Юридична практика
Тема: РРО. Готівковий обіг

Розгляд скарг платників податків щодо порушення норм з регулювання обігу готівки

Cкарга 1. Суть справи. Перевіркою встановлено неоприбуткування у касі ТОВ готівки, а саме: згідно з квитанцією установи банку на розрахунковий рахунок підприємства було внесено готівку. В платіжній квитанції платником та отримувачем платежу виступає зазначене ТОВ. Перевіркою встановлено порушення ним вимог п. 2.6 Положення № 637.

Пунктом 1.2 вищезазначеного Положення встановлено, що оприбуткування готівки — проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій. Пунктом 2.6 Положення передбачено, що уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день її одержання) та в повній сумі оприбутковуватися. Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 цього Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів. У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням реєстратора розрахункових операцій або використанням розрахункової книжки, оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків реєстратора розрахункових операцій (даних розрахункової книжки). Усі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі. Записи в касовій книзі проводяться касиром за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її надходження або видачі. За відсутності руху готівки в касі протягом робочого дня записи в касовій книзі в цей день можуть не проводитися (пункти 4.2 та 4.3 Положення № 637).

Пунктом 7.3 цього Положення визначено, що відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою покладається на підприємців, керівників підприємств. Особи, винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності в установленому законодавством України порядку. У разі виявлення порушень порядку ведення операцій з готівкою органи державної податкової служби України застосовують до порушників штрафні санкції на підставі подання органів контролю згідно із законодавством України. Під час перевірок здійснюється контроль за виконанням підприємством вимог цього Положення, пов'язаних з веденням касової книги й оформленням операцій із приймання та видачі готівки з каси, веденням відповідних касових документів (п. 7.7 Положення № 637). Пунктами 7.12 та 7.14 цього Положення визначено, що особлива увага під час перевірки має приділятися встановленню повноти та своєчасності оприбуткування в касах готівкових надходжень, одержаних підприємством (за реалізовану продукцію, продані товари, виконані роботи, надані послуги, позареалізаційні операції тощо). Банківські виписки (за сумами коштів, одержаних з банку, і датами) та відповідні записи в касовій книзі звіряються з даними прибуткових касових ордерів. У разі потреби можуть також порівнюватися дані корінців грошових чеків із виписками банку. Під час перевірок здійснюється контроль за виконанням підприємством вимог Положення № 637, пов'язаних з веденням касової книги та оформленням операцій з приймання та видачі готівки з каси, веденням відповідних касових документів.

Статтею 1 Указу № 436/95 передбачено, що у разі порушення юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами — громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Нацбанком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу, зокрема, за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки — у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми. ДПІ застосовано до ТОВ штрафні (фінансові) санкції у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми. За результатами розгляду скарги рішення ДПІ було залишено без змін, а скаргабез задоволення.

Скарга 2. Суть справи. Директор ТОВ звертається з проханням скасувати рішення про сплату застосованих штрафних (фінансових) санкцій, посилаючись на те, що видані під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції кошти використовувалися в межах 10 робочих днів.

Перевіркою встановлено перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки. Так, працівнику підприємства видано під звіт кошти на загальну суму 48 000 грн., а саме: 19 травня 2010 р.14 000 грн., 2 червня 2010 р.20 000 грн. та 1 липня 2010 р.14 000 грн., відзвітовано за які, відповідно 21 травня, 4 червня та 3 липня 2010 р. Товариством не доведено, що ці кошти на загальну суму 48 000 грн. видавалися під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції, отже, ним порушено п. 2.11 Положення № 637.

Пунктом 2.11 цього Положення передбачено, що видача коштів під звіт або на відрядження (далі — під звіт) здійснюється відповідно до законодавства України. Видача коштів під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту, дозволяється на строк не більше ніж 10 робочих днів від дня видачі готівки під звіт, а на всі інші виробничі (господарські) потреби — на строк не більше ніж два робочі дні, включаючи день отримання готівки під звіт. Якщо підзвітній особі одночасно видано готівку як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі для закупівлі сільськогосподарської продукції у населення та заготівлі вторинної сировини), то строк, на який видано готівку під звіт на ці завдання, може бути продовжено до завершення терміну відрядження. Видача відповідній особі готівки під звіт проводиться за умови звітування нею у встановленому порядку за раніше отримані під звіт суми. Звітування за одержані під звіт кошти здійснюється відповідно до законодавства України. Під час перевірки звітів про використання коштів для вирішення господарських питань особлива увага приділяється дотриманню підзвітними особами встановлених термінів складання та подання до бухгалтерії відповідних звітів, своєчасності повернення до каси підприємств залишку невикористаних коштів (одночасно з відповідним звітом), наявності оригіналів підтвердних документів тощо. Крім того, враховується те, що подання звітів про використання коштів із порушенням установлених термінів може дозволятися лише у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю підзвітної особи або за інших обставин, що мають документальне підтвердження (п. 7.39 Положення № 637). Згідно з п. 7.3 цього Положення відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою покладається на підприємців, керівників підприємств. Особи, винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності в установленому законодавством України порядку.

Статтею 1 Указу № 436/95 передбачено, що у разі порушення юридичними особами всіх форм власності норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Нацбанком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу, зокрема, за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів — у розмірі 25% виданих під звіт сум. Штрафні санкції, передбачені цим Указом, застосовуються до осіб, зазначених у ст. 1 Указу, органами державної податкової служби на підставі матеріалів проведених ними перевірок. Контроль за додержанням особами, зазначеними у ст. 1 цього Указу, норм з регулювання обігу готівки в національній валюті, що встановлюються Нацбанком України, здійснюють, зокрема, органи державної податкової служби (статті 2, 3 Указу № 436/95). ДПІ застосовано до ТОВ штрафні (фінансові) санкції у розмірі 25% виданих під звіт сум. За результатами розгляду скарги рішення ДПІ було залишено без змін, а скаргабез задоволення.

Скарга 3. Суть справи. Перевіркою встановлено відсутність обліку готівки (у день її надходження) у повній сумі фактичних надходжень в книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскального звітного чека за 28 червня 2010 р., а саме фіскальний звітний чек за 28 червня 2010 р. фактично роздруковано 29 червня 2010 р. та здійснено відповідний запис в книзі обліку розрахункових операцій. Товариством порушено п. 2.6 Положення № 637.

Відповідно до п. 1.2 цього Положення оприбуткування готівки — проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій. Пунктом 2.6 зазначеного Положення передбачено, що уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день її одержання) та в повній сумі оприбутковуватися. Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 цього Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів. У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням реєстратора розрахункових операцій або використанням розрахункової книжки оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків реєстратора розрахункових операцій (даних розрахункової книжки). Суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах.

Згідно зі ст. 1 Указу № 436/95 у разі порушення юридичними особами всіх форм власності норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Нацбанком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу, зокрема, за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки — у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми. ДПІ застосовано до ТОВ штрафні (фінансові) санкції у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми. За результатами розгляду скарги рішення ДПІ було залишено без змін, а скаргабез задоволення.


Єгор ПРИТУЛА,
директор Департаменту апеляцій ДПА України,
Сергій КОНОВАЛОВ,
заступник директора Департаменту,
та Віталія МАРТИНОВА,
головний державний податковий ревізор-інспектор відділу апеляцій з питань неподаткових платежів