Новини
Тема: Податок на прибуток

Нарахування та відображення в обліку амортизації за вантажним автомобілем

Підприємство в липні 2011 р. придбало новий вантажний автомобіль для використання його у власній господарській діяльності. З якого періоду та за яким методом нараховується амортизація на зазначений об'єкт основних засобів? Як відобразити у податковій декларації з податку на прибуток нарахування амортизації?


Транспортні засоби, у тому числі вантажні автомобілі, для цілей нарахування амортизації належать до групи 5 основних засобів.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс). При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності, фізичний і моральний знос, що передбачається, правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори (пп. 145.1.2 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу).

Для транспортних засобів мінімально допустимим строком корисного використання встановлено 5 років (п. 145.1 вищезазначеної статті).

Метод амортизаційних нарахувань визначається платником податку самостійно наказом про облікову політику підприємства.

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується помісячно починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію, і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших видів поліпшення та консервації (п. 146.2 ст. 146 Податкового кодексу).

Таким чином, об'єкт основних засобів, придбаний у липні 2011 р., підлягає амортизації починаючи із серпня цього самого року за умови введення його в експлуатацію в липні 2011 р. та використання в господарський діяльності.

Амортизаційні відрахування розрахункового кварталу за кожним об'єктом основних засобів визначаються як сума амортизаційних відрахувань за три місяці розрахункового кварталу, обчислених із застосуванням обраного платником податку методу нарахування амортизації відповідно до кожної групи основних засобів (п. 146.3 ст. 146 Податкового кодексу).

У податковій декларації з податку на прибуток нарахована амортизація відображається у табл. 1 додатка АМ за III квартал 2011 р. таким чином:

  • у графі 3 рядка А4 ставиться прочерк за умови, що станом на 01.04.2011 р. (початок звітного податкового періоду) балансова вартість групи 5 основних засобів не обліковувалась;
  • у графі 4 рядка А4 проставляємо суму амортизації за III квартал 2011 р.

Наприклад, вартість придбаного вантажного автомобіля становить 80  000 грн. (без ПДВ). Строк корисного використання встановлено 5  років (60  місяців). За наказом про облікову політику зазначений об'єкт амортизується при застосуванні прямолінійного методу. Автомобіль введено в експлуатацію 30.07.2011 р., тому нарахування амортизації для зазначеного об'єкта починається з серпня.

За правилами прямолінійного методу вартість об'єкта основних засобів за умови, що ліквідаційна вартість дорівнює нулю, ділиться на строк його корисного використання, тобто 80  000 грн.  : 60  міс.  = 1333,33 грн. (у місяць).

Отже, оскільки об'єкт у  III  кварталі використовувався лише два місяці, то сума амортизації за цей квартал становитиме 1333,33 грн.  х 2  міс. = 2666,66 грн.


«Гаряча лінія» за участю начальника Управління адміністрування податку на прибуток
та податкових платежів Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Наталії ХОЦЯНІВСЬКОЇ

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42