Інші податки
Тема: Єдиний податок, Приватні підприємці

Видача, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку

Протягом якого терміну органом ДПС видається свідоцтво платника єдиного податку?


Відповідно до п. 299.5 ст. 299 Податкового кодексу свідоцтво платника єдиного податку видається органом ДПС безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви.

Пунктом 299.6 ст. 299 Податкового кодексу визначено, що у випадках, передбачених пп. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 цього Кодексу, свідоцтво видається у день отримання органом ДПС заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

Згідно з пп. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу зареєстровані в установленому порядку фізичні особи — підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої груп, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої груп, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

 

Які відомості зазначаються органом ДПС у свідоцтві платника єдиного податку, виданому підприємцю?


Відповідно до п. 299.11 ст. 299 Податкового кодексу у свідоцтві платника єдиного податку зазначаються такі відомості:

 • прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • дані документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи — підприємця відповідно до закону;
 • податкова адреса суб'єкта господарювання;
 • місце провадження господарської діяльності;
 • обрані фізичною особою — підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;
 • дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
 • ставка єдиного податку (3 або 5%);
 • дата виписки свідоцтва.

 

Який порядок внесення змін органом ДПС до свідоцтва платника єдиного податку, виданого підприємцю?


Відповідно до п. 298.4 ст. 298 Податкового кодексу у разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, імені, по батькові фізичної особипідприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.

У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої та другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни (п. 298.5 вищезазначеної статті Кодексу).

У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни (п. 298.6 цієї статті).

Пунктом 299.12 ст. 299 Податкового кодексу встановлено, що до раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку в день подання платником єдиного податку заяви органом ДПС вносяться зміни щодо:

 • найменування суб'єкта господарювання (для юридичної особи), або прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • податкової адреси суб'єкта господарювання;
 • місця провадження господарської діяльності;
 • видів господарської діяльності.

Згідно з п. 299.13 вищезазначеної статті Кодексу за бажанням платника єдиного податку раніше видане свідоцтво може бути замінено у разі наявності у такого платника податку обставин, визначених п. 299.12 цієї статті, та отримано нове свідоцтво у порядку, визначеному цією статтею.

До отримання нового свідоцтва платник єдиного податку здійснює господарську діяльність на підставі раніше виданого свідоцтва, яке повертається органу ДПС у день отримання нового свідоцтва.

 

Що є підставами для прийняття органом ДПС рішення про відмову у видачі фізичній особі — підприємцю свідоцтва платника єдиного податку?


Пунктом 299.9 ст. 299 Податкового кодексу визначено, що підставами для прийняття органом ДПС рішення про відмову у видачі суб'єкту господарювання свідоцтва платника єдиного податку є виключно:

 • невідповідність такого суб'єкта господарювання вимогам ст. 291 цього Кодексу;
 • наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;
 • недотримання вимог пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 цього Кодексу.

Згідно з пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм цього Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до органу ДПС не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу, може бути здійснено за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені п. 291.4 ст. 291 цього Кодексу.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, установлених главою 1 розділу XIV Податкового кодексу.

При цьому якщо суб'єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи — підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

 

В яких випадках та в які строки орган ДПС має право анулювати свідоцтво платника єдиного податку, видане підприємцю?


Відповідно до п. 299.15 ст. 299 Податкового кодексу свідоцтво платника податку анулюється за рішенням органу державної податкової служби у випадках та у строки:

 • подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, — в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови;
 • припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем відповідно до закону — у день отримання органом ДПС від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;
 • несплати протягом двох послідовних кварталів у порядку, встановленому цим Кодексом, податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, — в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу;
 • здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання — в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;
 • перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, — в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення;
 • перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році), — в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення;
 • застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у п. 291.6 ст. 291 цього Кодексу, — в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків.

Відповідно до пп. 299.15.1 п. 299.15 ст. 299 Податкового кодексу анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу ДПС, який його видав, протягом 10 днів з дня анулювання.

У разі виявлення органами ДПС під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, установлених главою 1 розділу XIV Податкового кодексу, свідоцтво платника єдиного податку анулюється за рішенням органу ДПС на підставі акта перевірки.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua