ЗЕД
Тема: Адміністрування податків, ЗЕД. Валютне регулювання, Податковий борг

Оподаткування операцій з давальницькою сировиною

Операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах підпадають під митний режим переробки на митній території України (ст. 229 Митного кодексу).

Як наведено у ст. 230 цього Кодексу, ввезення та переробка на митній території України товарів, що походять з інших країн, здійснюються з дозволу митного органу згідно з положеннями Кодексу та інших законів України.

Відповідно до наказу № 609 дозвіл на ввезення та переробку товарів у режимі переробки надається митним органом, у зоні діяльності якого розташований заявник режиму, або митним органом, у зоні діяльності якого розташований переробник, за умови прийняття погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів згідно з положеннями Порядку № 801.

При цьому дозвіл на вивезення та переробку товарів у режимі переробки надається митним органом, у зоні діяльності якого розташований заявник режиму, або іншим митним органом за умови прийняття погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів.

Дозвіл на виконання окремих операцій з переробки товарів надається митним органом, у зоні діяльності якого розташований переробник.

Дозвіл на виконання окремих операцій з переробки товарів кожний переробник повинен отримати до моменту звернення заявника режиму щодо надання йому дозволу на ввезення та переробку товарів у режимі переробки.

Разом із заявою підприємства митному органу подаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують відомості, внесені до розділу 1 «Загальні відомості про зовнішньоекономічну операцію» цієї заяви:

 • зовнішньоекономічні договори, на підставі яких здійснюватиметься переробка товарів і які повинні містити, зокрема, відомості про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт і строк їх виконання;
 • технологічні схеми переробки, в яких мають бути зазначені відомості про всі етапи переробки й процесу перетворення товарів, розміщених у режимі переробки, на продукти переробки, кількісні показники товарів, розміщених у режимі переробки, та інших товарів, що витрачаються підприємством на здійснення операцій з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарів на кожному етапі, а також відомості про найменування та кількість відходів переробки;
 • державні стандарти й стандарти підприємства, технічні умови, а за відсутності таких документів — описи чи креслення зразків, відповідно до яких має здійснюватися переробка товарів, розміщених у митному режимі переробки;
 • висновки Торгово-промислової палати України або регіональних торгово-промислових палат про підтвердження кількісних показників виходу продуктів переробки за договором з переробки товарів (за потреби);
 • висновки експертних установ, що мають відношення до виконання зовнішньоекономічної операції з переробки товарів (за наявності);
 • висновки Мінекономіки України про визначення операції як такої, що належить до операцій з давальницькою сировиною при переміщенні через митний кордон України товарів відповідно до положень Закону № 327 (у разі потреби);
 • договори на переробку товарів, укладені між заявником режиму і переробником (переробниками), якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів здійснюватимуться переробником (переробниками);
 • договори зберігання товарів, що розміщуватимуться у митному режимі переробки, та продуктів їх переробки (у разі їх укладення);
 • дозволи, надані митними органами переробникам, якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів здійснюватимуться переробниками;
 • інші документи, що мають відношення до виконання зовнішньоекономічної операції з переробки товарів (за бажанням підприємства).

За період дії Закону № 327 напрацьовано великий досвід щодо застосування його норм.

Водночас оскільки періодично вносилися зміни до окремих статтей цього Закону, останні — у зв'язку з введенням в дію Податкового кодексу та внесенням змін до Бюджетного кодексу, зупинимось на окремих ключових моментах.

Зокрема, пп. 14.1.41 п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу зазначено, що давальницька сировина — сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб'єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб'єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі. Операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах здійснюються у порядку, встановленому Законом № 327.

Отже, із зазначеного випливає, що порядок здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах з прийняттям Податкового кодексу не змінився.

Сплата ввізного мита, податків та зборів

Враховуючи окремі норми Податкового кодексу щодо операцій з давальницькою сировиною, звертаємо увагу на застосування норм ст. 2 Закону № 327.

Так, ст. 2 цього Закону передбачено, що сплата ввізного мита, податків та зборів провадиться українським виконавцем шляхом видачі органу ДПС за місцезнаходженням виконавця простого авальованого векселя із строком платежу, що дорівнює строку здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більш як 90 календарних днів з моменту оформлення вантажної митної декларації.

Крім того, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення щодо сплати ввізного мита, податків та зборів підприємствами стосовно окремих товарних позицій шляхом видачі органу державної податкової служби за місцезнаходженням виконавця простого векселя із строком платежу, що дорівнює строку здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більш як 90 календарних днів з моменту оформлення вантажної митної декларації.

Тобто на сьогодні суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності у разі ввозу давальницької сировини таких позицій, за якими прийнято рішення щодо сплати ввізного мита, податків та зборів (крім митних зборів), можуть видавати відповідному органу ДПС прості векселі (розпорядження № 26-р).

Одночасно із введенням в дію Податкового кодексу Верховною Радою України прийнято Закон № 2856, яким було внесено зміни до Закону № 327.

Так, зокрема, виписано в новій редакції частину восьму ст. 2 цього Закону, відповідно до якої органи ДПС мають право надавати дозвіл на відстрочення оплати векселів або погашення письмових зобов'язань суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, до настання строку фактичного відвантаження готової продукції іноземному замовнику.

Крім того, викладено в новій редакції частину сьому ст. 5 Закону № 327. Згідно з цими змінами органи ДПС мають право надавати дозвіл на відстрочення оплати векселів відповідно до Податкового кодексу або погашення письмових зобов'язань окремим суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, до настання строку фактичного відвантаження готової продукції іноземному замовнику.

Така нагальна потреба виникла у зв'язку з доцільністю приведення порядку розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу у відповідність до ст. 100 Податкового кодексу, якою передбачено, що розстроченням, відстроченням грошових зобов'язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов'язань або податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру пені, визначеному п. 129.4 ст. 129 цього Кодексу (п. 100.1 ст. 100 Податкового кодексу).

Механізм нарахування пені

Після закінчення встановлених Податковим кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня в таких розмірах:

 • на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) — з розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, що діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті;
 • на суму заниження — у день настання строку погашення податкового зобов'язання, нарахованого контролюючим органом або платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) із розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, що діє на день заниження;
 • на суму заниження при виплаті (нарахуванні) доходів на користь платників податків — фізичних осіб, виявлених контролюючим органом під час перевірки такого податкового агента нараховується пеня з розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, що діє на день виплати (нарахування) доходів на користь платників податківфізичних осіб.

Відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу

Підставою для відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків є надання ним доказів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність дії обставин непереборної сили, що призвели до загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов'язань або податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму відстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків (п. 100.5 ст. 100 Податкового кодексу).

Виходячи з викладеного, слід пам'ятати, що надання дозволу на відстрочення на оплату векселів не є обов'язком податкових органів, а лише правом. Згідно з пунктами 22 — 26 Порядку № 83 рішення приймається з обов'язковим урахуванням висновку про фінансовий стан заявника, зокрема стан розрахунків з бюджетом, платоспроможність, наявність заборгованості за експортно-імпортними операціями, своєчасність подання податкових декларацій і розрахунків, декларацій про валютні цінності, доходи та майно, що знаходяться за межами України, та інших обов'язкових для подання до державної податкової інспекції форм звітності.

Водночас державна податкова інспекція може надавати дозвіл на відстрочення оплати (погашення) векселя на термін, що не перевищує 90 днів. Відстрочення оплати (погашення) векселя надається в межах одного бюджетного року. Тому в разі звернення векселедавця за отриманням дозволу на продовження періоду погашення векселя на термін, який закінчується у наступному бюджетному році, дозвіл на таке відстрочення надається на термін лише в межах поточного бюджетного року з подальшим (у разі необхідності) наданням дозволу у наступному бюджетному році.