Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток, ФСП

Особливості оподаткування податком на прибуток виробників сільськогосподарської продукції

Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, сплачують податок на прибуток у порядку і в розмірах, передбачених ст. 155 Податкового кодексу, за підсумками звітного податкового року.

Податкову декларацію з податку на прибуток виробники сільськогосподарської продукції подають у строки, визначені законом для річного податкового періоду.

Підпунктом 152.9.1 п. 152.9 ст. 159 Податкового кодексу встановлено, що звітний податковий період платників податку на прибуток починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду, крім виробників сільськогосподарської продукції, визначених ст. 155 цього Кодексу, для яких річний податковий період починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Згідно з нормами пп. 152.9.4 п. 152.9 ст. 152 Податкового кодексу для виробників сільськогосподарської продукції, зареєстрованих як платники фіксованого сільськогосподарського податку, не застосовуються норми пп. 152.9.1 цієї статті в частині визначення податкового періоду для виробників сільськогосподарської продукції.

Тобто на виробників сільськогосподарської продукції, зареєстрованих як платники фіксованого сільськогосподарського податку, поширюється ст. 307 Податкового кодексу, якою передбачено, що платники фіксованого сільськогосподарського податку не є платниками, зокрема, податку на прибуток підприємств.

Для цілей оподаткування до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50% загальної суми доходу.

Статтею 155 Податкового кодексу встановлено, що сплата податку на прибуток за підсумками звітного податкового року не поширюється на підприємства, основною діяльністю яких є виробництво та/або продаж продукції квітково-декоративного рослинництва, дикорослих рослин, диких тварин і птахів, риби (крім риби, виловленої в річках та закритих водоймах), хутряних товарів, лікеро-горілчаних виробів, пива, вина й виноматеріалів (крім виноматеріалів, що продаються для подальшої переробки), які оподатковуються в загальному порядку.

Строки подання звітності та сплати податку на прибуток

У Законі про прибуток, який втратив чинність частково, містилися аналогічні норми щодо періоду та строків сплати податку на прибуток для виробників сільськогосподарської продукції. Проте п. 10.1 ст. 10 цього Закону передбачено ставку податку на прибуток у розмірі 25%, а п. 10 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу визначено, що з 01.04.2011 р. по 31.12.2011 р. включно встановлюється ставка податку на прибуток у розмірі 23%.

Відповідно до п. 46.5 ст. 46 Податкового кодексу наказом № 114 затверджено нову форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Враховуючи те, що на 2011 р. не передбачено річного податкового періоду, а саме п. 2 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу визначено, що з дати набрання чинності розділом III цього Кодексу платники податку на прибуток підприємств подають декларацію з податку на прибуток за ІІ квартал, ІІ і ІІІ квартали та ІІ — ІV квартали 2011 р., виробники сільськогосподарської продукції, визначені ст. 155 Податкового кодексу, повинні за річний податковий період (з 01.07.2010 р. по 30.06.2011 р.) подати протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, дві декларації з податку на прибуток підприємства:

  • за період з 01.07.2010 р. до 31.03.2011 р. — декларацію з податку на прибуток підприємства за формою, встановленою наказом № 143;
  • за період з 01.04.2011 р. до 30.06.2011 р. — декларацію з податку на прибуток підприємства за формою, встановленою наказом № 114.

Нарахування амортизації

На виробників сільськогосподарської продукції поширюється порядок нарахування амортизації, передбачений нормами Податкового кодексу.

Згідно з п. 14.1.3 ст. 14 Податкового кодексу амортизація — це систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Відповідно до пп. 145.1.3 п. 145.1 ст. 145 вищезазначеного Кодексу при визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати:

  • очікуване використання об’єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;
  • фізичний та моральний знос, що передбачається;
  • правові або інші обмеження щодо строків використання об’єкта та інші фактори.

Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання, але він не може бути меншим, ніж визначено в п. 145.1 цієї статті Податкового кодексу.

Амортизація об’єкта основних засобів нараховується виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання (крім виробничого методу нарахування амортизації).

Амортизація основних засобів провадиться до досягнення залишкової вартості об’єктом його ліквідаційної вартості.

Відповідно до абзацу п’ятого п. 6 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу, якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку станом на 01.04.2011 р., то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об’єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом трьох років та відображається в графах 3 та 4 рядка Т1 таблиці 1 «Інформація щодо нарахованої амортизації» додатка АМ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за формою, затвердженою наказом № 114.

При цьому якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку більша, то різниця, яка виникає, амортизується на загальних підставах у складі вартості груп основних фондів.

Нарахування амортизації для оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику для нарахування амортизації з метою складання фінансової звітності.

Крім того, для об’єктів основних засобів, що обліковуються станом на 01.04.2011 р., обмеження термінів корисного використання згідно з п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу діє щодо загального терміну корисного використання.

У 2011 р. нові правила з податку на прибуток застосовуються починаючи з періоду II кварталу, тому вартість, що амортизується, визначається станом на 01.04.2011 р.

Індексація вартості основних засобів

Відповідно до п. 146.21 ст. 146 Податкового кодексу платники податку всіх форм власності мають право проводити переоцінку об’єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою

Кі = [І(а – 1)  10] : 100,

де І(а – 1) — індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація. Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не проводиться.

Індекс інфляції року є показником інфляції, який розраховується Держкомстатом України.

Підпунктом 144.1 ст. 144 Податкового кодексу визначено, що амортизації підлягає сума переоцінки вартості основних засобів, проведеної відповідно до ст. 146 цього Кодексу.

Збільшення вартості об’єктів основних засобів, що амортизується, здійснюється станом на кінець року (дату балансу), за результатами якого проводиться переоцінка, та використовується для розрахунку амортизації з першого дня наступного року (п. 146.21 ст. 146 Податкового кодексу).

Отже, платники податку мають право збільшувати вартість об’єктів основних засобів, що амортизується, на суму переоцінки вартості основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію станом на кінець року, за результатами якого проводиться переоцінка.

Таким чином, платники податку — сільгосптоваровиробники мають право збільшувати вартість об’єктів основних засобів, що амортизується, на суму переоцінки вартості основних засобів з урахуванням коефіцієнта індексації станом на 30.06.2012 р.

Податок на землю

Підпунктом 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу встановлено, що для платників податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, до складу витрат включається плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті.

Ці витрати відображаються в рядку 06.5.15 додатка ІВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом № 114.

Водночас відповідно до ст. 155 Податкового кодексу для виробників сільськогосподарської продукції передбачено, що сума нарахованого податку на прибуток зменшується на суму податку на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті.

Зазначені витрати відображаються в рядку 13.6 додатка ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом № 114.

Відображення збитків

Відповідно до п. 22.4 ст. 22 Закону про прибуток у 2010 р. у складі валових витрат платника податку враховувалось 20% суми від’ємного значення об’єкта оподаткування, яке утворилося станом на 1 січня 2010 р.

Згідно з п. 1 розділу II Прикінцевих положень Закону № 2275 п. 9 розділу I цього Закону набирає чинності з початку наступного звітного (податкового) періоду за періодом, на який припадає набрання чинності цим Законом.

Оскільки Закон № 2275 набрав чинності 16.06.2010 р. (офіційне опублікування — «Голос України» від 16.06.2010 р. № 109), порядок врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування, визначений п. 22.4 ст. 22 Закону про прибуток, застосовується з початку наступного звітного (податкового) періоду, тобто за підсумками 9 місяців 2010 р.

При цьому абзацом другим п. 16.4 ст. 16 Закону про прибуток встановлено, що платники податку подають до органу ДПС податкову декларацію про прибуток за звітний період, розраховану наростаючим підсумком з урахуванням від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових періодів у разі його наявності відповідно до п. 6.1 ст. 6 цього Закону.

Таким чином, за період з 01.07.2010 р. по 31.03.2011 р. платники податку на прибуток — виробники сільськогосподарської продукції подають декларацію з податку на прибуток за старою формою (наказ № 143) та відображають від’ємне значення об’єкта оподаткування з урахуванням обмежень, встановлених згідно з п. 22.4 ст. 22 Закону про прибуток, тобто у розмірі 20% суми від’ємного значення об’єкта оподаткування, яке утворилося станом на 01.01.2010 р., в рядку 08 декларації за формою, затвердженою наказом № 143.