Новини
Тема: Податок на прибуток

Податок на прибуток підприємств (запитання — відповіді)

Як формуються зазначені неприбутковими установами (організаціями) витрати у рядках 8 або 9 Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій — на дату списання коштів з розрахункового рахунку чи на дату визнання витрат за правилами бухгалтерського обліку?


Відповідно до п. 157.14 ст. 157 Податкового кодексу порядок обліку та подання податкової звітності щодо використання коштів неприбуткових організацій (визначених у пп. «є» п. 157.1 цієї статті в частині обліку та подання податкової звітності за доходами, що підлягають оподаткуванню) встановлює центральний орган ДПС, який вирішує питання щодо виключення організацій із Реєстру неприбуткових організацій, установ та оподаткування їх доходів у разі порушення ними положень цього Кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації.

Форму та Порядок складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій (далі — Податковий звіт) затверджено наказом № 56.

Профінансовані видатки бюджетної установи (організації) відображають у рядку 8 Податкового звіту, видатки інших неприбуткових організацій — у рядку 9.

Суми витрат на утримання неприбуткової організації, крім бюджетних, відображають у рядку 9.1 Податкового звіту, витрати, які здійснюються неприбутковою організацією для виконання статутних завдань, — у рядку 9.2, за відповідними напрямами використання — у рядках 9.2.1 — 9.2.9 (п. 2.5 Порядку № 56).

На відміну від інших платників податку на прибуток, які застосовують загальні правила визнання доходів (ст. 137 Податкового кодексу) та витрат (ст. 138), для неприбуткових установ та організацій установлено особливий порядок податкового обліку, а саме: доходами є фактично отримані доходи (тобто дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок та отримання майна, якщо здійснюється його безоплатна передача), а витратамифактично понесені витрати (фактично використані кошти, що надходять до неприбуткової установи (організації)).

Отже, у рядках 8 і 9 Податкового звіту зазначають фактично використані кошти.

  

Який залишок коштів на спеціальних рахунках потрібно зазначити бюджетним установам (організаціям) у рядку 1.2 частини першої Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за II, II і III та II — IV квартали 2011 р.?


Відповідно до пп. «а» п. 157.1 ст. 157 Податкового кодексу органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, належать до неприбуткових установ та організацій.

Згідно з цим підпунктом доходи неприбуткових організацій, визначених у пп. «а», у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних і реабілітаційних установ для інвалідів і дітей-інвалідів, які мають відповідну ліцензію та утримуються за рахунок бюджету, зараховують до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій і використовують виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для утримання зазначених організацій, перевищують суму визначених кошторисом витрат, суму перевищення враховують у складі кошторису наступного року.

Як зазначено у п. 157.14 ст. 157 Податкового кодексу, центральний орган ДПС встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій.

Відповідно до Порядку № 56 залишки коштів на спеціальних рахунках, які перейшли з попереднього року, відображають у рядку 1.2 частини першої Податкового звіту.

Згідно з пп. 2 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу з дати набрання чинності розділом III цього Кодексу платники податку на прибуток підприємств складають наростаючим підсумком і подають декларацію з податку на прибуток за такі звітні податкові періоди: II, II і III та II — IV квартали 2011 р.

Якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками I кварталу 2011 р. є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат II календарного кварталу 2011 р.

Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками II, II і III, II — IV кварталів 2011 р. здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за I квартал 2011 р., у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Таким чином, оскільки платники, на яких поширюються норми розділу ІІІ Податкового кодексу, складають податкову звітність окремо за I та II, II та III квартали та IIIV квартали 2011 р., бюджетні установи (організації) починаючи з II кварталу 2011 р. при заповненні Податкового звіту у рядку 1.2 частини першої зазначають залишки коштів на спеціальних рахунках, що перейшли з І кварталу 2011 р. (залишки коштів станом на 01.04.2011 р.).

  

Як у додатку АМ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відображати нарахування амортизації на основні засоби та інші необоротні активи груп 10 (малоцінні необоротні матеріальні активи) та 11 (бібліотечні фонди) за методом нарахування амортизації 50%/50% (100%)?


Відповідно до пп. 145.1.6 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів можна нараховувати за рішенням платника податків у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50% його вартості, яка амортизується, та решту 50% вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності щодо критеріїв визнання активом або в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості.

Інформацію щодо нарахування амортизації платник податку відображає в додатку АМ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (за текстом — декларація), форму якої затверджено наказом № 114.

У табл. 1 додатка АМ до декларації зазначають балансову вартість на початок звітного (податкового) періоду (графа 3), нараховану суму амортизації за звітний (податковий) період (графа 4), суму амортизації, що включається у звітному (податковому) періоді до витрат (розподіл за складовими витрат, графи 6 — 10), та нараховану амортизацію, що включається до витрат майбутніх звітних (податкових) періодів (графа 11).

У табл. 2 додатка АМ до декларації платник податку зазначає відомості про обраний метод амортизації (50%/50% або 100%) малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів.

Якщо платник податку обрав метод нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів 100%, то при заповненні декларації за підсумками звітного (податкового) періоду, на який припадає перший місяць використання малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів, у графі 4 рядків А9 та А10 додатка АМ до декларації він повинен відобразити нараховану суму амортизації у розмірі 100% вартості таких малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів.

У графах 6 — 10 рядків А9 та А10 додатка АМ проводиться розподіл за складовими суми амортизації, що включається до звітного (податкового) періоду.

Якщо платник податку обрав метод нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів 50%/50%, то при заповненні декларації за підсумками звітного (податкового) періоду, на який припадає перший місяць використання малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів, у графі 4 рядків А9 та А10 додатка АМ до декларації він повинен відобразити нараховану суму амортизації у розмірі 50% вартості таких малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів.

У графах 6 — 10 рядків А9 та А10 додатка АМ проводиться розподіл за складовими суми амортизації, що включається до звітного (податкового) періоду.

Інші 50% вартості таких малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів аналогічно зазначають у додатку АМ до декларації, що складається за підсумками податкового періоду, на який припадає місяць їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності щодо критеріїв визнання активом.

 

Якою мовою слід складати первинні документи, що підтверджують здійснення платником податку витрат, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування?


Відповідно до п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу витрати, що враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнають на підставі первинних документів, які підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку та інших документів, установлених розділом ІІ цього Кодексу. Зокрема, п. 44.1 ст. 44 визначено, що для цілей оподаткування платники податку зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Для бухгалтерського обліку господарських операцій відповідно до ст. 9 Закону про бухоблік підставою є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити:

  • назву документа (форми);
  • дату і місце складання;
  • назву підприємства, від імені якого складено документ;
  • зміст і обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
  • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;
  • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Відповідно до ст. 10 Конституції державною мовою в Україні є українська мова.

Мовою роботи, діловодства і документації, а також відносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій відповідно до ст. 11 Закону про мови є українська мова.

У випадках, передбачених у частині другій ст. 3 цього Закону, мовою роботи, діловодства і документації поряд з українською може бути й національна мова більшості населення тієї чи іншої місцевості, а у випадках, передбачених у частині третій цієї статті, — мова, прийнятна для населення даної місцевості.

Відповідно до роз'яснень, наданих листом № 31-34000-10/23-3986/4424 щодо порядку складання первинних документів, зазначено, що первинні документи, облікові регістри і фінансову звітність відповідно до п. 1.3 Положення № 88 складають українською мовою.

Як зазначалося, поряд з українською мовою можна застосовувати іншу мову в порядку, визначеному ст. 11 Закону про мови. Складені іноземною мовою документи, які є підставою для здійснення записів у бухгалтерському обліку, повинні мати впорядкований автентичний переклад українською мовою.

 

Чи враховується при визначенні об'єкта оподаткування платника податку у складі доходів і витрат відшкодування витрат на оплату додаткових відпусток, що надаються особам, віднесеним до категорій 1 і 2 осіб, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи?


Пункт 22 ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону № 796 дає право особам, віднесеним до категорій 1 і 2 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, використовувати чергову відпустку у зручний для них час, а також отримати додаткову відпустку із збереженням заробітної плати строком на 14 робочих (16 календарних) днів протягом одного року.

Фінансування видатків щодо відшкодування витрат на оплату відпусток, які надаються особам, віднесеним до категорій 1 і 2 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, провадиться відповідно до ст. 1 Закону № 1445 за рахунок коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.

Враховуючи зазначене, відшкодування витрат на оплату відпусток, які надаються особам, віднесеним до категорій 1 і 2 осіб, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачує платник податків за рахунок Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення і, відповідно, такі кошти не враховуються у складі доходів і витрат платника податку.

  

Чи поширюється вимога щодо застосування звичайних цін при формуванні доходів і витрат на операції з продажу (безоплатного надання) та придбання корпоративних прав?


Відповідно до підпунктів 153.2.1 і 153.2.2 п. 153.2 ст. 153 Податкового кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) пов'язаним особам, і витрати, понесені платником податку у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у пов'язаної особи, визначаються з урахуванням звичайних цін на такі товари (роботи, послуги).

Положення підпунктів 153.2.1 і 153.2.2 цього пункту поширюються також на операції з особами, які не є платниками цього податку або сплачують податок за іншими ставками, ніж платник податку на прибуток (пп. 153.2.3).

Згідно з п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу поняття у цьому Кодексі вживаються в такому значенні:

  • продаж (реалізація) товарів — це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів (пп. 14.1.202);
  • товари — це матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення (пп. 14.1.244);
  • корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом і статутними документами (пп. 14.1.90).

Відповідно до ст. 1 Закону про акціонерні товариства корпоративні права акціонерів товариства посвідчуються акціями.

Згідно зі ст. 3 Закону про цінні папери акції належать до емісійних цінних паперів.

Отже, вимога щодо застосування звичайних цін при формуванні доходів і витрат поширюється на операції з пов'язаними особами, особами, які не є платниками податку на прибуток або сплачують податок за іншими ставками, ніж платник податку на прибуток, а також з продажу (безоплатного надання) та придбання цінних паперів, у тому числі акцій, що посвідчують корпоративні права акціонерів товариств.

На операції з продажу (безоплатного надання) та придбання інших, ніж цінні папери, корпоративних прав вимога щодо застосування звичайних цін при формуванні доходів і витрат не поширюється.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42