Податок на прибуток

Оподаткування неприбуткових установ та організацій

Нормами Податкового кодексу нарешті визначено поняття неприбуткових підприємств, установ та організацій». Відповідно до пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації — це підприємства, установи та організації основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства й іншої діяльності, передбаченої законодавством.

Особливості оподаткування неприбуткових організацій та установ визначено ст. 157 Податкового кодексу, яка застосовується до неприбуткових установ і організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ (за текстом — Реєстр).

Статею 157 Податкового кодексу розширено перелік організацій, які мають право бути включеними до Реєстру.

Зокрема, до Реєстру можуть бути включені не лише спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників, а також ті, які створені для представлення інтересів членів та учасників, що утримуються за рахунок внесків таких суб'єктів, та відповідно не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів.

Крім того, до Реєстру можуть бути включені організації роботодавців, їх об'єднання, створені в порядку, визначеному законом.

Нормами Податкового кодексу дещо розширено перелік доходів, які звільняються від оподаткування податком на прибуток у окремих неприбуткових організацій та установ. Так, у юридичних осіб, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів, за новими правилами, встановленими п. 157.5 ст. 157 Податкового кодексу, від оподаткування звільняються разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів. Звільняються також від оподаткування дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджету, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін, без згоди Верховної Ради України, яка передбачалась пп. 7.11.5 п. 7.11 ст. 7 Закону про прибуток.

Податковим кодексом урегульовано також актуальне питання щодо звільнення від оподаткування податком на прибуток вартості майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору (угоди) з метою забезпечення умов діяльності такої профспілкової організації відповідно до ст. 42 Закону про профспілки.

Податковим кодексом визначено, що право неприбуткової організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої організації до Реєстру органами державної податкової служби в порядку, встановленому законодавством.

Використання коштів або майна не за цільовим призначенням

Для стимулювання використання коштів безпосередньо за напрямами діяльності, для яких створено неприбуткову установу, положеннями Податкового кодексу встановлено, що до порушень, за які неприбуткову установу може бути виключено з Реєстру, також належить використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема для провадження господарської діяльності. Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за загальними правилами.

Пунктом 157.13 ст. 157 Податкового кодексу змінено порядок передачі активів і встановлено, що у разі ліквідації неприбуткової установи активи повинні бути передані одній або кільком іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Крім того, уточнено та розширено термін «основна діяльність», під якою, зокрема, слід розуміти діяльність неприбуткових установ та організацій, визначену для них як основну законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, у тому числі з надання реабілітаційних та фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів).

До основної діяльності також включається продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які тісно пов'язані з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою за звичайну або якщо така ціна регулюється державою.

До пасивних доходів належать доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті (пп. 14.1.268 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Із введенням у дію розділу III Податкового кодексу (з 01.04.2011 р.) статутні документи неприбуткових організацій і установ повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють діяльність неприбуткових установ.

Стимулювання платників податку на прибуток на підтримку неприбуткових установ та організацій

Одним з головних позитивів Податкового кодексу є те, що відповідно до пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 до складу витрат платника податків включаються інші витрати звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, зокрема:

суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (абзац «а» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138).

При цьому у разі якщо за результатами попереднього звітного року платником податку отримано від'ємний результат об'єкта оподаткування, то сума коштів, що перераховується, визначається з урахуванням оподатковуваного прибутку, отриманого в році, що передує року декларування такого річного від'ємного значення, але не раніше як за чотири попередні звітні роки.

У Податковому кодексі збережено також можливість відносити до витрат платника податку суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10% оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік (абзац «д» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу).

Зауважимо, що при визначенні об'єкта оподаткування витрати, понесені платником податку у вигляді благодійних чи інших внесків та/або вартості товарів (робіт, послуг), наданих неприбутковим організаціям, включаються до складу витрат такого платника за датою фактичного перерахування таких внесків та/або вартості товарів (робіт, послуг).