Бухоблік

Річна фінансова звітність підприємства

Відповідно до Закону про бухоблік фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Фінансову звітність складають усі підприємства та організації — юридичні особи, створені відповідно до законодавства України незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, зобов'язані вести бухгалтерський облік (частина перша ст. 2 Закону про бухоблік).

Склад річної фінансової звітності

Згідно із частиною другою ст. 11 Закону про бухоблік до складу річної фінансової звітності включаються такі форми звітності: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності і Додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (ф. № 1ф. № 6).

Суб'єктам малого підприємництва та представництвам іноземних суб'єктів господарської діяльності надано право складати скорочену за показниками фінансову звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати (ф. № 1-м, ф. № 2-м).

Підприємства, для яких обов'язковість оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності законодавством не передбачено, крім подання ф. № 1 — ф. № 6, у пояснювальній записці, графіках, таблицях, діаграмах (тобто в довільній формі) зобов'язані розкривати інформацію про: зміни облікової оцінки; виправлені помилки за попередні роки; події, які відбулися після дати балансу i зазначають обставини, що виникли після дати балансу (п. 2 додатка до ПБО 6); вартість (первісну та/або переоцінену) відображення основних засобів i нематеріальних активів у балансі; довгострокову дебіторську заборгованість із зазначенням назви дебіторів і суми; склад i суму доходів i втрат за кожною надзвичайною подією; одержану гуманітарну допомогу; операції із пов'язаними сторонами та склад відстроченої суми податку на прибуток; виплати провідному управлінському персоналу підприємства.

Підприємства, для яких обов'язковість оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності встановлено законодавством, крім Приміток (ф. № 5) та інформації, викладеної у попередньому абзаці, також наводять у довільній формі іншу інформацію (текстово-вартісну), розкриття якої передбачено чинними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та які не включено до Приміток. Зокрема, оприлюднювати річну фінансову звітність згідно зі ст. 14 Закону про бухоблік зобов'язані відкриті акціонерні товариства, будь-які підприємства — емітенти облігацій, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди i страхові компанії.

Форми фінансової звітності із вказівками щодо їх заповнення затверджено наказами Мінфіну України.

Що слід врахувати при складанні фінансової звітності за 2010 рік

При складанні фінансової звітності слід врахувати внесені Мінфіном України у 2010 р. зміни та доповнення, затверджені наказами № 302, № 382, № 1085.

Наказом № 37 установлено перелік видів діяльності, щодо яких органи, у віданні яких перебувають підприємства — юридичні особи, складають зведену фінансову звітність.

При складанні річного фінансового звіту за 2010 р. ПБО 22 не застосовується, оскільки макроекономічна ситуація за останні три роки (2008 — 2010 рр.) за кумулятивним індексом інфляції не досягла параметрів, наявність яких викликала б необхідність коригування показників фінансової звітності (п. 4 ПБО 22).

Кому подавати фінансову звітність

Відповідно до частини першої ст. 14 Закону про бухоблік фінансову звітність слід подавати (надсилати рекомендованим листом):

  • органам, до сфери управління яких вони належать;
  • трудовим колективам на їх вимогу;
  • власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;
  • органам виконавчої влади та іншим користувачам відповідно до законодавства (зокрема, іншими користувачами є органи державної статистики).

Фінансову звітність можна подавати органам державної статистики разом з довідкою про наявність згоди надання органам державної влади даних з фінансової звітності підприємства. У разі відсутності такої згоди зазначену довідку органам державної статистики не подають (абзац шостий п. 2 Порядку № 419).

Крім того, річну фінансову звітність слід подавати (надсилати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше 1 червня у складі Балансу та Звіту про фінансові результати (частина третя ст. 14 Закону про бухоблік).

 

Фінансову звітність за 2010 р. необхідно також подати до органу ДПС підприємствам (крім банків та інших фінансових установ), які отримали у 2010 р. дохід (без ПДВ) від будь-якої діяльності (тобто від основної діяльності, інвестиційної, фінансової та іншої операційної діяльності, а також від надзвичайних подій) понад 100 млн. грн. (Закон № 2275-VI).

Строки подання річної фінансової звітності

Строки подання фінансової звітності встановлено п. 5 Порядком № 419, згідно з яким річну фінансову звітність підприємства подають не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. Конкретні строки подання фінансової звітності підприємству встановлює власник або орган, до сфери управління якого належить підприємство.

Згідно з п. 10 Порядку № 419 у разі коли дата подання звітності припадає на неробочий день, строк подання переноситься на перший після вихідного робочий день. Так, у 2011 р. граничний строк подання річної фінансової звітності за 2010 р. — 20 лютого 2011 р. Оскільки ця дата припадає на неділю, тобто вихідний день, то звітність за 2010 р. мають подати користувачі не пізніше 21 лютого 2011 р.

Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю. Водночас при надсиланні фінансової звітності поштою — датою її подання вважається дата, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує відправника (п. 4 Порядку № 419).

Основні вимоги до складання фінансової звітності

Згідно зі ст. 5 Закону про бухоблік підприємства складають фінансову звітність у грошовій одиниці України, якою за Конституцією є гривня та її одна сота частина — копійка. При цьому фінансова звітність суб'єктами малого підприємництва та представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності складається у тисячах гривень з одним десятковим знаком (на підставі п. 1 ПБО 25), усіма іншими підприємствами й організаціями — у тисячах гривень без десяткових знаків (п. 6 ПБО 2), крім розділу III Звіту про фінансові результати (ф. № 2), вартісні показники якого складаються у гривнях і копійках.

При складанні фінансової звітності згортання статей активів і зобов'язань, доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених п. 7 ПБО 2, п. 11 ПБО 3, п. 5 ПБО 25.

Показники річної бухгалтерської звітності складаються наростаючим підсумком з початку звітного року за січень — грудень.

У рядки фінансової звітності, які не мають показників, прокреслюються. Проте підприємства можуть самостійно виготовляти бланк звітності, зберігаючи нумерацію рядків типових форм звітності, не заносячи до них статті, показники яких у підприємства відсутні.

За наявності у підприємства відповідних показників у формах фінансової звітності вписуються й заповнюються рядки, перелік та обґрунтування яких наведено в роз'ясненні щодо показників форм річної фінансової звітності (див. «Вісник» № 5/2010).

У річній фінансовій звітності підприємства зобов'язані наводити показники за попередній рік. Для цього за минулий та звітний роки подаються форми фінансової звітності, у яких наведено показники тільки за один рік.

Також нагадаємо, що показники річної фінансової звітності обов'язково необхідно підтверджувати проведенням інвентаризації активів і зобов'язань підприємства (п. 12 Порядку № 419).

Кожну форму фінансової звітності підписують керівник підприємства i головний бухгалтер. Звіт суб'єкта малого підприємництва, який складається з Балансу i Звіту про фінансові результати, передбачає один підпис керівника підприємства і головного бухгалтера після показників про фінансові результати.

Фінансова звітність супроводжується листом за підписом керівника підприємства або його заступника, у якому зазначають перелік форм фінансової звітності та інших матеріалів (пояснень, розшифровок тощо) та обсяг (кількість сторінок).

Баланс (ф. № 1)

Форму та порядок заповнення статей Балансу (ф. № 1) установлено ПБО 2.

Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання та власний капітал (п. 3 ПБО 1).

Баланс складається із двох частин: Активу та Пасиву. Кожна з цих частин складається з декількох розділів. Складений Баланс має дорівнювати сумам у підсумкових рядках Активу (рядок 280) і Пасиву (рядок 640).

При заповненні його статей у звітному році необхідно забезпечити відповідність показників вступного сальдо (графа 3) трансформації, що мала місце на підприємстві. Зокрема, слід врахувати організаційно-структурні зміни підприємства (вибуття, приєднання частин, структурних підрозділів, філій підприємства), що відбулися станом на 1 січня звітного року, виправлення виявлених у звітному році таких помилок за минулі роки, які впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Нижче розглянемо особливості заповнення деяких з них.

До статті «Незавершене будівництво» (рядок 020) включається вартість незавершених капітальних інвестицій, здійснених підприємством, у будівництво, створення, виготовлення, добудову, дообладнання, модифікацію, реконструкцію, реставрацію, модернізацію, придбання та доставку основних засобів, інших необоротних матеріальних i нематеріальних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, та устаткування в запасі), у придбання й виготовлення устаткування, що в подальшому потребує або не потребує монтажу, а також аванси, перераховані забудовником підрядчику. Тут не відображають вартість необоротних активів, отриманих як внесок до статутного капіталу, одержаних безоплатно, та суму переоцінки необоротних активів (крім переоцінки та одержання як внесок до статутного капіталу об'єктів незавершеного будівництва).

У рядках 035 «Справедлива (залишкова) вартість» і 055 «Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості» довгострокові біологічні активи та інвестиційна нерухомість зазначаються у сумі, що складається з суми їх справедливої вартості (щодо активів, які обліковуються за справедливою вартістю) та залишкової вартості (щодо активів, які обліковуються за первісною вартістю). Такий алгоритм порівняння цих показників передбачено для ф. № 1 і ф. № 5. До речі, довгострокові біологічні активи та інвестиційна нерухомість, які обліковуються за справедливою вартістю, амортизації не підлягають.

Заповнення рядків 060 «Відстрочені податкові активи» та 460 «Відстрочені податкові зобов'язання» проводиться із застосуванням норм ПБО 17 i здійсненням облікових записів на рахунках 17 «Відстрочені податкові активи» i 54 «Відстрочені податкові зобов'язання» на дату балансу. Нагадаємо, що ПБО 17 мають застосовувати підприємства — платники податку на прибуток, крім малих підприємств, які складають звітність відповідно до вимог ПБО 25.

До статті «Виробничі запаси» (рядок 100) включають вартість оборотних активів, облік яких ведуть на рахунках 20 «Виробничі запаси» i 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», включаючи транспортно-заготівельні витрати, які після розподілу залишилися на цих рахунках. На рахунку 22 i в цій статті відповідно відображається вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів на складі. Предмети, передані в експлуатацію, у цій статті не відображаються, їх вартість включається до відповідних витрат. На дату балансу запаси відображають відповідно до пунктів 24 — 28 ПБО 9 за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

У рядку 110 «Поточні біологічні активи» наводиться показник, що складається як сума поточних біологічних активів, які обліковуються за справедливою вартістю, і поточних біологічних активів, які обліковуються за первісною вартістю.

У рядку 140 «Товари» відображається вартість товарів, придбаних підприємством для наступного продажу, включаючи транспортно-заготівельні витрати, які за розподілом належать до залишку товарів. Звідси слід відрахувати суму торгових націнок як сальдо за кредитом субрахунку 285 «Торгова націнка» та суму залишку на субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».

До статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» (рядки 230 i 240) сальдо субрахунків 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» та 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» щодо вартості грошових документів не включається. Такі відомості наводяться у статті «Інші оборотні активи» (рядок 250). У рядках 230 i 240 наводиться сума грошових коштів у головній i операційних касах підприємства, на його поточних та інших (акредитивних, чекових книжках для розрахунків, депозитних короткострокових) рахунках в установах банків. У вписуваному рядку 231, як у тому числі з рядка 230, наводиться сума готівки, наявної в касах підприємства. Кошти в іноземній валюті оцінюються у гривнях за курсом Нацбанку України на дату складання звіту, тобто на останній день звітного року.

Статті «Векселі одержані» (рядок 150), «Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків» (рядок 200) i «Інша поточна дебіторська заборгованість» (рядок 210), якщо щодо них створено резерв сумнівних боргів, мають відображатися за чистою реалізаційною вартістю, тобто заборгованість за виконаними угодами, зменшена на суму створеного щодо них резерву сумнівних боргів.

У рядку 270 «Витрати майбутніх періодів» відображаються витрати, понесені протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів. Тож тут наводять інформацію за рахунком 39 «Витрати майбутніх періодів», а саме: витрати, пов'язані з освоєнням нових виробництв та агрегатів; оплата страхового поліса, оплата торгового патенту; передплата на періодичні та довідкові видання тощо.

Фінансові витрати (зокрема, проценти за користування кредитами фінансових установ) відповідно до ПБО 16 визнаються витратами поточного звітного періоду (якщо їх не включено до вартості кваліфікаційного активу) і не включаються до статті «Витрати майбутніх періодів» (рядок 270).

 

Слід зазначити, що з 2011 р. на малих підприємствах як імперативна норма застосовується лише метод визнання усіх фінансових витрат витратами поточного звітного періоду, та, навпаки, всі інші підприємства мають застосовувати лише метод капіталізації фінансових витрат.

До статті «Статутний капітал» (рядок 300) наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачено фіксовану суму статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства. Водночас внески учасників i засновників підприємства понад зафіксовану величину статутного капіталу включаються до статті «Додатковий вкладений капітал» (рядок 320) або до статті «Додатковий капітал» (рядок 320).

У рядку 350 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» підприємство показує суму нерозподіленого прибутку або суму непокритого збитку на рахунку 44 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)». Належна до сплати частина чистого прибутку державними та казенними підприємствами, акціонерними товариствами й холдинговими компаніями відображається зменшенням нерозподіленого прибутку за дебетом рахунку 44 у кореспонденції з рахунком 67 «Розрахунки з учасниками».

Сума непокритого збитку наводиться в дужках і вираховується при визначенні розміру власного капіталу.

У рядках 400 «Забезпечення виплат персоналу» і 410 «Інші забезпечення» відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі, тобто на здійснення яких у підприємства вже виникли в цьому звітному періоді зобов'язання внаслідок виникнення прав працівників на оплачувану відпустку, реалізації продукції з гарантією, реструктуризації та виконання зобов'язань при припиненні діяльності, виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо. Тут також відображають забезпечення коштів на демонтаж, переміщення об'єктів основних засобів і приведення земельної ділянки, на якій об'єкт розташовано, до стану, придатного для подальшого використання, у випадках, передбачених законодавством.

Забезпечення майбутніх витрат i платежів мають створюватися на підприємстві у розрахунковій сумі, з тим щоб сальдо за кредитом рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат i платежів» на дату балансу відповідало розрахунковим виплатам з подій, що відбулися. Обов'язковому інвентаризаційному підтвердженню сума забезпечень підлягає при складанні річної фінансової звітності за фактичними показниками накопичених працівниками підприємства невикористаних днів відпусток, за кількістю реалізованої готової продукції, гарантійні строки на яку не минули, тощо.

♦ Слід вважати помилкою та ознакою порушення норм п. 13 ПБО 11 та п. 7 ПБО 26 відсутність показників хоча б у рядку 400 (ф. № 1) або у рядку 430 (ф. № 1-м).

До загального фінансового звіту включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства — юридичної особи. Цю вимогу викладено в п. 11 ПБО 1. Сальдо з внутрішньогосподарських розрахунків (субрахунок 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки») при складанні загального Балансу підприємства — юридичної особи згортається.

Звіт про фінансові результати (ф. № 2)

Звіт про фінансові результати (ф. № 2) заповнюється за формою та в порядку, установленими ПБО 3. У ньому наводиться інформація про доходи, витрати, прибутки й збитки від діяльності підприємства за звітний період.

У загальному Звіті про фінансові результати (далі — Звіт) підприємства показники наводяться згорнуто, а в зведеному (щодо двох i більше юридичних осіб) — розгорнуто. Наприклад, якщо в одній філії є валовий збиток (рядок 055), а в інших філіях — валовий прибуток (рядок 050), то в загальному Звіті підприємства має бути наведено лише один показник — згорнутий валовий прибуток або валовий збиток (рядок 050 або 055), який визначають як різницю показників у рядках 035 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» i 040 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)». Якщо, наприклад, в одного підприємства — юридичної особи є прибуток (рядок 100), а в інших підприємств — юридичних осіб, що включено до зведеного Звіту, — збитки (рядок 105), то в зведеному Звіті про фінансові результати відповідні показники наводяться одночасно в рядках 100 i 105, тобто розгорнуто.

У статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (рядок 010) підприємства показують загальний дохід (брутто), тобто без вирахування непрямих податків, зборів (податку на додану вартість, акцизного збору тощо), надходжень на користь інших осіб (комітентів, принципалів), інших вирахувань (наданих знижок, повернення продукції, товарів, страхових відшкодувань). При цьому така реалізація має бути основною діяльністю підприємства, зокрема за операціями, для яких підприємство створювалось і які забезпечують основну частку його доходу. Наприклад, у будівельних організацій у цьому рядку відображається загальний дохід від виконання будівельно-монтажних робіт.

У рядку 010 також фіксується дохід від торгівлі цінними паперами у підприємств, для яких це є основною діяльністю.

Значення рядка 035 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) сум непрямих податків, зборів, надходжень на користь комітентів, знижок, вартості повернутої продукції й товарів, страхових відшкодувань, відповідних податків, зборів, знижок тощо. Суму чистого доходу порівнюють з виробничою собівартістю реалізованої продукції (робіт, послуг) для визначення валового фінансового результату (прибутку чи збитку), що наводиться у рядку 050 або 055.

Щодо генпідрядних організацій, то при визначенні чистого доходу, вартість виконаних субпідрядчиками робіт не вираховують, а відображають у складі виробничої собівартості у статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (рядок 040).

Тут у рядку 040 відображається виробнича собівартість реалізованої продукції, що зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка відпускається на сторону, та на вартість супутньої продукції в оцінці можливого використання, яка використовується безпосередньо на підприємстві. Виробнича собівартість (прямі матеріальні витрати) продукції та елемент «Матеріальні витрати» зменшуються на вартість зворотних відходів, одержаних під час виробництва. До виробничої собівартості включаються втрати від браку з технологічних причин у межах передбачених норм (технічно неминучий брак). Страховики у цій статті наводять виплати страхових сум і страхових відшкодувань. Підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей, у цій статті наводять відрахування на створення (формування) за звітний період призового фонду, а також резерву, що покриває величину джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї.

Сільськогосподарські підприємства у рядку 060 «Інші операційні доходи» або у рядку 090 «Інші операційні витрати» наводять доходи (витрати) від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід (втрати) від зміни вартості біологічних активів. При цьому доходи (витрати) від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції виділяються окремо у вписуваних рядках (відповідно рядки 061 і 091).

Саме в цих рядках серед іншого слід наводити доходи від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття (рядок 060) і собівартість реалізованих необоротних активів, утримуваних для продажу (рядок 090).

Відповідно до ПБО 31 підприємства могли обрати альтернативний метод обліку фінансових витрат, за яким проценти за користування позиками включаються до вартості кваліфікаційних активів (до собівартості готової продукції, до первісної вартості основних засобів і нематеріальних активів). Отже, підприємства, що обрали цей альтернативний метод, до рядка 140 не включають суму процентів за користування кредитом, включену до вартості кваліфікаційних активів.

Рядок 180 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» заповнюють на основі записів про належну суму податку на прибуток за дебетом субрахунку 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» або рахунку 84 «Інші операційні витрати» у кореспонденції з рахунками 64 «Розрахунки за податками й платежами», 17 «Відстрочені податкові активи» та 54 «Відстрочені податкові зобов'язання».

Слід зазначити, що сума всіх витрат операційної діяльності у розділі I «Фінансові результати» може не збігатися з сумою розділу ІІ «Елементи операційних витрат», зокрема на суму зміни залишків напівфабрикатів власного виробництва, незавершеного виробництва, готової продукції, а також у зв'язку з відмінністю щодо включення собівартості товарів, які вибули. Собівартість товарів, що вибули, не включають до елементів витрат розділу II, а відображають у розділі I. При цьому транспортно-заготівельні витрати, приєднані до первісної вартості (собівартості) товарів i запасів, мають бути включені до відповідних елементів витрат операційної діяльності (матеріальних, оплати праці, амортизації тощо). До розділу II не включають собівартість (еквівалент за курсом Нацбанку України) реалізованої іноземної валюти й собівартість (балансову вартість) реалізованих матеріальних цінностей; такі суми наводяться в розділі I.

Суму витрат за економічними елементами визначають за вирахуванням витрат, які є собівартістю продукції (робіт, послуг) допоміжних та обслуговуючих виробництв i господарств, спожитої в основному або іншому допоміжному та обслуговуючому виробництвах (господарствах) підприємства. Тобто, наприклад, витрати на використання праці, матеріалів, на експлуатацію i ремонт основних засобів мають бути одноразово включені до відповідних елементів витрат (матеріальних, оплати праці, амортизації), а собівартість експлуатації та ремонту, яку буде відображено на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати», а потім i у витратах основного виробництва, вже ще раз, як внутрішній оборот, не включається до елементів витрат.

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (ф. № 1-м, ф. № 2-м)

Підприємства, які складають фінансовий звіт із застосуванням ПБО 25, мають врахувати такі особливості. Склад статей Балансу (ф. № 1-м) передбачає об'єднання деяких статей Балансу підприємства в одну статтю (основні засоби i нематеріальні активи, виробничі запаси, готова продукція та товари, довгострокові фінансові інвестиції, поточна дебіторська та кредиторська заборгованість, вилучений капітал, забезпечення майбутніх витрат, довгострокові зобов'язання, вилучення окремої статті за векселями). Інша поточна дебіторська заборгованість наводиться в оцінці «нетто», тобто за первісною вартістю іншої поточної дебіторської заборгованості, зменшеної на суму створеного за нею резерву сумнівних боргів.

Чистий фінансовий результат (прибуток або збиток) у цьому звіті визначають з урахуванням витрат діяльності за елементами, тому що складання цього звіту грунтується на використанні рахунків класу 8. Оскільки частина витрат діяльності, включена до елементів витрат, може залишатися у незавершеному виробництві та в нереалізованій готовій продукції, то на таку суму змін (аналогічні статті балансу на початок року та кінець звітного періоду) здійснюється коригування (визначення остаточного) фінансового результату.

Крім того, у зв'язку з тим, що до витрат діяльності за жодним елементом не включається собівартість реалізованих товарів, такий показник наводиться окремо в рядку 140 та вираховується при визначенні фінансового результату.

Сума заборгованості на кінець звітного періоду з виплат працівникам, яку не погашено (не виплачено) в установлений колективним договором строк, наводиться у Балансі у вписуваному рядку 665 без його включення до підсумку балансу.

У Звіті про фінансові результати (ф. № 2-м) сума єдиного податку й єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників, плата за спеціальний торговий патент відображаються в рядку 130 «Інші операційні витрати» i розшифровуються, як у тому числі шляхом вписування назви конкретного податку і плати, які сплачуються суб'єктом малого підприємництва, у рядку 131. Зауважимо, що вся сума вищезазначених податків включається до елементу «Інші операційні витрати» без поділу i включення до елементу «Відрахування на соціальні заходи».

Суб'єкти малого підприємництва, що здійснюють сільськогосподарську діяльність, доходи (витрати) від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід (втрати) від зміни вартості біологічних активів у зв'язку з побудовою їх звіту не за функцією, а за характером витрат, до рядків відповідно 040 (130) не включають, а наводять лише довідково відповідно у вписуваних рядках 201 (202).

Нагадаємо, що згідно з ПБО 25 малі підприємства не ведуть облік відстрочених податків. Сума такого показника у Звіті про фінансові результати (ф. № 2-м) заповнюється за сумою поточного податку на прибуток, яку визначено за податковим законодавством.

Зазначені підприємства мають наводити у примітках (поясненнях) до Звіту інформацію у довільній формі щодо облікової політики та змін, а також, як і всі інші юридичні особи, інформацію про дату затвердження звітності та орган управління підприємства, що ії затвердив.

Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3)

Основним призначенням Звіту про рух грошових коштів (далі — Звіт) є аналіз змін, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

У Звіті наводиться інформація про суму чистого надходження або чистого видатку грошової маси у підприємства за рік у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Дані про рух грошових коштів у результаті операційної, фінансової та інвестиційної діяльності визначаються вибіркою показників про їх витрачання i надходження безпосередньо за оборотами на рахунках у регістрах бухгалтерського обліку грошових коштів, зокрема, затверджених Методичними рекомендаціями № 356 (журнали 1, 2, відомості 1.1 — 1.3).

Водночас до показників Звіту не включаються:

внутрішні зміни у складі коштів (з каси у банк, з поточного рахунку в банку на депозитний, акредитивний рахунки та рахунок лімітованих чекових книжок, i навпаки);

негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо).

При складанні слід узяти до уваги, що наказом № 382 до ПБО 4 було внесено суттєві зміни, зокрема запроваджено нову форму цього Звіту, а також алгоритм визначення показників розділу І «Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності».

Порядок заповнення статей Звіту за 2010 р. висвітлено в окремій статті (див. «Вісник» № 26/2010).

Звіт про власний капітал (ф. № 4)

Зміст і форма Звіту про власний капітал (далі — Звіт) і загальні вимоги до розкриття його статей визначено ПБО 5. Звіт містить інформацію про види власного капіталу (їх наведено вісім) i види (причини) змін (збільшення, зменшення) власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Зміни капіталу в Звіті можна відображати внаслідок однієї причини за одним видом капіталу як зменшення, а за іншим — як збільшення. Наприклад, відрахування прибутку до резервного капіталу та на збільшення статутного капіталу слід відображати збільшенням статутного капіталу, збільшенням резервного капіталу i зменшенням (заповнювати у дужках) нерозподіленого прибутку.

Є зміни, які в цьому Звіті стосуються тільки одного виду капіталу: наприклад, таке витрачання прибутку, як нарахування дивідендів, слід показати лише зменшенням нерозподіленого прибутку.

У статті «Залишок на початок року» (рядок 010) показують залишок власного капіталу за його видами на початок року, що визначається за показниками на кінець року Звіту за попередній рік.

У рядках 020, 030 i 040 відображаються дані про зміни власного капіталу на початок звітного року внаслідок зміни облікової політики, виправлення помилок, виявлених у звітному році за попередні роки тощо, з подальшим визначенням скоригованого сальдо власного капіталу на початок звітного року в рядку 050. Зазначені зміни в бухгалтерському обліку відображаються записами в регістрах бухгалтерського обліку за звітний рік.

Для заповнення змін у власному капіталі за звітний рік використовують записи (обороти) на субрахунках 421 «Емісійний дохід» i 422 «Інший вкладений капітал» (для заповнення графи 5 «Додатковий вкладений капітал»), 423 «Дооцінка активів», 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» i 425 «Інший додатковий капітал» (для заповнення графи 6 «Інший додатковий капітал»), 441 «Прибуток нерозподілений» i 442 «Непокриті збитки» (для заповнення графи 8 «Нерозподілений прибуток»), 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» (для заповнення даних за рядками 140, 150, 160), на рахунках 40 «Статутний капітал», 41 «Пайовий капітал», 43 «Резервний капітал», 45 «Вилучений капітал» i 46 «Неоплачений капітал» (для заповнення відповідно граф 3, 4, 7, 9, 10).

У статтях розділу «Переоцінка активів» (рядки 060120) наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки активів (основ-них засобів та інших необоротних матеріальних активів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів) у порядку, передбаченому ПБО 7 і ПБО 8.

Показники переоцінки активів формуються з оборотів на субрахунках 423 «Дооцінка активів», 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» i 975 «Уцінка необоротних активів i фінансових інвестицій».

При цьому у рядку 120 наводиться сума дооцінки необоротних активів (графа 6 у дужках), включена до складу нерозподіленого прибутку (графа 8) відповідно до п. 21 ПБО 7. Також тут відображається сума відстроченого податкового зобов'язання із суми дооцінки необоротних активів (графа 6 у дужках).

Показник чистого прибутку (збитку) за звітний рік (рядок 130) має відповідати такому самому показнику в Звіті про фінансові результати (рядок 220 або 225) i також може бути отриманий (для перевірки) з оборотів на субрахунках 441 «Прибуток нерозподілений» i 442 «Непокриті збитки» у кореспонденції з рахунком 79 «Фінансові результати».

У рядку 170 за графою 8 показують належну до сплати до загального фонду бюджету суму чистого прибутку.

Відповідно до розпорядження № 95-р у рядку 200 відображається спрямування чистого прибутку на створення фонду розвитку виробництва (графи 6 і 8 відповідно).

Вартість безоплатно отриманих активів, яка впливає на збільшення іншого додаткового капіталу (рядок 270 графи 6), отримують шляхом аналізу записів на субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» у кореспонденції з рахунками 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», 15 «Капітальні інвестиції». Зменшення іншого додаткового капіталу щодо безоплатно одержаних необоротних активів має бути відображено (у рядку 280 графи 6 у дужках) у сумі нарахованої амортизації їх вартості, поточного податку на прибуток — з вартості безоплатно отриманих необоротних активів. Так само, тобто у рядку 280, відображається сума податку на прибуток з вартості безоплатно отриманих необоротних активів.

Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5)

Типова форма Приміток до річної фінансової звітності (далі — Примітки), затверджена наказом № 602, є обов'язковою для подання всіма підприємствами та організаціями, крім суб'єктів малого підприємництва та представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності (див. частину третю ст. 11 Закону про бухоблік)

У Примітках наводяться дані про рух необоротних активів та їх знос за видами, що збігаються з відповідною класифікацією основних засобів і нематеріальних активів за ПБО 7 та ПБО 8 i субрахунками бухгалтерського обліку, а також про рух капітальних i фінансових інвестицій, структуру (складові) інших операційних, фінансових та інших доходів i витрат, дані про обсяг бартерних операцій, структуру грошових коштів i запасів на кінець року, склад дебіторської заборгованості за строками непогашення, про вартість майна, оформленого у заставу, взятого i переданого в оренду тощо.

У розділі I, але поза межами підсумку нематеріальних активів, міститься показник «Гудвіл» (рядок 090). Зазначимо, що в рядку 090 заповнюються лише графи 3, 5, 8, 11 і 14. Графи 4, 9, 10, 13 і 15 рядка 090 не заповнюються, тому що амортизація за гудвілом не нараховується (п. 16 ПБО 19). Це також стосується граф 6 і 7, оскільки дооцінку (уцінку) гудвілу не роблять.

У розділі II розкривається також інформація про інвестиційну нерухомість, оцінену за справедливою вартістю (рядок 269), вартість основних засобів, призначених для продажу (рядок 265); вартість основних засобів орендованих цілісних майнових комплексів (рядок 2641); залишкову вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (рядок 2651).

Розділ III розкриває, зокрема, інформацію про капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість і про суму фінансових витрат, включених до капітальних інвестицій (якщо підприємство застосовувало альтернативний метод обліку фінансових витрат).

Склад інших операційних витрат i доходів (рядок 490) розділу V розшифровується у рядку 491 сумою нарахованих за звітний рік резерву сумнівних боргів, у рядку 492 — сумою непродуктивних витрат i втрат. Інші операційні витрати i доходи, назву яких не наведено в розділі V, але величина яких є суттєвою, підлягають описовому розкриттю у поясненнях до річного звіту. За Методичними рекомендаціями із застосування суттєвості у бухгалтерському обліку i звітності (лист № 04230-04108) суттєвими доходами та витратами вважаються такі, величина яких дорівнює або перевищує 2% чистого прибутку підприємства.

При заповненні розділу VII наводяться дані про залишок, нарахування i витрачання забезпечень майбутніх витрат i резерву сумнівних боргів.

♦ Слід вважати помилкою та ознакою порушення норм п. 13 ПБО 11 та п. 7 ПБО 26 відсутність у ф. № 5 показників хоча б у рядках 710 і 780.

У розділі IX дані про дебіторську заборгованість у рядках 940, 950, 951 і 952 наводяться за первісною вартістю, тобто без зменшення на суму створеного резерву сумнівних боргів: у графі 4 наводиться та, що утворилася за період до 12 місяців, у графі 5 — зі строком утворення від 12 до 18 місяців, у графі 6 — зі строком утворення (непогашення) від 18 до 36 місяців.

При заповненні розділу Х про нестачі та втрати від псування цінностей слід керуватися ПБО 9 i рекомендаціями про застосування позабалансового рахунку 07 «Списані активи». У рядку 960 відображається балансова (облікова) вартість нестач, втрат i псування цінностей, виявлених на підприємстві у звітному році. Включення таких сум повністю передбачено в складі інших операційних витрат. У рядку 970 наводиться сума нестач i псування цінностей, за якою прийнято рішення про відшкодування (винуватців установлено). Таке визнання винних у бухгалтерському обліку відображається за дебетом субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодування завданих збитків» i кредитом субрахунків обліку доходів 716 «Відшкодування раніше списаних активів» i 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

Розділ XI заповнюється підрядними організаціями із застосуванням ПБО 18.

У рядку 1210 розділу XII наводиться сума податку на прибуток за звітний рік, яку визначено відповідно до Закону про прибуток і зазначено у декларації з податку на прибуток підприємства. Дані рядків 1220, 1225, 1230 i 1235 заповнюються як відповідне сальдо (на початок i кінець звітного року) на рахунках бухгалтерського обліку 17 «Відстрочені податкові активи» i 54 «Відстрочені податкові зобов'язання». Сума у рядку 1240 наводиться за величиною податку на прибуток, що відображено за дебетом рахунку 98 «Податок на прибуток» i у Звіті про фінансові результати (рядки 180 i 210).

Рядок 1250 може бути заповненим, якщо у підприємства у звітному році виникла різниця між оцінкою активу або зобов'язання за даними бухгалтерського обліку та оцінкою активу або зобов'язання, що використовується з метою оподаткування, яка не відповідає критеріям тимчасової різниці за ПБО 17. Така різниця (постійна) може утворитися з вартості безоплатно одержаних необоротних активів, а суму податку на прибуток з неї має бути відображено за дебетом субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» та кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками» i наведено у рядку 1250.

У розділі XIII наводиться сума нарахованої та використаної (за напрямами) амортизації. Для його заповнення використовуються дані позабалансового рахунку 09 «Амортизаційні відрахування». Тут слід врахувати роз'яснення, наведене у листі № 31-04200-04-5/5570. Зокрема, показник використання амортизаційних відрахувань визначається виходячи з вартості капітальних інвестицій, які в бухгалтерському обліку відображено у звітному році на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» з урахуванням залишку на субрахунку 205 «Будівельні матеріали» рахунку 20 «Виробничі запаси» на кінець звітного року вартості непереданого у монтаж придбаного устаткування та будівельних матеріалів і конструкцій, призначених забудовником для будівництва об'єктів основних засобів.

Вартість основних засобів і нематеріальних активів, унесених до статутного (пайового) фонду (капіталу) підприємства його засновниками (пайовиками, учасниками), вартість одержаних безоплатно основних засобів і нематеріальних активів і сума переоцінки необоротних активів до складу капітальних інвестицій не включаються і на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» не відображаються.

Капітальні інвестиції, здійснені за рахунок бюджетних інвестиційних асигнувань, виручки від продажу (ліквідації) основних засобів, інших цільових коштів і внесків до статутного -(пайового) фонду (капіталу) підприємства, при визначенні суми використаних амортизаційних відрахувань не враховуються.

Для заповнення рядка 1313 щодо визначення складу машин та обладнання використовується Державний класифікатор України «Класифікація основних фондів», затверджений наказом № 507.

Додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (ф. № 6)

Додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» запроваджено ПБО 29. Цей звіт складають підприємства: які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність; які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку; з державним регулюванням цін на продукцію (товари, роботи, послуги).

У ф. № 6 наводять інформацію про звітні сегменти.

Звітними сегментами визнаються господарські або географічні сегменти, які визначаються підприємством за встановленими критеріями у порядку, передбаченому ПБО 29.

Зазначені підприємства зобов'язані заповнювати і подавати ф. № 6 у складі річної фінансової звітності.

Показники звітності за сегментами мають кореспондувати всередині ф. № 6, а також з відповідними показниками інших форм фінансової звітності. Частина такої відповідності відображена друком на самій формі.

Правільність складання річної фінансової звітності перевіряється алгоритмами порівняння ії показників, наведеними нижче у Додатку.

Додаток