Юридична практика

Відмінна організація роботи — гарантія успіху

Визначальне місце в структурі центрального апарату податкового відомства належить Організаційно-розпорядчому департаменту ДПА України, основним завданням якого є забезпечення ефективної, стабільної та злагодженої роботи органів державної податкової служби з виконання покладених на неї завдань, зокрема з наповнення Державного бюджету України.


Фото: «Директор Організаційно-розпорядчого департаменту  ДПА України Любов КЛОЧКОВА»Основними пріоритетами діяльності Організаційно-розпорядчого департаменту ДПА України є:

  • планування, організація та координація роботи органів державної податкової служби з реалізації заходів і завдань, передбачених програмними документами Президента України, Кабінету Міністрів України та ДПА України;
  • впровадження заходів щодо ефективного функціонування організаційної структури органів податкової служби, чіткого розмежування їх функціональних повноважень та оптимального розподілу штатної чисельності як між органами ДПС, так і їх підрозділами;
  • організаційне забезпечення проведення засідань Колегії ДПА України, апаратних нарад та інших заходів за дорученнями керівництва ДПА України;
  • забезпечення контрольних повноважень Голови ДПС України щодо виконання податковими органами у повному обсязі та встановлені терміни завдань, визначених законами України, актами Президента України, рішеннями уряду, дорученнями парламенту, Прем'єр-міністра України, наказами і розпорядженнями ДПА України.

Саме поєднання організаційної і контрольної функцій в діяльності Організаційно-розпорядчого департаменту дає можливість комплексного підходу до вирішення питань щодо забезпечення ефективної організації роботи як структурних підрозділів центрального апарату, так і підвідомчих органів ДПС з виконання поставлених завдань, усунення наявних недоліків в організації роботи щодо виконання доручень органів вищого рівня і власних рішень, а також підвищення відповідальності працівників та їх керівників за виконання покладених на них обов'язків.

План основних питань економічної та контрольної роботи ДПА України

Основним документом у роботі центрального апарату є План основних питань економічної та контрольної роботи ДПА України, який щороку формується Організаційно-розпорядчим департаментом та на підставі якого структурними підрозділами плануються й реалізуються заходи з усіх напрямів діяльності податкових органів.

Успішна реалізація завдань, передбачених Планом основних питань економічної та контрольної роботи ДПА України на 2010 рік, дала змогу впровадити комплекс заходів з підвищення рівня адміністрування податків, застосування сучасних методів аналізу й обробки інформації з існуючих баз даних, нові підходи у проведенні контрольно-перевірочної роботи; досягти певних результатів у боротьбі з ухиленнями від оподаткування та тінізацією економіки.

Результатом цього стало забезпечення виконання встановлених органам ДПС завдань з надходження платежів до бюджету за 2010 р. та досягнення позитивних темпів їх приросту порівняно з 2009 р.

 Удосконалення організаційної структури органів ДПС

Одним із важливих напрямів діяльності Організаційно-розпорядчого департаменту та його підвідомчих регіональних підрозділів є забезпечення функціонування в органах ДПС досконалої структури, ефективного розподілу функцій та чисельності між структурними підрозділами.

Минулого року робота з удосконалення організаційної структури проводилась відповідно до змін у чинному законодавстві, а також на виконання актів Кабінету Міністрів України. Зокрема, було вжито низку заходів щодо впорядкування органі-заційної структури, функціональних повноважень та штатної чисельності підрозділів податкової міліції.

Цей напрям роботи Департаменту на сьогодні є найбільш актуальним та пріоритетним.

Керуючись указами Президента України, дорученнями Прем'єр-міністра України, а також враховуючи зміни у законодавстві, запроваджені Податковим кодексом, в ДПА України розпочато широкомасштабну роботу з реформування податкової служби, де вагому роль відведено Організаційно-розпорядчому департаменту.

У рамках реформи одним із першочергових завдань є проведення структурної перебудови на усіх рівнях, запровадження нових підходів в організації роботи та забезпечення високого рівня обслуговування платників податків.

Водночас Департаментом проводиться цілеспрямована робота щодо консолідації органів ДПС шляхом ліквідації малочисельних ДПІ та створення на їх базі міжрайонних і об'єднаних ДПІ з відповідними їх відділеннями. Мета цієї роботи — досягнення здешевлення функції держави із збирання податків при одночасному забезпеченні високого рівня обслуговування платників.

У 2010 р. проведено консолідацію (укрупнення) органів державної податкової служби АР Крим, Вінницької, Житомирської та Кіровоградської областей.

Наслідком проведеної роботи стало зменшення кількості органів ДПС районного рівня з 472 станом на 01.01.2010 р. до 456 станом на 16.02.2011 р.

Надання методичної та практичної допомоги регіональним ДПА

Актуальним напрямом у діяльності Організаційно-розпорядчого департаменту є надання методичної та практичної допомоги регіональним податковим адміністраціям. З цією метою фахівцями Департаменту систематично здійснюються виїзди в регіони, під час яких вивчаються питання щодо повноти та якості виконання завдань і функцій, покладених на органи ДПС, виявляються проблемні питання й недоліки в організації їх роботи та за необхідності надається оцінка діловим і професійним якостям посадових осіб органів ДПС з відповідними пропозиціями щодо зміцнення кадрового складу.

Так, у 2010 р. працівниками Департаменту здійснено виїзди до ДПА у Волин-ській, Дніпропетровській, Запорізь-кій, Київській та Львівській областях.

Забезпечення контрольних повноважень Голови ДПС України

Важливою складовою діяльності Організаційно-розпорядчого департаменту є забезпечення контрольних повноважень Голови ДПС України щодо здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами ДПА України актів Президента України, рішень і доручень парламенту та уряду, запитів і звернень народних депутатів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, письмових звернень громадян, органів державної податкової служби, наказів і розпоряджень ДПА України, доручень керівництва центрального апарату податкового відомства.

Протягом 2010 р. забезпечено системний автоматизований контроль більш як 43 тис. контрольних завдань.

Водночас Департамент активно займається впровадженням в органах ДПС сучасних технологій для здійснення такого контролю за виконанням доручень органів вищого рівня і власних рішень та підготовкою відповідних нормативних документів. Для методологічного супроводження зазначених питань у складі Організаційно-розпорядчого департаменту в травні минулого року було утворено сектор методології здійснення контролю.

З метою запровадження на центральному рівні дистанційного автоматизованого контролю за виконанням регіональними податковими адміністраціями контрольних доручень ДПА України у 2010 р. створено інтегровану систему автоматизованого контролю органів ДПС центрального і регіонального рівнів (ДПА України — регіональні ДПА) шляхом підключення каналами телекомунікаційного зв'язку автоматизованих систем електронного документообігу (АСЕДО) усіх регіональних ДПА до АСЕДО ДПА України.

Також Департаментом організовано розробку фахівцями ДПА у Хмельницькій області програмного забезпечення автоматизованої системи електронного документообігу районного рівня та впровадження його з 1 квітня 2010 р. у промислову експлуатацію в усіх державних податкових інспекціях. Підготовлено та затверджено відповідні відомчі нормативні документи.

Для забезпечення ефективного функціонування інтегрованої системи автоматизованого контролю у вересні минулого року в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби України було проведено навчання з підвищення кваліфікації працівників організаційно-розпорядчих підрозділів регіональних ДПА за професійною програмою «Організаційна робота органів державної податкової служби. Організація та здійснення контролю за виконанням доручень органів вищого рівня і власних рішень».

Реалізація планових завдань у 2011 році

У поточному році діяльність Організаційно-розпорядчого департаменту буде спрямовано на успішну реалізацію вимог указів Президента України та доручень уряду щодо реформування центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.

Також продовжиться діяльність щодо впровадження в органах ДПС передових форм і методів організації роботи, спрямованих на поліпшення адміністрування податків та забезпечення високого рівня обслуговування платників.