Інші податки
Тема: ЗЕД. Валютне регулювання, ПДВ

Податок на додану вартість (запитання — відповіді)

Чи є об'єктом оподаткування ПДВ операції з отримання послуг від нерезидента, місце постачання яких відповідно до ст. 186 Податкового кодексу розташоване за межами митної території України?


Згідно з п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 цього Кодексу розташоване на митній території України.

Крім того, п. 180.2 ст. 180 Податкового кодексу визначено, що особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.

Порядок оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, визначено ст. 208 Податкового кодексу.

Отже, операції з отримання послуг від нерезидента не підпадають під об'єкт оподаткування ПДВ за умови, що місце постачання таких послуг відповідно до ст. 186 Податкового кодексу розташоване за межами
митної території України та 
зазначені операції підтверджено відповідними первинними документами (угодою, актом виконаних робіт тощо).

  

Який порядок оподаткування операцій з отримання послуг з оренди нерухомості, розташованої на митній території України, власником якої є фізична особа — нерезидент, у разі якщо послуги надаються через посередника — юридичну особу, який є резидентом та платником ПДВ?


Згідно з п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 цього Кодексу розташоване на митній території України.

Відповідно до п. 186.4 ст. 186 цього Кодексу місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 та 186.3 цієї статті.

Пунктом 180.2 ст. 180 Податкового кодексу визначено, що особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташовано на митній території України, є отримувач послуг.

При цьому отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує ПДВ за основною ставкою.

Дата збільшення податкових зобов'язань та податкового кредиту платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на такі товари/послуги, визначається за правилами, встановленими статтями 187 та 198 Податкового кодексу.

Таким чином, комісіонер-резидент на дату, визначену п. 187.8 ст. 187 цього Кодексу, має нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ. Також відповідно до п. 198.2 ст. 198 Кодексу такий комісіонер має право на формування податкового кредиту при отриманні зазначених послуг від такого нерезидента.

При цьому комісіонер-резидент у разі надання послуг оренди замовнику-резиденту має нарахувати податкові зобов'язання на дату, визначену п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу. Отримана комісіонером у межах посередницьких договорів винагорода як плата за послуги оренди підлягає оподаткуванню ПДВ за основною ставкою.

  

Чи є об'єктом оподаткування ПДВ операції з надання майнових прав інтелектуальної власності нерезидентом як внесок до статутного фонду юридичної особи — резидента?


Підпунктом 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено: постачання послуг — будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Відповідно до пп. «б» п. 185.1 ст. 185 цього Кодексу об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 цього Кодексу розташоване на митній території України.

Згідно з пп. «а» п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу місцем постачання послуг з надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами, а також надання (передачі) права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць) вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання, або (у разі відсутності такого місця) місце постійного чи переважного його проживання.

Таким чином, операція з надання майнових прав інтелектуальної власності нерезидентом як  внесок до статутного фонду юридичної особирезидента є об'єктом оподаткування ПДВ, оскільки місцем постачання таких послуг вважається місце постачання їх на митній території України.

При цьому особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташовано на митній території України, є отримувач послуг (п. 180.2 ст. 180 Податкового кодексу).

 

Який порядок виписки податкової накладної платником ПДВ при отриманні послуг від нерезидента на митній території України?


Відповідно до п. 208.2 ст. 208 Податкового кодексу отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташовано на митній території України, нараховує податок за основною ставкою податку на базу оподаткування згідно з п. 190.2 ст. 190 цього Кодексу.

При цьому отримувач послуг — платник податку у порядку, визначеному ст. 201 Податкового кодексу, складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для включення сум податку до податкового кредиту в установленому порядку.

Форму податкової накладної та порядок її заповнення затверджено наказом № 1379.

Податкова накладна складається в одному примірнику і залишається у отримувача послуг — платника податку.

Така податкова накладна є оригіналом, який обліковується у платника податку — покупця послуг.

Отже, у верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» поряд з полем «Оригінал видається покупцю», але зазначається тип причини 14 (виписана покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента).

Крім того, згідно з п. 8.2 Порядку № 1379 у разі виписки податкової накладної покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України:

  • у рядку «Індивідуальний податковий номер продавця» відображається умовний ІПН «300000000000», а у разі якщо такі послуги не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу, — умовний ІПН «200000000000»;
  • у рядку «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» проставляється нуль.

У рядках «Особа (платник податку) — продавець», «Місцезнаходження (податкова адреса) продавця», «Номер телефону» зазначаються відповідні дані продавця-нерезидента.

Решта реквізитів заповнюються відповідно до Порядку № 1379 без суттєвих особливостей.

 

Чи є особою, відповідальною за нарахування та сплату ПДВ, юридична особа — неплатник ПДВ при отриманні послуг з оренди нерухомості, розташованої на митній території України, якщо нерезидент — юридична особа є власником нерухомості та надає такі послуги без створення постійного представництва в Україні?


Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташовано на митній території України, є отримувач послуг (п. 180.2 ст. 180 Податкового кодексу).

Згідно з пп. «б» п. 185.1 ст. 185 цього Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 цього Кодексу розташоване на митній території України.

Визначення терміна «постачання послуг» наведено у пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу.

Відповідно до пп. 186.2.2 п. 186.2 ст. 186 цього Кодексу для послуг, пов'язаних з нерухомим майном, місцем постачання є фактичне місцезнаходження нерухомого майна.

Отже, оскільки операції з постачання послуг оренди нерухомого майна, розташованого на митній території України, є об'єктом оподаткування ПДВ, то у разі надання послуг нерезидентом, який не має постійного представництва на митній території України, отримувач таких послуг (суб'єкт господарюванняюридична особа або суб'єкт господарюванняфізична особа), не зареєстрований як платник ПДВ, є особою, відповідальною за нарахування та сплату ПДВ.

Порядок оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, встановлено ст. 208 Податкового кодексу.

 

Чи відображаються резидентом у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та декларації з ПДВ отримані від нерезидента послуги, місце постачання яких відповідно до ст. 186 Податкового кодексу визначається за межами митної території України?


Відповідно до пп. «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 цього Кодексу розташоване на митній території України.

Згідно з п. 180.2 ст. 180 Податкового кодексу особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.

Таким чином, операції з отримання резидентом послуг від нерезидента, місце постачання яких визначено за межами митної території України, відображенню в податковій декларації з ПДВ та в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних не підлягають.

  

Який порядок заповнення Реєстру виданих і отриманих податкових накладних суб'єктами господарювання — податковими агентами при отриманні ними послуг від нерезидентів та їх представництв, не зареєстрованих платниками ПДВ?


Відповідно до п. 180.2 ст. 180 Податкового кодексу особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташовано на митній території України, є отримувач послуг.

При цьому отримувач послуг — платник податку у порядку, визначеному ст. 201 цього Кодексу, складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для включення сум податку до податкового кредиту в установленому порядку.

Податкова накладна складається в одному примірнику і залишається у отримувача послуг — платника податку.

Пунктом 10.3 Порядку № 1002 визначено, що операції з отримання послуг від нерезидента на митній території України відображаються на підставі податкової накладної, податкові зобов'язання за якою включено до податкової декларації попереднього періоду.

Тобто податкова накладна, виписана платником податкупокупцем при отриманні послуг від нерезидента, виходячи із форми Реєстру відображається на дату виникнення податкових зобов'язань платника податку в розділі І Реєстру, а на дату виникнення податкового кредитув розділі ІІ Реєстру із заповненням відповідних граф.

Порядком № 1002 визначено, що до граф 2, 3, 4, 5, 6 розділів І та ІІ Реєстру, зокрема, переносять відповідні реквізити податкової накладної. При цьому у графі 5 «Найменування (ПІБ для фізичної особи)» та у графі 6 «Індивідуальний податковий номер» розділу І Реєстру проставляються реквізити покупця.

Згідно з пунктами 11.5 та 11.6 Порядку № 1002 у разі отримання послуг від нерезидента на митній території України у графі 6 розділу ІІ Реєстру проставляються країна нерезидента та найменування (ПІБ (за наявності)для фізичної особи) нерезидента.

У разі якщо товари/послуги, придбані у нерезидента, не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу, у графі 7 відображається умовний ІПН «200000000000».

Якщо товари (послуги), придбані у нерезидента, призначаються для використання у господарській діяльності платника податку для здійснення операцій, що підлягають оподаткування ПДВ, звільнені від оподаткування чи не є об'єктом оподаткування, у графі 7 розділу І Реєстру відображається умовний ІПН «300000000000».

 

Чи підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкова накладна, складена резидентом при отриманні послуг від нерезидента на митній території України?


Відповідно до п. 208.2 ст. 208 Податкового кодексу отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташовано на митній території України, нараховує ПДВ за основною ставкою податку на базу оподаткування, визначену згідно з п. 190.2 ст. 190 цього Кодексу.

При цьому отримувач послуг — платник податку у порядку, визначеному ст. 201 Податкового кодексу, складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для включення сум ПДВ до податкового кредиту в установленому порядку.

Податкова накладна при отриманні послуг від нерезидента на митній території України складається в одному примірнику і залишається у отримувача послуг — платника податку.

Порядок виписки податкової накладної визначено п. 8.2 Порядку № 1379.

Відповідно до п. 4 Порядку № 1246 не підлягають реєстрації податкові накладні, які не видаються покупцеві та залишаються у продавця у порядку, встановленому ДПС.

Отже, податкова накладна, складена резидентом при отриманні послуг від нерезидента на митній території України, незалежно від суми ПДВ, зазначеної у ній, не підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

  

На яку дату визначаються податкові зобов'язання з ПДВ у разі ввезення (імпорту) товарів на митну територію України та у разі постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України?


Відповідно до п. 187.8 ст. 187 Податкового кодексу датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення.

Датою виникнення податкових зобов'язань за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, є дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше.

  

Який порядок оподаткування ПДВ операцій з безоплатного постачання нерезидентами товарів у вигляді благодійної, гуманітарної або іншої матеріальної допомоги благодійним організаціям?


Відповідно до ст. 27 Закону № 531 іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні та міжнародні організації мають право здійснювати благодійництво та благодійну діяльність на території України. Однією з форм благодійництва є гуманітарна та інша матеріальна допомога, порядок здійснення якої на території України визначається Кабінетом Міністрів України згідно з Конституцією та законами України.

Підпунктом 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу визначено, що від оподаткування ПДВ звільняються операції з надання благодійної допомоги, зокрема з безоплатного постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги згідно із законодавством про благодійництво та благодійні організації.

Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг благодійним організаціям та набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. У разі недотримання умов, визначених цим підпунктом, такі операції оподатковуються на загальних підставах.

Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної допомоги у вигляді підакцизних товарів, цінних паперів (крім наданих ендавментів, зазначених у розділі IV Податкового кодексу), нематеріальних активів і товарів/послуг, призначених для використання у господарській діяльності.

Згідно з п. 197.4 ст. 197 Податкового кодексу звільнення від оподаткування товарів, передбачене п. 197.1 цієї статті, поширюється на операції із ввезення на митну територію України.

Таким чином, операції з безоплатного постачання нерезидентами (іноземними громадянами, особами без громадянства, іноземними або міжнародними організаціями) товарів у вигляді благодійної, гуманітарної або іншої матеріальної допомоги благодійним організаціям звільняються від оподаткування ПДВ.

  

Чи оподатковується ПДВ передача резидентом — платником ПДВ майнових прав інтелектуальної власності нерезиденту?


Згідно з пп. «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 цього Кодексу розташоване на митній території України.

Підпунктом «а» п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу визначено, що місцем постачання послуг з надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами, а також надання (передачі) права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць) вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання, або (у разі відсутності такого місця) місце постійного чи переважного його проживання. Оскільки при постачанні резидентом послуг з надання майнових прав інтелектуальної власності нерезиденту місцем постачання таких послуг є країна нерезидента, то така операція не є об'єктом оподаткування ПДВ.

 

Чи відображаються резидентом у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та в декларації з ПДВ операції з постачання ним послуг нерезиденту, місце постачання яких відповідно до ст. 186 Податкового кодексу визначається за межами митної території України?


Згідно з пп. «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 цього Кодексу розташоване на митній території України.

Підпунктом 3.5 п. 3 розділу V Порядку № 1492 передбачено, що у рядку 4 розділу І податкової декларації з ПДВ зазначається обсяг операцій з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2 та 186.3 ст. 186 Податкового кодексу за межами митної території України.

Оскільки операції з постачання резидентом послуг нерезиденту, місце постачання яких визначено за межами митної території України, підлягають відображенню в рядку 4 розділу І податкової декларації з ПДВ, то такі операції підлягають відображенню і в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

При цьому в розділі І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних:

  • у графах 2 — 4 зазначаються реквізити документа бухгалтерського обліку, який засвідчує постачання послуг за межами митної території України;
  • у графі 5 — найменування отримувача зазначених послуг;
  • у графі 6 — проставляється нуль;
  • у графі 7 — загальна вартість наданих послуг;
  • графи 8 — 12 не заповнюються (проставляється позначка «Ø»).

 

Який порядок оподаткування ПДВ послуг тайм-чартеру (оренда судна разом з персоналом) нерезиденту?


Відповідно до ст. 203 Кодексу торговельного мореплавства за договором чартеру (фрахтування) судна на певний час судновласник зобов'язується за обумовлену плату (фрахт) надати судно фрахтувальнику для перевезення пасажирів, вантажів та для інших цілей торговельного мореплавства на певний час.

Надане фрахтувальнику судно може бути укомплектоване екіпажем (тайм-чартер) або не споряджене і не укомплектоване екіпажем (бербоут-чартер).

Тобто послуга тайм-чартеру (оренди) передбачає надання фрахтувальнику в обов'язковому порядку укомплектованого екіпажем судна.

Підпунктом «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу визначено, що об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 цього Кодексу розташоване на митній території України.

Відповідно до п. 186.4 ст. 186 Податкового кодексу місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 та 186.3 цієї статті.

Згідно з пп. «г» п. 186.3 ст. 186 цього Кодексу місцем постачання послуг з надання персоналу, в тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання, або (у разі відсутності такого місця) місце постійного чи переважного його проживання.

Підпунктом «ґ» п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу визначено, що місцем постачання послуг з надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання, або (у разі відсутності такого місця) місце постійного чи переважного його проживання.

Оскільки надання екіпажу (персоналу) судна не є самостійною послугою, а є невід'ємною частиною тайм-чартеру (оренди судна), то місце постачання такої послуги визначається відповідно до визначення місця постачання послуг з оренди транспортних засобів (у тому числі морського, річкового), а саме: місцем постачання є місце реєстрації постачальника таких послуг, тому незалежно від того, резиденту чи нерезиденту вони надаються, такі послуги підлягають оподаткуванню на загальних підставах за основною ставкою.

  

Який порядок оподаткування операцій з надання послуг з агентування та фрахтування річкового торговельного флоту судновими агентами на користь нерезидентів?


Згідно з підпунктами «а» та «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 цього Кодексу розташоване на митній території України.

Підпунктом 196.1.11 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу передбачено, що не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з надання послуг з агентування та фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами на користь нерезидентів, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів, їхнього багажу, вантажів чи міжнародних відправлень.

Тобто операції з надання послуг з агентування та фрахтування річкового торговельного флоту судновими агентами на користь нерезидентів підлягають оподаткуванню у загальновстановленому порядку.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua