Інші податки

Визнання дати доходів за правилами Податкового кодексу

Чи зміняться правила визнання дати доходів від продажу товарів (робіт, послуг) з набранням чинності розділом III Податкового кодексу?


Так. Порядок визнання дати доходів за новими правилами Податкового кодексу, розділ ІІІ якого набирає чинності з 01.04.2011 р., кардинально змінюється.

Відповідно до пп. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу доходи — це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх ме-жами.

Нагадаємо, що нормами чинного на сьогодні Закону про прибуток установлено, що датою збільшення валового доходу від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) є дата, що припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше, — або дата надходження коштів від покупця, або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) — дата фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку (пп. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закону про прибуток).

З набранням чинності Податковим кодексом такі правила дещо змініюються. Відповідно до п. 137.1 ст. 137 цього Кодексу дохід від реалізації товарів визнаватиметься за датою переходу до покупця права власності на такий товар, а дохід від надання послуг та виконання робіт — за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг. Тобто правила першої події втрачають чинність, а оплата товарів (робіт, послуг) не впливатиме на формування прибутку, що підлягатиме оподаткуванню.

Новацією Податкового кодексу є і те, що при визначенні об'єкта оподаткування не враховуватимуться доходи, отримані у вигляді суми попередньої оплати та авансів, отриманих у рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг (пп. 136.1.1 п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу).

Для платників податку, які виробляють товари, виконують роботи, надають послуги з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва, та якщо договорами не передбачено поетапного їх здавання, доходи нараховуються платником податку самостійно відповідно до ступеня завершеності виробництва (операції з надання послуг), який визначається за питомою вагою витрат, здійснених у звітному податковому періоді, у загальній очікуваній сумі таких витрат та/або за питомою вагою обсягу послуг, наданих у звітному податковому періоді, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані.

Після переходу до покупця права власності на товари (роботи, послуги) з довготривалим технологічним циклом виробництва виконавець здійснює коригування фактично отриманого доходу, пов'язаного зі здійсненням зазначених операцій, нарахованого в попередні періоди протягом терміну їх виготовлення. У разі якщо фактично отриманий дохід у вигляді кінцевої договірної ціни (з урахуванням додаткових угод) перевищує суму доходу, попередньо нараховану за наслідками кожного податкового періоду протягом строку виготовлення таких товарів (робіт, послуг), таке перевищення підлягає зарахуванню до доходів звітного періоду, в якому відбувається перехід права власності на такі товари (роботи, послуги). У разі якщо фактично отриманий дохід менше суми доходу, попередньо визначеного за наслідками кожного податкового періоду, то така різниця підлягає зарахуванню у зменшення доходів звітного періоду, в якому відбувається перехід права власності на такі товари (роботи, послуги).