Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Попередня сплата страхових внесків у податковому обліку

У якому розмірі платник податку — страхувальник може врахувати у складі витрат сплату страхових внесків (платежів, премій), якщо ним здійснено попередню їх сплату?


Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із витрат операційної діяльності та інших витрат.

Крім того, відповідно до пп. 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 цього Кодексу при визначенні об'єкта оподаткування враховуються витрати подвійного призначення, до яких, зокрема, належать будь-які витрати із страхування ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції платника податку; цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі основних засобів платника податку; будь-які витрати із страхування ризиків, пов'язаних із виробництвом національних фільмів (у розмірі не більше ніж 10% вартості виробництва національного фільму); екологічної та ядерної шкоди, що може бути завдана платником податку іншим особам; майна платника податку; об'єкта фінансового лізингу, а також оперативного лізингу, концесії державного чи комунального майна за умови, якщо це передбачено договором; фінансових, кредитних та інших ризиків платника податку, пов'язаних із провадженням ним господарської діяльності, в межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору, за винятком страхування життя, здоров'я або інших ризиків, пов'язаних з діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов'язковість якого не передбачено законодавством, або будь-яких витрат із страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб.

Відповідно до п. 138.5 ст. 138 Податкового кодексу інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому їх було здійснено.

Водночас відповідно до ПБО 16 «Витрати» у разі якщо здійснення операції забезпечується одержанням економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом системного розподілу вартості цієї операції між відповідними звітними періодами.

Отже, до складу витрат платника податку звітного (податкового) періоду включається лише відповідна сума витрат, пов'язана із страхуванням незалежно від наявності здійснення попередньої оплати.

Наприклад, якщо попередню оплату на рік здійснено 20.06.2011 р. згідно з укладеним договором страхування, то відповідальність страховика настає з 01.07.2011 р. по 30.06.2012 р. за умови сплати належного чергового платежу за 5 днів до початку календарного кварталу, до складу витрат, зокрема, ІІ — ІІІ кварталу поточного року платник податку має право віднести 1/4 здійсненого страхового внеску (платежу, премії) — суми попередньої оплати.

Відповідно до ст. 16 Закону про страхування договір страхування — це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Розмір страхових внесків (платежів, премій) і строки їх сплати в обов'язковому порядку повинен містити договір страхування.

Статтею 18 Закону про страхування встановлено, що договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено цим договором.

Витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку та інших документів, встановлених розділом ІІ Податкового кодексу (п. 138.2 ст. 138).

Зокрема, п. 44.1 ст. 44 цього Кодексу визначено, що для цілей оподаткування платники податку зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.