Новини
Тема: ФСП

Складання та подання податкової декларації з ФСП

Згідно зі ст. 301 Податкового кодексу платниками фіксованого сільськогосподарського податку (далі — ФСП) з урахуванням обмежень, установлених п. 301.6 цієї статті, можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.

Об'єктом оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, в тому числі на умовах оренди (ст. 302 Податкового кодексу).

Базою оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), проведена станом на 01.07.95 р., для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) — нормативна грошова оцінка 1 га ріллі в АР Крим або області, проведена станом на 01.07.95 р. (ст. 303 Податкового кодексу).

Тобто для таких сільгосптоваровиробників нормативна грошова оцінка земель не підлягає індексації.

Розмір ставок податку з 1 га сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду для сільськогосподарських товаровиробників визначено ст. 304 Податкового кодексу залежно від категорії (типу) земель та їх розташування.

Нарахування та строки сплати податку, а також зарахування податку визначено ст.  306 Податкового кодексу.

Зокрема, сільськогосподарські товаровиробники самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають до відповідного органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, затвердженою наказом № 1016.

Тобто оскільки сплата ФСП пов'язана зі специфікою сільськогосподарського виробництва, яка залежить, зокрема, від природно-кліматичних умов вирощування сільгосппродукції, то з огляду на це для платників такого податку законодавчо передбачено подання розрахунку, який визначає суму ФСП один раз на рік до 1 лютого поточного року (ст. 306 Податкового кодексу).

Сплата податку проводиться щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах: у I кварталі — 10%; у II кварталі — 10; у III кварталі — 50; у IV кварталі — 30%.

Платники податку, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів місяця, що настає за місяцем їх утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі — у порядку, визначеному п.  306.2 ст. 306 Податкового кодексу.

Платники податку, що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов'язані подати у період до їх фактичного припинення органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію з податку.

Якщо протягом податкового (звітного) періоду у платника податку змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв'язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування, такий платник зобов'язаний:

уточнити суму податкових зобов'язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;

подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, органам ДПС за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку.

Платники податку перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

Набуття статусу платника податку провадиться згідно з вимогами ст.  308 Податкового кодексу.

Зокрема, сільськогосподарські товаровиробники для набуття і підтвердження статусу платника податку подають до 1 лютого поточного року:

  • загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ)), — до органу ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);
  • звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки — до органу ДПС за місцем розташування такої земельної ділянки;
  • розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва — до органів ДПС за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань державної аграрної політики, за погодженням з центральним органом ДПС;
  • відомості (довідку) про наявність земельних ділянок — до органів ДПС за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У відомості (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються відомості про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

Враховуючи вимоги законодавства, слід зауважити, що оскільки відповідно до пунктів 305.1 та 305.2 ст. 305 Податкового кодексу базовим податковим (звітним) періодом для податку є календарний рік, а базовий податковий (звітний) рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того самого року, то у зв'язку із специфікою платежу сільськогосподарські товаровиробники для набуття і підтвердження статусу платника податку подають податкову декларацію на поточний рік, а Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства — за попередній звітний (податковий) рік (наказ № 752).

Відповідальність платників податку

У разі коли у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва становить менше ніж 75%, сільськогосподарський товаровиробник сплачує податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах.

Платники податку несуть відповідальність згідно із законодавством за правильність обчислення, своєчасність подання податкових декларацій та сплати сум податку (статті 50, 54, 120, 123, 126, 129).

Особливості заповнення декларацій із ФСП

Складання декларації із ФСП (далі — декларація) здійснюється у порядку, зазначеному нижче.

Декларація заповнюється друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору. У декларації не повинно бути підчисток, виправлень, дописок і закреслень, заповнюються всі показники, визначені у цій декларації.

При поданні декларації (загальної, нової загальної, уточнюючої загальної, звітної, нової звітної, уточнюючої звітної) у титульній її частині ставиться позначка «Х» у відповідній клітинці «Тип декларації», а також номер (послідовно наростаючим підсумком від кількості поданих у поточному році відповідних декларацій за рядком «1.1.Т. Порядковий номер за рік»).

Позначка «Х» у відповідному рядку «Тип декларації» ставиться з урахуванням таких особливостей:

  • якщо у платника ФСП у власності та/або користуванні, у тому числі на умовах оренди, є земельні ділянки, розташовані в межах території декількох органів місцевого самоврядування, то позначка «Х» ставиться у рядку «Тип декларації» — «Звітна» окремо в кожній декларації, що подається до органу ДПС за місцем розташування таких земельних ділянок. Така сама позначка ставиться в окремій декларації у рядку «Тип декларації» — «Загальна», що подається платником до органу ДПС за своїм місцезнаходженням;
  • якщо у платника ФСП у власності та/або користуванні, у тому числі на умовах оренди, є земельні ділянки, розташовані в межах території одного органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням платника податку, то позначка «Х» ставиться у рядку «Тип декларації» — «Звітна», а декларація подається платником до органу ДПС за місцем розташування таких земельних ділянок, що одночасно є звітною та загальною декларацією;
  • у разі зміни площі земельних ділянок протягом базового звітного податкового періоду у зв'язку з набуттям або переходом права власності та/або користування, у тому числі на умовах оренди, в межах території декількох органів місцевого самоврядування (нові земельні ділянки) позначка «Х» ставиться у рядку «Тип декларації» — «Нова звітна» окремо в кожній декларації, що подається до органу ДПС за місцем розташування таких земельних ділянок. Така сама позначка ставиться в окремій декларації у рядку «Тип декларації» — «Нова загальна»;
  • при уточненні суми ФСП позначка «Х» ставиться у рядку «Тип декларації» — «Уточнююча звітна» та окремо «Уточнююча загальна» з урахуванням раніше зазначених позначок у звітній або загальній декларації.

Уточнюючі декларації за податкові періоди минулих років у зв'язку із збільшенням або зменшенням податкових зобов'язань за наслідками уточнень за податкові періоди минулих років складаються окремо за кожен рік з урахуванням строків давності та їх застосування, визначених згідно із законодавством.

До відповідних рядків колонки 2 заносяться дані щодо земель сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) та землі водного фонду), у тому числі для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому грунті.

До відповідних рядків колонки 3 записуються площі земельних ділянок у гектарах з чотирма десятковими знаками після коми згідно з правовстановлюючими документами; колонки 4 — розмір нормативної грошової оцінки одиниці площі земельної ділянки, встановленої на відповідній території; колонки 5 — ставки ФСП з 1 га сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження), встановлені у відсотках до їх нормативної грошової оцінки та/або для земель водного фонду, у відсотках до нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях та АР Крим, передбачені ст. 304 Податкового кодексу.

У відповідних рядках колонки 6 записується результат добутку значень відповідних рядків за колонками 3, 4, 5, поділений на 100.

Значення за рядком 3 дорівнює сумі значень відповідних рядків за колонками 7 — 18.

У рядку 4 зазначаються показники раніше поданої відповідної декларації, що уточнюється.

У рядку 5 записуються різниці позитивних значень за рядками 3 та 4 у разі складання декларації, яка містить уточнення податкових зобов'язань минулих податкових періодів, за якими настав строк сплати, та/або майбутніх податкових періодів, за якими не настав строк сплати.

До рядка 6 заноситься значення показників за відповідними колонками 7 — 18 рядка 5, за якими настав строк сплати.

У рядку 7 відображаються різниці позитивних значень за рядками 4 та 3 у разі складання декларації, яка містить уточнення податкових зобов'язань минулих податкових періодів, за якими настав строк сплати, та/або майбутніх податкових періодів, за якими не настав строк сплати.

У рядку 8 записується значення показників за відповідними колонками 7 — 18 рядка 7, за якими настав строк сплати.

У рядку 9 — значення, яке становить 3 або 5% від показника за рядком 6 колонок 7 — 18 уточнюючої декларації, що містить виправлені показники.

У рядку 10 зазначається сума пені.

У рядку 11 записується кількість аркушів пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності, а у рядку 12 — кількість аркушів доповнень до податкової декларації.

У рядках 13, 14 та 15 заповнюються суми значень за даними розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва (питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (за 20 __ рік)), затвердженого Мінагрополітики України.

Рядки 13, 14 та 15 заповнюються один раз при поданні загальної та/або звітної декларації станом до 1 лютого.

Декларація підписується керівником платника податку, головним бухгалтером і скріплюється печаткою підприємства.

До органів ДПС подається оригінал податкової декларації.

За добровільним рішенням платника ФСП декларацію може бути подано до органу ДПС в електронній формі.

У спеціальному полі для службових позначок посадова особа органу ДПС проставляє відмітку про внесення даних до електронної бази податкової звітності.

Посадова особа органу ДПС, яка здійснює камеральну перевірку, у спеціальному розділі декларації ставить дату перевірки, прізвище та підпис. У разі виявлення порушень за результатами камеральної перевірки складається акт камеральної перевірки, при цьому зазначаються його номер та дата складання.

Розмір ставок ФСП з 1 га сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду для сільськогосподарських товаровиробників залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):
для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) — 0,15;
для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,09;
для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) — 0,09;
для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,03;
для земель водного фонду — 0,45;
для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, — 1,0.

Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті слід розуміти перевищення частки доходу, отриманого від реалізації такої продукції та продукції її переробки двох третин доходу (66%) від реалізації усієї власновиробленої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.
Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України.

Розглянемо заповнення декількох декларацій з ФСП на умовних прикладах.

Приклади