Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Облік витрат, пов’язаних з придбанням (оформленням) нематеріального активу

ТОВ «Будівельник» для ведення власної господарської діяльності придбало право на користування земельною ділянкою. Як відобразити зазначену операцію у податковому обліку? Чи включається до складу витрат сума коштів, сплачена за придбання такого права?


Право користування природними ресурсами поряд з іншими правами власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об’єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, відносяться у податковому обліку до нематеріальних активів (пп. 14.1.120 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Підпунктом 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу визначено 6 груп нематеріальних активів. Право користування земельною ділянкою (крім права постійного користування земельною ділянкою), будівлею, на оренду приміщень тощо належить до групи 2. Цим самим підпунктом зазначено, що облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів ведеться за кожним з об’єктів, що входить до складу окремої групи.

Порядок формування первісної вартості нематеріального активу передбачено ПБО 8 «Нематеріальні активи».

Відповідно до ст. 10 цього Положення придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, в якому він придатний для використання за призначенням. Фінансові витрати не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до ПБО  31 «Фінансові витрати»).

Пунктом 138.2 ст. 138 Податкового кодексу встановлено, що витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, установлених розділом II цього Кодексу.

Таким чином, якщо витрати безпосередньо пов’язані з придбанням (оформленням) нематеріального активу (право користування земельною ділянкою) та доведенням його до стану, в якому він придатний для користування за призначенням, то вони належать до витрат, які формують первісну вартість нематеріального активу за умови документального підтвердження таких витрат.