Бухоблік
Тема: Бухгалтерський облік, Податок на прибуток, ПДВ

Витрати на маркетинг: бухгалтерський та податковий облік

Визначення поняття маркетингу

Маркетинг — це дослідження цільового сегмента ринку, яке проводить суб'єкт господарювання з метою збільшення обсягів продажу товарів, продукції, робіт (послуг). Маркетингові дослідженнякомплекс заходів, який передбачає збір і аналіз інформації з метою дослідження ринків продажу та виявлення факторів попиту споживача для мінімізації ризику при прийнятті стратегічних рішень у ході здійснення господарської діяльності підприємства. Такі дослідження підприємства можуть здійснювати самостійно за наявності відповідних фахівців, однак найчастіше для вирішення зазначених питань вдаються до допомоги спеціалізованих організацій, що надають маркетингові послуги. Деякі маркетингові послуги можуть надаватися як додаткові послуги, що супроводжують процес продажу, та іншими контрагентами підприємства — постачальниками (підрядчиками) та/або покупцями.

До процесу маркетингу також належить:

 • відбір цільових ринків — визначення обсягів попиту, сегментування ринку, вибір цільових сегментів і позиціонування товару на ринку;
 • розробка та обгрунтування комплексу маркетингових заходів: стратегії, тактики, змісту товарної цінової політики, обрання методів розповсюдження і стимулювання збуту;
 • застосування маркетингових заходів та контроль за їх виконанням.

У сфері торговельної діяльності маркетинг передбачає проведення комплексу заходів: аналіз кон'юнктури ринку, дослідження в галузі ціноутворення, вплив на рівень попиту, налагодження комунікацій тощо. Замовниками маркетингових досліджень, як правило, є великі товаровиробники та оптові продавці (дистриб'ютори). Досить часто підприємства купують готові дослідження певного ринку. Щодо виконавця, то здійснювана ним діяльність має відповідати нормам КВЕД 74.13.0 «Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки» відповідно до ДК 009:2005 або КВЕД 73.20 такого самого змісту згідно з ДК 009:2010 (діє з 01.01.2012 р.).

Маркетингові дослідження за економічно-правовим характером близькі до науково-дослідних робіт, тому при укладанні договору на їх проведення доцільно орієнтуватися на норми глави 62 «Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт» Цивільного кодексу. Відповідно до цих норм замовник зобов'язаний:

 • дати виконавцю технічне завдання та погодити з ним програму (техніко-економічні показники) або тематику робіт;
 • передати виконавцю необхідну для виконання робіт інформацію;
 • прийняти виконані роботи та оплатити їх.

Виконавець зобов'язаний:

 • виконати роботи відповідно до програми (техніко-економічних показників) або тематики, погодженої із замовником, і передати йому результат у строк, встановлений договором;
 • дотримуватися вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності;
 • утримуватися від публікації без згоди замовника результатів, отриманих при виконанні робіт;
 • вживати заходів для захисту одержаних при виконанні робіт результатів, що підлягають правовій охороні, та інформувати про це замовника;
 • негайно інформувати замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати і недоцільність продовження роботи.

Документальне оформлення маркетингових послуг

Як уже згадувалося вище, загальні вимоги до змісту договору на проведення маркетингових досліджень викладено в главі 62 Цивільного кодексу. Крім того, при укладанні такого договору необхідно передбачити конкретні напрями і об'єкти маркетингових досліджень, зокрема вивчення:

 • потенційних можливостей здійснення операцій з купівлі-продажу об'єкта маркетингових досліджень на певній території;
 • обсягу передбачуваного продажу і пошук покупців;
 • потреб та ефективності проведення рекламної кампанії щодо даної продукції;
 • попиту на дану продукцію і відомостей про можливих споживачів.

Також з маркетингом тісно пов'язана організація та проведення презентацій з наданням безкоштовних зразків товару.

Враховуючи різноманітність об'єктів досліджень у маркетингу особливе місце займають такі об'єкти, як товарний ринок у цілому, його окремі компоненти і параметри (покупці, конкуренти, постачальники, посередники, ціни, динаміка розвитку, структура, географічне розташування тощо).

Договір на надання маркетингових послуг має містити досить докладний опис проведених досліджень, що дає змогу визначити їх характер, відповідно до чого вони можуть розділятися на:

 • витрати на поточні маркетингові дослідження;
 • витрати на стратегічне дослідження кон'юнктури ринку.

Це важливо при відображенні операцій у бухгалтерському обліку, про що йтиметься нижче.

Результат проведених досліджень має оформлятися у вигляді звіту. Звіт може складатися з таких розділів:

 • мета і предмет договору, які передбачають здійснення аналізу основних характеристик і оцінки перспектив розвитку існуючого виробництва (асортименту товарів), проведення фінансово-економічного розрахунку та визначення доцільності вкладення коштів у його розширення або створення нового;
 • аналіз конкуренції між найбільшими виробниками на оптовому та роздрібному ринку продажу і оцінка рівня конкуренції;
 • основні тенденції розвитку ринку, динаміка зміни цін, асортимент продукції (товару);
 • політика ціноутворення;
 • аналіз імпорту та експорту продукції (товарів) та їх вплив на ринок;
 • опис потенційних споживачів і кількісних показників (місткість ринку) планованого продажу;
 • план продажу;
 • оцінка ризиків, фінансовий план, аналіз ефективності проекту;
 • прогнозний рівень рентабельності, термін окупності проекту;
 • висновки за проведеними дослідженнями.

Далі для підтвердження самого факту здійснення господарської операції необхідно скласти акт приймання-передачі послуг, який відповідно до п. 2 ст. 9 Закону про бухоблік повинен мати такі обов'язкові реквізити:

 • назву документа (форми);
 • дату і місце складання;
 • найменування підприємства, від імені якого складено документ;
 • зміст і обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
 • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
 • особистий підпис або інші дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка брала участь у господарській операції.

Розділ акта приймання-передачі послуг, в якому викладено суть господарської операції, має за своїм змістом відповідати даним договору на надання маркетингових послуг і даним звіту про проведені маркетингові дослідження.

Відображення в бухгалтерському обліку витрат на маркетингові послуги

Відповідно до п. 19 ПБО 16 витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг) є складовою частиною витрат на збут, оскільки пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг). Крім того, в разі якщо маркетингові дослідження проводяться підприємством вперше з метою отримання та розуміння нових наукових і технічних знань, відповідно до п. 9 ПБО 8 вони не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Теж саме стосується витрат на рекламу і просування продукції на ринку.

У Методичних рекомендаціях № 145 встановлено перелік витрат на проведення маркетингових заходів. Відповідно до п. 3.8 цих Методичних рекомендацій до них належать такі витрати:

 • на проведення маркетингових досліджень ринку, конкурентних переваг, перспектив розвитку товарного асортименту;
 • на оформлення вітрин, виставок-продажів, кімнат, де є зразки товарів (продукції);
 • на відрядження працівників на виставку-продаж;
 • вартість зразків товарів (продукції), які передано безпосередньо покупцям або посередницьким організаціям відповідно до контрактів і договорів безкоштовно і не підлягають поверненню;
 • на розробку і випуск рекламних виробів (ілюстрованих прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, афіш, листівок, плакатів тощо);
 • на розробку і виготовлення ескізів етикеток, зразків фірмових пакетів і упаковки;
 • на рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, теле- і радіопередачах);
 • на придбання, виготовлення, копіювання, дублювання рекламних кіно-, відео- і діафільмів);
 • на оформлення світлової, щитової, комп'ютерної, транспортної та іншої зовнішньої реклами;
 • на утримання автовідповідачів для покупців;
 • на проведення інших маркетингових заходів, пов'язаних зі збутом товарів.

Згідно з Інструкцією № 291 бухгалтерський облік витрат на маркетинг, що мають поточний характер, здійснюється на балансовому рахунку 93 «Витрати на збут».

Відображення господарських операцій, пов'язаних із здійсненням витрат на маркетинг, що мають поточний характер, здійснюється за допомогою такої кореспонденції рахунків:

 • Дебет рахунку 93 — Кредит рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» — нарахування заробітної плати працівникам функціональних підрозділів, що забезпечують здійснення маркетингових заходів;
 • Дебет рахунку 93 — Кредит рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» — нарахування єдиного соціального внеску з фонду оплати праці працівників, які забезпечують здійснення маркетингових заходів;
 • Дебет рахунку 93 — Кредит рахунку 131 «Знос основних засобів» — нарахування амортизації на основні засоби, задіяні в маркетингових заходах або закріплені за службою маркетингу;
 • Дебет рахунку 93 — Кредит рахунків 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 26 «Готова продукція», 28 «Товари» тощо — списання запасів, використаних з метою забезпечення здійснення маркетингових заходів;
 • Дебет рахунку 93 — Кредит рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» — відображення витрат на відрядження працівників маркетингових служб;
 • Дебет рахунку 93 — Кредит рахунків 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» — відображення з метою проведення маркетингових заходів використання послуг сторонніх організацій (розміщення реклами в пресі, по радіо і телебаченню, замовлення на поліграфічну продукцію рекламного характеру, замовлення на дизайнерське оформлення вітрин, виставок-продажів, замовлення на різні маркетингові дослідження тощо).

Розглянемо на умовному прикладі порядок відображення в бухгалтерському обліку витрат на маркетинг.

Приклад

Облік витрат на маркетинг за поточним продажем

На підприємстві ТОВ «Меркурій Плюс» (підприємство роздрібної торгівлі) у травні 2012 р. відділом маркетингу з метою збільшення обсягу продажу в поточному періоді було понесено такі витрати:

 • вартість послуг з виготовлення кольорових фотографій зразків товарів, що реалізуються підприємством, становила 1100 грн., крім того, ПДВ 20%220 грн.;
 • вартість реклами в пресі про знижку протягом травня 2012 р. становила 880 грн., крім того, ПДВ 20%176 грн.;
 • витрати матеріального характеру (відпущено зі складу підприємства) на передпродажну підготовку товарів (упаковка, комплектація, нанесення додаткової інформації про товар, його продавця і виробника) становили 900 грн.;
 • інші витрати (відпущено зі складу підприємства) на оформлення вітрин магазинів і їх висвітлення становили 1200 грн.;
 • заробітна плата відділу маркетингу і відрахування єдиного соціального внеску на обов'язкове державне пенсійне страхування становили 18 000 грн.;
 • знос основних засобів, закріплених за відділом маркетингу (персональні комп'ютери, ксерокс та інше),940 грн.

Разом витрати на маркетинг у травні 2012 р. становили 23 020 грн.

У бухгалтерському обліку наведені операції відображаються таким чином:


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1

Здійснено витрати на виготовлення кольорових фотографій зразків товарів

685

311

1320,00

641/ПДВ

644

220,00

93

685

1100,00

644

685

220,00

2

Здійснено витрати на рекламу в пресі про знижку

685

311

1056,00

641/ПДВ

644

176,00

93

685

880,00

644

685

176,00

3

Відображено витрати матеріального характеру на передпродажну підготовку товарів

93

20, 22

900,00

4

Відображено витрати на оформлення вітрин магазинів і їх освітлення

93

20, 22

1200,00

5

Нараховано заробітну плату працівникам відділу маркетингу і єдиний соціальний внесок

93

66, 65

18 000,00

6

Нараховано знос основних засобів, закріплених за службою маркетингу

93

131

940,00

7

Віднесено на маркетинг витрати  на фінансовий результат

791

93

23 020,00

 

Податковий облік витрат на  маркетингові заходи

Податок на прибуток

Відповідно до пп. 14.1.108 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу маркетингові послуги (маркетинг) — послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податку у сфері вивчення ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управління руху продукції (робіт, послуг) до споживача і обслуговування споживача після продажу в межах господарської діяльності такого платника. Тобто для включення витрат на маркетинг до складу витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, необхідно, аби такі витрати були пов'язані з веденням власної господарської діяльності підприємства.

Згідно з пп. «г» 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), на передпродажну підготовку товарів як складова частина витрат на збут включаються до складу інших витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування. Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку (п. 138.5 ст. 138 цього Кодексу).

Відповідно до п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу. Тобто первинні документи (акти приймання-передачі послуг, накладні, роздаткові відомості, акти списання запасів тощо) мають відповідати вимогам обов'язкових реквізитів, викладеним у п. 2 ст. 9 Закону про бухоблік.

Водночас згідно з пп. 139.1.13 п. 139.1 ст. 139 зазначеного Кодексу витрати, понесені у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами в обсязі, що перевищує 4% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (без урахування ПДВ та акцизного податку) за попередній рік, не включаються до складу витрат, що враховуються при визначенні бази оподаткування. Також до складу витрат не включаються витрати, понесені у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами, якщо платежі здійснюються на користь особи — нерезидента, що має офшорний статус. В інших випадках обмежень щодо віднесення витрат на маркетинг до складу витрат, які зменшують оподатковуваний прибуток, немає.

Аналогічне роз'яснення міститься в узагальнюючій податковій консультації щодо віднесення витрат на оплату маркетингових та рекламних послуг до складу витрат, затвердженій наказом № 123.

Витрати на маркетинг підлягають відображенню у рядку 06.2 «Витрати на збут» декларації з податку на прибуток.

Податок на додану вартість

Операції з постачання платником ПДВ маркетингових послуг є об'єктом оподаткування ПДВ незалежно від того, кому вони надаються — резиденту чи нерезиденту.

ПДВ, сплачений (нарахований) у зв'язку з придбанням товарів та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у господарській діяльності платника ПДВ, включається до складу податкового кредиту (пункти 198.1 та 198.3 ст. 198 Податкового кодексу).

При цьому згідно з п. 198.6 ст. 198 цього Кодексу не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними.

Датою виникнення права на податковий кредит є дата першої з подій: або дата списання коштів з розрахункового рахунку в оплату вартості товару, або дата отримання товару, що підтверджено податковою накладною (п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу).

Отже, за умови отримання від контрагента (платника ПДВ) належним чином оформленої податкової накладної та якщо підприємство несе витрати на маркетингові заходи для подальшого їх використання в оподатковуваних операціях при веденні власної господарської діяльності, сума ПДВ, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з понесенням таких витрат, включається до складу податкового кредиту платника ПДВ.