Бухоблік
Тема: Бухгалтерський облік, Податок на прибуток

Податковий та бухгалтерський облік кредитів і безпроцентних позик

Якщо підприємству для ведення господарської діяльності потрібні кошти, воно може звернутися до банку й отримати кредит, за яким необхідно сплачувати проценти. Проте поворотну фінансову допомогу підприємству за договором, що не передбачає нарахування процентів, може надати інша юридична особа, яка не є банком чи небанківською фінансовою установою. Розглянемо детальніше порядок відображення у податковому та бухгалтерському обліку таких операцій.

Фінансовий кредит

Податковий облік

Відповідно до пп. 14.1.258 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу фінансовий кредитце кошти, які надаються банком-резидентом або нерезидентом, що кваліфікується як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають згідно з відповідним законодавством статус небанківських фінансових установ, а також іноземною державою або його офіційними агентствами, міжнародними фінансовими організаціями та іншими кредиторами-нерезидентами юридичній чи фізичній особі на визначений строк для цільового використання  під процент.

Якщо отримані платником податку кошти відповідають визначенню фінансового кредиту, наведеному в пп. 14.1.258 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, то основна сума такого кредиту:

 • не враховується для визначення об'єкта оподаткування при отриманні (пп. 136.1.20 п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу), не включається в дохід (пп. 153.4.1 п. 153.4 ст. 153 цього Кодексу);
 • не включається до складу витрат при погашенні (поверненні) (пп. 139.1.4 п. 139.1 ст. 139, пп. 153.4.2 п. 153.4 ст. 153 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу процентице дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. При цьому до процентів відповідно до пп. «а» пп. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу включається, зокрема, платіж за використання коштів, отриманих у кредит.

Витрати на нарахування процентів за користування кредитами належать до фінансових витрат (пп. 138.10.5 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу). Наприклад, якщо підприємство зобов'язане сплачувати проценти за користування фінансовим кредитом, пов'язаним з провадженням господарської діяльності, то воно може у податковому обліку витрати на нарахування таких процентів включити до:

 • складу інших витрат (оскільки фінансові витрати є окремим елементом інших витрат згідно з п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу);
 • собівартості кваліфікаційних активів, якщо це передбачено положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Про порядок включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційних активів йдеться у статті «Фінансові витрати та їх капіталізація» (див. «Вісник» № 29/2011, с. 40). Розглянемо фінансові витрати, які не підлягають капіталізації (не включаються до собівартості кваліфікаційних активів).

Як було зазначено вище, фінансові витрати включаються до складу інших витрат, а інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому їх було здійснено, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку (п. 138.5 ст. 138 Податкового кодексу). Крім того, датою збільшення витрат платника податку від здійснення кредитно-депозитних операцій є дата визнання процентів (комісійних та інших платежів, пов'язаних зі створенням або придбанням кредитів), визначена згідно з правилами бухгалтерського обліку (пп. 138.5.2 п. 138.5 ст. 138 Податкового кодексу).

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про фінансові витрати та її розкриття у фінансовій звітності визначає ПБО 31. Якщо керуватися правилами бухгалтерського обліку (зокрема, нормами п. 4 ПБО 31), то фінансові витрати, не включені до собівартості кваліфікаційних активів, у загальному випадку слід визнавати (враховувати для визначення об'єкта оподаткування) у складі інших витрат у тому звітному періоді, за який їх було нараховано.

Зазначимо, що нараховані протягом звітного періоду проценти за кредитами включаються до складу витрат лише у випадку, якщо такі нарахування здійснюються у зв'язку з провадженням господарської діяльності платника податку (п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу).

Слід також враховувати, що витрати платника податку, понесені у вигляді сплати процентів за кредитами, позиками, іншими цивільно-правовими договорами з пов'язаними з платником податку особами, визначаються відповідно до ставок, зазначених у договорі, але не вищих за звичайну процентну ставку за кредит (позику) на дату укладання відповідних договорів (пп. 153.2.4 п. 153.2 ст. 153 Податкового кодексу).

Проценти, не включені до собівартості активів, не завжди можуть визнаватися (частково або повністю) у податковому обліку саме в тому звітному періоді, за який їх було нараховано у бухгалтерському обліку. Визнання їх у податковому обліку може тривати кілька періодів внаслідок обмежень, що стосуються окремих платників податку.

Відповідно до п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу для платника податку, 50 та більше відсотків статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) якого перебувають у власності або управлінні нерезидента (нерезидентів), віднесення до складу витрат нарахування процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями на користь таких нерезидентів та пов'язаних з ними осіб дозволяється в сумі, що не перевищує суми доходів такого платника податку, отриманої протягом звітного періоду у вигляді процентів від розміщення власних активів, збільшеної на суму, що дорівнює 50% оподатковуваного прибутку звітного періоду, без урахування суми таких отриманих процентів.

Проценти, які відповідають вимогам п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу, але не віднесені до складу витрат виробництва (обігу) згідно з положеннями п. 141.2 ст. 141 цього Кодексу, протягом звітного періоду підлягають перенесенню на результати майбутніх податкових періодів із збереженням обмежень, передбачених п. 141.2 цієї статті (п. 141.3 ст. 141 Податкового кодексу).

Бухгалтерський облік

Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди, є зобов'язанням (ст. 1 Закону про бухоблік). Заборгованість за кредитами є також зобов'язанням. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності визначає ПБО 11.

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення (п. 5 ПБО 11). У кредитному договорі визначено суму коштів, отриманих позичальником, а також установлено обов'язок такої особи сплатити на користь кредитора відповідну суму, тому таке зобов'язання має визнаватися в обліку і звітності позичальника.

Відповідно до п. 4 ПБО 2 зобов'язання поділяються на:

 • поточні — це зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу;
 • довгострокові — це всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями.

Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж 12 місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове (п. 8 ПБО 11). Одним із видів довгострокових зобов'язань є довгострокові кредити банків (п. 7 ПБО 11).

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання (п. 10 ПБО 11).

Облік розрахунків за довгостроковими позиками (кредитами) банків ведеться згідно з Інструкцією № 291 на рахунку 50 «Довгострокові позики» (зокрема, на субрахунку 501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»). За кредитом рахунку 50 відображаються суми одержаних довгострокових позик (кредитів), а також переведення короткострокових (відстрочених) позик (кредитів) до складу довгострокових, за дебетом цього рахунку — погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями. Та частина довгострокових зобов'язань (банківських кредитів), яка підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу, відображається за кредитом рахунку 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» у кореспонденції з дебетом рахунку 50.

Короткострокові кредити банків відносяться до поточних зобов'язань (п. 11 ПБО 11). Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

Облік розрахунків у національній та іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує 12 місяців з дати балансу, ведеться відповідно до Інструкції № 291 на рахунку 60 «Короткострокові позики» (зокрема, на субрахунку 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті»). За кредитом рахунку 60 відображаються суми одержаних кредитів, за дебетом цього рахунку — сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів.

У бухгалтерському обліку витрати на проценти, у тому числі за користування отриманими кредитами (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до ПБО 31), відносяться до фінансових витрат (п. 27 ПБО 16). Якщо фінансові витрати не капіталізуються, вони визнаються витратами того звітного періоду, за який були нараховані (визнані зобов'язаннями) (п. 4 ПБО 31).

Облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків, ведеться згідно з Інструкцією № 291 на субрахунку 951 «Відсотки за кредит» до рахунку 95 «Фінансові витрати». Сума визнаних витрат відображається за дебетом рахунку 951 у кореспонденції з кредитом субрахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» до рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями». Відображення у податковому та бухгалтерському обліку отримання і погашення кредиту, а також нарахування і сплату процентів розглянемо на прикладі надання короткострокового кредиту.

Приклад 1

Підприємство для використання у господарській діяльності отримало короткостроковий кредит від банку у сумі 300 000 грн. строком на два місяці під 20% річних. Проценти нараховуються і перераховуються банку в кінці кожного місяця.

Витрати, пов'язані зі сплатою процентів, підприємство не включає до собівартості кваліфікаційних активів, а визнає в бухгалтерському і податковому обліку фінансовими витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані.

У бухгалтерському та податковому обліку зазначені операції відображаються у спосіб, наведений у табл. 1.

Таблиця 1


з/п

Зміст
господарської
операції

Кореспонденція
рахунків

Сума,
грн.

Податковий
облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

1

Отримано від банку короткостроковий кредит

311

601

300 000

2

Нараховано проценти за кредитом за перший місяць

951

684

5000

5000

3

Сплачено проценти за кредитом за перший місяць

684

311

5000

4

Нараховано проценти за кредитом за другий місяць

951

684

5000

5000

5

Сплачено проценти за кредитом за другий місяць

684

311

5000

6

Погашено короткостроковий кредит

601

311

300 000

 

Поворотна фінансова допомога

Податковий облік

Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу поворотна фінансова допомогасума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Звертаємо увагу, що у Цивільному кодексі не згадується договір про надання поворотної фінансової допомоги. Проте відповідно до ст. 6 Цивільного кодексу сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає його загальним засадам. Враховуючи цю норму законодавства, підприємство може укласти договір про надання поворотної фінансової допомоги, який  не передбачено Цивільним кодексом, проте відповідає загальним засадам цивільного законодавства. При цьому підприємство має можливість при укладанні такого договору повністю врахувати вимоги, встановлені пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу.

На практиці підприємства досить часто залучають на певний час кошти за договором позики, який регулюється, зокрема, нормами ст. 1046 — 1053 Цивільного кодексу. Залучені за таким договором кошти можуть вважатися у податковому обліку поворотною фінансовою допомогою, але для цього потрібно дотримуватися певних умов. Відповідно, якщо ці умови будуть дотримані, то цей варіант залучення коштів може мати для підприємства-позичальника такі самі податкові наслідки, як і отримання коштів за договором про надання поворотної фінансової допомоги.

Позичальник, який отримує кошти (суму позики) за договором позики, зобов'язується повернути через певний час позикодавцеві таку саму суму коштів (суму позики) (частина перша ст. 1046 Цивільного кодексу). Оскільки договір позики передбачає, що позичальник обов'язково поверне відповідну суму коштів, то в частині поворотності коштів договір позики відповідає визначенню поворотної фінансової допомоги.

Проте не завжди умови договорів позики відповідатимуть вимогам, що містяться у визначенні поворотної фінансової допомоги, наведеному у пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу. У зв'язку з цим звертаємо увагу на те, що за договором позики одна сторона (позикодавець) може передати у власність другій стороні (позичальникові) як кошти, так і інші речі, визначені родовими ознаками (частина перша ст. 1046 Цивільного кодексу). У податковому обліку поворотною фінансовою допомогою можуть вважатися лише кошти. Якщо за договором позики позикодавець передає позичальникові не кошти, а інші речі, визначені родовими ознаками, то отримані платником податку активи не відповідатимуть визначенню поворотної фінансової допомоги.

Позикодавець, який уклав з позичальником договір позики, відповідно до частини першої ст. 1048 Цивільного кодексу має право на одержання від останнього процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо договором не встановлено розмір процентів, то він визначається на рівні облікової ставки Нацбанку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Таким чином, якщо у договорі позики встановлено розмір процентів, то отримані за таким договором кошти не вважатимуться у податковому обліку поворотною фінансовою допомогою. Якщо у договорі позики не встановлено розмір процентів, то згідно з частиною першою ст. 1048 Цивільного кодексу позичальник зобов'язаний нарахувати їх у розмірі облікової ставки Нацбанку України, тому отримані і за таким договором кошти не вважатимуться у податковому обліку поворотною фінансовою допомогою. Отже, щоб отримані платником податку за договором позики кошти могли вважатися у податковому обліку поворотною фінансовою допомогою, у такому договорі слід зазначити, що позикодавець не має права на одержання від позичальника процентів або інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами.

На порядок оподаткування отриманої платником податку суми поворотної фінансової допомоги впливає те, від якої особи надійшли ці кошти.

Розглянемо, як відображаються в податковому обліку суми поворотної фінансової допомоги, отримані платником податку від осіб, які не є платниками цього податку (в тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно з Податковим кодексом мають пільги з цього податку, в тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлені п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу. Оподаткування поворотної фінансової допомоги, отриманої від таких осіб, здійснюється згідно з нормами пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу в такому порядку:

 • якщо сума поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді від зазначених осіб, залишається неповернутою на кінець такого звітного періоду, то такий платник повинен включити цю суму до складу іншого доходу. Отже, коли позичальник отримав у звітному податковому періоді поворотну фінансову допомогу і встиг повністю повернути її до кінця такого звітного періоду, то сума цієї поворотної фінансової допомоги не включається до складу доходів;
 • якщо платник податку в одному звітному періоді отримав поворотну фінансову допомогу і включив її до складу іншого доходу, а в майбутніх звітних податкових періодах повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, то такий платник збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення;
 • при цьому доходи такого платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов'язання особи, яка надала поворотну фінансову допомогу, не змінюються як при її видачі, так і при її зворотному отриманні.

Суми поворотної фінансової допомоги підприємство може отримувати також від осіб інших, ніж визначено у пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу (далі — платники податку на загальних підставах). Оподаткування поворотної фінансової допомоги, отриманої від платників податку на загальних підставах, здійснюється у такому порядку:

 • якщо сума поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку в звітному податковому періоді від платників податку на загальних підставах, залишається неповернутою на кінець такого звітного періоду, то платник податку не включає отриману суму до складу доходу. При наступному поверненні такої поворотної фінансової допомоги платник не включає її суму до складу витрат;
 • відповідно до пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу до складу іншого доходу мають включатися суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді. У зв'язку з цим нагадаємо, що згідно з пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу безповоротною фінансовою допомогою вважається, зокрема, сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповернутою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Нацбанку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги;
 • якщо підприємство-позичальник встигло до кінця звітного періоду повністю повернути раніше отриману від платника податку на загальних підставах поворотну фінансову допомогу, то і в цьому випадку проценти потрібно нараховувати за кожний день фактичного використання такої допомоги (включаючи період (квартал), у якому відбулося повернення такої допомоги).

Приклад 2

Якщо підприємство отримало 15 червня 2011 р. поворотну фінансову допомогу від платника податку на загальних підставах і повернуло її 14 вересня 2011 р., то:

 • на кінець ІІ кварталу 2011 р. поворотну фінансову допомогу ще не було повернуто. Враховуючи це, підприємство-позичальник умовно нараховує проценти за дні фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги у ІІ кварталі 2011 р., тобто за дні з 15 червня по 30 червня 2011 р. Умовно нараховані проценти вважаються безповоротною фінансовою допомогою і включаються відповідно до пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу у податковій декларації з податку на прибуток підприємства за ІІ квартал 2011 р. до складу інших доходів;
 • наступний звітний період у 2011 р., за який складається податкова декларація з податку на прибуток, це ІІІІІ квартали 2011 р.

На кінець цього періоду станом на 30 вересня 2011 р. поворотну фінансову допомогу було повернуто. Підприємство-позичальник за дні фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги з 1 липня по 14 вересня 2011 р. у податковому обліку також умовно нараховує проценти.

Звертаємо увагу: у пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу встановлено, що його положення не поширюються на суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника податку, у разі повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання.

Бухгалтерський облік

Як і заборгованість за фінансовим кредитом, заборгованість за поворотною фінансовою допомогою є зобов'язанням. Як було зазначено вище, методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності визначає ПБО 11.

Якщо заборгованість за поворотною фінансовою допомогою буде погашено протягом операційного циклу підприємства або 12 місяців, починаючи з дати балансу, то вона відповідно до п. 4 ПБО 2 належить до поточних зобов'язань. Якщо ж строк погашення заборгованості за поворотною фінансовою допомогою триваліший, то вона належатиме до довгострокових зобов'язань.

При відображенні в бухгалтерському обліку довгострокових зобов'язань слід враховувати таке. Як було зазначено вище, кошти, що відповідають визначенню по-воротної фінансової допомоги, наведеному у пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, здебільшого залучаються підприємством на підставі двох видів договорів:

 • за договором про надання поворотної фінансової допомоги, який хоча прямо і не згадується у Цивільному кодексі, проте може укладатися на підставі норм ст. 6 цього Кодексу. Фінансова допомога на зворотній основі, заборгованість за якою не є поточним зобов'язанням, відповідно до Інструкції № 291 має відображатися на рахунку 55 «Інші довгострокові зобов'язання». Таким чином, якщо фінансову допомогу залучено за договором про надання поворотної фінансової допомоги, то її доцільно відображати на цьому рахунку;
 • за договором позики (за умови, що такий договір не передбачає нарахування процентів). У цьому випадку залучені підприємством за таким договором кошти у податковому законодавстві можуть вважатися поворотною фінансовою допомогою, а з точки зору цивільного законодавства вони будуть позикою. Відповідно до Інструкції № 291 суми одержаних довгострокових позик відображаються на рахунку 50 «Довгострокові позики». На цій підставі підприємство цілком правомірно може відобразити, наприклад, залучені в національній валюті за договором позики кошти, які відповідають визначенню поворотної фінансової допомоги, наведеному у пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, на субрахунку 505 «Інші довгострокові позики в національній валюті» до рахунку 50.

Щодо відображення в бухгалтерському обліку поточних зобов'язань, пов'язаних з отриманням поворотної фінансової допомоги, зазначимо таке. Якщо керуватися назвою рахунку 60 «Короткострокові позики», то можна припустити, що на ньому може вестися облік коштів, строк повернення яких не перевищує 12 місяців, отриманих за договором позики від підприємства, яке не належить до банків та інших фінансових установ. Проте відповідно до Інструкції № 291 на рахунку 60 «Короткострокові позики» має вестися облік розрахунків за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує 12 місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув. З цієї норми можна зробити висновок, що поточна заборгованість за отриманими не від банку коштами та за якою термін погашення не минув, на цьому рахунку відображатися не повинна.

Тому доцільно звернути увагу на субрахунок 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» до рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями», на якому згідно з Інструкцією № 291 ведеться облік за іншими операціями, не передбаченими для обліку на інших субрахунках рахунку 68. Отже, саме на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» слід відображати поточну заборгованість за поворотною фінансовою допомогою, отриманою від підприємства, яке не належить до банків та інших фінансових установ. При цьому на зазначеному субрахунку можна вести облік коштів, отриманих як згідно з договором про надання поворотної фінансової допомоги, так і на підставі договору позики, який не передбачає нарахування процентів.

Проценти, які умовно нараховуються на суму поворотної фінансової допомоги, у бухгалтерському обліку не відображаються, про що зазначено у листі № 31-04200-30-25/5432.

Приклад 3

Для використання у господарській діяльності ТОВ «Альфа», яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, отримало кошти за договорами про надання поворотної фінансової допомоги, які не передбачають нарахування відсотків, а саме:

 • 1 червня 2011 р. на рахунок ТОВ «Альфа» надійшла поворотна фінансова допомога у сумі 100 000 грн. від ТОВ «Бета», яке є платником податку на прибуток на загальних підставах. Установлений у договорі строк повернення цих коштівне пізніше 30 вересня 2011 р., фактично кошти кредитору перераховано 30 вересня 2011 р.

Отриману від платника податку на прибуток на загальних підставах поворотну фінансову допомогу ТОВ «Альфа» не включає до складу доходу.

На кінець ІІ кварталу 2011 р. суму цієї поворотної фінансової допомоги ТОВ «Альфа» ще не повернуло. Враховуючи це, до складу іншого доходу відповідно до пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу ТОВ «Альфа» має включати як безповоротну фінансову допомогу суму процентів, умовно нарахованих на суму цієї поворотної фінансової допомоги.

Облікова ставка НБУ у червні 2011 р. становила 7,75%. У 2011 р. 365 календарних днів, при цьому ТОВ «Альфа» протягом ІІ кварталу цього року користувалося коштами у сумі 100 000 грн. з 1 по 30 червня 2011 р., тобто протягом 30 календарних днів. За таких обставин сума умовно нарахованих процентів, що включаються до доходів ТОВ «Альфа» у ІІ кварталі 2011 р., становить:

100 000 : 100 х 7,75 : 365 х 30 = 636,99 грн.

При поверненні 30 вересня 2011 р. цієї поворотної фінансової допомоги ТОВ «Альфа» не включає її суму до складу витрат. На кінець наступного звітного періоду (станом на кінець дня 30 вересня 2011 р.) поворотна фінансова допомога вже була повернута, ТОВ «Альфа» за дні фактичного її використання, що припадають на ІІІ квартал 2011 р. (тобто за календарні дні з 1 липня по 30 вересня 2011 р.), також нараховує проценти. Сума умовно нарахованих за 92 дні фактичного використання поворотної фінансової допомоги процентів, що включаються до доходів ТОВ «Альфа», у ІІІ кварталі 2011 р. становить:

100 000 : 100 х 7,75 : 365 х 92 = 1953,42 грн.

15 червня 2011 р. на рахунок ТОВ «Альфа» надійшла поворотна фінансова допомога у сумі 30 000 грн. від ТОВ «Сигма», яке є платником єдиного податку. Встановлений у договорі строк повернення цих коштівне пізніше 15 вересня 2011 р., фактично кошти кредитору перераховано 14 вересня 2011 р.

Отриману від особи, яка не є платником податку на прибуток, поворотну фінансову допомогу, що залишається неповернутою на кінець такого звітного періоду (тобто на кінець ІІ кварталу 2011 р.), ТОВ «Альфа» включає згідно з пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу до складу доходу. Цю поворотну фінансову допомогу повернено 14 вересня 2011 р., тому ТОВ «Альфа» збільшує суму витрат на повернену суму за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення. Відповідно такі витрати відображаються у податковій декларації з податку на прибуток підприємства, що складається за ІІ-ІІІ квартали 2011 р. При цьому оскільки повернуту фінансову допомогу в сумі 30 000 грн. отримано від особи, яка не є платником податку на прибуток, то доходи ТОВ «Альфа» на суму умовно нарахованих процентів не збільшуються.

У бухгалтерському та податковому обліку зазначені операції відображаються у спосіб, наведений у табл. 2.

Таблиця 2


з/п

Зміст
господарської
операції

Кореспонденція
рахунків

Сума,
грн.

Податковий
облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

1

Отримано 01.06.2011 р. поворотну фінансову допомогу від ТОВ «Бета»

311

685

100 000

2

Отримано 15.06.2011 р. поворотну фінансову допомогу від ТОВ «Сигма»

311

685

30 000

3

Відображено 30.06.2011 р. у складі доходів суму умовно нарахованих процентів, пов'язаних з користуванням у ІІ кварталі 2011 р. поворотною фінансовою допомогою, отриманою від платника податку на прибуток на загальних підставах — ТОВ «Бета»

636,99

4

Відображено 30.06.2011 р. у складі доходів суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповернутою на кінець звітного періоду (на кінець ІІ кварталу 2011 р.), отриману від неплатника податку на прибуток — ТОВ «Сигма»

30 000

5

Перераховано 14.09.2011 р. на рахунок ТОВ «Сигма» поворотну фінансову допомогу

685

311

30 000

30 000

6

Повернуто 30.09.2011 р. на рахунок ТОВ «Бета» поворотну фінансову допомогу

685

311

100 000

7

Відображено 30.09.2011 р. у складі доходів суму умовно нарахованих процентів, пов'язаних з користуванням поворотною фінансовою допомогою у ІІІ кварталі 2011 р., отриманою від платника податку на прибуток на загальних підставах — ТОВ «Бета»

1953,42