ПДФО/ВЗ

Податкова звітність: форма № 1ДФ

Згідно з нормами ст. 176 Податкового кодексу податкові агенти зобов’язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (далі — Податковий розрахунок). Такий розрахунок подається лише в разі нарахування сум доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.

Форму цього розрахунку (форма № 1ДФ) та Порядок її заповнення затверджено наказом № 1020.

Податковий розрахунок подається окремо за кожен квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу (у 2012 р. останні дні подання — 9 лютого, 10 травня, 9 серпня та 9 листопада). Окремий Податковий розрахунок за календарний рік не подається.

Якщо останній день строку подання Податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 2.1 наказу № 1020).

Граничні строки подання Податкового розрахунку можна збільшувати за правилами та на підставах, передбачених Податковим кодексом.

Подання податковими агентами Податкового розрахунку за період, в якому проводилися процедури його припинення, здійснюється до завершення таких процедур (державної реєстрації припинення юридичної особи, державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця).

Відповідно до п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн. Такі самі дії, вчинені платником податків протягом року, в якому було застосовано штраф, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн.

Податковий розрахунок подається до органу ДПС за місцезнаходженням податкового агента — юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до органу ДПС за податковою адресою фізичної особи — податкового агента.

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати податок до бюджету, Податковий розрахунок у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юридична особа до органу ДПС за своїм місцезнаходженням і надсилає копію такого розрахунку до органу ДПС за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Самозайняті особи (платники податку, які є фізичними особами — підприємцями або провадять незалежну професійну діяльність) подають Податковий розрахунок до органу ДПС за місцем проживання.

Приватні нотаріуси подають Податковий розрахунок до органу ДПС за місцем розташування робочого місця (контори).

Податковий розрахунок можна подавати органу ДПС в електронній формі за добровільним рішенням податкового агента.

Коригування поданого і прийнятого Податкового розрахунку проводиться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені органом ДПС.

У разі необхідності проведення коригувань Податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий Податковий розрахунок.

Уточнюючий Податковий розрахунок подається за потреби проведення коригувань Податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий Податковий розрахунок можна подавати як за звітний період, так і за попередні періоди.

Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого Податкового розрахунку та містять інформацію лише за рядками і реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які направляються органами ДПС податковому агенту.

Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 зазначити «1» — на вилучення рядка.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 зазначити «0» — на введення рядка.

Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію та ввести правильну, тобто повністю заповнити два рядки, в одному з яких вилучено попередньо внесену інформацію, а в другому внесено правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 зазначається «1» — рядок на вилучення, а в другому — «0» — рядок на введення.

Приклад заповнення Податкового розрахунку

ТОВ «Юліан» протягом ІV кварталу 2011 р. виплачено фізичним особам такі доходи:

  • громадянину А. (1111111111) — заробітну плату в сумі 21 000 грн., утримано податку 3036,60 грн.;
  • громадянину Б. (2222222222) — заробітну плату в сумі 57 000 грн., утримано податку 8833,32 грн.;
  • громадянину В. (3333333333) — дохід за оренду приміщення в сумі 8 000 грн., утримано податку 1200 грн.;
  • підприємцю Г. (44444444444) — кошти в сумі 11 000 грн., податок не утримувався.