Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток

Визначення вартості цільових облігацій

Чи має право підприємство взяти участь у будівництві житла шляхом емісії цільових облігацій. Якщо так, то за якою вартістю оцінюються такі інвестиції?


Відповідно до п. 1 ст. 81 Закону № 3480 емісію цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, може здійснювати юридична особа, яка згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва такого об'єкта, або юридична особа, що уклала договір участі у будівництві житла з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, що мають право власності, оренди чи постійного користування земельною ділянкою, на якій буде розташовано об'єкт житлового будівництва, яким забезпечуватиметься виконання зобов'язань за цільовими облігаціями.

Погашення цільових облігацій здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг, а також сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом емісії облігацій (п. 5 ст. 7 Закону № 3480). Кошти, залучені від емісії цільових облігацій підприємств, використовуються на цілі, визначені проспектом емісії таких облігацій (п. 5 ст. 8 цього Закону).

Облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, а якщо це передбачено умовами розміщення облігацій — в іноземній валюті (п. 6 ст. 7 Закону № 3480).

Відповідно до п. 4 ПБО 12 фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю.

Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на цінні папери власної емісії, то собівартість фінансової інвестиції визначається за справедливою вартістю переданих цінних паперів (п. 5 ПБО 12).

Згідно з п. 1.20 ст. 1 Закону про прибуток, якщо цим пунктом не встановлено інше, звичайною вважається ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню справедливих ринкових цін.

Справедлива ринкова ціна — це ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати (за відсутності будь-якого примусу), обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також про ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг).

Якщо звичайну ціну неможливо визначити, то для доказів обґрунтування її рівня застосовуються національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, а також національні стандарти з питань оцінки майна та майнових прав.

З метою оподаткування терміни «справедлива вартість», «ринкова вартість» і «чиста вартість реалізації», які використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та національних стандартах з питань оцінки майна і майнових прав, прирівнюються до терміна «звичайна ціна», визначеного Законом про прибуток.

Отже, вартість фінансових інвестицій, які здійснюються шляхом обміну на об'єкт (частину об'єкта) житлового будівництва, оцінюється за ринковою вартістю цієї нерухомості, тобто за звичайною ціною.