Новини
Тема: ПДФО

Податок на доходи фізичних осіб (запитання — відповіді)

За якою формою та який порядок подання уточнюючого податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за періоди до 01.01.2011 р. та після 01.01.2011 р.?


Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені зазначеним Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності щодо зазначених питань не допускається.

Форму податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) та Порядок її заповнення і подання податковими агентами до органу державної податкової служби затверджено наказом № 1020.

Згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

При цьому п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу передбачено, що податкова декларація, розрахунок — документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Відповідно до п. 4.3 Порядку № 1020 уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

При цьому згідно з пп. 3.1.2 п. 3.1 цього Порядку у разі подання уточнюючого податкового розрахунку у клітинці «Уточнюючий» проставляється відмітка.

Відповідно до п. 4.4 Порядку № 1020 уточнюючий податковий розрахунок подається на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містить інформацію лише по рядках та реквізитах, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які надсилаються органами ДПС податковому агенту.

Для вилучення одного помилкового рядка з попередньої введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 зазначити «1» — на вилучення рядка.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 зазначити «0» — на введення рядка.

Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію та ввести правильну, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну. У такому разі в першому рядку в графі 9 зазначається «1» — рядок на вилучення, а в другому — «0» — рядок на введення.

У разі проведення коригувань показників податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за звітні податкові періоди з 01.01.2011 р. такий розрахунок заповнюється і подається за формою та відповідно до Порядку № 1020.

У разі необхідності проведення коригувань показників податкового розрахунку за ф. № 1ДФ, поданого за звітний період до 01.01.2011 р., такий розрахунок заповнюється і подається за формою та відповідно до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом № 451.

  

Яку відповідальність передбачено для податкового агента у разі самостійного виявлення і виправлення помилки у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку?


Відповідно до ст. 168 Податкового кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у ст. 167 цього Кодексу.

Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.

Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, що підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, перераховується до бюджету податковим агентом у строки, встановлені Податковим кодексом для місячного податкового періоду.

У разі якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Згідно з пп. «ґ» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу податкові агенти несуть відповідальність у випадках, визначених Кодексом.

Відповідно до п. 119.2 ст. 119 цього Кодексу неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн.

Водночас із застосуванням фінансових санкцій передбачено застосування адміністративної відповідальності.

Відповідно до ст. 1634 КпАП неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, перерахування податку на доходи фізичних осіб за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі самостійного виявлення помилки щодо нарахованої та перерахованої до бюджету суми податку на доходи фізичних осіб податковий агент зобов'язаний донарахувати податок та перерахувати його до бюджету.

При цьому якщо виявлена помилка не впливає на показники, зазначені у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ, то до податкового агента застосовується відповідальність у вигляді пені у розмірі, визначеному ст. 129 Податкового кодексу.

Згідно з пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 передбачено, що після закінчення встановлених Податковим кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Відповідно до п. 129.4 вищезазначеної статті Кодексу пеня, визначена пп. 129.1.1 п. 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

У разі необхідності проведення коригувань показників податкового розрахунку за ф. № 1ДФ, поданого за звітний період до 01.01.2011 р., такий податковий розрахунок подається за формою та заповнюється відповідно до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженими наказом № 451.

Враховуючи вищевикладене, у разі самостійного виявлення помилки у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку до податкових агентів застосовується відповідальність у вигляді штрафу та пені.

  

Як подавати податковий розрахунок за ф. № 1ДФ за неуповноважений відокремлений підрозділ та який порядок подання копій податкових розрахунків до органу ДПС за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу у разі, коли податковий агент подає податковий розрахунок у паперовому вигляді?


Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені зазначеним Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу ДПС за місцем свого розташування. Запровадження інших форм звітності з таких питань не допускається.

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до органу ДПС за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до органу ДПС за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку.

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом № 1020.

Окремого порядку подання копій розрахунку за ф. № 1ДФ цим Порядком не встановлено.

При цьому податкова звітність подається платником податку до органів ДПС згідно зі ст. 49 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 49.3 цієї статті податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено Податковим кодексом, одним із таких способів:

  • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
  • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Враховуючи вищевикладене, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, то податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до органу ДПС за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до органу ДПС за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу у порядку, встановленому п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу.

Тобто юридична особа, яка подає податковий розрахунок за ф. № 1ДФ на паперових носіях, надсилає копію розрахунку до органу ДПС за місцезнаходженням неуповноваженого відокремленого підрозділу поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

При цьому копія податкового розрахунку за ф. № 1ДФ повинна дублювати дані, зазначені у цьому розрахунку до податкового органу за місцезнаходженням юридичної особи. Інших умов щодо подання копії податкового розрахунку за ф. № 1ДФ не встановлено.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua

«Гарячі лінії»

Дата: 9 квітня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42