Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Призначення пенсій: порядок звернення, подання документів, підтвердження заробітної плати

Питання щодо порядку призначення пенсій та надбавок до пенсій завжди є актуальними. В цій статті пропонуємо розглянути найактуальніші з них, що надходять до «Вісника».


Відповідно до Закону про пенсійне страхування за рахунок коштів Пенсійного фонду України в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати:

 • пенсія за віком;
 • пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства);
 • пенсія у зв'язку з втратою годувальника.

 

Куди звертатися за призначенням пенсії?


Працюючим громадянам не пізніше місяця до дня досягнення ними пенсійного віку посадова особа підприємства, установи, організації, де вони працюють, на яку покладено обов'язок оформлення документів на призначення пенсій працівникам, письмово повідомляє про виникнення права на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах.

У десятиденний термін з дня одержання від громадянина заяви про призначення пенсії посадова особа оформляє всі необхідні документи і направляє до органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням підприємства, установи, організації або за місцем проживання (реєстрації) особи. За бажанням громадянина цю заяву може бути подано особисто за місцем проживання (реєстрації). В такому разі подання підприємство вже не готує.

За потреби громадянину зобов'язані надати допомогу для одержання відсутніх у нього документів для призначення пенсії. У разі якщо підготовлено не всі необхідні для призначення пенсії документи, до органу, що призначає пенсію, подаються наявні документи, а документи, яких не вистачає, подаються додатково у тримісячний строк (з дня реєстрації заяви в Пенсійному фонді України).

Заява про призначення пенсії непрацюючим громадянам і членам їх сімей подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації), або законним представником відповідно до законодавства за місцем проживання (реєстрації) заявника.

У разі якщо особа, якій призначається пенсія, є неповнолітньою або недієздатною, заява подається батьками або опікунами (піклувальниками) за місцем їх проживання (реєстрації).

Заява про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії подається до органу, що призначає пенсію, пенсіонером за місцем проживання (реєстрації), а за необхідності — його законним представником (батьки або опікун (піклувальник)) за місцем проживання (реєстрації) представника.

 

Який день вважається днем звернення за пенсією?


Днем звернення за пенсією вважається день приймання органом, що призначає пенсію, заяви про призначення, перерахунок, відновлення або переведення з одного виду пенсії на інший.

Якщо заява пересилається поштою (крім випадків призначення (поновлення) пенсій), днем звернення за пенсією вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

У разі якщо до заяви про призначення, відновлення пенсії додано не всі необхідні документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи потрібно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за пенсією вважається день приймання заяви про призначення пенсії або дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

 

У які строки повинні подаватися документи?


Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

 

У які строки має бути призначено пенсію?


Не пізніше 10 днів після надходження заяви з усіма необхідними для призначення пенсії документами орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи та приймає рішення щодо призначення пенсії чи відмову у її призначенні.

Виплата пенсії проводиться не пізніше одного місяця з дня прийняття рішення про призначення пенсії.

 

Чи можна для призначення пенсії подавати копії документів?


Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть подаватися у вигляді як оригіналів, так і копій, засвідчених у нотаріальному порядку або адміністрацією підприємства, установи, організації, що подає документи заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію.

Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах. У разі якщо підтвердженням страхового стажу є трудова книжка, подається копія, засвідчена адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи або органом, що призначає пенсію.

 

Як бути у разі, якщо відсутня інформація про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України за останні місяці роботи?


У разі відсутності інформації про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України за останні місяці роботи орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи та приймає рішення щодо призначення пенсії без урахування зазначеного періоду, а після надходження даних про сплату страхових внесків проводиться перерахунок пенсії з урахуванням цього періоду з моменту призначення пенсії.

В аналогічному порядку здійснюється перерахунок пенсії у разі відсутності на момент призначення пенсії даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за попередній рік. При цьому якщо у разі проведення перерахунку пенсії її розмір зменшився, виплата пенсії в новому розмірі проводиться з місяця, наступного за місяцем повідомлення Пенсійним фондом України про розмір середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України.

 

За яких умов призначаються надбавки до пенсії на утриманців?


Надбавки до пенсії на утриманців призначаються пенсіонерам, які не працюють і мають на своєму утриманні дітей до 18 років або інших непрацездатних членів сім'ї, які перебувають на утриманні пенсіонера.

Згідно із Законом про пенсійне страхування розмір надбавки становить 150 грн.

У разі якщо утриманці отримують пенсію чи державну соціальну допомогу, надбавка на них не нараховується.

 

Який порядок підтвердження заробітної плати для обчислення пенсії?


Заробітну плату може бути враховано лише за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. Але якщо особа бажає, або якщо у неї відсутні 60 місяців страхового стажу після 01.07.2000 р., надається довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців стажу до 01.07.2000 р. підряд.

Довідка про заробітну плату (дохід) особи видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовано або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій або державними архівними установами. Зауважимо, що в разі неможливості підтвердження даних, зазначених у довідці, первинними документами така довідка не братиметься до уваги при обчисленні розміру пенсії.

Крім цього, у разі якщо архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітної плати, вони можуть видавати довідки, що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми.

Установлення заробітної плати для обчислення пенсії на підставі показань свідків не допускається. Виписка зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки, квитки партій та рухів, громадських об'єднань не можуть служити документами, що засвідчують фактичну заробітну плату для обчислення розміру пенсії.

 

Які документи подаються для призначення пенсії за віком?


До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи (п. 7 Порядку № 22-1):

 • довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику. За документ, що засвідчує відсутність у заявника ідентифікаційного номера для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи та мають відмітку у паспорті, береться копія сторінки паспорта з відміткою про те, що особа має право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;
 • документи про стаж, визначені Порядком № 637. За період роботи починаючи з 01.01.2004 р. відділ персоніфікованого обліку органу, що призначає пенсію (далі — відділ персоніфікованого обліку), додає довідку із бази даних системи персоніфікованого обліку за формою згідно з додатком 2, а у разі необхідності — за формою згідно з додатком 3.

За період роботи до 01.01.91 р. на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу РСР, а також на острові Шпіцберген надаються договори або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.

Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, крім осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 01.07.2000 р. підтверджується даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 р. підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 01.01.2004 р. — даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Період перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням підтверджується випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК).

Період отримання допомоги по безробіттю підтверджується до 01.01.2010 р. на підставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 01.01.2010 р. — даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку;

 • довідка про заробітну плату особи (додаток 1) за період страхового стажу до 01.07.2000 р., а починаючи з 01.07.2000 р. — індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку за формою згідно з додатками 2 та 3.

Особи, яким пенсія призначається відповідно до міждержавних договорів (угод) у галузі пенсійного забезпечення, надають документи про стаж, визначені Порядком № 637, та довідку згідно з додатком 1 до цього Порядку;

 • документи про місце проживання (реєстрації) особи;
 • документи, які засвідчують особливий статус особи:

посвідчення учасника бойових дій та довідка військового комісаріату про період (періоди) участі у бойових діях (при призначенні пенсії згідно з абзацом шостим п. 3 Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування);

довідка МСЕК про визнання особи інвалідом внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини, або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку (при призначенні пенсії згідно з абзацом шостим п. 3 Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування);

висновок МСЕК щодо причинного зв'язку смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, одержаними при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), або захворюванням, пов'язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи, або виконанням інтернаціонального обов'язку (при призначенні пенсії згідно з абзацом шостим п. 3 Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування);

довідка МСЕК про визнання особи інвалідом по зору I групи — сліпим (при призначенні пенсії згідно з абзацом третім п. 3 Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування);

документи закладу охорони здоров'я про наявність відповідного захворювання — гіпофізарного нанізму (ліліпути, диспропорційні карлики) (при призначенні пенсії згідно з абзацом другим п. 3 Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування);

посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС за формою, затвердженою постановою № 122, або довідка військової частини, у складі якої особа брала участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, або довідка архівної установи, або інші первинні документи, в яких зазначено період роботи, населений пункт чи об'єкт, де особою проводилися роботи по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи та довідка про період (періоди) проживання (роботи) на цих територіях, видана органами місцевого самоврядування (при призначенні пенсії згідно з нормами ст. 55 Закону № 796);

документи про народження та виховання дитини до чотирнадцятирічного віку (при призначенні пенсії згідно з пп. «ж» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення);

документи про народження дитини та виховання її до восьмирічного, а з 01.01.2006 р. — шестирічного віку чи про визнання дитини заявника інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом (при призначенні пенсії згідно з абзацом четвертим п. 3 Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування);

заява матері про згоду щодо призначення пенсії батьку або документи, що підтверджують її відсутність (свідоцтво органу РАГС про смерть, рішення суду про визнання її безвісно відсутньою тощо), в разі звернення за пенсією батька, який виховував п'ятьох або більше дітей чи дитину-інваліда (при призначенні пенсії згідно з абзацом п'ятим п. 3 Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування);

 • клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію (для призначення пенсії відповідно до ст. 26 Закону про зайнятість населення).

 

Які документи потрібно подати для призначення надбавок та підвищень?


При призначенні до пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації та підвищень подаються такі документи (п. 13 Порядку № 22-1):

 • про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім'ї;
 • про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється дія Закону № 3551, або особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно зі статтями 12 — 16 цього Закону);
 • про визнання особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до ст. 9 Закону № 3721);
 • про визнання заявника реабілітованим або членом сім'ї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно з пп. «г» ст. 77 Закону про пенсійне забезпечення);
 • про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського (для підвищення пенсії згідно зі ст. 6 Закону № 56);
 • про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової пенсії відповідно до Закону № 796);
 • експертний висновок щодо встановлення причинного зв'язку смерті з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (для призначення компенсаційної виплати відповідно до ст. 52 Закону № 796);
 • про нагородження знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР» (для встановлення надбавки відповідно до Закону № 239);
 • висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу у постійному сторонньому догляді (для встановлення надбавки на догляд відповідно до постанови № 654).

За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім'ї, приймаються довідки житлово-експлуатаційних чи інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування:

 • для призначення надбавок, компенсації — довідка про перебування на утриманні чи про спільне проживання з заявником;
 • для призначення пенсії у зв'язку із втратою годувальника — довідка про перебування на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, яка була постійним і основним джерелом засобів до існування, або про спільне проживання з годувальником на момент його смерті.

У разі неможливості подати такі документи факт перебування на утриманні померлого годувальника встановлюється у судовому порядку.

За документ, який засвідчує, що особі встановлено статус ветерана війни, особи, на яку поширюється чинність Закону № 3551, та особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, приймаються завірені в установленому порядку копії посвідчень: учасника війни; учасника бойових дій; інваліда війни; особи, на яку поширюється чинність цього Закону; документи, що підтверджують наявність заслуг, передбачених ст. 11 Закону № 3551. Підтвердженням можуть бути також документи, визначені переліком документів, на підставі одного з яких надаються пільги, передбачені Законом № 3551 (додаток до постанови № 94).

За документ, який засвідчує, що особа визнана реабілітованою, приймається завірена в установленому порядку копія посвідчення реабілітованого. Для осіб, реабілітованих згідно зі ст. 3 Закону № 962, приймаються довідки органів внутрішніх справ, видані на підставі наявних у них відповідних документів (постанови про виъслання, особистих справ на висланих осіб тощо), а за відсутності таких документів — довідки районних комісій з поновлення прав реабілітованих, видані на підставі встановленого факту переселення.

За документ, який засвідчує, що особі надано статус особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, приймається копія відповідного посвідчення встановленого зразка або довідка органу місцевого самоврядування (органу виконавчої влади).

За документ, що підтверджує статус почесного донора України і СРСР, приймається завірена в установленому порядку копія посвідчення «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР».

За документ, що засвідчує родинні стосунки, приймаються паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки про склад сім'ї, а також рішення суду.

При призначенні пенсій жінкам, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до восьмирічного (14-річного) віку, з 01.01.2006 р. — шестирічного (14-річного) віку, матерям інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, а також у разі відсутності матері, або за її згодою чоловікам, які виховували п'ятьох або більше дітей чи дитину-інваліда, факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження, а її виховання до зазначеного віку — на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини. У разі смерті дитини подається свідоцтво про смерть.

Визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом засвідчується випискою з акта огляду в МСЕК, медичним висновком установи охорони здоров'я, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги. У разі якщо дитину визнано дитиною-інвалідом після досягнення шестирічного віку або інвалідом з дитинства, після досягнення 18-річного віку надається висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною-інвалідом до досягнення шестирічного віку.

За документ, який засвідчує, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника, незалежно від віку і працездатності, зайняті доглядом за дитиною померлого годувальника до досягнення нею (ними) восьми років, приймаються:

 • довідки уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування. При відсутності зазначеного документа й неможливості його одержання факт здійснення догляду може встановлюватись у судовому порядку;
 • довідка органу, що призначає допомогу, про вид отриманої допомоги та період її одержання.

За документ, який засвідчує, що особа є ліліпутом чи диспропорційним карликом, приймається довідка МСЕК.

За документ, який підтверджує, що особа не працює, приймаються: трудова книжка та довідка органів ДПС довільної форми про те, що особа не перебуває на обліку у даному органі ДПС як фізична особа — підприємець. При відсутності трудової книжки — довідка органів ДПС довільної форми про те, що особа не перебуває на обліку у даному органі ДПС як фізична особа — підприємець, та заява особи із зазначенням причини відсутності трудової книжки. До зазначених документів додається інформація відділу персоніфікованого обліку.

 

Який документ засвідчує місце проживання особи?


За документ, що засвідчує місце проживання особи, приймаються: паспорт або довідка уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування. Іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на постійне проживання (реєстрації).

 

Хто видає пенсійне посвідчення?


Документом, який підтверджує призначення особі пенсії, є пенсійне посвідчення, що видається органом, що призначає пенсію, відповідно до Порядку № 4-1.

Крім цього, у разі звернення пенсіонера видається виписка з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати (доходу), врахованою при розрахунку пенсії.

 

Який порядок пересилання пенсійної справи у разі якщо пенсіонер переїздить на нове місце проживання?


При переїзді пенсіонера на постійне або тимчасове проживання в іншу місцевість орган Пенсійного фонду України протягом п'яти днів з дня одержання заяви надсилає запит про витребування пенсійної справи до органу Пенсійного фонду України за попереднім місцем проживання пенсіонера. Пенсійна справа протягом 10 днів з дня одержання запиту пересилається до органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації).

При зарахуванні пенсіонера на повне державне утримання питання щодо обліку та пересилання пенсійної справи пенсіонера вирішуються відповідно до Порядку № 269.