Юридична практика

Перегляд Вищим адміністративним судом України судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами

Приклад 1

Суть справи. Суб’єкт господарювання звернувся до господарського суду з позовом до податкового органу про визнання неправомірними дій ДПІ щодо відмови у визнанні ПП «О» платником фіксованого сільськогосподарського податку та зобов’язання податкового органу визнати суб’єкта господарювання платником фіксованого сільськогосподарського податку.

Постановою господарського суду у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Суб’єкт господарювання вважає, що має право на оскарження рішення господарського суду за нововиявленими обставинами на підставі отриманої довідки Торгово-промислової палати України про встановлення форс-мажорних обставин, оскільки на момент розгляду справи не мав можливості надати її суду.

Податковий орган вважає, що не можуть бути визнані нововиявленими нові обставини, тобто такі, що виникли чи змінилися після постановлення рішення, а також обставини, на які посилалася особа, яка брала участь у справі, у своїх поясненнях, касаційній скарзі або які могли бути встановлені при виконанні судом вимог процесуального права. Отримання суб’єктом господарювання (ПП «О») висновку Торгово-промислової палати України про форс-мажорні обставини не може вважатися нововиявленою обставиною, оскільки ця обставина виникла після прийняття рішення господарським судом.

Водночас нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, покладені в основу судового рішення.

Судові рішення. Вищий адміністративний суд України (далі — ВАСУ), підтримуючи позицію податкового органу, зазначив таке. ПП «О» звернулося до господарського суду з позовом до податкового органу про визнання неправомірними дій ДПІ щодо відмови у визнанні ПП «О» платником фіксованого сільськогосподарського податку та зобов’язання податкового органу визнати суб’єкта господарювання платником фіксованого сільськогосподарського податку.

Постановою господарського суду у задоволенні позовних вимог відмовлено. Однак при перегляді за нововиявленими обставинами постанову господарського суду скасовано, а позов ПП «О» задоволено.

За результатами перегляду касаційної скарги податкового органу ВАСУ дійшов висновку, що рішення судів попередніх інстанцій про перегляд постанови господарського суду за нововиявленими обставинами підлягають скасуванню з огляду на таке.

ПП «О» подав до ДПІ податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку відповідно до вимог Закону № 320.

До зазначеного розрахунку позивачем було додано довідку Торгово-промислової палати України, видану сільськогосподарському виробничому кооперативу, що, на думку ПП «О», підтверджує наявність і у нього форс-мажорних обставин, листи Мінагрополітики України, в яких зазначено, що ПП «О» може бути визнано платником фіксованого сільськогосподарського податку.

За наслідками розгляду зазначених матеріалів податковий орган відмовив ПП «О» у реєстрації його як платника фіксованого сільськогосподарського податку.

Відповідно до ст. 245 КАС постанову або ухвалу суду, що набрала законної сили, може бути переглянуто у зв’язку з нововиявленими обставинами. Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є серед іншого істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

У розумінні наведеної норми до нововиявлених обставин належать матеріально-правові факти, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші факти, що мають значення для правильного вирішення спору. Необхідними ознаками нововиявлених обставин є, по-перше, їх наявність на час розгляду справи, по-друге, те, що ці обставини не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи.

Нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення.

Результат перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами повинен випливати з оцінки доказів, зібраних у справі, і встановлення судом на основі цієї оцінки наявності або відсутності нововиявлених обставин, визначення їх істотності для правильного вирішення спору.

Як вбачається із матеріалів справи та встановлено судами попередніх інстанцій, ПП «О» разом із заявою про перегляд рішення за нововиявленими обставинами надано висновок Торгово-промислової палати України, відповідно до якого в результаті сильних морозів на площі 450 га ПП «О» пошкоджено посіви озимого рапсу на 80%, і ці обставини визнано форс-мажорними.

Однак судами попередніх інстанцій установлено, що сільськогосподарське підприємство не постраждало від погодних умов та інших обставин, не зверталося до Торгово-промислової палати щодо висновку.

Питома вага доходу цього сільськогосподарського підприємства, як зазначає ДПІ, становить 67,1%, а відповідно до Закону № 320 перевищення має становити 75% питомої ваги доходу від реалізації продукції сільського та рибного господарства власного виробництва і продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства.

За таких обставин колегія суддів ВАСУ дійшла висновку, що обставина, на яку посилається ПП «О» як на нововиявлену, не є такою відповідно до ст. 245 КАС, оскільки довідка Торгово-промислової палати України є доказом, а не достовірним фактом.

Рішення Торгово-промислової палати України не є обставиною в розумінні ст. 245 КАС, а є доказом, який може бути оцінено і взято до уваги податковим органом і судом, оскільки його необхідно довести у судовому порядку.

Отже, суди першої та апеляційної інстанцій правильно встановили фактичні обставини справи, але порушили норми процесуального права при ухваленні рішення, що призвело до ухвалення незаконних рішень.

Враховуючи зазначене, ВАСУ за результатом перегляду у касаційному порядку справи скаргу податкового органу задовольнив, рішення судів попередніх інстанцій скасував, у задоволенні заяви суб’єкта господарювання про перегляд за нововиявленими обставинами постанови господарського суду відмовив повністю.

Приклад 2

Суть справи. ВАТ «І» звернулося до ВАСУ із заявою про перегляд постанови ВАСУ за нововиявленими обставинами. Заяву мотивовано тим, що понаднормативні витрати, правомірність включення яких до складу валових витрат товариства оспорювалася за цим позовом, є неминучими для усіх газопровідних спеціалізованих підприємств з газопостачання та газифікації, а невідповідність обсягу таких витрат законодавчо встановленим нормам обумовлено недосконалістю лічильних пристроїв, які здійснюють облік цих витрат. За посиланням заявника, зазначені обставини хоча й існували на момент вирішення спору, проте стали відомими ВАТ «І» лише після вирішення справи внаслідок отримання ним зведеного аналізу національної акціонерної компанії «Н» виробничо-технологічних витрат, нормованих та понаднормативних втрат природного газу при його розподілі розподільними газопроводами спеціалізованими підприємствами з газопостачання та газифікації України.

Податковий орган вважає, що обставини, наведені у заяві суб’єкта господарювання про перегляд постанови ВАСУ за нововиявленими обставинами, не спростовують висновків суду, покладених в основу рішення.

Судові рішення. ВАСУ, підтримуючи позицію податкового органу, зазначив таке.

Частиною першою ст. 245 КАС передбачено, що постанову або ухвалу суду, що набрала законної сили, може бути переглянуто у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Відповідно до п. 1 частини другої цієї статті підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

Таким чином, нововиявлені обставини за своєю юридичною сутністю є фактичними даними, що спростовують факти, покладені в основу рішення. Іншими словами, якби нововиявлена обставина була відома суду під час винесення судового акта, то вона б обов’язково вплинула на остаточні висновки суду. Необхідними ознаками нововиявлених обставин є, по-перше, їх наявність на час розгляду справи, по-друге, те, що ці обставини не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи.

У даному випадку у заяві про перегляд постановленого у справі судового рішення, що набрало законної сили, ВАТ «І» посилається як на нововиявлені обставини на обов’язковий характер понаднормативних витрат позивача під час купівлі та транспортування природного газу, що обумовлює зв’язок таких витрат з господарською діяльністю товариства, а також на неточність обліку таких витрат лічильниками внаслідок технічної недосконалості останніх.

За своєю сутністю зазначені факти, якими мотивовано заяву, є додатковими доводами позивача в обґрунтування своїх позовних вимог. Адже питання впливу похибок обліку цих витрат, спричинених невідповідністю лічильників обліку необхідному рівню технічного розвитку, є обставиною, яка могла бути з’ясованою під час вирішення справи по суті у разі своєчасного подання ВАТ «І» доказів на підтвердження цього факту. На час вирішення спору позивач мав бути обізнаним щодо типу приладів обліку, які використовувалися у житловому фонді для здійснення обліку природного газу.

До того ж факт виникнення комерційних втрат природного газу, що мають місце в газотранспортній системі та газорозподільній мережі, з причин недоліків у методах обліку газу та недостовірності результатів вимірювання приладами обліку досліджувався судовими інстанціями під час розгляду справи.

Відповідно до ст. 245 КАС не можуть вважатися нововиявленими обставини, що встановлюються на підставі доказів, які не було своєчасно подано сторонами.

Обставини щодо неминучості цих витрат як доказ їх зв’язку з господарською діяльністю ВАТ «І» не спростовують відповідних висновків суду, зроблених за наслідками, зокрема, дослідження відображення таких витрат у податковому обліку підприємства. Адже наявність таких витрат у інших спеціалізованих підприємств з газопостачання та газифікації не є достовірним свідченням використання цих витрат у діяльності позивача.

Враховуючи викладене, ВАСУ за результатом розгляду за нововиявленими обставинами заяву суб’єкта господарювання про перегляд постанови ВАСУ та, відповідно, скасування цього судового акта залишив без задоволення.


Ольга СИРОТІНА,
заступник начальника відділу представництва інтересів органів
ДПС у судах касаційної інстанції та узагальнення судової практики
Юридичного управління Департаменту правової роботи ДПС України