Інші податки
Тема: Податковий борг

Особливості підтвердження підстав для розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) фізичних осіб

Відповідно до ст. 100 Податкового кодексу платникам податків може надаватися розстрочення або відстрочення грошових зобов'язань (податкового боргу).

Згідно зі ст. 15 Податкового кодексу платниками податків визнаються як юридичні особи (резиденти та нерезиденти) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок зі сплати податків та зборів відповідно до Кодексу, так і відповідні фізичні особи (резиденти та нерезиденти).

♦ Дія ст. 100 Податкового кодексу поширюється на фізичних осіб, які можуть скористатися правом на отримання розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань або податкового боргу.

Відповідно до ст. 100 Податкового кодексу підставою для розстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків є надання ним достатніх доказів існування обставин, перелік яких визначено постановою № 1235, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов'язань та податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму розстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків.

Підставою для відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків є надання ним доказів, перелік яких визначено постановою № 1235, що свідчать про наявність дії обставин непереборної сили, які призвели до загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов'язань або податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму відстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків.

Дана вимога більше орієнтована на платників податків — юридичних осіб, які мають відповідний бухгалтерський облік і можуть формувати економічні обґрунтування на підставі звітних або оперативно розрахованих даних. До того ж, форми та принципи бухгалтерського обліку та звітності уніфіковано, що забезпечує рівні умови для заявників.

Інша справа — фізичні особи, більшість з яких не веде бухгалтерського обліку, а інші (як фізичні особи — підприємці) ведуть свою бухгалтерію у скороченому або специфічному вигляді, що не дає змоги податковому органу застосовувати для аналізу їх фінансового стану стандартні принципи.

♦ Органами ДПС України при оформленні розстрочення або відстрочення враховуються особливості оцінки фінансового стану платників податків — фізичних осіб.

Тому органами ДПС України при оформленні розстрочок або відстрочок враховуються особливості оцінки фінансового стану платників податків — фізичних осіб.

Зокрема, оцінка фінансового стану заявника включає кількісні та якісні показники (фактори), що можуть вплинути на виконання фізичною особою зобов'язань за договором про розстрочення (відстрочення).

При визначенні платоспроможності фізичної особи також можуть враховуватися як кількісні показники (економічна платоспроможність), так і якісні характеристики (особиста платоспроможність) заявника, що можуть бути підтверджені достовірними документами, виданими третіми особами.

До якісних характеристик позичальника можуть належати:

 • загальний матеріальний стан заявника (наявність майна та копій відповідних підтвердних документів на його право власності, які за бажанням платника засвідчуються у встановленому порядку);
 • соціальна стабільність заявника (наявність постійної роботи або інших стабільних доходів, ділова репутація, сімейний стан тощо);
 • наявність попередніх випадків користування розстрочкою (відстрочкою), дотримання умов договорів про розстрочення (відстрочення) у минулому.

До кількісних показників оцінки фінансового стану фізичної особи можуть належати:

 • сукупний чистий дохід (щомісячні очікувані сукупні доходи, зменшені на сукупні витрати та зобов'язання);
 • накопичення на рахунках у банку;
 • коефіцієнти, що характеризують загрозу виникнення податкового боргу та поточну платоспроможність фізичної особи і його фінансові можливості виконати зобов'язання за кредитною угодою;
 • забезпечення кредиту (застава рухомого й нерухомого майна, наявність його страхування, передання права власності на об'єкт кредитування (житло, автотранспорт) та його ліквідність тощо.

Для розрахунку основних кількісних показників оцінки фінансового стану фізичної особи можуть враховуватися доходи, факт отримання яких протягом дії кредитного договору підтверджується достовірними документами, виданими третіми особами.

Під час визначення платоспроможності й оцінки фінансового стану фізичних осіб — підприємців можуть враховуватися також відповідні показники, що встановлюються для юридичних осіб, у тому числі такі якісні та кількісні показники:

 • менеджмент (рівень менеджменту, ділова репутація та зв'язки в діловому оточенні, готовність та спроможність заявника нести особисту відповідальність за виконання кредитних зобов'язань тощо);
 • прогноз руху грошових потоків (співвідношення власного капіталу та розміру кредиту, співвідношення грошового обігу за місяць та суми розстрочки (відстрочки) на місяць тощо).

Джерелами інформації для проведення аналізу фінансового стану можуть бути (за їх наявності):

 • реєстраційні документи та документи, що підтверджують особу заявника (копія паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця, ліцензій, сертифікатів, дозволів тощо);
 • документи для аналізу та оцінки фінансового стану.

Звітні форми, декларації та розрахунки:

декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня минулого року або за інший період звітного року та очікувані суми отримання валового доходу;

декларація з ПДВ, у разі якщо платник податків зареєстрований як платник ПДВ;

звіт суб'єкта малого підприємництва — фізичної особи — платника єдиного податку;

податкові повідомлення — рішення з корінцем про вручення;

інші форми (звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій, податковий розрахунок сум доходу у разі використання найманої праці, книга обліку доходів і витрат тощо);

додаткові документи заявника та/або поручителя/поручителів (за їх наявності):

самостійне фінансове обґрунтування у вигляді довідки;

прогнозні показники (залишок товару, отримання доходів, витрати, чистий прибуток);

аналіз фінансового стану (динаміка доходів за минулі періоди, стан дебіторської та кредиторської заборгованостей);

довідки про доходи фізичної особи (у тому числі соціальні виплати);

копії господарських документів, які дають право заявнику на отримання доходу у майбутніх періодах;

інші документи;

документи для оцінки забезпечення податкового кредиту:

довідки про наявність банківських рахунків та рух коштів по них;

довідка про наявні переплати та їх зарахування в рахунок податкового зобов'язання;

гарантійний лист платника податків про безумовне зобов'язання сплачувати розстрочене податкове зобов'язання відповідно до визначеного графіка разом з нарахованими процентами та недопущення зростання податкового боргу;

поручительства третіх осіб;

довідка заявника про відсутність непогашених кредитів у банках та інших фінансових установах або про суму щомісячних платежів за наявними непогашеними кредитами;

копії документів, які підтверджують право власності фізичної особи на активи;

перелік активів, які знаходяться у власності у фізичної особи, підтвердження права власності на які не передбачено законодавством;

погодження заявника на поширення податкової застави на власне майно в разі несплати розстрочених податкових зобов'язань;

витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень на власне майно заявника (поручителя);

інші документи.

Наданий перелік не є вичерпним чи обов'язковим і може доповнюватися або замінюватися іншими видами підтвердних документів.

При цьому ініціатива щодо підтвердження наявності загрози виникнення (накопичення) податкового боргу, платоспроможності платника та забезпечення податкового кредиту має належати заявнику, який безпосередньо зацікавлений в отриманні розстрочення (відстрочення).

♦ Фізична особа при формуванні пакета документів для отримання розстрочення (відстрочення) може пропонувати податковому органу документи за власним вибором та за їх наявності, однак при цьому вони мають достатньо переконливо підтверджувати підстави для надання такого розстрочення (відстрочення) та бути гарантією виконання умов договору (договорів) про розстрочення (відстрочення).

Тобто заявник — фізична особа при формуванні пакета документів для отримання розстрочення (відстрочення) може пропонувати податковому органу документи за власним вибором та за їх наявності, однак при цьому вони мають достатньо переконливо підтверджувати вищезазначені підстави для надання такого розстрочення (відстрочення) та бути гарантією виконання умов договору (договорів) про розстрочення (відстрочення).