Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Податковий облік орендних операцій бюджетних установ

Бюджетна установа надає в оренду вільні приміщення. Який порядок оподаткування податком на прибуток коштів, отриманих бюджетною установою від надання приміщення в оренду?


Згідно зі ст. 2 Бюджетного кодексу бюджетні установи — органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.

Цим Кодексом визначено, що бюджет складається із загального та спеціального фондів. Зокрема, до спеціального фонду бюджету включаються власні надходження бюджетних установ, які отримуються додатково до коштів загального фонду.

Слід зазначити, що кошти, які бюджетна установа отримує від надання приміщення в оренду, зараховуються до спеціального фонду бюджету відповідно до вимог частини четвертої ст. 13 Бюджетного кодексу.

Відповідно до ст. 133 Податкового кодексу платниками податку на прибуток з числа резидентів є неприбуткові установи та організації у разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню.

Порядок оподаткування неприбуткових організацій та установ, до яких, зокрема, належать органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, встановлено ст. 157 Податкового кодексу.

Перелік доходів неприбуткових організацій, зазначених у пп. «а» п. 157.1 ст. 157 Податкового кодексу, які звільняються від оподаткування, встановлено п. 157.2 ст. 157 цього Кодексу. Для бюджетних установ такими доходами є:

  • кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
  • пасивні доходи;
  • кошти або майно, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходи державних навчальних закладів, отримані від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, у тому числі від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю;
  • дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Водночас згідно з абзацом другим п. 157.10 ст. 157 Податкового кодексу звільняються від оподаткування доходи неприбуткових організацій, визначених у пп. «а» п. 157.1 цієї статті, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних установ та реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію, які утримуються за рахунок бюджету, за умови, що вони зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для утримання зазначених організацій, перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

При цьому із суми перевищення доходів над витратами зазначених неприбуткових організацій податок, передбачений у п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу, не сплачується. Перелік платних послуг, які можуть надаватися зазначеними закладами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи вищевикладене, кошти, які бюджетна установа отримує від надання майна в оренду, звільняються від оподаткування за умови, якщо такі кошти:

  • передбачено кошторисом, затвердженим відповідно до Порядку № 228;
  • зараховуються до доходів спеціального фонду (на спеціальний рахунок) відповідно до вимог Бюджетного кодексу;
  • використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами).

Водночас ст. 4 розділу другого Закону про Держбюджет-2011 встановлено, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету на 2011 р. у частині доходів є, зокрема, власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), які утримуються за рахунок державного бюджету, в тому числі орендна плата за користування військовим майном, майном Національної академії наук України і галузевих академій наук, 50% орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету.

Отже, у разі надання бюджетною установою приміщення в оренду 50% коштів від здійснення такої операції зараховуються органами державного казначейства до спеціального фонду Державного бюджету України, а 50% безпосередньо на спеціальний рахунок бюджетної установи та відповідно такі кошти звільняються від оподаткування податком на прибуток.