Інші податки

Податкове супроводження великих платників податків

Департамент обслуговування великих платників податків ДПА України

У більшості країн світу роботі із суб’єктами господарювання, що забезпечують левову частку надходжень до держбюджету, приділяється значна увага.

За даними Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій (ІОТА), значна кількість її членів запровадили спеціальні підрозділи, які працюють з великими платниками податків цих країн. Комплекс послуг, що надають такі підрозділи, дає змогу щодо створення сприятливих умов податкового обліку для платників і адміністраторів, скорочення адміністративних витрат.


Критерії за світовими стандартами

Проведені ІОТА дослідження свідчать, що жодна країна не використовує один критерій для визначення великих платників податків (ВПП). Як правило, це поєднання декількох різних критеріїв, якими є обіг, прибуток, активи, сплачені податки, чисті активи, дохід, залучений персонал тощо.

Основними з них є обсяг валового доходу (який використовується в Австрії, Ірландії, Нідерландах, Данії, Німеччині, Франції, Італії, Норвегії) та сума сплачених податків (Ірландія, Нідерланди, Сербія, Болгарія, Угорщина) або кількість найманих осіб (Австрія, Данія, Ірландія, Норвегія).

У нашій країні в 2010 р. критерії віднесення платників до категорій ВПП чи інших категорій визначалися ДПА України. Наказом ДПА України від 19.02.98 р. № 80 встановлено, що великий платник податків — це юридична особа, у якої обсяг валового доходу від усіх видів діяльності за звітний рік перевищує 100 млн. грн. та середньооблікова чисельність працюючих за рік перевищує 250 осіб, або загальна сума сплачених до держбюджету податків за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, за рік перевищує 25 млн. грн.

Податковим кодексом України, який набрав чинності 1 січня 2011 р., визначено, що великий платник податків — це юридична особа, у якої обсяг валового доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 500 млн. грн. або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, за такий самий період перевищує 12 млн. грн.

На виконання вимог Податкового кодексу наказом ДПА України від 22.12.2010 р. № 986 затверджено Порядок формування Реєстру великих платників податків, згідно з яким відповідність критеріям великого платника податків оцінюватиметься за сумарним обсягом доходів від усіх видів діяльності за даними податкової звітності з податку на прибуток підприємств за друге півріччя попереднього року та перше півріччя поточного року і за сумами сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, у другому півріччі попереднього року та першому півріччі поточного року.

За результатами проведеного відбору, здійсненого відповідно до критеріїв, визначених Податковим кодексом України, 1152 платників податків зараховано до категорії ВПП і включено до Реєстру великих платників податків на 2011 р. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. № 1005 «Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2011 рік» оприлюднено на офіційному веб-сайті ДПА України.

Перегляд реєстру

Також дуже важливим є питання періодичності перегляду переліків ВПП.

Податкові адміністрації — члени ІОТА запровадили різні періоди для перегляду переліків великих платників податків. Керуючись внутрішніми методиками, такий перегляд може здійснюватися як постійно, так і періодично.

Наприклад, податкові адміністрації Болгарії, Нідерландів і Сербії оновлюють переліки ВПП кожні два роки, податкові адміністрації Фінляндії і Німеччини — кожні три роки, податкова адміністрація Греції — кожні чотири роки, а Франції — постійно.

Водночас у понад 20 країнах податкові адміністрації запровадили щорічне оновлення переліку ВПП. Серед них — Австрія, Бельгія, Данія, Ірландія, Італія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Швейцарія і Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

В Україні перегляд переліку ВПП також здійснюється щороку. За результатами проведеного відбору 1497 платників податків зараховані до категорії ВПП і включені до Реєстру великих платників податків на 2010 р. Станом на 31 грудня 2010 р. питома вага ВПП у загальній кількості платників податків становила 0,19%, при цьому сплата ними податків і зборів у 2010 р. до держбюджету за основним місцем реєстрації сягнула 95,1 млрд. грн., або 69,2% від загальної суми надходжень. Зазначений показник перевищує досягнутий за 2009 р. на 18,1 млрд. грн., або на 23,5%.

Великими платниками податків забезпечено майже 69,1% загального приросту надходжень від усіх платників податків.

Враховуючи значимість такого обсягу надходжень до бюджету держави, саме ВПП потребують постійної уваги з боку органів державної податкової служби.

Підвищення рівня добровільної сплати

Метою роботи податкових органів з ВПП є створення умов для підвищення рівня добровільної сплати податків, збільшення надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів. Саме для цього в структурі податкової служби України створено спеціалізовані державні податкові інспекції по роботі з великими платниками податків (СДПІ).

Основними ознаками діючих на сьогодні в Україні спеціалізованих державних податкових інспекцій по роботі з великими платниками податків є галузеве спрямування роботи з великими платниками та запровадження і реалізація функції «податкове супроводження ВПП».

Податкове супроводження ВПП — сукупність організаційних заходів, які вживаються спеціалізованою державною податковою інспекцією, що включає всі процеси щоденного податкового обслуговування і контролю за діяльністю платників податків, спрямована на створення умов для забезпечення повноти та своєчасності сплати до бюджетів податків і зборів такими платниками податків.

Основні напрями обслуговування ВПП — налагодження партнерських відносин, підтримка та заохочення платників податків до добровільної сплати податків і зборів на основі довіри та взаєморозуміння.

Необхідно зазначити, що станом на 31 грудня 2010 р. у спеціалізованих державних податкових інспекціях на податковому обліку перебували 506 великих платників податків, або 33,8% від загальної кількості ВПП.

Цими підприємствами за січень — грудень 2010 р. забезпечено надходження до держбюджету на суму 62,4 млрд. грн., що становить 65,7% надходжень від усіх великих платників податків. Порівняно з показником 2009 р. питома вага надходжень від ВПП, що перебувають на податковому обліку в СДПІ, зросла на 5,5%.

Принципи обслуговування ВПП

Для ефективного податкового супроводження платників податків різних галузей економіки та надання необхідного комплексу адміністративних послуг платники податків, які перебувають на податковому обліку в СДПІ, розподіляються за напрямами економічної діяльності, що здійснюється, та закріплюються за відповідними галузевими відділами. Склад галузевого відділу формується залежно від особливостей ведення певного виду економічної діяльності платниками податків, закріпленими за таким відділом.

Податкове супроводження великих платників податків ґрунтується на таких принципах:

  • компетентність — висока кваліфікація фахівців, які здійснюють податкове супроводження платників податків;
  • орієнтованість на платника податків — приділення уваги платникам податків, з урахуванням конкретної ситуації;
  • неупередженість — справедливе та рівне ставлення до кожного платника податків, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації;
  • об’єктивність — урахування всіх факторів, що впливають на оподаткування та поведінку платника податків;
  • доступність — забезпечення платникам податків можливості отримання комплексу адміністративних послуг, що надаються органами державної податкової служби.

Впровадження світового досвіду

ДПА України послідовно розвиває та вдосконалює напрями роботи податкових органів з ВПП.

За рекомендаціями технічної місії Міжнародного валютного фонду, яка працювала в Україні в 2009 р., у складі ДПА України в лютому 2010 р. утворено Департамент обслуговування великих платників податків, на який покладено функції організації роботи з податкового супроводження ВПП. Удосконалення організаційної структури ДПА України, а саме — створення вищезгаданого Департаменту, є своєрідним індикатором, який доводить важливість і значущість такого напряму роботи податкових органів, як податкове супроводження ВПП, і дає змогу підняти його на значно вищий, якісно новий рівень.

Зокрема, у 2010 р.:

  • удосконалено порядок відбору платників податків для зарахування їх до категорії великих платників податків;
  • запроваджено нову форму інтегрованого образу платника податків, що перебуває на обліку в СДПІ;
  • проведено аналіз, розробку і упорядкування відомчих нормативно-правових документів з питань удосконалення роботи з ВПП.

Створення інтегрованого образу

Важливим елементом податкового супроводження платника податків спеціалізованими державними податковими інспекціями є створення інтегрованого образу платника податків (ІО ПП), що є систематизованим описом платника податків, який, крім загальних відомостей про суб’єкта господарювання та його організаційну структуру, включає схему взаємодії платника податків з іншими підприємствами та установами, податкову інформацію про платника податків, аналіз його фінансової звітності.

Податкова інформація про платника податків містить детальний аналіз стану розрахунків з бюджетом, показників декларацій з ПДВ і податку на прибуток підприємств, податкової віддачі, про результати проведеної роботи з погашення несвоєчасно сплачених податків, стягнення донарахованих за результатами перевірок сум,а також вивчаються застосовані платником податків схеми мінімізації податкових зобов’язань (за їх наявності), розкриваються актуальні проблеми в господарській діяльності платника податків.

Аналітична обробка масиву накопиченої інформації про ВПП дає можливість визначити шляхи покращення стану його розрахунків з бюджетом.

Створення ІО ПП — запорука своєчасного реагування на негативні тенденції у його податковій поведінці і вжиття необхідних заходів впливу до суб’єктів господарювання, які ухиляються від сплати податків або мінімізують податкові зобов’язання.

Саме розвиток і вдосконалення напрямів роботи органів державної податкової служби з великими платниками податків забезпечать збільшення участі кожного ВПП у формуванні доходів бюджету держави і, як наслідок, прискорять процес виходу країни з економічної кризи.


Валентин ЗАВГОРОДНЄВ,
заступник директора Департаменту обслуговування великих платників податків
ДПА України — начальник відділу організації роботи з фінансово-промисловими групами

Сергій СЕРВЕТНИК, начальник відділу методології

Людмила БОНДАР, заступник начальника відділу методології