Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Перелік та порядок подання документів для призначення наукових пенсій

Відповідно до ст. 24 Закону про наукову діяльність заява про призначення (перерахунок) пенсії та інші необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду України або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально. Перелік та порядок подання необхідних документів визначаються правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, освіти та наукової і науково-технічної діяльності.

Перелік № 10-3 набрав чинності з 25.07.2011 р. відповідно до Закону про наукову діяльність.

Закон про наукову діяльність — це спеціальний закон, який регулює питання пенсійного забезпечення наукових, науково-педагогічних працівників, зокрема питання права на призначення пенсії, обчислення стажу, заробітної плати, розміру пенсії. До затвердження цього Переліку при призначенні та перерахунку наукових пенсій органи Пенсійного фонду використовували Порядок № 22-1.

Затвердження Переліку № 10-3 дає можливість врахувати специфіку наукового закону, забезпечити дотримання єдиних вимог щодо переліку необхідних документів, їх змісту та форми. При цьому в багатьох випадках має місце посилання на Порядок № 22-1, який залишається базовим документом та містить положення, що є незмінними у випадках призначення та перерахунку пенсій за будь-яким законом.

Для призначення (перерахунку) пенсій згідно із Законом про наукову діяльність обов'язково подається заява за формою, передбаченою додатком 4 до Порядку № 22-1. Заява є підставою для підтвердження факту звернення особи за призначенням (перерахунком) пенсії та для визначення строку призначення (перерахунку) пенсії. Крім того, особа, що заповнює бланк заяви, зазначає інформацію про факт своєї роботи на час звернення та чи призначалася пенсія раніше, зобов'язується своєчасно повідомити орган Пенсійного фонду України про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім'ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне забезпечення.

Оскільки право на наукову пенсію залежить від наявності наукового стажу (20 років — у чоловіків та 15 років — у жінок), то необхідно належним чином підтвердити такий стаж. Крім документів про стаж, що визначені Порядком № 22-1 (основним документом є трудова книжка), обов'язково надається довідка про підтвердження стажу наукової роботи підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації або їх правонаступників (за текстом — довідка). При цьому вперше врегульовано питання щодо органу, який має право видавати довідки про підтвердження наукового стажу за відсутності правонаступника: довідки надає орган державної влади або Національна академія наук України чи національні галузеві академії наук, до сфери управління яких належить підприємство, установа, організація або до компетенції яких належать відповідні напрями наукової (науково-технічної) діяльності.

Переліком № 10-3 затверджено три форми довідок, які надаються для підтвердження наукового стажу для наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які мають науковий ступінь і працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь.

Довідки, що підтверджують стаж наукової роботи, мають містити таку інформацію:

  • довідка про підтвердження стажу наукової роботи: найменування підприємства, установи, організації, де працює (працювала) особа; інформацію про статус підприємства, установи, організацію (державне бюджетне, державне небюджетне, недержавне); період роботи; найменування посади, яку обіймає (обіймала) особа, наукового підрозділу; посилання на відповідний пункт Переліку № 257; основний напрям діяльності підприємства, установи, організації, підрозділу; періоди атестації підприємства, установи, організації недержавної форми власності відповідно до розпоряджень № 269-р та № 332-р, постанови № 469; підстави видачі довідки; підписи керівника та начальника відділу кадрів, відбиток печатки;
  • довідка про підтвердження стажу науково-педагогічної роботи: найменування вищого навчального закладу, де працює (працювала) особа; рівень акредитації; інформацію про статус вищого навчального закладу (державний бюджетний, державний небюджетний, недержавний); період роботи; найменування посади підрозділу; посилання на п. 2 Переліку № 257; періоди акредитації вищого навчального закладу; основний напрям діяльності підрозділу вищого навчального закладу; підставу видачі довідки; підписи керівника та начальника відділу кадрів, відбиток печатки.

Для підтвердження стажу науково-педагогічної роботи обов'язковою є інформація про рівень акредитації вищого навчального закладу.

При цьому згідно зі статтями 1 та 28 Закону про вищу освіту акредитований вищий навчальний заклад — це навчальний заклад, який визнано спроможним провадити освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям вищої освіти та кваліфікації, за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, не менше двох третин з яких є акредитованими.

Вищі навчальні заклади, що успішно пройшли акредитаційну експертизу, отримують сертифікат про акредитацію напряму, спеціальності або вищого навчального закладу.

Рішення про акредитацію вищих навчальних закладів у вищих навчальних закладах відповідно до Положення № 978 приймає Державна акредитаційна комісія.

Згідно з п. 4 постанови № 303 державні вищі навчальні заклади можуть здійснювати підготовку спеціалістів без акредитації за тими рівнями, за якими вона проводилася протягом п'яти років. Оскільки зазначена постанова втратила чинність, то періоди роботи у державних вищих навчальних закладах можуть зараховуватися до стажу наукової роботи без акредитації до цієї дати. Після зазначеної дати науково-педагогічному працівнику до наукового стажу зараховуються періоди роботи у вищому навчальному закладі з дати прийняття рішення Державною акредитаційною комісією про акредитацію вищого навчального закладу за ІІІ — ІV рівнями акредитації протягом дії сертифіката про акредитацію.

Довідка про підтвердження стажу наукової роботи для призначення пенсії особам, які мають науковий ступінь і працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, має містити таку інформацію: найменування підприємства, установи, організації, вищого навчального закладу, де працює (працювала) особа; період роботи; найменування посади; найменування спеціальності, код професії; найменування групи спеціальностей; найменування галузі науки, за якою присуджено науковий ступінь кандидата (доктора) наук; інформацію про статус підприємства, установи, організації, вищого навчального закладу (державне бюджетне, державне небюджетне, недержавне); напрям діяльності; періоди атестації підприємства, установи, організації недержавної форми власності відповідно до розпоряджень № 269-р та № 332-р, постанови № 469; акредитацію вищого навчального закладу; підставу видачі довідки; підписи керівника та начальника відділу кадрів, відбиток печатки.

До органів Пенсійного фонду для призначення наукової пенсії, крім зазначених вище документів, особа також надає диплом про вищу освіту; диплом про присудження наукового ступеня — для осіб, які мають науковий ступінь і працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, за якою присуджено науковий ступінь; документи про місце проживання (реєстрації) особи; довідка про заробітну плату наукового (науково-педагогічного) працівника.

Для підтвердження заробітної плати наукового працівника надається довідка про заробітну плату (дохід) наукового працівника за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців наукового стажу підряд до 01.07.2000 р. незалежно від перерв та за весь період наукового стажу починаючи з 01.07.2000 р. Довідка надається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовано або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій, архівними установами.

У випадках коли архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку вони можуть видавати довідки, що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми.

Переліком № 10-3 затверджено дві форми довідки про заробітну плату наукового працівника (додатки 4, 5). Довідка за формою згідно з додатком 5 надається у разі роботи наукового працівника в недержавних наукових установах, організаціях та вищих навчальних закладах ІІІ — ІV рівнів акредитації, де сума заробітку підлягає обмеженню згідно з частиною чотирнадцятою ст. 24 Закону про наукову діяльність. В інших випадках видається довідка за формою згідно з додатком 4.

До заяви про призначення пенсії по інвалідності, крім вищезазначених документів, управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах додають одержану від медико-соціальної експертної комісії виписку з акта огляду МСЕК.

До заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, крім вищезазначених документів, додаються документи, що підтверджують право утриманців на такий вид пенсії.

До заяви про перерахунок пенсії у зв'язку з урахуванням наукового стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, додаються довідка про підтвердження стажу наукової роботи та довідка про заробітну плату наукового (науково-педагогічного) працівника.

Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна пред'явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

Для неповнолітніх дітей документом, який засвідчує вік, є свідоцтво про народження.

Звернення за призначенням (перерахунком) пенсії, визначення переліку документів, що подаються для призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку, для встановлення до пенсії надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації та підвищень, документів, які засвідчують родинні стосунки, місце проживання, перебування на утриманні та здійснення догляду, порядок виплати пенсії у разі виїзду за кордон, смерті пенсіонера, поновлення виплати раніше призначеної пенсії розглядаються відповідно до Порядку № 22-1.