Інші податки
Тема: Адміністрування податків

Тематичний випуск «Судова практика: податкові спори»

Держава через систему норм національного законодавства гарантує, що людина, її життя   і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Нормами чинного законодавства України поряд з правами та обов’язками держави визначено також права і обов’язки людини (громадянина), спрямовані насамперед на захист прав та законних інтересів усіх членів суспільства від протиправних посягань.

Одним із основних обов’язків відповідно до ст. 67 Конституції є сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів усіма членами суспільства, що в свою чергу дає змогу державі забезпечити реалізацію покладених завдань.

У зазначеному процесі важливе значення має фінансовий контроль як форма управлінського контролю з боку держави за законністю і обгрунтованістю здійснення фінансових операцій із визначення та відображення у звітності результатів діяльності, створення і використання фондів для цілей економічного та соціального розвитку держави.

Статтею 2 Закону про ДПС на органи державної податкової служби України (далі — органи ДПС) покладено завдання захищати інтереси держави шляхом здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством.

Реалізуючи покладені завдання, органи ДПС при виявленні порушень норм чинного законодавства України вживають вичерпних заходів щодо відновлення порушених прав та законних інтересів держави шляхом притягнення винних осіб до відповідальності у порядку та спосіб, визначені законодавством.

У свою чергу, платники податків у разі незгоди з діями органів ДПС, користуючись конституційним правом, визначеним ст. 55 Конституції, мають право звернутися до суду за захистом своїх прав та законних інтересів, і зазначене право не може бути обмежене ніким, навіть державою.

У рішенні Конституційного суду України (далі — КСУ) від 09.07.2002 р. у справі за конституційним зверненням ТОВ «Торговий дім «Кампус Коттон Клаб» щодо офіційного тлумачення положень частини другої ст. 124 Конституції (справа № 1-2/2002 про досудове врегулювання спорів) зазначено, що положення частини другої ст. 124 Конституції слід розглядати у системному зв’язку з положеннями основного Закону України, які передбачають захист судом прав і свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи, встановлюють юридичні гарантії їх реалізації, надаючи змогу кожному захищати свої права і свободи будь-якими не забороненими законом засобами (частина п’ята ст. 55 Конституції). Тобто кожна особа має право вільно обирати не заборонений законом засіб захисту прав і свобод, у тому числі судовий захист. Для забезпечення судового захисту в ст. 124 Конституції встановлено принцип здійснення правосуддя виключно судами. Із змісту частини другої цієї статті щодо поширення юрисдикції на всі правовідносини, що виникають у державі, випливає, що кожен із суб’єктів правовідносин у разі виникнення спору може звернутися до суду за його вирішенням.

І в такому випадку складно переоцінити роль суду при здійсненні правосуддя, оскільки саме від справедливості й законності його рішення залежить захист інтересів та відновлення порушених прав та свобод особи.


Владислав РОЗМОШ,
заступник директора Юридичного департаменту ДПА
України — начальник відділу представництва інтересів органів
ДПС у судах касаційної інстанції та узагальнення судової практики