Бухоблік

Фінансовий звіт

Відповідно до Закону про бухоблік фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Фінансова звітність складається всіма підприємствами та організаціями — юридичними особами, створеними відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік (частина перша ст. 2 Закону про бухоблік).

Склад річної фінансової звітності

Згідно з частиною другою ст. 11 Закону про бухоблік до складу річної фінансової звітності включаються такі форми звітності: Баланс (ф. № 1), Звіт про фінансові результати (ф. № 2), Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3), Звіт про власний капітал (ф. № 4), Примітки до річної фінансової звітності, які регулятором бухгалтерського обліку затверджені у вигляді типових форм фінансової звітності (ф. № 5 і ф. № 6), та письмові пояснення інформації до річної фінансової звітності, розкриття якої вимагається положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (даліПБО).

Підприємства, для яких обов'язковість оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності законодавством не передбачено, у пояснювальній записці (графіках, таблицях, діаграмах, тобто в довільній формі) зобов'язані розкривати інформацію: про зміни облікової оцінки; про виправлені помилки за попередні роки; про події, які відбулися після дати балансу i вказують на обставини, що виникли після дати балансу (п. 2 додатка до ПБО 6); про вартість (первісну та/або переоцінену) відображення основних засобів i нематеріальних активів у Балансі; про довгострокову дебіторську заборгованість із зазначенням назви дебіторів та суми; про склад i суму доходів i втрат за кожною надзвичайною подією; про одержану гуманітарну допомогу; про операції з пов'язаними сторонами та про склад відстроченої суми податку на прибуток; про виплати провідному управлінському персоналу підприємства; про дату затвердження звітності та орган управління підприємства, що її затвердив.

Підприємства, для яких обов'язковість оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності встановлено законодавством, крім інформації, переліченої у попередньому абзаці, також наводять у довільній формі всю іншу інформацію (текстово-вартісну), розкриття якої передбачено чинними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та яку не включено до Приміток. Зокрема, оприлюднювати річну фінансову звітність згідно зі ст. 14 Закону про бухоблік зобов'язані публічні акціонерні товариства, підприємства — емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи.

Форми фінансової звітності із вказівками щодо їх заповнення затверджено наказами Мінфіну України.

Що слід урахувати при складанні фінансової звітності за 2011 рік

При складанні фінансової звітності необхідно враховувати внесені Мінфіном України у 2011 р. зміни та доповнення, затверджені наказами № 25, № 372, № 664, № 1204.

Наказом № 37 установлено перелік видів діяльності, щодо яких органи, у віданні яких перебувають підприємства — юридичні особи, складають зведену фінансову звітність.

При складанні річного фінансового звіту за 2011 р. ПБО 22 не застосовується, оскільки макроекономічна ситуація за останні три роки (2009 — 2011) за кумулятивним індексом інфляції не досягла параметрів, наявність яких викликала б необхідність коригування показників фінансової звітності (п. 4 ПБО 22).

Кому подається фінансова звітність

Відповідно до частини першої ст. 14 Закону про бухоблік фінансова звітність має подаватися:

  • органам, до сфери управління яких вони належать;
  • трудовим колективам на їх вимогу;
  • власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;
  • органам виконавчої влади та іншим користувачам відповідно до законодавства.

Іншими користувачами є, зокрема, органи державної статистики та податкові органи.

Фінансова звітність подається органам державної статистики; разом з нею підприємство також може надати органам статистики довідку про згоду надання органам державної влади даних з фінансової звітності підприємства. У разі відсутності такої згоди зазначена довідка органам державної статистики не подається (абзац шостий п. 2 Порядку № 419).

Згідно з частиною третьою ст. 14 Закону про бухоблік річна фінансова звітність має подаватися (надсилатися рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше 1 червня у складі Балансу та Звіту про фінансові результати.

Терміни подання річної фінансової звітності

Терміни подання фінансової звітності встановлено Порядком № 419, згідно з п. 5 якого річна фінансова звітність подається підприємствами не пізніше 9 лютого наступного за звітним року. Конкретні терміни подання фінансової звітності підприємству встановлює власник або орган, до сфери управління якого воно належить.

Згідно з п. 10 Порядку № 419 у разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Пунктом 4 цього Порядку визначено, що датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю. Водночас при надсиланні фінансової звітності поштою датою її подання вважається дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.

Основні вимоги до складання фінансової звітності

Згідно зі ст. 5 Закону про бухоблік підприємства складають фінансову звітність у грошовій одиниці України, якою є гривня та її сота частина — копійка. При цьому фінансова звітність суб'єктами малого підприємництва та представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності складається у тисячах гривень з одним десятковим знаком (п. 1 ПБО 25), усіма іншими підприємствами й організаціями — у тисячах гривень без десяткових знаків, крім розділу III Звіту про фінансові результати (ф. № 2), вартісні показники якого складаються у гривнях і копійках.

При складанні фінансової звітності згортання статей активів та зобов'язань, доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними ПБО (п. 7 ПБО 2, п. 11 ПБО 3, п. 6 ПБО 25).

Показники річної бухгалтерської звітності складаються наростаючим підсумком з початку звітного року за січеньгрудень.

У рядках фінансової звітності, які не мають показників, ставиться прочерк. Проте підприємства можуть самостійно виготовляти бланк звітності, зберігаючи нумерацію рядків типових форм звітності і не заносячи (не друкуючи) в них ті статті, показники яких у підприємства відсутні.

За наявності в підприємства відповідних показників у формах фінансової звітності № 1, № 2, № 3 і № 4 вписуються й заповнюються такі рядки:

  • у Балансі (ф. № 1): 055, 056 і 057 — щодо інвестиційної нерухомості, 065 — щодо гудвілу, 275 і 605 (ці рядки також у Балансі за ф. № 1-м) — щодо необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, 415 і 416 — щодо страхової діяльності, 417 і 418 — для операторів лотерей, 075, 375 і 385 — для консолідованої звітності;
  • у Звіті про фінансові результати (ф. № 2): 061 і 091 (рядки 201 і 202 у Звіті про фінансові результати за ф. № 2-м) — щодо доходів і витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, 176 і 177 — щодо прибутку і збитку від припиненої діяльності, 185 — щодо доходу з податку на прибуток від звичайної діяльності, 226 — щодо забезпечення матеріального заохочення, 215 — щодо частки меншості для консолідованої звітності;
  • у Звіті про власний капітал (ф. № 4): 120 — щодо використання сум дооцінки необоротних активів, 170 — щодо платежів з чистого прибутку, 200 — щодо використання чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів, 280 — щодо інших змін власного капіталу;
  • у Примітках до річної фінансової звітності (ф. № 5): 090 — щодо гудвілу, 105 — щодо інвестиційної нерухомості.

У річній фінансовій звітності підприємства зобов'язані наводити показники за попередній рік. Для цього за минулий та звітний роки подаються ті форми фінансової звітності, в яких вміщено показники тільки за один рік (форми № 3, № 4, № 5 і № 6).

Згідно з  п. 12 Порядку № 419 показники річної фінансової звітності обов'язково мають підтверджуватися проведенням інвентаризації активів та зобов'язань підприємства.

Кожну форму фінансової звітності підписують керівник підприємства i головний бухгалтер. Звіт суб'єкта малого підприємництва, який складається з Балансу i Звіту про фінансові результати, передбачає один підпис керівника підприємства і головного бухгалтера після показників про фінансові результати.

Фінансова звітність супроводжується листом за підписом керівника підприємства або його заступника, в якому зазначають перелік форм фінансової звітності та інших матеріалів (пояснень, розшифровок тощо) і обсяг (кількість сторінок).

Баланс (ф. № 1)

Форму та порядок заповнення статей Балансу (ф. № 1) встановлено ПБО 2.{h}Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал (п. 3 ПБО 1).{/h}

Баланс складається з двох частин — Активу та Пасиву, кожна з яких складається з декількох розділів. Суми у підсумкових рядках Активу (рядок 280) і Пасиву (рядок 640) Балансу повинні бути рівними.

При заповненні його статей у звітному році необхідно забезпечити відповідність показників вступного сальдо (графа 3) трансформації, що мала місце на підприємстві. Зокрема, слід урахувати організаційно-структурні зміни підприємства (вибуття, приєднання частин, структурних підрозділів, філій підприємства), що відбулися станом на 1 січня звітного року, виправлення виявлених у звітному році таких помилок за минулі роки, які впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Необхідно нагадати, що у Балансі відображаються статті, якщо вони відповідають таким критеріям:

  • існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;
  • оцінка статті може бути достовірно визначена.

Нижче розглянемо особливості деяких з них.

До статті «Незавершені капітальні інвестиції» (рядок 020) включається вартість не завершених на дату балансу капітальних інвестицій, здійснених підприємством у будівництво, створення, виготовлення, добудову, дообладнання, модифікацію, реконструкцію, реставрацію, модернізацію, придбання та доставку основних засобів, інших необоротних матеріальних i нематеріальних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, та устаткування в запасі), придбання й виготовлення устаткування, що потребує i не потребує надалі монтажу. Тут не відображають вартість необоротних активів, отриманих як внесок до статутного капіталу, одержаних безоплатно, та суму переоцінки необоротних активів (крім переоцінки та одержання як внесок до статутного капіталу об'єктів незавершеного будівництва).

У рядках 035 «Справедлива (залишкова) вартість» і 055 «Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості» довгострокові біологічні активи та інвестиційна нерухомість показуються у сумі, що складається із суми їх справедливої вартості (щодо активів, які обліковуються за справедливою вартістю) та залишкової вартості (щодо тих активів, які обліковуються за первісною вартістю). Такий алгоритм порівняння цих показників передбачено для форм № 1 і № 5. Доречно нагадати, що довгострокові біологічні активи та інвестиційна нерухомість, які обліковуються за справедливою вартістю, амортизації не підлягають.

Рядки 060 «Відстрочені податкові активи» та 460 «Відстрочені податкові зобов'язання» заповнюються із застосуванням норм ПБО 17 i здійсненням облікових записів на рахунках 17 «Відстрочені податкові активи» i 54 «Відстрочені податкові зобов'язання» на дату балансу. Нагадаємо, що ПБО 17 має застосовуватися підприємствами, які є платниками податку на прибуток, крім малих підприємств, котрі складають звітність відповідно до вимог ПБО 25.

До статті «Виробничі запаси» (рядок 100) включають вартість оборотних активів, облік яких ведуть на рахунках 20 «Виробничі запаси» i 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», включаючи транспортно-заготівельні витрати, які після розподілу залишилися на цих рахунках. На рахунку 22 i в цій статті відповідно відображається вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі. Предмети, передані в експлуатацію, у цій статті не відображаються, їх вартість включається до відповідних витрат. На дату балансу запаси відображають відповідно до пунктів 24 — 28 ПБО 9 за найменшою з двох оцінок — первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

У рядку 110 «Поточні біологічні активи» наводиться показник, що складається як сума поточних біологічних активів, які обліковуються за справедливою вартістю, і сума поточних біологічних активів, які обліковуються за первісною вартістю.

У рядку 140 «Товари» відображається вартість товарів, придбаних підприємством для наступного продажу, включаючи транспортно-заготівельні витрати, які за розподілом відносяться до залишку товарів. До цієї статті не включають суму торгових націнок як сальдо за кредитом субрахунку 285 «Торгова націнка» та суму залишку на субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».

До статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» (рядки 230 i 240) включається сальдо рахунків 30 «Каса» і 31 «Рахунки в банках» та сальдо субрахунків 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» i 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті». Дані про сальдо субрахунків 331 «Грошові документи в національній валюті» і 332 «Грошові документи в іноземній валюті» наводяться у статті «Інші оборотні активи» (рядок 250). У рядках 230 i 240 наводиться сума грошових коштів у головній та операційних касах підприємства, на його поточних та інших (акредитивних, чекових книжках для розрахунків, депозитних короткострокових) рахунках в установах банків. У рядку 231, як у тому числі з рядка 230 наводиться сума готівки, наявної в касах підприємства. Кошти в іноземній валюті оцінюються у гривнях за курсом Нацбанку України на дату складання звіту, тобто на останній день звітного року.

Статті «Векселі одержані» (рядок 150), «Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків» (рядок 200) та «Інша поточна дебіторська заборгованість» (рядок 210), якщо щодо них створено резерв сумнівних боргів, повинні відображатися за чистою реалізаційною вартістю, тобто заборгованість за виконаними угодами, зменшена на суму створеного щодо них резерву сумнівних боргів.

У рядку 270 «Витрати майбутніх періодів» відображаються витрати, які понесені протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів. Тож тут наводять інформацію про сальдо за рахунком 39 «Витрати майбутніх періодів», а саме: витрати, пов'язані з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса, передплата на газети, журнали, періодичні й довідкові видання тощо.

Фінансові витрати (зокрема, проценти за користування кредитами фінансових установ) відповідно до ПБО 16 визнаються витратами поточного звітного періоду (якщо їх не включено до вартості кваліфікаційного активу) і не повинні включатися до статті «Витрати майбутніх періодів» (рядок 270).{h}Слід зазначити, що з 2011 р. на малих підприємствах застосовується як імперативна норма тільки метод визнання всіх фінансових витрат витратами поточного звітного періоду, та навпаки, всі інші підприємства мають застосовувати лише метод капіталізації фінансових витрат.{/h}

У статті «Статутний капітал» (рядок 300) наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачено фіксовану суму статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства. Водночас внески учасників i засновників підприємства понад зафіксований розмір статутного капіталу включаються до статті «Додатковий вкладений капітал» (рядок 320).

У рядку 350 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» підприємство показує суму нерозподіленого прибутку або суму непокритого збитку як сальдо на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Належна до сплати частина чистого прибутку державними та казенними підприємствами, акціонерними товариствами й холдинговими компаніями відображається зменшенням нерозподіленого прибутку за дебетом рахунку 44 у кореспонденції з рахунком 67 «Розрахунки з учасниками».

Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

У рядках 400 «Забезпечення виплат персоналу» і 410 «Інші забезпечення» відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі, тобто зобов'язання на здійснення яких у підприємства вже виникли в цьому звітному періоді внаслідок виникнення прав працівників на оплачувану відпустку, реалізації продукції з гарантією, реструктуризації та виконання зобов'язань при припиненні діяльності, виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо. Тут також відображають забезпечення коштів на демонтаж, переміщення об'єктів основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій об'єкт розташовано, у стан, придатний для подальшого використання.{h}Слід вважати помилкою та ознакою порушення норм п. 13 ПБО 11 та п. 7 ПБО 26 відсутність показників у рядку 400 (ф. № 1) або у рядку 430 (ф. № 1-м).{/h}

Забезпечення майбутніх витрат i платежів повинні створюватися на підприємстві у розрахунковій сумі з тим, щоб сальдо за кредитом рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат i платежів» на дату балансу відповідало розрахунковим виплатам з подій, що відбулися. Обов'язковому інвентаризаційному підтвердженню сума забезпечень підлягає при складанні річної фінансової звітності за фактичними показниками накопичених працівниками підприємства невикористаних днів відпусток, за кількістю реалізованої готової продукції, гарантійні терміни на яку не минули, тощо.

До загального фінансового звіту включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства — юридичної особи. Цю вимогу викладено в п. 11 ПБО 1. Сальдо з внутрішньогосподарських розрахунків (субрахунок 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки») про взаємні зобов'язання у рівній сумі при складанні загального Балансу підприємства — юридичної особи
згортається.

Звіт про фінансові результати (ф. № 2)

Звіт про фінансові результати (ф. № 2) заповнюється за формою та в порядку, установленими ПБО 3. У ньому наводиться інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

У загальному Звіті про фінансові результати юридичної особи показники наводяться згорнуто, а у зведеному (щодо двох юридичних осіб i більше) — розгорнуто. Наприклад, якщо в однієї філії є валовий збиток (рядок 055), а в інших філій — валовий прибуток (рядок 050), то в загальному звіті підприємства має бути наведено лише один показник — згорнутий валовий прибуток або валовий збиток (рядок 050 або 055), який визначають як різницю показників у рядках 035 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» i 040 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)». Якщо ж, наприклад, в одного підприємства — юридичної особи є прибуток (рядок 100), а в інших підприємств — юридичних осіб, включених до зведеного звіту, — збитки (рядок 105), то в зведеному Звіті про фінансові результати відповідні показники мають наводитись одночасно в рядках 100 i 105.

У статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (рядок 010) підприємства показують загальний дохід (брутто), тобто без вирахування непрямих податків, зборів (податку на додану вартість, акцизного податку тощо), надходжень на користь інших осіб (комітентів, принципалів), інших вирахувань (наданих знижок, повернення продукції, товарів, страхових відшкодувань). При цьому така реалізація має бути основною діяльністю підприємства, зокрема, за операціями, для проведення яких підприємство створювалось і які забезпечують основну частку його доходу. Наприклад, у будівельних організацій у цьому рядку відображається загальний дохід від виконання для замовника (генпідрядника) будівельно-монтажних робіт.

У рядку 010 також наводиться дохід від торгівлі цінними паперами організаціями, для яких це є основною діяльністю.

Значення рядка 035 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зазначеного у рядку 010, сум непрямих податків, зборів, надходжень на користь комітентів, знижок, вартості повернутої продукції й товарів, страхових відшкодувань, відповідних податків, зборів, знижок тощо, наведених у рядках 015, 020, 025 і 030. Суму чистого доходу порівнюють з виробничою собівартістю реалізованої продукції (робіт, послуг), яка зазначається у рядку 040, для визначення валового фінансового результату (прибутку чи збитку), що наводиться у рядку 050 або 055.

Щодо генпідрядних організацій, то при визначенні чистого доходу вартість виконаних субпідрядниками робіт не вираховують, а включають до складу виробничої собівартості у статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (рядок 040). Тут відображається виробнича собівартість реалізованої продукції, що зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка відпускається на сторону, та на вартість супутньої продукції в оцінці можливого використання, яка використовується безпосередньо на підприємстві. Виробнича собівартість продукції, робіт, послуг (прямі матеріальні витрати) та сума витрат за елементом «Матеріальні витрати» зменшуються на вартість зворотних відходів та/або запасних частин, одержаних під час виготовлення продукції та/або виконання робіт. До виробничої собівартості включаються втрати від браку з технологічних причин у межах передбачених норм (технічно неминучий брак).

Страховики у рядку 040 наводять виплати страхових сум та страхових відшкодувань. А підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей, у цьому рядку наводять відрахування на створення (формування) за звітний період призового фонду, а також резерву, що покриває розмір джек-пота, не забезпечений оплатою участі у лотереї.

Сільськогосподарські підприємства у рядку 060 «Інші операційні доходи» або у рядку 090 «Інші операційні витрати» наводять доходи (витрати) від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід (втрати) від зміни вартості біологічних активів. При цьому доходи (витрати) від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції виділяються окремо у вписуваних рядках (відповідно рядки 061 і 091).

Саме в цих рядках серед іншого слід наводити доходи від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття (рядок 060) і собівартість реалізованих необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття (рядок 090).

Підприємства (крім малих) у порядку, передбаченому ПБО 31, проценти за користування позиками зобов'язані включати до вартості кваліфікаційних активів (до собівартості готової продукції, до первісної вартості основних засобів і нематеріальних активів). Отже, такі підприємства до рядка 140 ф. № 2 «Звіт про фінансові витрати» не включають суму процентів за користування кредитом, включену до вартості кваліфікаційних активів.

Рядок 180 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» заповнюють на основі записів про належну суму податку на прибуток за дебетом субрахунку 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» або рахунку 84 «Інші операційні витрати» у кореспонденції з рахунками 64 «Розрахунки за податками й платежами», 17 «Відстрочені податкові активи» i 54 «Відстрочені податкові зобов'язання».

Слід зазначити, що сума всіх витрат операційної діяльності у розділі I «Фінансові результати» може не збігатися з сумою у розділі ІІ «Елементи операційних витрат», зокрема, на суму зміни залишків напівфабрикатів власного виробництва, незавершеного виробництва, готової продукції, а також у зв'язку з відмінністю щодо включення собівартості товарів, які вибули. Собівартість товарів, що вибули, не включають до елементів витрат розділу II, водночас вона відображається у розділі I. При цьому транспортно-заготівельні витрати, приєднані до первісної вартості (собівартості) товарів i запасів, мають включатись до відповідних елементів витрат операційної діяльності (матеріальні, оплата праці, амортизація тощо). До розділу II не включають собівартість (еквівалент за курсом Нацбанку України) реалізованої іноземної валюти й собівартість (балансову вартість) реалізованих матеріальних цінностей; такі суми наводяться в розділі I.

Суму витрат за економічними елементами визначають за вирахуванням тих витрат, які є собівартістю продукції (робіт, послуг) допоміжних та обслуговуючих виробництв i господарств, спожитої в основному або іншому допоміжному та обслуговуючому виробництвах (господарствах) підприємства. Тобто, наприклад, витрати з використання праці, матеріалів, основних засобів на експлуатацію i ремонт основних фондів мають одноразово включатись до відповідних елементів витрат (матеріальні, оплата праці, амортизація), а собівартість експлуатації та ремонту, яка відображатиметься на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати», а потім i у витратах основного виробництва, ще раз як внутрішній оборот не включається до елементів витрат.

Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3)

Основним призначенням Звіту про рух грошових коштів є аналіз змін, що відбулись у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

Звіт про рух грошових коштів забезпечує визначення даних про суму чистого надходження або чистого видатку грошової маси на підприємства за рік у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Така інформація дає можливість визначити здатність підприємства своєю господарською діяльністю генерувати приток (надходження) грошових коштів, а також використовується для оцінювання потреб суб'єкта господарювання щодо напрямів та обсягів їх витрачання. Незалежно від видів діяльності інформація про грошові потоки надає корисні для управління дані та підвищує зіставність фінансової звітності про результати господарської діяльності різних підприємств.

Застосування прямого методу складання Звіту про рух грошових коштів базується на безпосередньому використанні даних з регістрів бухгалтерського (синтетичного та аналітичного) обліку щодо дебетових або кредитових оборотів грошових коштів на рахунках 30 «Каса» і 31 «Рахунки в банках» за звітний період у кореспонденції з рахунками бухгалтерського обліку операцій, активів або зобов'язань (рахунки 14, 15, 18, 34 — 37, 39, 41, 45 — 48, 50 — 53, 55, 60 — 69, 70, 71, 73 — 76).

Внутрішні зміни у складі коштів (з каси у банк, з поточного рахунку в банку на депозитний та акредитивний рахунки і на рахунок лімітованих чекових книжок та навпаки) до цього Звіту не включаються.

Операційною діяльністю (розділ І цього Звіту) вважаються операції з надходження і видатку грошових коштів у результаті здійснення основної та інших видів діяльності, що не є інвестиційною та фінансовою діяльністю.

Основною діяльністю вважаються операції з виробництва й реалізації продукції (робіт, послуг), що є предметом створення підприємства.

Інвестиційною діяльністю (розділ ІІ) є операції з витрачання та одержання грошових коштів на придбання і від продажу необоротних активів (основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, цілісних майнових комплексів), а також тих фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів (акцій, облігацій, часток у статутному фонді).

Фінансовою діяльністю (розділ ІІІ) вважаються операції з надходження і вибуття грошових коштів, пов'язані зі збільшенням і зменшенням статутного капіталу, пайового капіталу, додаткового вкладеного капіталу, погашенням неоплаченого капіталу, викупом і продажем власних акцій, продажем облігацій власної емісії, сплатою процентів за такими облігаціями, погашенням таких облігацій, отриманням і погашенням кредитів банків, сплатою процентів за користування кредитами банків.

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

У рядку 010 «Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображаються грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного податку тощо).

У статті «Надходження від погашення векселів одержаних» (рядок 015) відображаються грошові надходження від погашення векселів одержаних, від їх продажу.

У статті «Надходження від покупців і замовників авансів» (рядок 020) відображається сума одержаної попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами від покупців і замовників під наступну поставку продукції (товарів, робіт, послуг).

У рядку 030 «Надходження від повернення авансів» відображаються повернуті підприємству постачальниками і підрядниками суми попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами.

У рядку 035 «Надходження від установ банків відсотків за поточними рахунками» відображається сума одержаних підприємством відсотків (процентів) за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунку.

У рядку 040 «Надходження від бюджету податку на додану вартість» відображаються відшкодовані підприємству з бюджету суми податкового кредиту з цього податку, зараховані грошовими коштами на рахунки підприємства в установах банків.

У статті «Надходження від повернення інших податків, зборів (обов'язкових платежів)» (рядок 045) відображаються одержані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми зборів (обов'язкових платежів), інших податків, крім податку на додану вартість.

У статті «Надходження від отримання субсидій, дотацій» (рядок 050) відображаються отримані з бюджетів та позабюджетних фондів суми субсидій, дотацій.

У рядку 060 «Надходження від цільового фінансування» відображаються одержані для здійснення видатків на операційну діяльність підприємства інші асигнування з бюджету і кошти цільового фінансування від інших осіб (включаючи благодійників).

У статті «Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)» (рядок 070) відображаються одержані підприємством грошовими коштами економічні санкції за порушення законодавства та умов договорів.

У рядку 080 «Інші надходження» відображаються інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, не включені до попередніх рядків 010 — 070 Звіту про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації оборотних активів, включаючи іноземну валюту, надходження від діяльності обслуговуючих господарств, від операційної оренди активів.

Статті, в яких наводиться витрачання грошових коштів (рядки 090145, 240270, 340360), як величини, що віднімаються, наводяться у дужках.

У рядку 090 «Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)» відображаються грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за одержані для операційної діяльності товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги.

У рядку 095 «Витрачання на оплату авансів» відображаються суми попередньої оплати та авансових платежів постачальникам і підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), що будуть поставлені (виконані). Індикатором достатності та доцільності витрачання грошових коштів на сплату боргів і авансів постачальникам може виступати порівняння показника рядка 230 (ф. № 2) із сумою показників рядків 090 і 095 після вирахування рядка 030 (ф. № 3).

У статті «Витрачання на оплату повернення авансів» (рядок 100) відображається сума попередньої оплати та авансових платежів, яку підприємство повернуло покупцям і замовникам.

У рядку 105 «Витрачання на оплату працівникам» відображаються витрачені грошові кошти на виплати працівникам заробітної плати, допомоги, винагород.

У статті «Витрачання на оплату витрат на відрядження» (рядок 110) відображається сума витрачених грошових коштів на службові відрядження.

У статті «Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість» (рядок 115) відображається сума сплаченого до бюджету ПДВ.

У статті «Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток» (рядок 120) відображається сума сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

У статті «Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи» (рядок 125) відображається сума сплачених внесків із загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування.

У рядку 130 «Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків, зборів (обов'язкових платежів)» відображається сума сплачених податків, зборів та обов'язкових платежів (крім податку на додану вартість, податку на прибуток, зобов'язань із загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування).

У статті «Витрачання на оплату цільових внесків» (рядок 140) відображається сума сплачених цільових та благодійних внесків.

У статті «Інші витрачання» (рядок 145) наводиться сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, яку не включено до попередніх статей Звіту про рух грошових коштів, зокрема собівартість реалізованої іноземної валюти.

Чистим надходженням грошових коштів визнається перевищення суми надходжень грошових коштів над сумою їх видатків у звітному році. Чистим видатком (як від'ємна величина наводиться у дужках) грошових коштів вважається перевищення суми видатків грошових коштів над сумою їх надходження за звітний рік.

У рядку 150 «Чистий рух коштів до надзвичайних подій» відображається різниця між сумами грошових надходжень, відображених у рядках 010 — 080, та грошових видатків, відображених у рядках 090 — 145 цього Звіту, а його коригування на дані рядка 160 надає результативне значення показника чистого руху коштів від операційної діяльності (рядок 170).

Інформація про грошові потоки від операційної діяльності надає користувачам фінансової звітності відомості про рівень забезпеченості підприємства грошовими коштами, відповідає на запитання щодо їх достатності для погашення позик і кредиторської заборгованості та для підтримання господарської діяльності підприємства на рівні поточних обсягів виробництва, а разом з іншою інформацією фінансової звітності забезпечує основу прогнозування майбутніх грошових потоків та інших показників господарської діяльності підприємства.

Дані про рух грошових коштів під час здійснення фінансової та інвестиційної діяльності також визначаються вибіркою даних про їх витрачання і надходження безпосередньо за оборотами на рахунках у регістрах бухгалтерського обліку грошових коштів.

У рядках 180, 190 і 200 наводиться надходження грошових коштів від продажу інвестиційної нерухомості, фінансових інвестицій (акцій, часток), необоротних активів, утримуваних для продажу, майнових комплексів та інших довгострокових необоротних активів. У рядках 210, 220 і 230 наводиться сума одержаних відсотків за надані позики та майно у фінансову оренду, отриманих грошових переказів дивідендів. Рядки 240, 250 і 260 вміщують дані про витрачання грошових коштів на придбання акцій, часток і необоротних активів.

Показник рядка 280 визначається як різниця між сумою рядків 180 — 230 і сумою рядків 240 — 270, а показник рядка 300 — як алгебраїчна сума показників рядків 280 і 290.

Відомості про рух грошових коштів від інвестиційної діяльності надають користувачам фінансової звітності інформацію щодо рівня витрачання підприємством грошових коштів на оновлення необоротних активів, які в майбутньому забезпечуватимуть грошові надходження. Порівнювання показників грошових витрат на оновлення необоротних активів з показником рядка 1300 (ф. № 5) може давати інформацію, що служитиме індикатором адекватності облікової амортизаційної політики підприємства інвестиційній моделі його розвитку, оптимізації амортизаційних відрахувань і програм модернізації виробництва.

У рядках 310, 320 і 330 відображаються як результат фінансової діяльності надходження грошових коштів від розміщення акцій та від інших операцій зі збільшення власного капіталу, від випуску облігацій та у рядках 340, 350 і 360 — витрачання грошових коштів на сплату дивідендів, викуп власних акцій та погашення облігацій.

Показник рядка 370 визначається як різниця між сумою рядків 310 — 330 і сумою рядків 340 — 360, а показник рядка 390 — як результат коригування показника рядка 370 на дані щодо надзвичайних подій (рядок 380).

Відомості про грошові потоки від фінансової діяльності використовуються для прогнозування вимог кредиторів та акціонерів (учасників) щодо майбутніх грошових видатків і потреб підприємства щодо боргового й часткового залучення грошових коштів.

Показник рядка 400 визначається як алгебраїчна сума показників щодо чистого руху грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (рядки 170, 300 і 390).

У статті «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів» (рядок 420) відображається сума збільшення або зменшення (наводиться у дужках) залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного року.

Звіт про власний капітал (ф. № 4)

Зміст і форму Звіту про власний капітал та загальні вимоги до розкриття його статей визначено ПБО 5. Звіт про власний капітал містить інформацію про види власного капіталу (їх наведено вісім) i види (причини) змін (збільшення, зменшення) власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Зміни капіталу у звіті можуть відображатися внаслідок однієї причини за одним видом капіталу як зменшення, а за другим — як збільшення. Наприклад, відрахування прибутку до резервного капіталу і на збільшення статутного капіталу мають відобразитися збільшенням статутного капіталу, збільшенням резервного капіталу i зменшенням (заповнювати у дужках) нерозподіленого прибутку.

Є зміни, які в цьому Звіті торкаються тільки одного виду капіталу, наприклад таке витрачання прибутку, як нарахування дивідендів, слід показати лише зменшенням нерозподіленого прибутку.

У статті «Залишок на початок року» (рядок 010) показують залишок власного капіталу за його видами на початок року, що визначається за показниками на кінець року Звіту про власний капітал за попередній рік.

У рядках 020, 030 i 040 відображаються дані про зміни власного капіталу на початок звітного року внаслідок зміни облікової політики, виправлення помилок, виявлених у звітному році за попередні роки, тощо, з наступним визначенням скоригованого сальдо власного капіталу на початок звітного року в рядку 050. Зазначені зміни в бухгалтерському обліку відображаються записами в регістрах бухгалтерського обліку за звітний рік.

Для заповнення змін у власному капіталі за звітний рік використовують записи (обороти) на субрахунках 421 «Емісійний дохід» i 422 «Інший вкладений капітал» (для заповнення графи 5 «Додатковий вкладений капітал»), 423 «Дооцінка активів», 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» i 425 «Інший додатковий капітал» (для заповнення графи 6 «Інший додатковий капітал»), 441 «Прибуток нерозподілений» i 442 «Непокриті збитки» (для заповнення графи 8 «Нерозподілений прибуток»), 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» (для заповнення даних за рядками 140, 150, 160), на рахунках 40 «Статутний капітал», 41 «Пайовий капітал», 43 «Резервний капітал», 45 «Вилучений капітал» i 46 «Неоплачений капітал» (для заповнення відповідно граф 3, 4, 7, 9, 10).

У статтях розділу «Переоцінка активів» (рядки 060120) наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки активів (основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів) у порядку, передбаченому ПБО 7 і ПБО 8.

Показники переоцінки активів формуються з оборотів на субрахунках 423 «Дооцінка активів», 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» i 975 «Уцінка необоротних активів i фінансових інвестицій».

При цьому у рядку 120 наводиться сума дооцінки необоротних активів (графа 6 у дужках), включена до складу нерозподіленого прибутку (графа 8) відповідно до п. 21 ПБО 7. Також тут відображається сума відстроченого податкового зобов'язання із суми дооцінки необоротних активів (графа  6 у дужках).

Показник чистого прибутку (збитку) за звітний рік (рядок 130) має відповідати такому самому показнику у Звіті про фінансові результати (рядок 220 або 225) i може також бути отриманий (для перевірки) з оборотів на субрахунках 441 «Прибуток нерозподілений» i 442 «Непокриті збитки» у кореспонденції з рахунком 79 «Фінансові результати».

У рядку 170 за графою 8 показують належну до сплати до загального фонду бюджету суму чистого прибутку.

У рядку 200 відображається спрямування чистого прибутку на створення фонду розвитку виробництва (графи 6 і 8 відповідно).

Вартість безоплатно отриманих активів, що впливає на збільшення іншого додаткового капіталу (рядок 270, графа 6), отримують шляхом аналізу записів на субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» у кореспонденції з рахунками 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», 15 «Капітальні інвестиції». Зменшення іншого додаткового капіталу щодо безоплатно одержаних необоротних активів має бути відображено (у рядку 280 «Інші зміни», графа 6 у дужках) у сумі нарахованої амортизації їх вартості, поточного податку на прибуток з вартості безоплатно отриманих необоротних активів. Так само, тобто у рядку 280, відображається сума податку на прибуток з вартості безоплатно отриманих необоротних активів.

Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5)

Типова форма Приміток до річної фінансової звітності, затверджена у редакції наказу № 602, є обов'язковою для подання всіма підприємствами й організаціями, крім суб'єктів малого підприємництва та представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності (частина третя ст. 11 Закону про бухоблік).

У Примітках наводяться дані про рух необоротних активів та їх знос за видами, що збігаються з відповідною класифікацією основних засобів і нематеріальних активів за ПБО 7 та ПБО 8 i субрахунками бухгалтерського обліку, а також про рух капітальних i фінансових інвестицій, про структуру (складові) інших операційних, фінансових та інших доходів i витрат, дані про обсяг бартерних операцій, про структуру грошових коштів i запасів на кінець року, про склад дебіторської заборгованості за строками непогашення, про вартість майна, оформленого в заставу, взятого i переданого в оренду, тощо.

У розділі I, але поза межами підсумку нематеріальних активів, міститься показник «Гудвіл» (рядок 090). Зазначимо, що в цьому рядку заповнюються лише графи 3, 5, 8, 11 і 14. Графи 4, 9, 10, 13 рядка 090 не заповнюються, тому що амортизація за гудвілом не нараховується (п. 16 ПБО 19). Це також стосується граф 6 і 7, оскільки дооцінку (уцінку) гудвілу не роблять.

У розділі II розкривається інформація про наявність і рух основних засобів, включаючи всю інвестиційну нерухомість (рядок 105), а також інформація про інвестиційну нерухомість, оцінену за справедливою вартістю (рядок 269), про вартість основних засобів, призначених для продажу (рядок 265), про вартість основних засобів орендованих цілісних майнових комплексів (рядок 2641), про залишкову вартість основних засобів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (рядок 2651). Інформація про наявність і рух довгострокових і поточних біологічних активів наводиться у розділі ХІV.

Розділ III розкриває інформацію про річну суму капітальних інвестицій та залишок незавершеного будівництва на кінець звітного року за головними напрямами інвестування, відокремлюючи, зокрема, інформацію про капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (рядок 341), про суму фінансових витрат, включених до капітальних інвестицій (рядок 342).

Склад інших операційних витрат i доходів (рядок 490) розділу V розшифровується у рядку 491 сумою нарахованого за звітний рік резерву сумнівних боргів, у рядку 492 — сумою непродуктивних витрат i втрат. Інші операційні витрати i доходи, назву яких не наведено в розділі V, але розмір яких є суттєвим, підлягають описовому розкриттю в поясненнях до річного звіту. Згідно з методичними рекомендаціями щодо застосування суттєвості у бухгалтерському обліку i звітності (лист № 04230-04108) суттєвими доходами та витратами вважаються такі, величина яких дорівнює або перевищує 2% чистого прибутку підприємства.

У розділі VІ станом на кінець звітного року наводиться інформація про наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів з відокремленням у рядку 691 суми грошових коштів та їх еквівалентів, використання яких обмежено.

При заповненні розділу VII показують дані про залишок, нарахування i витрачання забезпечень майбутніх витрат i резерву сумнівних боргів.

Балансова вартість запасів на кінець звітного року та інформація про їх переоцінку за звітний рік у розрізі основних класифікаційних груп наводиться у розділі VІІІ з відокремленням у рядку 926 балансової вартості необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття.

У розділі IX дані про наявну на кінець звітного року дебіторську заборгованість у рядках 940, 950, 951 і 952 наводять за первісною вартістю, тобто без зменшення на суму створеного резерву сумнівних боргів: у графі 4 наводиться та наявна на кінець звітного року дебіторська заборгованість, що утворилася за період до 12 місяців, у графі 5 — із строком утворення від 12 до 18 місяців, у графі 6 — із строком утворення (непогашення) від 18 до 36 місяців.

При заповненні розділу Х про нестачі та втрати від псування цінностей слід керуватися ПБО 9 i рекомендаціями про застосування позабалансового рахунку 07 «Списані активи». У рядку 960 відображається балансова (облікова) вартість нестач, втрат i псування цінностей, виявлених на підприємстві у звітному році. Включати такі суми повністю передбачено до складу інших операційних витрат. У рядку 970 наводиться сума нестач i псування цінностей, за якою прийнято рішення про відшкодування (винуватців установлено). Таке визнання винних у бухгалтерському обліку відображається за дебетом субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодування завданих збитків» i кредитом субрахунків обліку доходів 716 «Відшкодування раніше списаних активів» i 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

Розділ XI заповнюється підрядними організаціями із застосуванням ПБО 18.

У рядку 1210 розділу XII наводиться сума податку на прибуток за звітний рік, визначена відповідно до Закону про прибуток і зазначена в декларації про прибуток. Дані рядків 1220, 1225, 1230 i 1235 заповнюються як відповідне сальдо (на початок i кінець звітного року) на рахунках бухгалтерського обліку 17 «Відстрочені податкові активи» i 54 «Відстрочені податкові зобов'язання». Водночас у рядку 1240 наводиться сума податку на прибуток, відображена за дебетом рахунку 98 «Податок на прибуток» i у Звіті про фінансові результати (рядки 180 i 210).

Рядок 1250 може бути заповненим, якщо в підприємства у звітному році виникла різниця між оцінкою активу або зобов'язання за даними бухгалтерського обліку i оцінкою активу або зобов'язання, що використовується з метою оподаткування, яка не відповідає критеріям тимчасової різниці за ПБО 17. Така різниця (постійна) може утворитися з вартості безоплатно одержаних необоротних активів, а сума податку на прибуток з неї має бути відображена за дебетом субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» та кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками» i наведена у рядку 1250.

У розділі XIII наводиться сума нарахованої та використаної (за напрямами) амортизації. Для його заповнення використовуються дані позабалансового рахунку 09 «Амортизаційні відрахування». Тут слід урахувати роз'яснення, наведене в листі № 31-04200-04-5/5570. Зокрема, показник використання амортизаційних відрахувань визначається виходячи з вартості капітальних інвестицій, які в бухгалтерському обліку відображено у звітному році на рахунку 15 «Капітальні інвестиції», з урахуванням залишку на субрахунку 205 «Будівельні матеріали» рахунку 20 «Виробничі запаси» на кінець звітного року вартості непереданого у монтаж придбаного устаткування і будівельних матеріалів і конструкцій, призначених забудовником для будівництва об'єктів основних засобів.

Вартість основних засобів та нематеріальних активів, внесених до статутного (пайового) фонду (капіталу) підприємства його засновниками (пайовиками, учасниками), вартість одержаних безоплатно основних засобів і нематеріальних активів і сума переоцінки необоротних активів до складу капітальних інвестицій не включаються і на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» не відображаються.

Капітальні інвестиції, здійснені за рахунок бюджетних інвестиційних асигнувань, виручки від продажу (ліквідації) основних засобів, інших цільових коштів і внесків до статутного (пайового) фонду (капіталу) підприємства, при визначенні суми використаних амортизаційних відрахувань не враховуються.

Для заповнення рядка 1313 щодо визначення складу машин і обладнання використовується Державний класифікатор України «Класифікація основних фондів», затверджений наказом № 507.

У розділі  XV підприємства щодо сільськогосподарської діяльності розкривають у розрізі основних груп продукції рослинництва і тваринництва інформацію про фінансові результати від первісного визнання і реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.

Додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (ф. № 6)

Додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» запроваджено ПБО 29.

Цей звіт складають і подають підприємства: які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність; які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку; з державним регулюванням цін на їх продукцію (товари, роботи, послуги), зокрема підприємства, що здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

У ф. № 6 наводять інформацію про звітні сегменти.{h}Звітними сегментами визнаються господарські або географічні сегменти, які визначаються підприємством за встановленими критеріями у порядку, передбаченому ПБО 29.{/h}

Показники звітності за сегментами мають кореспондувати в самій ф. № 6, а також з відповідними показниками інших форм фінансової звітності. Частину такої відповідності відображено друком на самій формі.

Підприємства, які відповідно до ст. 11 Закону про бухоблік подають скорочений варіант фінансової звітності (ф. № 1-м і ф. № 2-м), мають наводити у примітках (поясненнях) до звіту інформацію щодо облікової політики та її зміни, а також інформацію про дату затвердження звітності й орган управління підприємства, що її затвердив.

Правильність складання річної фінансової звітності перевіряється алгоритмами порівняння ії показників, наведеними нижче (додаток у форматі pdf).