Новини
Тема: Податок на прибуток

Податок на прибуток підприємств (запитання — відповіді)

Чи підлягає амортизації балансова вартість об'єкта інвестиційної нерухомості після 01.04.2011 р., якщо до 01.04.2011 р. на такий об'єкт нараховувалась амортизація в податковому обліку, а бухгалтерська амортизація не нараховувалась?


Згідно з п. 4 ПБО 32 інвестиційна нерухомість — власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності.

Інвестиційна нерухомість визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому від її використання економічні вигоди у вигляді орендних платежів та/або збільшення власного капіталу та її первісна вартість може бути достовірно визначена (п. 8 ПБО 32).

Згідно з п. 9 цього ПБО придбана (створена) інвестиційна нерухомість зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю, порядок визначення якої наведено в п. 4 ПБО 7. У подальшому інвестиційна нерухомість відповідно до п. 16 ПБО 32 обліковується за справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити, або за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення, що визнаються згідно з ПБО 28. Відповідно до п. 6 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами згідно з п. 145.1 ст. 145 цього Кодексу з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III зазначеного Кодексу застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 1 квітня 2011 р.

Вартість, яка амортизується, по кожному об'єкту основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів визначається як первісна (переоцінена) з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкції тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на дату набрання чинності розділом III Податкового кодексу.

З  урахуванням викладеного з  01.04.2011 р. у  податковому обліку підлягають амортизації об'єкти основних засобів, які обліковувались у  бухгалтерському обліку за  даними інвентаризації, проведеної станом на  1 квітня 2011 р. згідно з  нормою п.  6 підрозділу 4  розділу XX Податкового кодексу. Якщо станом на 01.04.2011 р. об'єкти інвестиційної нерухомості в бухгалтерському обліку не обліковувалися, то в податковому обліку зазначені об'єкти не визнаються як основні засоби до введення в експлуатацію.

  

Як у податковому обліку платника податку відображається повернення поворотної фінансової допомоги, яку він отримав під час перебування на єдиному податку?


Повернення поворотної фінансової допомоги, що здійснюється після переходу на загальну систему оподаткування, не відображається в податковому обліку платника податку, оскільки цю операцію вже було враховано при визначенні суми єдиного податку під час отримання такої допомоги відповідно до Указу про спрощену систему. Отже, платник податку на прибутокпозичальник при поверненні поворотної фінансової допомоги, яку він отримав під час перебування на спрощеній системі оподаткування, не збільшує витрати на суму такого повернення.

 

Чи враховується у графі 4 таблиці 3 додатка АМ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства вартість поліпшень основних засобів, здійснених у І кварталі 2011 р.?


Відповідно до пп. 8.7.1 п. 8.7 ст. 8 Закону про прибуток, який діяв до 01.04.2011 р., платники податку мали право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, що підлягали амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 10% від сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду.

Пунктом 2 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу з дати набрання чинності розділом III Податкового кодексу (01.04.2011 р.) платники податку на прибуток підприємств складають наростаючим підсумком та подають декларацію з податку на прибуток за такі звітні податкові періоди: ІІ квартал, ІІ і ІІІ квартали та ІІ — ІV квартали 2011 р.

Відповідно до п. 146.12 ст. 146 цього Кодексу сума витрат, пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих, у розмірі, що не перевищує 10% від сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такі ремонт та поліпшення були здійснені.

Враховуючи зазначене, при обчисленні об'єкта оподаткування за звітні податкові періоди: ІІ квартал, ІІ і ІІІ квартали та ІІІV квартали 2011  р. у складі витрат не враховується 10-відсотковий ліміт витрат на поліпшення основних засобів, включений до складу валових витрат у І кварталі згідно з нормами Закону про прибуток.

При цьому за звітні податкові періоди: ІІ квартал, ІІ і ІІІ квартали та ІІ — ІV квартали 2011 р. у таблиці 3 додатка АМ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом № 114, у графі 2 таблиці 3 додатка АМ «Балансова вартість на початок звітного (податкового) року» відображається балансова вартість всіх груп основних засобів на початок 2011 р., у графі 3 таблиці 3 додатка АМ «Сума ліміту (10%) поліпшень на звітний (податковий) рік» зазначається сума ліміту (10%) поліпшень, що залишилась невикористаною станом на 01.04.2011 р., у графі 4 додатка АМ «Фактичні обсяги поліпшень за звітний (податковий) період» відображаються фактичні обсяги поліпшень основних засобів, проведених після 01.04.2011 р., тобто без врахування фактичних обсягів поліпшень, здійснених у І кварталі 2011 р.

Разом із додатком АМ до декларації в цьому випадку платник податку має надати пояснення із зазначенням сум 10-відсоткового ліміту витрат на поліпшення основних засобів, включеного до складу валових витрат у І кварталі відповідно до норм Закону про прибуток та фактичних обсягів поліпшень, здійснених у І кварталі 2011 р.

 

Чи враховуються в рядках 15, 18, 21 податкової декларації з податку на прибуток підприємства за ІІ квартал 2011 р. значення показників відповідної звітності за І квартал 2011 р.?


Відповідно до п. 2 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу з дати набрання чинності розділом III «Податок на прибуток підприємства» (з 01.04.2011 р.) платники податку на прибуток підприємств складають наростаючим підсумком та подають декларацію з податку на прибуток за такі звітні податкові періоди: ІІ квартал, ІІ і ІІІ квартали та ІІ — ІV квартали 2011 р. Отже, в рядку 15 «Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень», у рядку 18 «Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень» та в рядку 21 «Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена в попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень» податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом № 114, значення показників відповідної звітності за І квартал 2011 р. не враховуються.

 

Чи утримують та сплачують податок на доходи нерезидента філії (платники консолідованого податку на прибуток) при виплаті доходів на користь нерезидентів та який порядок відображення таких виплат у податковій звітності?


Відповідно до пп. 133.1.5 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу відокремлені підрозділи платників податку — суб'єктів господарювання (юридичних осіб), які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, за винятком представництв, є платниками податку з числа резидентів.

Згідно з п. 160.2 ст. 160 цього Кодексу резидент, який здійснює на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), крім доходів, зазначених у пунктах 160.3 — 160.6 цієї статті, зобов'язаний утримувати податок з таких доходів, зазначених у п. 160.1 цієї статті, за ставкою в розмірі 15% від їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Відповідно до п. 152.8 ст. 152 Податкового кодексу відповідальність за повноту утримання та своєчасність перерахування до бюджету податків, зазначених у ст. 160, несуть платники податку, які здійснюють відповідні виплати.

Таким чином, при виплаті доходу нерезиденту філією платника консолідованого податку на прибуток на таку філію покладено зобов'язання з утримання податку з доходів нерезидента, який перераховується до бюджету за місцезнаходженням філії.

Відповідно до п. 152.4 ст. 152 Податкового кодексу відокремлені підрозділи подають до податкового органу за своїм місцезнаходженням Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства (далі — Розрахунок), форму якого встановлено наказом № 36.

Разом із Розрахунком відокремлені підрозділи, які утримують та вносять до бюджету податок на доходи нерезидентів, мають подати податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом № 114, із заповненням рядка 17 «Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період» декларації та додатка ПН до декларації. Інші додатки до декларації не подаються.

Суми податку на доходи нерезидентів, відображені відокремленим підрозділом у рядку 17 декларації, наданої за місцезнаходженням такого підрозділу, переносяться до рядка 17 декларації головного підприємства, в якій відображаються загальні показники податкового обліку платника податку.

 

Як у податковому обліку відображається сума поворотної фінансової допомоги, отриманої від платника податку на прибуток, якщо термін дії договору закінчився, а суму такої допомоги не повернуто?


Відповідно до пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу передбачено, що інші доходи включають суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи.

Безповоротна фінансова допомога — це, зокрема, сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, не стягнута після закінчення строку позовної давності, а також сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається не поверненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Нацбанку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги (пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Отже, сума поворотної фінансової допомоги, отриманої від платника податку на прибуток на загальній системі оподаткування (сплачують податок на прибуток за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу), не включається до доходів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування. До доходів звітного періоду, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включається сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається не поверненою на кінець такого звітного періоду, у розмірі облікової ставки Нацбанку України, розрахованої за кожен день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.

Якщо поворотна фінансова допомога, отримана від особи, що є платником податку на загальних підставах, не була повернута після закінчення дії договору і термін дії договору не було подовжено, то після закінчення строку позовної давності (1095 днів) від дати закінчення договору сума неповерненої фінансової допомоги набуває статусу безповоротної та підлягає включенню до доходу платника податку на підставі пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу.

При цьому такий платник податку припиняє нарахування умовних відсотків на суму поворотної фінансової допомоги на день закінчення дії договору.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua