Бухоблік
Тема: Бухгалтерський облік, Податок на прибуток, ПДВ

Вибуття товарів у роздрібній торгівлі при реалізації

Методи оцінки вибуття товарів у роздрібній торгівлі при реалізації

Відповідно до п. 16 ПБО 9 оцінка запасів при вибутті може здійснюватися одним з таких методів:

 • ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
 • середньозваженої собівартості;
 • собівартості першого за часом надходження запасів (ФІФО); 
 • нормативних затрат;
 • ціни продажу.

Розглянемо докладніше останній метод. Відповідно до п. 22 ПБО 9 оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього проценту торговельної націнки товарів. Цей метод застосовується (якщо інші методи оцінки вибуття запасів не виправдані) підприємствами, що мають значну та змінну номенклатуру товарів і приблизно однаковий рівень торгової націнки. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною вартістю реалізованих товарів і сумою торгової націнки на ці товари. Сума торгової націнки на реалізовані товари визначається як добуток продажної вартості реалізованих товарів і середнього відсотка торгової націнки. Середній відсоток торгової націнки визначається діленням суми залишку торгових націнок на початок місяця і торгових націнок у продажній вартості отриманих у звітному місяці товарів на суму продажної вартості залишку товарів на початок місяця та продажної вартості одержаних у звітному місяці товарів.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з вибуття товарів у роздрібній торгівлі при реалізації

Відповідно до Інструкції № 291 і додатка 3 до Методичних рекомендацій № 2 у бухгалтерському обліку підприємств роздрібної торгівлі операції з вибуття товару при реалізації відображаються такими записами:

 • надходженяя виторгу від реалізації товарів: дебет субрахунку 301 «Каса в національній валюті» аналітичний субрахунок «Каса РРО» — кредит субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів»;
 • відображено податкові зобов'язання з ПДВ, що виникли при реалізації товару: дебет субрахунку 702 — кредит субрахунку 641 «Розрахунки за податками» аналітичний субрахунок «Розрахунки з ПДВ»;
 • здано виторг у касу підприємства: дебет субрахунку 301 «Каса в національній валюті» аналітичний субрахунок «Каса підприємства» — кредит субрахунку 301 «Каса в національній валюті» аналітичний субрахунок «Каса РРО»;
 • здано виторг у банк через інкасаторську службу: дебет субрахунку 333 «Грошові кошти у дорозі в національній валюті» — кредит субрахунку 301 «Каса в національній валюті» аналітичний субрахунок «Каса підприємства»;
 • зараховано виторг на поточний рахунок підприємства: дебет субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» — кредит субрахунку 333;
 • відображено собівартість реалізованих товарів: дебет субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів» — кредит субрахунку 282 «Товари у торгівлі»;
 • відображено торгову націнку на реалізовані товари: дебет субрахунку 285 «Торгова націнка» — кредит субрахунку 282;
 • відображено суму доходу від реалізації: дебет субрахунку 702 — кредит субрахунку 791 «Результат операційної діяльності»;
 • віднесено собівартість реалізованих товарів на фінансовий результат: дебет субрахунку 791 — кредит 902.

Податковий облік операцій з реалізації товарів у роздрібній торгівлі

Податок на прибуток

З 01.04.2011 р. порядок оподаткування прибутку регулюється нормами Податкового кодексу. Відповідно до пп. 138.1.1 п. 138.1, п. 138.4, пп. 138.8.1 п. 138.8 ст. 138 цього Кодексу до складу витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподатковування, включається собівартість реалізованих товарів виходячи із ціни їх придбання і в тому періоді, у якому відображаються доходи від їх реалізації. Згідно із п. 138.6 ст. 138 зазначеного Кодексу собівартість придбаних і реалізованих товарів формується відповідно до ціни придбання з урахуванням ввізного мита й витрат на доставку й доведення до стану, придатного для продажу. Відповідно до п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу оцінка вибуття запасів здійснюється за методами, встановленими відповідним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку. Для всіх одиниць запасів, що мають однакові призначення й умови використання, застосовується тільки один із дозволених методів оцінки їх вибуття. Відповідно до п. 16 ПБО 9 при вибутті запасів їх оцінка здійснюється одним з таких методів:

 • ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
 • середньозваженої собівартості;
 • собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
 • нормативних затрат;
 • ціни продажу.

Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакові призначення й умови використання, застосовується тільки один з дозволених методів оцінки вибуття.

Відповідно до пп. 135.4.1 п. 135.4 ст. 135 Податкового кодексу до складу доходу, що враховується при визначенні об'єкта оподаткування, включається дохід від реалізації товарів, який згідно з п. 137.1 ст. 137 цього Кодексу визначається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар. Правило першої події, передбачене Законом про прибуток, з 1 квітня 2011 р. не діє.

Податок на додану вартість

З 01.01.2011 р. порядок нарахування та сплати ПДВ також регулюється нормами Податкового кодексу. При реалізації товарів у роздрібній торгівлі база оподаткування визначається відповідно до п. 188.1 ст. 188 зазначеного Кодексу виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу. До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платникові податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Згідно з п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу датою виникнення податкових зобов'язань є дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

 • або дата зарахування оплати товарів (послуг), отриманої від покупця на банківський рахунок, а у випадку розрахунків за готівку — дата оприбуткування коштів у касі, а в разі її відсутності — дата інкасації готівки у банківській установі;
 • або дата відвантаження товарів.

Товарний звіт підприємства роздрібної торгівлі

Відповідно до Інструкції № 291 бухгалтерський облік товарів у роздрібній торгівлі, як і всіх видів запасів, ведеться в аналітичному розрізі з урахуванням вимог щодо забезпечення кількісно-сумовою і якісною інформацією (марка, розмір, сорт тощо) про рух і наявність товарів. Також за умови застосування методу оцінки за ціною продажу підприємства роздрібної торгівлі можуть вести аналітичний облік товарів тільки в сумовому вираженні. Аналітичний облік запасів ведеться в розрізі видів запасів, місць зберігання, матеріально відповідальних осіб (п. 5.3 Методичних рекомендацій № 2).

Узагальнюючим первинним документом є товарний звіт, що складається матеріально відповідальними особами. Залежно від обсягу господарських операцій це може бути звіт за день або інший період (тиждень, квартал), періодичність і строки подання звітів установлюються наказом по підприємству.

Перед складанням товарного звіту всі прибуткові й видаткові документи сортуються за видами операцій (надходження і вибуття), ретельно перевіряються.

Прибуткова частина товарного звіту заповнюється матеріально відповідальною особою на підставі даних первинних документів, що фіксують надходження товарів:

 • накладних на відпускання товару від постачальників;
 • товарно-транспортних накладних на відпускання товару від постачальників;
 • актів закупівлі товару у фізичних осіб;
 • касових і товарних чеків при придбанні товару за готівку.

Видаткова частина товарного звіту заповнюється на підставі документів, що підтверджують реалізацію товару покупцям:

 • Z-звітів РРО;
 • товарно-касових звітів.

Крім того, оскільки в товарному звіті підлягають відображенню всі операції, пов'язані з рухом товару, то крім перелічених вище документів у товарному звіті також відображаються суми актів уцінок (дооцінок), актів повернення товарів, актів про нестачу (надлишки) і інших первинних документів.

У титульній частині товарного звіту зазначаються:

 • найменування й ідентифікаційний код підприємства;
 • посада, прізвище й ініціали матеріально відповідальної особи;
 • порядковий номер звіту та звітний період.

Звіти нумеруються в хронологічному порядку з початку року.

Далі записуються суми залишків товару і тари на початок дня, ці залишки повинні відповідати залишкам, наведеним на кінець звітного періоду в попередньому товарному звіті.

Потім заповнюються дані про надходження і вибуття товару і тари за день — у прибутковій і видатковій частинах товарного звіту в хронологічному порядку фіксуються дані первинних документів (із зазначенням у відповідних графах їх дати та номера), на підставі яких здійснено операції з надходження і відпускання товару і тари. Кожний документ записується в хронологічному порядку окремим рядком.

Спеціальної форми бланка товарного звіту для підприємства торгівлі немає, тому підприємство має право самостійно розробити форму такого звіту, наприклад, орієнтуючись на бланк товарного звіту, наведений у додатку 6 до Методичних рекомендацій № 157.

Розглянемо на прикладі порядок розрахунків середнього відсотка торгових націнок і собівартості реалізованих товарів (табл. 1):

Таблиця 1


з/п

Показник

Покупна вартість товарів, 
грн.

Сума торгової націнки, 
грн.

Продажна вартість, 
грн.
(гр. 2 + гр. 3)

1

Оприбутковано
товару на початок місяця

12 100

3600

15 700

2

Надходження
товару протягом місяця

14 800

4500

19 300

3

Середній відсоток
торгової націнки (%)

23,1 ((3600 + 4500): (15 700 + 19 300)) х 100

4

Реалізовано
товару протягом місяця

18 446
(24 000 — 5554)

5554
(24 000 х 23,1:100)

24 000

5

Залишок товару на кінець місяця (р. 1 + р. 2 — р. 4)

8454

2546

11 000

 

У бухгалтерському і податковому обліку операції з вибуття реалізованих товарів відображаються таким чином (табл. 2):

Таблиця 2


з/п

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський
облік

Сума,
грн.

Податковий
облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

1

Реалізовано товар покупцям

301 «Каса в національній валюті» (субрахунок «Каса РРО»)

702 «Дохід від реалізації товарів»

24 000

20 000

2

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

702 «Дохід від реалізації товарів»

641 «Розрахунки за податками» (субрахунок «Розрахунки з ПДВ»)

3

Здано виторг у касу підприємства

301 «Каса в національній валюті» (субрахунок «Каса підприємства»)

301 «Каса в національній валюті» (субрахунок «Каса РРО»)

24 000

4

Здано виторг через службу інкасації в банк

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»

301 «Каса в національній валюті» (субрахунок «Каса підприємства»)

24 000

5

Зараховано виторг на поточний рахунок в банку

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»

24 000

6

Відображено собівартість реалізованих товарів

902 «Собівартість реалізованих товарів»

282
«Товари в торгівлі»

18 446

18 446

7

Списано суму торгової націнки, що припадає на реалізовані товари

285
«Торгова націнка»

282 «Товари в торгівлі»

5554

8

Списано суму доходу від реалізації товарів на фінансовий результат

702 «Дохід від реалізації товарів»

791 «Результат операційної діяльності»

20 000

9

Списано собівартість реалізованих товарів на фінансовий результат

791 «Результат операційної діяльності»

902 «Собівартість реалізованих товарів»

18 446