Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток

Договір про спільну діяльність: податковий облік

Існує низка випадків, коли суб'єкти господарювання використовують надані їм права, передбачені у основному акті цивільного законодавства — Цивільному кодексі. Зокрема, це стосується укладання договору про спільну діяльність.

Спільна діяльність — це коли сторони (учасники) договору про спільну діяльність зобов'язуються спільно діяти (без створення юридичної особи) для досягнення певної мети, що не суперечить чинному законодавству.

Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без такого об'єднання. Кількість сторін — учасників договору про спільну діяльність чинним законодавством не обмежується. Тобто таких сторін може бути дві і більше. Крім того, в ст. 77 Цивільного кодексу немає обмежень щодо статусу суб'єктів спільної діяльності, ними можуть бути як юридичні особи — резиденти, так і фізичні особи, і нерезиденти.

Відповідно до ст. 1131 цього Кодексу договір про спільну діяльність укладається у письмовій формі. Крім того, частиною другою цієї статті встановлено, що умови договору про спільну діяльність, у тому числі координація спільних дій учасників або ведення їхніх спірних справ, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників, їх участь у результатах спільних дій, та інші умови визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом про окремі види спільної діяльності.

Статтею 1133 Цивільного кодексу встановлено, що вкладом учасника вважається все те, що він вносить у спільну діяльність (спільне майно), в тому числі кошти, інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв'язки.

Слід звернути увагу на те, що внесене учасниками майно у спільну діяльність, яким вони володіли на праві власності, а також вироблена у результаті спільної діяльності продукція та одержані від такої діяльності доходи є спільною частковою власністю учасників, якщо інше не встановлено договором простого товариства або законом. Внесене учасниками майно, яким вони володіли на підставах інших, ніж право власності, використовується в інтересах усіх учасників і є їхнім спільним майном. При цьому ведення бухгалтерського обліку спільного майна учасників може бути доручено ними одному з учасників.

Порядок відшкодування витрат і збитків, пов'язаних із спільною діяльністю учасників, визначається за домовленістю між ними. У разі відсутності такої домовленості кожний учасник несе витрати та збитки пропорційно вартості його вкладу у спільне майно.

Умова, за якою учасник повністю звільняється від участі у відшкодуванні спільних витрат або збитків, є нікчемною.

♦ Прибуток, одержаний учасниками договору простого товариства в результаті їх спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно, якщо інше не встановлено договором простого товариства або іншою домовленістю учасників.

Умова про позбавлення або відмову учасника від права на частину прибутку є нікчемною.

Податковий облік

У податковому обліку оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи віднесено до оподаткування операцій особливого виду. Головною вимогою оподаткування спільної діяльності є наявність договору про спільну діяльність.

А головною особливістю є те, що облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Облік результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи ведеться згідно з Порядком № 1352, що застосовується до тих договорів про спільну діяльність, за якими провадиться господарська діяльність на території України або метою яких є отримання доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до розділу III Податкового кодексу.

У разі якщо договір про спільну діяльність укладено між платником (платниками) податку на прибуток підприємств та особою (особами), що не є платником (платниками) податку, то уповноваженим платником у частині ведення обліку може бути виключно особа — платник податку.

Якщо договір про спільну діяльність укладено з нерезидентом, то у разі будь-якої виплати доходу з джерелом його походження з України на користь такого нерезидента (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться у національній валюті) уповноважений платник зобов'язаний утримувати податок з таких доходів за ставкою у розмірі, встановленому Податковим кодексом (п. 4 Порядку № 1352).

Певні особливості має порядок амортизаційних відрахувань у разі, коли основні засоби платника податкуучасника спільної діяльності використовуються як у власній господарській, так і в спільній діяльності. У такому випадку частина амортизаційних відрахувань за цими основними засобами відображається у Податковій декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, форму якої затверджено наказом № 1352, та відповідному додатку до неї у такому співвідношенні, як сума доходів, отриманих від спільної діяльності, відноситься до загальної суми таких доходів (п. 5 Порядку № 1352).

У такому самому порядку здійснюється розподіл витрат платника податку — учасника спільної діяльності, які включаються до складу витрат та одночасно пов'язані як з власною господарською діяльністю такого платника, так і з спільною діяльністю.

Згідно з пп. 153.14.5 п. 153.14 ст. 153 Податкового кодексу для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. Крім того, пп. 153.14.3 цього пункту встановлено, що виплата (нарахування) частини прибутку, отриманого учасниками спільної діяльності, оподатковується за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу, особою, уповноваженою вести облік результатів спільної діяльності до/або під час такої виплати.

♦ У разі якщо протягом звітного періоду витрати спільної діяльності перевищують доходи, отримані від такої діяльності, від'ємне значення об'єкта оподаткування переноситься на зменшення доходів майбутніх податкових періодів від такої спільної діяльності протягом строків, визначених Податковим кодексом (пп. 153.14.4 п. 153.14 ст. 153 Податкового кодексу).

Підпунктами 136.1.3 та 136.1.14 п. 136.1 ст. 136 цього Кодексу встановлено, що не враховуються при визначенні об'єкта оподаткування грошові або майнові внески згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи, а також кошти або майно, які повертаються учаснику договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, в разі припинення, розірвання або внесення відповідних змін до договору про спільну діяльність, але не більше вартості вкладу.

Порядок обліку договору про спільну діяльність в органах ДПС

Відповідно до п. 4.6 розділу IV Порядку №  1588 для взяття на облік договору про спільну діяльність уповноважена особа зобов'язана протягом 10 календарних днів після реєстрації договору або після набрання чинності договором про спільну діяльність подати до органу ДПС за своїм основним місцем обліку такі документи:

  • заяву за формою № 1-ОПП;
  • завірену копію договору (контракту) про спільну діяльність.

До цих документів додаються:

  • інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор;
  • копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачено використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність;
  • копії ліцензій та дозволів на провадження відповідних видів господарської діяльності учасників договору, отримання яких передбачено законодавством.

Зазначений порядок застосовується до тих договорів про спільну діяльність, за якими провадиться господарська діяльність на території України або метою яких є отримання доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до розділу III Податкового кодексу, та уповноваженим платником у частині ведення обліку є платник податку на прибуток.

Підпунктом 3.5.2 розділу III Порядку № 1588 встановлено, що в органах ДПС не обліковуються договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені п. 153.14 ст. 153 Податкового кодексу. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку в органах ДПС та виконує обов'язки платника податків самостійно. Для цілей оподаткування дві особи чи більше, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.