Лист
Тема: Адміністрування податків

Затверджено Порядок укладення договорів про ціноутворення для цілей оподаткування

Постановою Кабінету Міністрів № 787 затверджено Порядок укладення та виконання договорів про ціноутворення для цілей оподаткування, який розроблено відповідно до п. 39.16 ст. 39 Податкового кодексу.

Зазначеним пунктом цього Кодексу передбачено, що великий платник податків має право звернутися до центрального органу ДПС із заявою про укладення договору про ціноутворення для цілей оподаткування.

Договір про ціноутворення для цілей оподаткування є договором між великим платником податків і центральним органом ДПС про порядок визначення цін (методів) та їх застосування для цілей оподаткування протягом строку дії такого договору.

♦ Порядок № 787 поширюється на платників податків, які входять до Реєстру великих платників податків, що затверджується наказом ДПС України на відповідний рік*, і подали до органів ДПС заяву про укладення з ними договору про ціноутворення для цілей оподаткування.

У додатку 1 до Порядку № 787 передбачено форму заяви про укладення договору про ціноутворення. У заяві зазначаються загальні дані про великого платника податків, а саме:

 • повне та скорочене найменування;
 • основне місце обліку в органах ДПС;
 • код за ЄДРПОУ;
 • строк дії договору;
 • інформація про включення до Реєстру великих платників податків;
 • номенклатура товарів, робіт (послуг) щодо яких укладається договір для цілей оподаткування;
 • метод, запропонований великим платником податків для визначення звичайної ціни;
 • офіційне джерело інформації.

У додатку 2 до Порядку № 787 передбачено форму договору про ціноутворення для цілей оподаткування. До заяви обов'язково додається також проект договору, підписаний керівником (уповноваженою особою) великого платника податків, у двох примірниках.

Крім того, великий платник податків подає до органу ДПС копії таких документів:

 • статуту, установчого договору;
 • договорів поставки, крім договорів поставки товарів (робіт, послуг) великому платнику податків непов'язаними особами у разі, коли їх вартість становить менше ніж 95% загальної вартості товарів (робіт, послуг), необхідних для виробництва певного виду продукції, а також інших договорів за рішенням такого платника;
 • інформації про пов'язаних осіб за формою, затвердженою Мінфіном України.

При цьому порядком передбачено, що форму, за якою подається ця інформація, з метою реалізації цієї постанови має затвердити Мінфін України.

Наразі проект форми про надання інформації щодо пов'язаних осіб знаходиться на стадії розробки у ДПС України. Зокрема, цей проект пропонує передбачати такі відомості:

 • найменування юридичної особи (код ЄДРПОУ, місцезнаходження, інформація про засновників (власників), що здійснюють контроль за господарською діяльністю великого платника податків або контролюються таким платником податку чи перебувають під спільним контролем з таким платником податку);
 • найменування фізичної особи або членів її сім'ї, які здійснюють контроль за великим платником податку (реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку у паспорті);
 • найменування посадової особи великого платника податків, уповноваженої здійснювати від імені платника податків юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також членів її сім'ї (реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку у паспорті);
 • найменування платників податку — учасників об'єднання підприємств незалежно від його виду та організаційно-правової форми, що провадять господарську діяльність шляхом утворення такого об'єднання (код ЄДРПОУ, місцезнаходження, інформація про засновників, власників).

Проект договору про ціноутворення для цілей оподаткування слід заповнити у двох примірниках і зазначити:

 • дату і місце укладення договору;
 • інформацію про сторони договору;
 • предмет договору (порядок визначення цін (методів));
 • номенклатуру товарів, робіт (послуг), щодо яких укладається договір для цілей оподаткування;
 • методи визначення звичайної ціни товарів (робіт, послуг).

При цьому звичайна ціна товарів (робіт, послуг) визначається шляхом застосування одного з методів, передбачених п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу, в установленій послідовності за умови, що кожен наступний метод застосовується у разі, коли таку ціну неможливо визначити за попереднім методом.

Нагадаємо, що відповідно до зазначеного пункту Податкового кодексу встановлено такі методи визначення звичайної ціни:

 • порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу);
 • ціни перепродажу;
 • «витрати плюс»;
 • розподілення прибутку;
 • чистого прибутку.

Джерелом інформації, що застосовується для визначення звичайної ціни, також можуть бути: 

 • статистичні дані державних органів та установ;
 • ціни спеціалізованих аукціонів з торгівлі окремими видами продукції, біржові котирування;
 • довідкові ціни спеціалізованих комерційних видань і публікацій, у тому числі електронних та інших банків даних;
 • звіти та довідки відділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном;
 • інші інформаційні джерела, що визнаються офіційними в установленому порядку.

Крім того, у договорі про ціноутворення зазначаються строк дії, дата набрання чинності, конфіденційність, наслідки невиконання (порушення) великим платником податку умов цього договору та інші умови.

Пунктом 4 Порядку № 787 установлено, що заяву та документи, які подано великим платником податків до органу ДПС за місцем обліку, слід розглянути протягом 20 днів. Голова ДПС України (заступник Голови) у разі згоди з умовами договору має підписати два примірники договору, один з яких надсилається великому платнику податків. Зазначимо, що кожен з примірників має однакову юридичну силу.

Орган ДПС має право надіслати (у разі потреби) запити іншим органам державної влади України та органам влади іноземних держав щодо проведення перевірки та/або подання інформації, необхідної для укладення договору, через що розгляд заяви зупиняється, але не більш як на 30 днів. При цьому про зупинення розгляду заяви орган ДПС обов'язково має повідомити великого платника податку.

Якщо в поданих великим платником податків документах виявляється недостовірна інформація або встановлено, що його не включено до Реєстру великих платників податків, орган ДПС повертає зазначені документи такому платнику з обґрунтуванням причини.

Після усунення виявлених недоліків великий платник податків має право подати документи на розгляд до органу ДПС повторно.

Внесення змін до договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Наприкінці зазначимо, що Порядок № 787 застосовуватиметься починаючи з 01.01.2013 р.

____________
Примітка:
* Реєстр великих платників податків на 2013 рік затверджено наказом ДПС України від 17.09.2012 р. № 837.

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42