Лист
Тема: Адміністрування податків, Перевірки та відповідальність

Зміни до Податкового кодексу: врегулювання прав органів ДПС

Розглянемо деякі зміни до Податкового кодексу, внесені з набранням чинності Законом № 3609. 

До визначення поняття грошового зобов'язання платника податків включено санкції, що справляються з платника органами ДПС у зв'язку з порушенням ним вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (пп. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Необхідно зазначити, що органи ДПС застосовують санкції не лише відповідно до норм податкового законодавства, а також, зокрема, відповідно до законів про РРО, №№ 185, 327, 351, указів №№ 227 ,436, 734, декретів про прибутковий податок, валютне регулювання, Положення № 637.

Зазначена зміна є удосконаленням норми застосування санкцій органами ДПС з метою попередження неоднозначного трактування визначення поняття грошового зобов'язання.

Податкові консультації

Статтю 14 Податкового кодексу доповнено новим поняттям узагальнюючої письмової податкової консультації, яка передбачає оприлюднення позиції контролюючого органу, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацій, які надаються платникам податків. Узагальнююча податкова консультація затверджується наказом центрального податкового органу і підлягає оприлюдненню. Зазначений вид консультацій видається за результатами періодичного узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань (ст. 52 Податкового кодексу).

Отже, платники податків крім права на отримання індивідуальної податкової консультації можуть ознайомитися з позицією податкових органів щодо спірних питань податкового законодавства, оприлюдненою в узагальнюючих податкових консультаціях.

Необхідно зазначити, що у зв'язку зі змінами, внесеними до ст. 52 Податкового кодексу, не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв згідно з податковою консультацією, наданою йому в письмовій або електронній формі, а також узагальнюючою податковою консультацією, зокрема, на підставі того, що у подальшому таку податкову консультацію або узагальнюючу податкову консультацію було змінено або скасовано.

Крім того, п. 52.3 ст. 52 Податкового кодексу встановлено, що за вибором платника податків консультація надається в усній, письмовій або електронній формі (запровадження електронної форми податкової консультації набирає чинності з 01.01.2012 р.).

Пунктом 52.1 ст. 52 Податкового кодексу передбачено строк надання податковими органами податкової консультації, а саме протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

Доповнено права органів податкової служби

Врегульовано право посадових осіб органів державної податкової служби складати щодо платників податківфізичних осіб та посадових осіб платників податківюридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 255 КпАП посадові особи органів ДПС можуть складати протоколи про адміністративні правопорушення згідно зі статтями 512 (порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності); 1551 (порушення порядку проведення розрахунків); 1631 — 1634 (порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків; неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів); невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби; порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи); 16312 (порушення умов видачі векселів); 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності); 1645 (зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка); 1722 — 1729 (порушення обмежень щодо використання службового становища; пропозиція або надання неправомірної вигоди; порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви); порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів; незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень; невжиття заходів щодо протидії корупції); 1772 (виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів).

Статтею 2342 КпАП передбачено, що органи державної податкової служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з ухиленням від подання декларації про доходи (ст. 1641), порушенням порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (ст. 1666).

Відповідно до норм КпАП від імені органів державної податкової служби України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники органів податкової служби та їх заступники.

Також частиною другою ст. 255 КпАП передбачено, що у справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів, зазначених у статтях 222 — 24419 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи цих органів.

Згідно з п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу голови державних податкових служб і начальники державних податкових інспекцій та їх заступники мають право виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення у порядку, передбаченому законом.

Підпункт 20.1.2 п.20.1 ст. 20 Податкового кодексу викладено в новій редакції. Зокрема, відтепер податкові органи мають право під час проведення перевірок вимагати виготовлення платником податків (уповноваженим представником платника податків) і безоплатно отримувати від них засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за її наявності) копії документів, що свідчать про порушення вимог податкового або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, та пояснень з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених цим Кодексом та іншими законами України; перевіряти під час проведення перевірок у платників податківфізичних осіб, а також у посадових осіб та інших працівників платників податківюридичних осіб документи, що посвідчують особу.

Вищезазначена зміна врегулювала питання щодо витребування під час здійснення органами ДПС усіх перевірок копій документів, засвідчених та скріплених печаткою.

Оскарження рішень контролюючих органів

Удосконалено норму п. 56.21 ст. 56 Податкового кодексу, яка визначає конфлікт інтересів.

Тепер відповідно до вищезазначеного пункту в разі, коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того самого нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків чи контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

Таким чином, зазначені зміни підтверджують факт презумпції правомірності рішень платника у разі, якщо норми одного і того самого нормативно-правового акта суперечать між собою, внаслідок чого  можна прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу.