінних паперів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав приведе до загального позитивного значення, тобто буде отримано прибуток, його сума включається до складу інших доходів (додаток ІД) на підставі пп. 135.5.11 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу.

У разі отримання загального від’ємного фінансового результату (збитку) від здійснення таких операцій слід керуватися порядком, визначеним ст. 150 Податкового кодексу.

Частина друга — витрати: витрати — це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника, у результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником) (пп. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, відображаються в рядку 04 декларації № 114 та в рядку 04 декларації № 1213 і складаються із витрат операційної діяльності й інших витрат.

Дані рядка 04 декларації № 114 та рядка 04 декларації № 1213 заповнюються на підставі таких рядків:

 • рядок 05 — витрати операційної діяльності, які відповідно до положень абзацу другого п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 — 138.9, підпунктами 138.10.2 — 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 ст. 138 Кодексу;
 • рядок 06 — інші витрати, визначені згідно з п. 138.5, підпунктами 138.10.5 — 138.10.6 п. 138.10, пунктами 138.11, 138.12 ст. 138, п. 140.1 ст. 140, ст. 141 Податкового кодексу.

Складовою рядка 06 декларації № 114 та рядка 06 декларації № 1232 є додаток ІВ, де відображаються інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати.

Звертаємо увагу, що витрати операційної діяльності згідно з пп. 138.1.1 п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу включають собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та інші витрати, що беруться для визначення об’єкта оподаткування з урахуванням пунктів 138.2, 138.11 ст. 138, пунктів 140.2 — 140.5 ст. 140, статей 142 і 143 Кодексу, які прямо визначають особливості формування таких витрат платника податку.

Розглянемо методику заповнення декларації № 114 та декларації № 1213 у частині витрат операційної діяльності, зокрема собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), які відображаються в додатку СВ (рядок 05.1 декларації), складові якої наведено у табл. 2.

Витрати, що формують собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

Код
рядка

Норми
Податкового кодексу

1

2

3

Прямі матеріальні витрати, у тому числі:

05.1.1

Підпункт 138.8.1 п. 138.8 ст. 138

вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва;

05.1.1.1

Підпункт 138.8.1 п. 138.8 ст. 138

сума резерву запасу палива (вугілля та/або мазуту) 

05.1.1.2

Підпункт 138.8.3 п. 138.8 ст. 138

Прямі витрати на оплату праці 

05.1.2

Підпункт 138.8.2 п. 138.8 ст. 138

Амортизація виробничих основних засобів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг  

05.1.3 АМ

Пункт 138.8 ст. 138

Амортизація нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг 

05.1.4 АМ

Пункт 138.8 ст. 138 

Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин

05.1.5 АК

Пункт 138.8 ст. 138

Сума витрат на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин

05.1.6 АК

Пункт 148.5 ст. 148

Вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг 

05.1.7

Пункт 138.8 ст. 138 

Сума різниці між вартістю витраченого в технологічному процесі палива та нарахованого резерву

05.1.8

Підпункт 138.8.3 п. 138.8 ст. 138

Фактичні витрати з придбання електричної та/або теплової енергії

05.1.9

Підпункт 138.8.4 п. 138.8 ст. 138

Вартість товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус, у розмірі 85%

05.1.10 ВО

Пункт 161.2 ст. 161

Витрати на страхування 

05.1.11

Підпункт 140.1.6 п. 140.1 ст. 140

Сума внесків на соціальні заходи 

05.1.12

Стаття 143

Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, в тому числі:

05.1.13

Підпункт 139.1.14 п. 139.1 ст. 139

витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу (застосовується обмеження) 

05.1.13.1

Підпункт 139.1.14 п. 139.1 ст. 139 (в обсязі, що не перевищує 5% митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом) 

Нараховані роялті, в тому числі:  

05.1.14

Підпункт 140.1.2 п. 140.1 ст. 140

роялті, нараховані на користь нерезидента

(застосовується обмеження)   

05.1.14.1

Підпункт 140.1.2 п. 140.1 ст. 140 (в обсязі, що не перевищує 4% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному)

Витрати на консалтинг, в тому числі: 

05.1.15

Підпункт 139.1.13 п. 139.1 ст. 139  

витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв'язку

з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами

(застосовується обмеження)

05.1.15.1

Підпункт 139.1.13 п. 139.1 ст. 139 (в обсязі, що не перевищує 4% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному)

Інші прямі витрати 

05.1.16

Пункт 138.9 ст. 138

 

Враховуючи те, що окремі рядки додатка СВ базуються на показниках додатків АМ, АК і ВО, розглянемо їх.

Додаток АМ «Амортизація» складається з трьох таблиць, кожна з яких має своє призначення. Слід зазначити, що цей додаток кардинально змінено, тому розглянемо його детальніше. У таблиці 1 додатка АМ до декларації № 114 відображається інформація про нараховану амортизацію, таблиця складається з двох частин:

 • у першій частині таблиці 1 відображається балансова вартість основних засобів та інших необоротних активів на початок звітного періоду. Дані беруться станом на 01.04.2011 р. за результатами проведеної інвентаризації та за даними бухгалтерського обліку, відповідно до яких проведено класифікацію цих об’єктів за групами, окремо визначено вартість кожного об’єкта, що амортизується, встановлено строк корисного використання (ст. 145 Податкового кодексу) та обрано метод нарахування амортизації (пп. 145.1.5 п. 145.1 ст. 145 Кодексу). При цьому якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку на дату набрання чинності розділом III Податкового кодексу, то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об’єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом трьох років (абзац п’ятий п. 6 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу);
 • у другій частині таблиці 1 додатка АМ відображається нарахована амортизація нематеріальних активів.

У декларації № 1213 у таблиці 1 додатка АМ відображається нарахована амортизація за звітний період однією сумою без розбивки на групи, але з розшифровкою сум нарахованої амортизації на:

 • основні засоби та інші необоротні активи;
 • нематеріальні активи;
 • витрати, пов’язані з видобутком корисних копалин;
 • тимчасову податкову різницю, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.2011 р.

У таблиці 2 додатка АМ до декларації № 114 відображається інформація щодо методів амортизації, обраних платником податку відповідно до пп. 145.1.5 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу.

У таблиці 2 додатка АМ до декларації № 1213 відображаються витрати на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно до п. 146.12 ст. 146 розділу III Податкового кодексу без розшифровки в розрізі загальновиробничих, адміністративних, інших витрат та витрат на збут.

У таблиці 3 додатка АМ до декларації № 114 відображається сума витрат на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно до п. 146.12 ст. 146 Податкового кодексу. Зазначимо, що сума витрат, пов’язана з ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засобів, у тому числі орендованих, включається до складу витрат у розмірі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, та відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такі ремонт та поліпшення було здійснено.

Слід зазначити, що у зв’язку з тим, що в 2011 р. особливі звітні (податкові) періоди, то відповідно амортизація також нараховується за такі періоди: за II квартал, за II і III квартали, за II, III и IV квартали.

У таблиці 3 додатка АМ до декларації № 1213 відображається сума витрат на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до п. 148.5 ст. 148 розділу III Податкового кодексу без надання розшифровки щодо загальновиробничих, адміністративних, інших витрат та витрат на збут.

Додаток АК (подається за підсумками 2011 р.) застосовується окремою категорією платників податку, діяльність яких пов’язана з видобутком корисних копалин, відповідно показники цього додатка відображають амортизацію витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин. Додаток складається з двох таблиць.

У таблиці 1 додатка АК наводиться розрахунок амортизації витрат за кожним об’єктом окремо в розрізі статей, до яких ці витрати включаються.

У таблиці 2 додатка АК відображаються витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до п. 148.5 ст. 148 Податкового кодексу.

Фактичні обсяги поліпшень відображаються за кожним об’єктом окремо, зазначаються сума ліміту (10% первісної вартості окремої свердловини) та сума витрат в розрізі віднесення цих витрат на собівартість та загальновиробничі витрати.

У формі декларації № 1213 додаток АК скасовано.

Додаток ВО «Розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус» (річний додаток). Цей додаток заповнюють платники податку, витрати яких пов’язані з придбанням товарів, виконанням робіт, наданням послуг у нерезидентів, що мають офшорний статус. Додаток передбачає, крім відображення загальної вартості придбаних товарів (робіт, послуг) у такого нерезидента, зазначення реквізитів договору, найменування та місцезнаходження такого нерезидента, тобто облік ведеться в розрізі всіх таких контрактів.

Додаток ВО подається виключно за підсумками звітного (податкового) року.

Нагадаємо, що відповідно до п. 161.2 ст. 161 Податкового кодексу витрати на придбання товарів (робіт, послуг), здійснені на користь нерезидентів, що мають офшорний статус (незалежно від форми розрахунків), включаються до складу витрат в розмірі 85% вартості цих товарів (робіт, послуг).

На сьогодні з метою визначення витрат з вищенаведеним обмеженням застосовується перелік офшорних зон, який затверджено розпорядженням № 143-р.

При цьому слід пам’ятати, що правило, встановлене п. 161.2 ст. 161 Податкового кодексу, починає застосовуватися з календарного кварталу, що настає за кварталом, на який припадає офіційне опублікування переліку офшорних зон.

Додаток ЗВ «Загальновиробничі витрати» (рядок 06.1 декларації № 114). Рядок 06.1 заповнюється на підставі пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу, тобто склад загальновиробничих витрат має відповідати класифікації витрат, наведених у цьому підпункті (сума рядків 06.1.1 — 06.1.13).

У декларації № 1213 додаток ЗВ не передбачається.

Складові додатка ЗВ до декларації № 114 наведено в табл. 3.

Види витрат

Код рядка

Норми Податкового кодексу

1

2

3

Витрати на управління виробництвом, в тому числі: 

06.1.1

Абзаци «а» - «в»

пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138

 

 

витрати на оплату праці; 

06.1.1.1

внески на соціальні заходи; 

06.1.1.2

витрати на оплату службових відряджень 

06.1.1.3

Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення 

06.1.2 АМ

Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення 

06.1.3 АМ

Амортизація витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин 

06.1.4 АК

 

Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення, в тому числі: 

06.1.5

Абзац «г» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138

витрати на вдосконалення технології та організації виробництва; 

06.1.6

Абзац «ґ» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138

витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень; 

06.1.7

Абзац «д» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138

витрати на обслуговування виробничого процесу; 

06.1.8

Абзац «е» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138

витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства 

06.1.9

Абзац «є» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138

Суми витрат, пов'язаних із підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, екологічного управління довкіллям, персоналу встановленим вимогам відповідно до Закону про підтвердження відповідності

06.1.10

Абзац «ж» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138

Суми витрат, пов'язаних з розвідкою/дорозвідкою та облаштуванням нафтових та газових родовищ 

06.1.11

Абзац «з» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138  

Витрати на страхування 

06.1.12

 

Інші загальновиробничі витрати; нестачі незавершеного виробництва, нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах у межах норм природного убутку згідно із затвердженими галузевими міністерствами та погодженими Мінфіном України нормативами

06.1.13

Абзац «и» пп. 138.8.1 п. 138.8 ст. 138

 

Додаток АВ «Адміністративні витрати» (рядок 06.2 декларації № 114 або рядок 06.1 декларації № 1213).

Адміністративні витрати в Податковому кодексі регулюються нормами пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138. Види адміністративних витрат додатка АВ та відповідність його рядків статтям Податкового кодексу для зручності заповнення наведено в табл. 4.

Види витрат

Код рядка

Норми Податкового кодексу

Адміністративні витрати (сума рядків 06.2.1 - 06.2.12), у тому числі:

 

 

загальні корпоративні витрати*

06.2.1

Абзац «а» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138

витрати на службові відрядження й утримання апарату управління**

06.2.2

Абзац «б» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання, в тому числі:

06.2.3

Абзац «в» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138

амортизація основних засобів загальногосподарського використання;

06.2.3.1 АМ

Пункт 138.8 ст. 138

витрати на ремонт та поліпшення об'єктів основних засобів

06.2.3.2 АМ

Пункт  146.12 ст. 146

Винагорода за консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги

06.2.4

Абзац «г» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138

Витрати на оплату послуг зв'язку***

06.2.5

Абзац «ґ» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138

Амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання

06.2.6 АМ

Абзац «д» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138

Витрати на врегулювання спорів у судах

06.2.7

Абзац «е» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків

06.2.8

Абзац «є» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138

Витрати на страхування

06.2.9

Підпункт  138.12.2 п. 138.12 ст. 138

Витрати на оплату праці

06.2.10

Внески на соціальні заходи

06.2.11

Інші витрати загальногосподарського призначення

06.2.12

Абзац «ж» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138

____________

* Загальнокорпоративні витрати формуються з урахуванням пп. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу, відповідно до якого забороняється відносити до складу витрат витрати на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (зазначені обмеження не стосуються платників податку, основною діяльністю яких є проведення таких заходів)
** Витрати на службові відрядження формуються з урахуванням норм пп. 140.1.7 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодекс
*** Витрати на оплату послуг зв’язку (як і інші) мають бути підтверджені необхідними документами про те, що такі витрати пов’язані з господарською діяльністю платника податку (пп. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

 

Додаток ВЗ «Витрати на збут». У цьому додатку відображаються витрати, безпосередньо пов'язані зі збутом товарів (робіт, послуг). Перелік таких витрат наведено у пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу. Зазначені витрати відображаються в рядку 06.3 декларації № 114 або у рядку 06.2 декларації № 1213 та визначаються розрахунково. Види витрат та відповідність їх нормам Податкового кодексу наведено в табл. 5.

Види витрат

Код рядка

Норми Податкового кодексу

Витрати на збут (сума рядків 06.3.1 - 06.3.15), до складу яких включаються:

 

Абзаци «а» - «г» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138

витрати на пакувальні матеріали для затарювання товарів на складах готової продукції;

06.3.1

витрати на ремонт тари;

06.3.2

витрати на оплату праці;

06.3.3

внески на соціальні заходи;

06.3.4

витрати на комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

06.3.5

витрати на передпродажну підготовку товарів

06.3.6

Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), в тому числі:

06.3.7

витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з маркетингу, реклами (застосовується обмеження)

06.3.7.1

Підпункт 139.1.13 п. 139.1 ст. 139 (в обсязі, що не перевищує 4% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному)

Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом

06.3.8

Абзац «ґ» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 та пп. 140.1.7 п. 140.1 ст. 140

Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов'язаних зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг, в тому числі:

06.3.9

Абзац «д» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138

амортизація основних засобів;

06.3.9.1 АМ

Статті 144 та 146, п. 145.1 ст. 145

витрати на ремонт та поліпшення об'єктів основних засобів відповідно до п. 146.12 ст. 146 Кодексу

06.3.9.2 АМ

Пункт 146.12 ст. 146 (у розмірі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року)

Амортизація нематеріальних активів

06.3.10 АМ

Пункт 145.11 ст. 145

Витрати на транспортування, перевалку, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки

06.3.11

Абзац «е» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138

Витрати на гарантійний ремонт і  гарантійне обслуговування

06.3.12

Абзац «є» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138

Витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів підприємства

06.3.13

Абзац «ж» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138

Витрати на страхування

06.3.14

Абзац «е»   пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138

Інші витрати, пов'язані зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг

06.3.15

Абзац «з» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138

 

Додаток ІВ «Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати».

У положеннях Податкового кодексу інші витрати звичайної діяльності регулюються нормами пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138, а інші операційні витрати — пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138. Детально ці витрати відображаються у рядку 06.5 додатка ІВ до декларації № 114 або у рядку 06.4 додатка ІВ декларації № 1213. Види витрат та відповідність їх нормам Податкового кодексу наведено в табл. 6.

Види витрат

Код  рядка

Норми Податкового кодексу

1

2

3

Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій (застосовується обмеження)

06.5.1

Абзац «а» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 (у розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року) 

Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону про профспілки (застосовується обмеження)

06.5.2

Абзац «б» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 (в межах 4% оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік)

 

Суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працюють за основним місцем роботи не менш як 75% таких осіб, цим об'єднанням для ведення благодійної діяльності (застосовується обмеження)

06.5.3

Абзац «в» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 (не більше ніж 10% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року) 

Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості 

06.5.4

Абзац «г» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138

Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України 

06.5.5

Абзац «ґ» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам (застосовується обмеження)

06.5.6

Абзац «д» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 (у розмірі, що не перевищує 10% оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік)

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів (застосовується обмеження)

06.5.7

Абзац «е» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 (не більше ніж 10% оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік)

Витрати платника податку, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення, які перебувають у його власності; витрати на самостійне зберігання, переробку, захоронення або придбання послуг із збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення відходів від виробничої діяльності платника податку, що надаються сторонніми організаціями, з очищення стічних вод; інші витрати на збереження екологічних систем, які перебувають під негативним впливом господарської діяльності платника податку 

06.5.8

Абзац «є» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138

Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів  

06.5.9

Абзац «ж» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138

Витрати на плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації 

06.5.10

 Абзац «ж» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше ніж 0,2% фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік  

06.5.11

Абзац «а» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138

Витрати за операціями в іноземній валюті, втрати від курсової різниці, визначені згідно зі ст. 153 Податкового кодексу 

06.5.12

Абзац «в» пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138

Суми коштів, внесені до страхових резервів, суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами 

06.5.13

Абзац «в» пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138

Сума фактичних витрат, відшкодована Пенсійному фонду України на виплату і доставку пенсій

06.5.14

Абзац «в» пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138

Плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті 

06.5.15

Абзац «в» пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138

Витрати, визначені відповідно до ст. 146 Податкового кодексу*  

06.5.16

Стаття 146

Витрати за операціями із землею та її капітальним поліпшенням 

06.5.17

Пункт 147.4 ст. 147

Витрати за операціями з борговими вимогами та зобов'язаннями 

06.5.18

Підпункт 153.4.3 п. 153.4 ст. 153

Витрати за операціями з оренди/лізингу 

06.5.19

Пункт 153.7 ст. 153

Витрати при першому відступленні права вимоги

06.5.20

Пункт 153.5 ст. 153

Витрати, пов'язані з довготривалим (більше ніж один рік) технологічним циклом виробництва

06.5.21

Пункт 138.2 ст. 138

Витрати з винагороди управителю за договорами управління майном

06.5.22

Підпункт 153.13.3 п. 153.13 ст. 153

Суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та не включених до витрат до дати затвердження передавального акта 

06.5.23

Пункт 153.15 ст. 153

Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (+, -) 

06.5.24 СБ

Заповнюється на підставі даних з додатка СБ, п. 159.1 ст. 159

Перерахунок витрат у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -) 

06.5.25

 Пункт 140.2 ст. 140

Перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+, -) 

06.5.26

Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.2011 р.

06.5.27 АМ

Заповнюється на підставі даних додатка АМ відповідно до абзацу п'ятого п. 6 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу, пункти 146.19, 146.20

Амортизація необоротних активів, наданих в оперативну оренду

06.5.28 АМ

Обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам** 

06.5.29

Статті 142, 143

Сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя (недержавне пенсійне забезпечення) найманої фізичної особи, загальний обсяг якої не перевищує 25% заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди 

06.5.30

Пункт  142.2 ст. 142

Сума страхового резерву для небанківських фінансових установ 

06.5.31

Пункт 159.2 ст. 159

Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, в тому числі: 

06.5.32

Підпункти 139.1.14, 139.1.15 п. 139.1 ст. 139 (в обсязі, що не перевищує 5% митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом) 

витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу (застосовується обмеження)

06.5.32.1

Нараховані роялті, в тому числі:  

06.5.33

Підпункт 140.1.2 п. 140.1 ст. 140 (в обсязі, що не перевищує 4% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному)

роялті, нараховані на користь нерезидента (застосовується обмеження)

06.5.33.1

Витрати на консалтинг, в тому числі: 

06.5.34

Підпункт 139.1.13 п. 139.1 ст. 139 (в обсязі, що не перевищує 4% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному) 

витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу (застосовується обмеження)

06.5.34.1

Сума фактично повернутої поворотної фінансової допомоги 

06.5.35

Абзац другий пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 (відповідні суми за даними обліку)  

Суми списаної безнадійної кредиторської заборгованості 

06.5.36

Пункт 159.1 ст. 159 (відповідні суми за даними обліку)  

Інші витрати господарської діяльності, для яких розділом III Податкового кодексу прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат*** 

06.5.37

Підпункт 138.12.2 п. 138.12 ст. 138

85% вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус 

06.5.38 ВО

Пункт 161.2 ст. 161 (заповнюється на підставі даних додатка ВО)

Сума витрат на ремонт та поліпшення необоротних активів, наданих в оперативну оренду відповідно до п. 146.12 ст. 146 розділу III Податкового кодексу

06.5.39 АМ

Пункт 146.12 ст. 146  (заповнюється на підставі даних додатка АМ)

Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань 

06.5.40

Абзац «в» пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138

____________

* Цей рядок заповнюють платники податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції.

** У цьому рядку відображаються витрати, передбачені колективним договором.

*** Детальна розшифровка сум та назв витрат, зазначених у рядку 06.5.37 додатка ІВ до декларації № 114, надається платником податку у довільній формі.

 

При поданні декларації № 1213 детальну розшифровку сум та назв витрат надавати не потрібно.

Додаток ТП «Розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню». Показники цього додатка розшифровують рядки 8 і 12 декларації № 114 та рядки 8 і 12 декларації № 1213. При заповненні додатка слід керуватися пп. 139.1.10 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу, відповідно до якого вартість патентів враховується у зменшенні податкового зобов’язання платника податку.

При цьому п. 152.2 ст. 152 Податкового кодексу передбачено, що платник податку, який провадить діяльність, що підлягає патентуванню, зобов’язаний окремо визначати податок від кожного виду такої діяльності та окремо податок від діяльності, що не передбачає придбання патенту.

З цією метою платники податку, які провадять діяльність, що підлягає патентуванню, ведуть окремий облік доходу (прибутку), отриманого від такої діяльності, та витрат, пов’язаних з отриманням такого доходу, з урахуванням від’ємного значення як результату розрахунку об’єкта оподаткування.

Види підприємницької діяльності, які підлягають патентуванню, визначено пп. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 Податкового кодексу. До них належать: торговельна діяльність у пунктах продажу товарів; діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України; торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти; діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

Додаток ПЗ «Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування» (до рядка 09 декларації № 114 та до рядка 09 декларації № 1213).

Додаток складається з двох таблиць: у таблиці 1 додатка ПЗ здійснюється розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування; у таблиці 2 додатка ПЗ зазначаються підстави для застосування пільги.

Відповідні показники цього додатка визначаються з урахуванням положень п. 152.11 ст. 152 Податкового кодексу, якими встановлено, що платники податку, прибуток яких повністю та/або частково звільнено від оподаткування податком на прибуток, ведуть окремий облік такого прибутку. Окремо ведеться облік доходів, щодо яких застосовуються пільги (підстави для їх застосування зазначаються у таблиці 2).

У разі якщо підприємство здійснює декілька видів діяльності, що не підлягають оподаткуванню, прибуток визначається за кожним видом такої діяльності окремо, а в таблиці 2 додатка ПЗ відображаються підстави для застосування пільги.

Додаток ЗП «Зменшення нарахованої суми податку» заповнюється у разі заповнення рядка 13 декларації. Цей додаток також складається з двох таблиць.

У таблиці 1 додатка ЗП відображається зменшення нарахованої суми податку за його видами. У табл. 7 наведено норми Податкового кодексу, згідно з якими платник податку має право на зменшення нарахованої суми податку.

Види податку

Код рядка

Норми Податкового кодексу

1

2

3

Зменшення нарахованої суми податку

Підсумковий (рядок 13.1 + рядок 13.2 +
+ рядок 13.5.1 + + рядок 13.6)

 

Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, сплаченого суб'єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі,
який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду

13.1

Пункт 161.41 ст. 161 (з урахуванням особливостей, передбачених п. 161.5 ст. 161, та обмежень, встановлених п. 161.6 ст. 161)

Сума податку, нарахованого платником податку на прибуток
(при консолідованій сплаті) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів

13.2

Пункт 152.4 ст. 152

 

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді*

13.3

 

Підпункти 153.3.3, 153.3.4
п. 153.3 ст. 153

 

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у зменшення податку (рядок 13.5.2 додатка ЗП до рядка 13 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

13.4

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) (рядок 13.3 + рядок 13.4), у тому числі:

13.5

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді

13.5.1

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 13.5 - рядок 13.5.1, переноситься до рядка 13.4 додатка ЗП до рядка 13 декларації за наступний звітний (податковий) період)

13.5.2

 

Податок на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті виробників сільськогосподарської продукції**

13.6

Стаття 155

____________

* При заповненні цього рядка враховується авансовий платіж виключно за звітний (податковий) період.

** Цей рядок заповнюють тільки платники податку на прибуток, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції.

Таблиця 2 додатка ЗП застосовується платниками податку — юридичними особами, які прийняли рішення про сплату консолідованого податку, для розрахунку податку, що сплачується за місцем розташування відокремленого(них) підрозділу(ів).

Додаток ПН  «Розрахунок суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період» (до рядка 17 декларації № 114 та до рядка 17 декларації № 1213).

Пунктом 103.9 ст. 103 Податкового кодексу передбачено, що особа, яка виплачує доходи нерезиденту, зобов’язана у разі здійснення у звітному періоді (кварталі) виплат нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України подавати до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) звіт про виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів у строки та за формою, встановленими центральним органом ДПС.

Зазначимо, що додаток ПН заповнюється окремо щодо кожного нерезидента, якому виплачуються доходи. Перелік таких доходів визначено п. 160.1 ст. 160 Кодексу.

Нагадаємо, що з суми доходів, перелічених у п. 160.1 цієї статті Податкового кодексу, резидент, що виплачує такі доходи на користь нерезидента, зобов’язаний утримати з нерезидента податок за ставкою 15% згідно з п. 160.2 ст. 160 цього Кодексу (крім доходів, зазначених у пунктах 160.3 — 160.6 цієї статті).

Податок, утриманий з нерезидента, сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України та країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати.

При цьому у разі якщо положення чинних міжнародних договорів України з країнами нерезидентів, на користь яких виплачуються доходи, передбачають інші ставки оподаткування таких виплат, то застосовуються ставки, передбачені таким договором.

Додаток ПН складається також з двох таблиць: у табл. 1 здійснюється розрахунок податкових зобов’язань нерезидентів у розрізі отриманих ними доходів із джерелом їх походження з України.

Види доходів та ставки податку за такими доходами наведено у табл. 8.

Види доходів

Код рядка

Ставка податку у %

Норми Податкового кодексу

1

2

3

4

Проценти, дисконтні доходи

1

15

Пункт 160.1 ст. 160

Дивіденди

2

15

Роялті

3

15

Фрахт

4

6

Пункт 160.5 ст. 160 (базою для оподаткування є базова ставка такого фрахту)

Доходи від інжинірингу

5

15

 

Лізингова/орендна плата

6

15

Пункт 160.1 ст. 160

Доходи від продажу нерухомого майна

7

15

Прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами

8

15

Доходи, отримані від спільної діяльності

9

15

Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України

10

15

Винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності

11

15

 

Брокерська, комісійна, агентська винагорода

12

15

Доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї)

13

15

Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів

14

15

Інші доходи

15

15

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями

16

23

Пункт 160.3 ст. 160 (базою оподаткування є прибуток, який розраховується як різниця між номінальною вартістю безпроцентних (дисконтних) цінних паперів, сплаченою або нарахованою їх емітентом, та ціною їх придбання на первинному чи вторинному фондовому ринку)

Проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України

17

-

Пункт 160.4 ст. 160

 

Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Нацбанку України, або кредити (позики), отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями

18

-

Доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами

19

20

Пункт 160.7 ст. 160 (базою оподаткування є сума таких виплат)

 

У таблиці 2 додатка ПН відображаються тільки суми прибутку за безпроцентними облігаціями та казначейськими зобов’язаннями.

Відповідно до п. 160.3 ст. 160 Податкового кодексу прибуток визначається розрахунково як різниця між ціною придбання, зазначеними цінними паперами та їх номінальною вартістю, отриманий прибуток оподатковується за загальною ставкою податку на прибуток.

Додаток АД «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів» до рядка 20 декларації № 114 або додаток АВ до рядка 20 декларації № 1213.

Цей додаток заповнюють платники податку, керуючись нормами пп. 153.3.3 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу, а саме: емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), вносить до бюджету авансовий внесок за встановленою ставкою податку на прибуток, що нараховується на суму дивідендів, які фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

У разі якщо дивіденди виплачуються у формі, відмінній від грошової, то базою для нарахування авансового внеску є вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами. Відповідність рядків додатків АД та АВ нормам Податкового кодексу наведено у табл. 9.

Показники

Код рядка

Норми Податкового кодексу

Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів, в тому числі:

 

 

сума дивідендів, виплачена фізичним особам;

1.1

Підпункт 153.3.5 п. 153.3 ст. 153 (авансовий внесок не справляється)

 

сума дивідендів, виплачена у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента;

1.2

сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування;

1.3

сума дивідендів, виплачена управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю;

1.4

сума дивідендів, отримана материнською компанією

2

Сума перевищення виплачених над отриманими материнською компанією дивідендами у попередньому звітному (податковому) році (рядок 4 цього додатка за попередній звітний (податковий) рік)*

3

Підпункт 153.3.2 п. 153.3 ст. 153

Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді (рядок 1 - рядок 1.1 - рядок 1.2 - рядок 1.3 - рядок 1.4 - рядок 2 - рядок 3)

4

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (рядок 4 х рядок 10 декларації/100), в тому числі:

5

 

сума авансового внеску при виплаті дивідендів у звітному (податковому) періоді, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (переноситься в рядок 20 декларації)

5.1

 

____________

* У разі якщо сума виплат нарахованих материнською компанією дивідендів перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, то на суму такого перевищення нараховується авансовий внесок з податку на прибуток.

Додаток ВП «Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(ки)».

Додаток ВП заповнюється платником податку у разі самостійного виявлення помилок, що містяться у раніше поданій декларації. Внесення змін до податкової звітності регулюється нормами п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу.

При цьому виправлення самостійно виявлених помилок, що містяться у раніше поданій платником декларації, у складі звітної (нової звітної) декларації або в уточнюючій декларації здійснюється до 01.04.2012 р. за формою, передбаченою наказом № 114.

Виправлення самостійно виявлених помилок, що містяться у раніше поданій платником декларації, у складі звітної (нової звітної) декларації або в уточнюючій декларації після 01.04.2012 р. здійснюється за формою, передбаченою наказом № 1213.

Строки подання декларації та сплати податку на прибуток

Декларація з податку на прибуток підприємства разом з додатками до неї, які є її невід’ємною частиною, подається платником цього податку у визначений строк до органу ДПС, у якому перебуває на обліку протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду. Платники податку на прибуток, у яких звітний (податковий) період дорівнює календарному року, подають декларацію протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

У разі якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за цими днями (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу).

Крім декларації платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Малі підприємства — платники податку на прибуток, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Починаючи з подання звітності за результатами діяльності за I квартал 2012 р. у разі здійснення операцій з суб’єктами господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування, платники податку на прибуток разом з відповідною податковою декларацією подають до органу ДПС окремий додаток, затверджений наказом № 1684, з переліком доходів та витрат у розрізі контрагентів — платників єдиного податку. До цього переліку включаються операції, здійснені з таким контрагентом.

Крім того, починаючи з подання звітності за I квартал 2012 р. платники податку на прибуток, які користуються пільгами зі сплати цього податку, подають до органу ДПС за місцем своєї реєстрації Звіт про використання вивільнених коштів за формою, затвердженою наказом № 1685.

Податкова декларація з податку на прибуток подається платником незалежно від того, виникло у звітному періоді у платника податкове зобов’язання чи ні.

Сплата податку на прибуток здійснюється протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання декларації (п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу), можливість перенесення строків розрахунків з бюджетом цим Кодексом не передбачено.

Нагадаємо, що відповідно до п. 10 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу ставка податку на прибуток підприємств починаючи з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. включно становить 21%.