Новини

Реєстрація осіб платниками ПДВ та анулювання такої реєстрації

Узв'язку з набранням чинності з 01.01.2011 р. Податковим кодексом України до органів державної податкової служби надходять звернення від платників податків щодо роз'яснення окремих його норм,у тому числі проведення процедури реєстрації особи платникомПДВ та анулювання такої реєстрації. Розглянемо ці запитання.

Реєстрація особи платником ПДВ та анулювання такої реєстрації регулюються статтями 180 — 184 Податкового кодексу. Процедура реєстрації особи платником ПДВ та анулювання такої реєстрації відбувається у порядку, встановленому Положенням № 978.

Реєстрація особи платником ПДВ

Категорії осіб, які для цілей оподаткування ПДВ мають право бути платниками цього податку, визначено у ст. 180 Податкового кодексу.

Статті 181 та 182 цього Кодексу визначають умови, за яких такі особи можуть або зобов'язані зареєструватися платниками ПДВ.

Реєстрація платником ПДВ може здійснюватись як в обов'язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.

Обов'язкова реєстрація особи платником ПДВ

Відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу та п. 3 розділу ІІІ Положення № 978 під обов'язкову реєстрацію платником ПДВ підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування ПДВ).

Тобто особа (у тому числі новостворена), крім особи, яка є платником єдиного податку, зобов'язана зареєструватися платником ПДВ після фактичного здійснення операцій з постачання товарів/послуг, сума яких сукупно перевищує 300 тис. грн. При цьому укладення цивільно-правових угод (договорів) на постачання товарів/послуг у сумі, що перевищує 300 тис. грн., чи факт наміру в особи здійснювати діяльність, за результатами якої буде перевищено обсяг, визначений п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу, не є підставою для реєстрації особи платником ПДВ відповідно до вимог зазначеного пункту.

Водночас згідно з пп. 6 п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу під обов'язкову реєстрацію платником ПДВ підпадають особи, що проводять операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у ст. 172 Митного кодексу). При цьому реєстрація таких осіб платниками ПДВ здійснюється незалежно від того, чи досягають вони загальної суми операцій з постачання товарів/послуг, визначеної у п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовують такі особи згідно із законодавством.

Статтею 183 Податкового кодексу та пп. «а» п. 7 розділу ІІІ Положення № 978 визначено, що для реєстрації особи платником ПДВ в обов'язковому порядку така особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у ст. 181 Податкового кодексу, має подати до органу ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ (за текстом — Заява).

Крім того, згідно з п. 183.4 ст. 183 Податкового кодексу обов'язковій реєстрації платником ПДВ підлягає особа, що переходить зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування у разі, якщо така особа відповідає вимогам, визначеним у п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу. Датою переходу зазначеної особи на загальну систему оподаткування є дата її реєстрації платником ПДВ.

У разі якщо у такої особи на момент переходу зі спрощеної на загальну систему оподаткування обсяг постачання товарів/послуг не перевищує суму, визначену у п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу для обов'язкової реєстрації особи платником ПДВ, то у подальшому при визначенні обсягу оподатковуваних операцій слід керуватися п. 18 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу, а саме: обраховувати обсяг оподатковуваних операцій починаючи з періоду переходу на загальну систему оподаткування.

Добровільна реєстрація особи платником ПДВ

Згідно з п. 182.1 ст. 182 Податкового кодексу та п. 4 розділу ІІІ Положення № 978 добровільно зареєструватися платником ПДВ може лише та особа, яка провадить оподатковувані операції і відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу не є платником ПДВ у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій менші від встановленої ст. 181 Податкового кодексу суми (300 тис. грн.) та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше ніж 50% загального обсягу постачання.

Тобто починаючи з 01.01.2011 р. особа, обсяг постачання товарів/послуг якої не перевищує 300 тис. грн., може зареєструватися платником ПДВ за добровільним рішенням у разі, якщо одночасно:

  • вона зареєстрована суб'єктом господарювання не менше ніж 12 календарних місяців;
  • за останні 12 календарних місяців обсяг постачання товарів/послуг іншим платникам ПДВ сукупно становить 50% і більше загального обсягу постачання.

При цьому якщо, наприклад, особа подала Заяву в січні 2011 р., то обрахунок відповідних обсягів постачання товарів/послуг іншим платникам ПДВ здійснюється за попередні 12 календарних місяців, тобто з січня 2010 р. по грудень 2010 р.

Відповідно до п. 183.5 ст. 183 Податкового кодексу особи, зазначені у пунктах 183.3 та 183.4 ст. 183 цього Кодексу, можуть зазначити у Заяві бажаний (запланований) день реєстрації платником ПДВ. При добровільній реєстрації особи платником ПДВ такий день відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця).

Реєстрація особи платником ПДВ здійснюється за Заявою такої особи, яку має бути подано до органу ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ і матиме право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

Якщо Заяву подано пізніше строку, визначеного у п. 183.3 ст. 183 Податкового кодексу (20 календарних днів) до початку наступного податкового періоду, то в Заяві має бути зазначено, з якого саме податкового періоду така особа бажає зареєструватися платником ПДВ та матиме право на виписку податкових накладних.

У разі реєстрації особи платником ПДВ за добровільним рішенням орган ДПС звертається до неї з пропозицією надати розшифровку обсягів постачання, у тому числі постачання платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців (у розрізі місяців) з метою визначення обгрунтованості реєстрації особи платником ПДВ, а також здійснення подальшого моніторингу настання підстав для анулювання такої реєстрації.

Слід зауважити, що особи, визначені у підпунктах 3 — 5, 7 п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу, а саме: особи, які ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню; особи, які ведуть облік результатів діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи; особи — управителі майна; особи, уповноважені вносити податок з об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок постачання послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, можуть бути зареєстровані платниками ПДВ як в обов'язковому порядку (при дотриманні вимог ст. 181 Податкового кодексу), так і за їх добровільним рішенням (при дотриманні вимог ст. 182 цього Кодексу).

Реєстрація сільськогосподарських підприємств, які не зареєстровані платниками ПДВ та подали до органу ДПС заяву про реєстрацію їх суб'єктами спеціального режиму оподаткування ПДВ відповідно до п. 209.10 ст. 209 Податкового кодексу, здійснюється з дотриманням правил та у строки, визначені ст. 183 цього Кодексу для реєстрації осіб платниками ПДВ.

Згідно з п. 183.8 ст. 183 Податкового кодексу орган ДПС відмовляє в реєстрації особи платником ПДВ, якщо за результатами розгляду Заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним у ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п. 182.1 ст. 182 та п. 183.7 ст. 183 цього Кодексу, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації особи платником ПДВ згідно зі ст. 184 Кодексу.

Тому сільськогосподарське підприємство, не зареєстроване платником ПДВ, може бути зареєстровано суб'єктом спеціального режиму оподаткування при дотриманні вимог ст. 181 або ст. 182 Податкового кодексу.

Вимоги до Заяви та її розгляд

Звертаємо увагу: у разі якщо останній день строку подання Заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

Дані Заяви мають бути достовірними та відповідати відомостям Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — ЄДР). Якщо у Заяві не зазначено обов'язкових реквізитів, надано недостовірні або неповні дані (крім розділу 15 такої Заяви), її не скріплено печаткою заявника, не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису Заяви від особи, яка реєструється платником ПДВ, то відповідно до п. 10 розділу ІІІ Положення № 978 протягом 10 робочих днів від дня отримання Заяви податковий орган звертається до особи з письмовою пропозицією подати нову Заяву (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

При цьому відповідно до п. 11 розділу ІІІ Положення № 978 податковий орган відмовляє у реєстрації особи платником ПДВ, якщо за результатами розгляду Заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним у ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п. 182.1 ст. 182 та п. 183.7 ст. 183 Податкового кодексу (п. 5 розділу I, пункти 3, 4, пп. 5.1 п. 5 розділу III Положення № 978), або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації платника ПДВ згідно зі ст. 184 Податкового кодексу (п. 1 розділу V Положення № 978).

З метою підтвердження достовірності відомостей, зазначених особою у Заяві, податковий орган відповідно до п. 9 розділу ІІІ Положення № 978 може звернутися до державного реєстратора за отриманням витягу з ЄДР для підтвердження реєстраційних даних. Водночас для підтвердження інших відомостей, зазначених у Заяві, у тому числі відомостей, які стосуються фінансово-господарської діяльності особи, податковий орган може звернутись до такої особи із письмовим запитом про надання відповідної інформації та копій необхідних документів згідно з пп. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20 та п 73.3 ст. 73 Податкового кодексу. Орган ДПС при розгляді Заяви та прийнятті рішення про реєстрацію особи платником ПДВ з метою підтвердження відомостей, наведених у Заяві, також звертає увагу на показники податкової звітності та розрахунків щодо інших податків, що подавались такою особою.

Крім того,зауважимо, що у зв'язку з прийняттям постанови № 1236 втратила чинність постанова № 540, якою, зокрема, передбачалася плата за свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, а тому з 01.01.2011 р.при проведенні процедур реєстрації та перереєстрації особи платникомПДВ така плата не справляється.

Перереєстрація особи платником ПДВ

У разі виникнення змін у даних платника ПДВ або зміни його місцезнаходження (місця проживання) проводиться перереєстрація особи платником ПДВ у порядку, визначеному розділом IV Положення № 978, а свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ підлягає заміні.

При перереєстрації особи платником ПДВ дата реєстрації її платником ПДВ не змінюється, а датою початку дії нового свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та датою анулювання старого свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ є останній день строку у 10 робочих днів від дня отримання додаткової Заяви з позначкою «Перереєстрація» (далі — Заява про перереєстрацію).

Відповідно до п. 2 розділу IV Положення № 978 за бажанням та згідно із Заявою про перереєстрацію платника ПДВ датою початку дії нового свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та датою анулювання старого свідоцтва про реєстрацію такого платника може бути встановлено день до закінчення строку у 10 робочих днів від дня отримання Заяви про перереєстрацію. При цьому дата реєстрації особи платником ПДВ не змінюється, а датою початку дії нового свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та датою анулювання старого свідоцтва про реєстрацію такого платника є дата внесення відповідного запису до реєстру платників ПДВ.

У зв'язку з цим залежно від того, зазначено платником ПДВ бажану дату чи ні, буде визначено дату анулювання старого свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та дату початку дії нового свідоцтва про реєстрацію такого платника.

Якщо у Заяві про перереєстрацію бажану дату не зазначено, то датою початку дії нового свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та датою анулювання старого свідоцтва про реєстрацію цього платника буде останній день строку у 10 робочих днів.

Якщо бажана дата перереєстрації особи платником ПДВ, зазначена в Заяві про перереєстрацію, відповідає дню до закінчення строку у 10 робочих днів від дня отримання Заяви про перереєстрацію і на момент обробки на центральному рівні така дата ще не настала, то датою початку дії нового свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та датою анулювання старого свідоцтва про реєстрацію буде бажана дата реєстрації.

Датою початку дії нового свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та датою анулювання старого свідоцтва про реєстрацію буде дата внесення відповідного запису до реєстру платників ПДВ, якщо бажана дата перереєстрації особи платником ПДВ, зазначена в Заяві про перереєстрацію, настала на момент обробки Заяви про перереєстрацію на центральному рівні або якщо платником ПДВ у розділі 18 Заяви про перереєстрацію замість дати буде зазначено «протягом 10 робочих днів» (у цьому випадку орган державної податкової служби має внести до реєстру платників ПДВ у поле «бажана дата» дату отримання Заяви про перереєстрацію).

Анулювання реєстрації особи платником ПДВ

Анулювання реєстрації особи платником ПДВ здійснюється за наявності підстав, передбачених ст. 184 Податкового кодексу, та в порядку, визначеному розділом V Положення № 978. Таке анулювання може здійснюватись безпосередньо за заявою платника ПДВ на підставах, визначених у підпунктах «а» — «и» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу, та за ініціативою відповідного податкового органу на підставах, визначених у підпунктах «б» — «и» п. 184.1 ст. 184 цього Кодексу.

Рішення про анулювання реєстрації особи платником ПДВ за ініціативою податкового органу приймається за наявності відповідних підтвердних документів, зазначених у пп. 5.2 п. 5 розділу V Положення № 978.

Для анулювання реєстрації особи платником ПДВ за підставами, визначеними у підпунктах «а», «г» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу, необхідно, щоб з моменту такої реєстрації минуло щонайменше 12 календарних місяців.

Стосовно анулювання такої реєстрації на підставі, визначеній у пп. «и» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу, слід зауважити, що ця особа має бути зареєстрована суб'єктом господарювання не менше ніж 12 повних календарних місяців, що передують місяцю, в якому здійснюється анулювання такої  реєстрації.

Наприклад, якщо анулювання реєстрації особи платником ПДВ відповідно до вищезазначеного підпункту Податкового кодексу, зареєстрованої у січні 2011 р., відбувається у липні 2011 р., то обрахунок відповідних обсягів постачання товарів/послуг такого платника ПДВ для цілей анулювання реєстрації особи платником ПДВ має здійснюватися за попередні 12 календарних місяців, тобто з липня 2010 р. по червень 2011 р.

Потрібно також зауважити, що відповідно до п. 184.7 ст. 184 Податкового кодексу платник податку за наслідками останнього звітного періоду зобов'язаний визнати умовне постачання товарів та необоротних активів, які залишаються на обліку та при придбанні яких суми ПДВ було включено до податкового кредиту, та нарахувати податкові зобов'язання виходячи із звичайної ціни відповідних товарів чи необоротних активів.

При цьому в разі анулювання реєстрації особи платником ПДВ за рішенням платника умовний продаж визначається ним у податковій декларації з ПДВ за наслідками останнього звітного періоду на дату подання заяви про анулювання його реєстрації платником ПДВ.

У разі анулювання реєстрації особи платником ПДВ за ініціативою податкового органу умовне постачання товарів та необоротних активів відображається у податковій декларації з ПДВ за наслідками останнього звітного періоду (з першого дня такого останнього звітного періоду по день анулювання реєстрації особи платником ПДВ включно).

Зазначені норми щодо нарахування умовного постачання не стосуються лише випадків реорганізації платника ПДВ шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

Також звертаємо увагу на те, що за особою, якій було анульовано реєстрацію платника ПДВ за ініціативою органу ДПС, залишається обов'язок щодо повернення органу ДПС свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та усіх засвідчених його копій разом із супровідним листом протягом 20 календарних днів від дня прийняття рішення про таке анулювання (пп. 5.5 п. 5 розділу V Положення № 978).

Пунктом 337.3 ст. 337 Податкового кодексу передбачено особливості анулювання реєстрації особи платником ПДВ — інвестором. Так, відповідно до зазначеної норми якщо інвестор (його постійне представництво), який є платником ПДВ, подає податковому органу декларацію (податковий розрахунок) з ПДВ, яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок/придбання протягом 12 послідовних податкових місяців, таке анулювання не відбувається.

При цьому відповідно до пп. 14.1.83 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу під терміном «інвестор» у даному випадку слід розуміти юридичну або фізичну особу, яка має відповідні матеріально-технологічні та економічні можливості або відповідну кваліфікацію для користування надрами, що підтверджено документами, виданими згідно із законами (процедурами) країни інвестора, та здійснює пошук, розвідку та видобування вуглеводневої сировини відповідно до угоди про розподіл продукції.

Спрощена система оподаткування

Згідно з пп. 1 п. 1 підрозділу 8 Перехідних положень Податкового кодексу платники єдиного податку не є платниками, зокрема, ПДВ з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташовано на митній території України, за винятком ПДВ, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6%.

Тобто юридичні особи, які обрали спрощену систему оподаткування за ставкою єдиного податку 6%, зобов'язані сплачувати ПДВ. Відповідно до п. 6 розділу ІІІ Положення № 978 у разі переходу на спрощену систему оподаткування зі сплатою ПДВ юридична особа реєструється платником ПДВ у порядку, визначеному Податковим кодексом та Положенням № 978.

Звертаємо увагу, що відповідно до п. 183.8 ст. 183 Податкового кодексу орган ДПС відмовляє у реєстрації особи платником ПДВ, якщо за результатами розгляду Заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним у ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п. 182.1 ст. 182 та п. 183.7 ст. 183 Податкового кодексу, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації платника ПДВ згідно зі ст. 184 Податкового кодексу.

Отже, якщо особа, яка подала заяву про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності за ставкою єдиного податку 6%, вона не відповідає вимогам, визначеним у ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п. 182.1 ст. 182 та п. 183.7 ст. 183 Податкового кодексу, вона не може бути зареєстрована платником ПДВ та, відповідно, не може бути переведена на спрощену систему оподаткування за ставкою єдиного податку 6%.

Також слід зауважити, що у разі якщо в особи, яка є платником ПДВ та застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності за ставкою єдиного податку 6%, існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації платника ПДВ згідно зі ст. 184 Податкового кодексу, то реєстрація платником ПДВ такої особи підлягає анулюванню у встановленому порядку. Крім того, така особа зобов'язана перейти на загальну систему оподаткування або на спрощену систему оподаткування за ставкою єдиного податку 10%.