Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток

Новації в оподаткуванні прибутку підприємств

Податковий кодекс діє фактично півтора року, але його положення постійно зазнають змін і доповнень. Нещодавно ухвалено низку законів, зокрема закони № 5083, № 5091 та № 5180, якими внесено суттєві зміни до Кодексу, у тому числі в частині адміністрування податку на прибуток підприємств. Пропонуємо їх розглянути детальніше в контексті оподаткування податком на прибуток.


Зміни щодо подання податкової звітності та сплати податку на прибуток

Відповідно до п. 40 Закону № 5083 із норм Податкового кодексу виключено абзаци другий і третій п. 152.3 ст. 152, що раніше зобов'язували платників податку разом із відповідною податковою декларацією подавати до органів ДПС додаток ОК, у якому зазначався перелік доходів та витрат у розрізі контрагентів — платників єдиного податку. Це означає, що при поданні звітності з податку на прибуток за підсумками трьох кварталів 2012 р. цей додаток подавати не потрібно, оскільки нова норма набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, тобто з 12 серпня 2012 р.

Кардинально змінюється порядок подання податкової звітності та сплати податкових зобов'язань з податку на прибуток.

Так, основною новацією є те, що починаючи зі звітності з 01.01.2013 р. платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн. грн.) щомісяця зобов'язані сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і строки, встановлені для місячного податкового періоду. Авансовий внесок розраховуватиметься у розмірі не менше ніж 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік.

Для сплати авансових внесків у 2013 р. базовим показником для нарахування авансових внесків буде 2012 р. При цьому платники податку подаватимуть відповідну податкову декларацію з податку на прибуток до органів ДПС за підсумками звітного (податкового) року, тобто за звітні (податкові) періоди — календарний квартал, півріччя та дев'ять місяців — декларація вже не подаватиметься.

Новостворені суб'єкти господарювання, виробники сільськогосподарської продукції, неприбуткові установи (організації) та платники податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн. грн., авансовий внесок з податку на прибуток не сплачують.

Новостворені суб'єкти господарювання (платники податку, зареєстровані протягом звітного (податкового) року) сплачуватимуть податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році, тобто звітуватимуть за підсумками року, при цьому не сплачуючи щомісячні авансові внески. Але у разі якщо дохід таких платників за підсумками звітного (податкового) року становитиме 10 і більше мільйонів гривень, то у наступному звітному (податковому) році такий платник повинен сплатити щомісячні авансові внески, розраховані у розмірі не менше ніж 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік. Отже, такий суб'єкт господарювання вже у розрахунку щомісячних авансових внесків, який подається у складі річної податкової декларації, має відобразити суму авансових внесків, які слід сплачувати щомісяця (з березня по грудень року, що вже настав, та січень наступного).

Слід зауважити, що Законом № 5083 передбачено окремі правила для платників податку, які за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримали прибутку або отримали збиток. Такі платники подають податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.

Крім того, Законом № 5083 передбачено і обставини, коли платник податку, який зобов'язаний сплачувати авансовий внесок, за підсумками першого кварталу звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток.

Так, у разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками I кварталу звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за I квартал. Такий платник податку не здійснює авансових внесків у II — IV кварталах звітного (податкового) року, а податкові зобов'язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яка подається до органу ДПС у порядку, передбаченому Податковим кодексом.

Враховуючи те, що дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подання річної податкової декларації, а за 2012 р. останній день подання річної податкової декларації припадає на 11 лютого 2013 р. (за попередній звітний (податковий) рік), положення підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу передбачають, що авансовий внесок за січень-лютий 2013 р. необхідно розраховувати у розмірі, що дорівнює 1/9 частини податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за 9 місяців 2012 р. (три квартали 2012 р.), та сплатити протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Законом № 5083 передбачено, що у складі річної податкової декларації платником податку подаватиметься розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань. Проект форми зазначеного розрахунку наразі розроблено ДПС України, і найближчим часом цю форму з врахуванням змін та доповнень до податкових декларацій після погодження з Держпідприємництвом України буде передано до Мінфіну України для затвердження та державної реєстрації у Мін'юсті України. При цьому слід наголосити, що період для сплати авансових внесків визначатиметься починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подання річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік.

Ще один позитивний момент, визначений у Законі № 5083 для платників податку на прибуток, пов'язано з питанням врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування. Так, змінами, внесеними до п. 3 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу, встановлено, що сума від'ємного значення враховуватиметься при визначенні об'єкта оподаткування до повного погашення. Таким чином, не застосовуватимуться норми Закону № 4834, де передбачалося, що у разі якщо 25% суми накопиченого від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашаються протягом відповідних звітних (податкових) періодів до 2015 р., то непогашена сума не підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах.

Пільги в оподаткуванні суб'єктів індустрії програмної продукції

З метою розвитку вітчизняної індустрії програмної продукції Законом № 5091 підрозділ 10 розділу XX Податкового кодексу доповнено новим пунктом, згідно з яким  строком на 10 років таким суб'єктам господарювання надається пільга в оподаткуванні. Зокрема, починаючи з 1 січня 2013 р. до 1 січня 2023 р. платники податків — суб'єкти індустрії програмної продукції нараховуватимуть податок на прибуток, отриманий від економічної діяльності в цій сфері, за ставкою 5%.{h}Для застосування пільги в оподаткуванні платник податку повинен не пізніш як за 30 календарних днів до початку звітного кварталу, з якого підприємство передбачає використовувати пільги в оподаткуванні, подати реєстраційну заяву про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції до органу ДПС за місцем реєстрації.{/h}

При цьому визначено критерії, за наявності яких платник податку — суб'єкт господарювання вважається суб'єктом індустрії програмної продукції.

Отже, суб'єктом індустрії програмної продукції вважається суб'єкт господарювання, який протягом попередніх чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів сукупно одночасно відповідає таким критеріям:

  • питома вага доходів суб'єкта від здійснення видів економічної діяльності становить не менш як 70% доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;
  • первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів суб'єкта перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
  • у суб'єкта відсутній податковий борг;
  • щодо суб'єкта судом не прийнято постанови про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону № 2343.

Для новостворених суб'єктів індустрії програмної продукції, які здійснюють діяльність протягом не менше двох повних звітних (податкових) кварталів до дня подання реєстраційної заяви, дозволяється при визначенні відповідності такого суб'єкта критеріям застосовувати показники господарської діяльності за період фактичної діяльності суб'єкта та за умови дотримання всіх зазначених критеріїв у фактичній кількості звітних (податкових) кварталів.

Слід звернути увагу, що не вважаються новоствореними суб'єкти господарювання, утворені після набрання чинності Законом № 5091 шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації.

Видами економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг в індустрії програмної продукції в цілях визначення наявності права суб'єкта індустрії програмної продукції на застосування особливостей оподаткування є:

  • видання програмного забезпечення, включаючи видання і реалізацію (продаж, прокат та/або надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм, публікацію готового (несистемного) програмного забезпечення, у тому числі переклад або адаптацію несистемного програмного забезпечення для певного ринку за власний рахунок: операційні системи, бізнес та інші додатки; випуск комп'ютерних ігор для всіх платформ;
  • комп'ютерне програмування та всі види діяльності з написання, модифікування, тестування і забезпечення технічною підтримкою, документування програмного забезпечення (у тому числі з використанням комерційних або вільно розповсюджених модулів), включаючи розроблення структури і змісту та/або написання системи команд, необхідних для створення та виконання: системного програмного забезпечення (у тому числі відновлення), прикладних програм (у тому числі відновлення), баз даних, веб-сайтів (у тому числі їх аудіовізуальних елементів); настроювання програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих додатків таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта; розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до потреб користувачів; написання програмних супроводжуючих інструкцій для користувачів;
  • консультування з питань інформатизації, включаючи планування та розроблення комп'ютерних систем, що поєднують комплектуюче устаткування, програмне забезпечення та комунікаційні технології, консультування щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів і використання технологій програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень, консультування з питань створення продукції програмного забезпечення і надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем, консультування з питань обслуговування роботи програмного забезпечення та інформатизації;
  • діяльність з керування комп'ютерним устаткуванням, включаючи надання послуг з місцевого керування і діяльності комп'ютерних систем клієнтів, а також з оброблення даних та інші супутні послуги, експлуатацію на довготривалій (постійній) основі засобів обробки даних, що належать іншим користувачам;
  • створення та впровадження інформаційно-технічних комплексів, систем та мереж щодо: проектування та створення комплексів, систем та мереж на базі інформаційних технологій, систем передачі даних та систем збереження даних, монтажу і встановлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації; обслуговування та супровід комплексів, систем і мереж, збудованих на базі інформаційних технологій; установлення програмного забезпечення за винагороду, включаючи реалізацію, інсталяцію, впровадження, інтеграцію з іншими системами, підтримка (налагодження, консультування з питань розробки та експлуатації, модифікація та доробка, виправлення помилок); розроблення криптографічних засобів захисту інформації; надання права на використання програмного забезпечення, включаючи передачу майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення (комп'ютерні програми);
  • оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність, включаючи діяльність, пов'язану з базами даних: надання даних у певному порядку або послідовності шляхом їх вибору в режимі он-лайн або прямого доступу до оперативних даних, відсортованих згідно із запитом, для широкого чи обмеженого кола користувачів (комп'ютеризований менеджмент); оброблення, підготовку та введення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення.

Оподаткування прибутку суб'єктів господарювання готельного бізнесу

Зміни в оподаткуванні податком на прибуток стосуються і оподаткування прибутку суб'єктів господарювання готельного бізнесу (Закон № 5180).

Нагадаємо, що відповідно до пп. «а» п. 17 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу строком на 10 років починаючи з 1 січня 2011 р. звільняється від оподаткування прибуток суб'єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у готелях категорій «п'ять зірок», «чотири зірки» і «три зірки», у тому числі новозбудованих чи реконструйованих або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрацію існуючих будівель і споруд (за умови, що дохід від реалізації послуг з розміщення шляхом надання номера для тимчасового проживання становить не менше ніж 75%).

Законом № 5180 до зазначеної норми Податкового кодексу внесено зміни.

Так, починаючи з 1  серпня 2012 р. для застосування пільги в оподаткуванні прибутку дохід від реалізації вищезазначених послуг у таких платників податку зменшено на третину та встановлено у розмірі 50%.