Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток

Проценти, сплачені на користь венчурного інвестиційного фонду

Чи включаються до складу витрат підприємства (позичальника) відсотки, сплачені (нараховані) підприємством за укладеним договором позики з компанією з управління активами на користь венчурного інвестиційного фонду, активами якого вона управляє?


Відповідно до ст. 4 Закону № 2299 венчурним фондом є недиверсифікований Інститут спільного інвестування (далі — ІСІ) закритого типу, який здійснює виключно приватне (закрите) розміщення цінних паперів ІСІ серед юридичних і фізичних осіб та активи якого можуть включати цінні папери, емітовані пов'язаними особами компанії з управління активами такого фонду (далі — компанія).

Компанія бере участь в управлінні діяльністю емітента, корпоративні права якого перебувають в активах фонду, якими ця компанія управляє (ст. 29 Закону № 2299).

До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можна оформляти векселями, заставними, договорами позики чи в інший спосіб, не заборонений законодавством України. Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з нерухомості, корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі, або з цінних паперів, які не отримали рейтингової оцінки відповідно до закону. Позики за рахунок коштів венчурного фонду можна надавати тільки юридичним особам, учасником яких є такий венчурний фонд (п. 5 ст. 34 Закону № 2299).

У податковому обліку витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються з інших витрат, визначених згідно з п. 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 п. 138.10, пунктами 138.11, 138.12 ст. 138, п. 140.1 ст. 140 і ст. 141 Податкового кодексу (п. 138.1 ст. 138 цього Кодексу).

До складу інших витрат включаються фінансові витрати, до яких належать витрати на нарахування процентів (за користування кредитами та позиками, за випущені облігації та фінансову оренду) та інші витрати підприємства в межах норм, встановлених цим Кодексом, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включено до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку; пп. 138.10.5 п. 138.10 ст. 138 зазначеного Кодексу).

Отже, проценти, сплачені (нараховані) позичальником за укладеним договором позики з компанією з управління активами інвестиційного фонду на користь венчурного інвестиційного фонду, активами якого вона управляє, позичальник відносить до фінансових витрат і включає до складу інших витрат.

Водночас витрати платника податку, понесені у вигляді сплати процентів за депозитами, кредитами (операціями фінансового лізингу), позиками, іншими цивільно-правовими договорами з пов'язаними з платником податку особами, визначаються відповідно до ставок, визначених у договорі, але не вищих за звичайну процентну ставку за депозит, кредит (позику) на дату укладення відповідних договорів (пп. 153.2.4 п. 153.2 ст. 153 Податкового кодексу).