Новини

Заповнення податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

Декларація з податку на доходи фізичних осіб (за текстом — Декларація) подається до податкового органу на бланку встановленої форми, затвердженої наказом ДПА України від 31.01.2001 р. № 58 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб».

Заповнення та подання Декларації поширюється на юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнятих осіб, представництва нерезидентів, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб до держбюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що нараховуються (виплачуються) такій особі, та є податковими агентами відповідно до пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — Податковий кодекс).

Загальні вимоги до подання Податкової  декларації

У Декларації зазначаються усі, передбачені нею показники. У кожному рядку та відповідних її графах проставляється лише один показник. У разі відсутності будь-яких показників, передбачених Декларацією, у цьому рядку проставляється прочерк.

Декларація заповнюється чорнилом, синьою або чорною пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації або інших засобів, які забезпечують збереження записів протягом установленого строку зберігання звітності. Заповнення олівцем не дозволяється.

У Декларації не може бути підчисток, помарок, малопомітних виправлень, дописок і закреслень (крім передбачених формою Декларації) тексту або цифр, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи внаслідок інших причин.

Подання податковими агентами Декларації за період, у який здійснювалася ліквідація (припинення діяльності) податкового агента, проводиться до оформлення його ліквідації (припинення діяльності).

Підстави для відмови прийняття Податкової декларації

Орган ДПС не приймає до розгляду Декларацію, що не відповідає встановленим вимогам або:

  • містить текст чи цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи внаслідок інших причин;
  • не підтверджена підписами керівника підприємства та головного бухгалтера та не завірена печаткою платника податку, підписом самозайнятої особи.

Термін подання Податкової декларації

Декларація подається окремо за кожний місяць (податковий період) протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

Окрема Декларація за календарний рік не подається.

У разі нарахування доходу його відображення у графі 01 є обов'язковим незалежно від того, виплачено такі доходи чи ні.

У разі відсутності нарахування доходів Декларація подається без відображення показників.

Якщо останній день строку подання Декларації припадає на вихідний чи святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

Якщо до закінчення строку подання Декларації податковий агент виявляє помилки в раніше поданій за поточний звітний період Декларації, він зобов'язаний подати нову Декларацію. При цьому штрафні санкції та адміністративні штрафи не застосовуються, а раніше подана Декларація скасовується.

Місце та форма подання Податкової декларації

Декларація подається до органу ДПС за місцем реєстрації податкового агента, уповноваженого — юридичної особи або її відокремлених підрозділів, які уповноважені нараховувати та перераховувати податок на доходи фізичних осіб.

На непошкодженому паперовому носії формату А4 Декларація заповнюється машинописним текстом чи друкованими літерами без замазок, закреслень, виправлень та уточнень. Якщо в інформаційному рядку є незаповнені поля, в них проставляються прочерки. Подання ксерокопії Декларації не дозволяється.

Декларацію можна подати до органу ДПС за добровільним рішенням податкового агента в електронній формі за умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.

Декларація готується у двох примірниках. Один примірник надається до органу ДПС, другий — з підписом особи, відповідальної за прийняття Декларації, штампом, отриманим при обов'язковій реєстрації Декларації в органі ДПС, — повертається податковому агенту.

Проведення коригувань

Коригування поданої та прийнятої Декларації проводиться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені органом ДПС.

У разі необхідності проведення коригувань Декларації до закінчення строку прийняття (протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця) подається нова звітна Декларація.

Уточнююча Декларація подається у разі необхідності проведення коригувань після закінчення строку прийняття. Уточнююча Декларація може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди відповідно до ст. 50 Податкового кодексу.

Заповнення звітної та уточнюючої Декларації є однаковим і відрізняється лише заповненням відповідних клітинок: «звітна» або «уточнююча».

Звітна та уточнююча Декларація подаються на підставі інформації з копії попередньо поданої Декларації. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які направляються органом ДПС податковому агенту.

Заповнення Розрахунку податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб за звітний (податковий) період, в якому виявлено помилку, аналогічно заповненню рядків 9 — 13 Декларації. У разі заповнення розрахунків за декілька звітних (податкових) періодів у рядках 9 — 13 Декларації заповнюються загальні суми по всіх розрахунках та Декларації.

Якщо філії, відділенню, іншому відокремленому підрозділу юридичної особи (далі — уповноважений підрозділ) надано повноваження щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до держбюджету податку, то Декларація щодо громадян, яким нараховуються (виплачуються) доходи цим підрозділом, подається уповноваженим підрозділом до органу ДПС за місцезнаходженням. У реквізитах Декларації зазначаються дані щодо такого уповноваженого підрозділу як податкового агента.

Якщо філії, відділенню, іншому відокремленому підрозділу юридичної особи не надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до держбюджету податку, то всі обов'язки податкового агента щодо подання Декларації виконує юридична особа. Декларація з показниками даного неуповноваженого відокремленого підрозділу подається до органу ДПС за місцезнаходженням кожного такого неуповноваженого відокремленого підрозділу (відділення, філії), де юридична особа (податковий агент) стає на облік.

У реквізитах Декларації зазначаються дані юридичної особи, яка перебуває на обліку, за такий неуповноважений підрозділ.

Декларації або друкована копія даних файла на останньому аркуші завіряють:

  • для юридичної особи — підписами керівника юридичної особи і головного бухгалтера та засвідчують печаткою;
  • для самозайнятої особи (податкового агента) — підписом особи, яка подає Декларацію, а за наявності печатки — засвідчується нею.

Декларація, отримана податковим органом від податкового агента, яку заповнено усупереч правилам, а саме: якщо в Декларації не зазначено обов'язкових реквізитів, її не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено (у разі наявності) печаткою податкового агента, вона може бути не визнана податковим органом як податкова декларація. При зверненні органу ДПС до податкового агента з письмовою пропозицією надати нову Декларацію податковий агент може подати уточнюючу Декларацію або оскаржити рішення податкового органу в адміністративному чи судовому порядку.

Порядок заповнення Податкової декларації

Реквізити Декларації, що заповнюються:

У рядку «1» проставляється відмітка у відповідній клітинці: «звітна», «звітна за неуповноважений відокремлений підрозділ» або «уточнююча», «уточнююча за неуповноважений відокремлений підрозділ», «звітна нова», «звітна нова за неуповноважений відокремлений підрозділ» — залежно від того, яка Декларація подається. За наявності декількох відміток Декларація вважається неправильно заповненою. У разі відмітки «уточнююча» або «уточнююча за неуповноважений відокремлений підрозділ» рядки 1 — 8 Декларації не заповнюються.

У рядку «2» зазначається номер місяця та звітний рік або відмітка «звітний (податковий) період, що уточнюється».

У рядку «3» зазначається повна назва податкового агента юридичної особи, самозайнятої особи та фізичної особи, що здійснюють незалежну діяльність і ставитися відмітка у відповідній клітинці «юридична особа» або «самозайнята особа».

У рядку «4» зазначається код платника податку за ЄДРПОУ юридичної особи — податкового агента, який подає Декларацію. Заповнення клітинок проводиться зліва направо (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше восьми).

Зазначається десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податку (з ДРФО) — самозайнятої особи — податкового агента або осіб, які здійснюють незалежну діяльність (у тому числі нотаріуси, адвокати), який подає Декларацію, та/або серія та номер паспорта — для самозайнятих осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку у паспорті. Заповнення клітинок проводиться зліва направо.

У рядку «5» зазначається місцезнаходження податкового агента, електронна адреса, поштовий індекс, міжміській код, телефон, факс.

У рядку «6» зазначається місцезнаходження неуповноваженого відокремленого підрозділу, за який подається Декларація та поштовий індекс, міжміській код, телефон, факс, електронна адреса юридичної особи, що подає Декларацію за такий неуповноважений підрозділ.

У рядку «7» зазначається дата виплати доходу за звітний період з урахуванням норм Закону України від 23.09.2010 р. № 2559-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати» (дата виплати заробітної плати за другу половину місяця).

При неодноразовій виплаті доходів у звітному місяці сплата податку здійснюється з дотриманням вимог пп. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу.

У рядку «8» зазначається назва та код за ЄДРПОУ органу ДПС, до якого подається Декларація.

У рядку «9» зазначається загальна кількість поданих окремих Декларацій за неуповноважені відокремлені підрозділи (відділення). Заповнення клітинок проводиться зліва направо (доповнюється зліва нулями до трьох цифр, якщо значущих цифр менше чотирьох).

У рядку «10» зазначається кількість осіб, які працювали за штатним розкладом (крім тих, які були у відпустці по догляду за дитиною), та кількість осіб, які працювали за цивільно-правовими договорами. Заповнення клітинок проводиться зліва направо (доповнюється зліва нулями).

Блок «Показники»

У графі «3» зазначаються суми у гривнях та окремо через кому — копійки.

Показники заповнюються без урахування доходів і податків, нарахованих (перерахованих) працівникам неуповноважених відокремлених підрозділів (відділень).

У рядку «01» зазначається загальна сума доходів за звітний період, нарахована на користь фізичних осіб (крім доходів, що не підлягають оподаткуванню; не включаються ознаки доходів, з яких податок не утримується згідно із законодавством).

У рядку «02» зазначається загальна сума доходів за звітний період, яку (за вирахуванням внесків і податків) виплачено (надано) на користь фізичних осіб, у тому числі за попередні періоди (крім доходів, що не підлягають оподаткуванню; не включаються ознаки доходів, з яких податок на доходи фізичних осіб не утримується згідно із законодавством).

У рядку «03» зазначається загальна сума нарахованого (утриманого) податку на доходи фізичних осіб за звітний період, утримана з доходів за звітній період.

У рядку «04» зазначається загальна сума фактично перерахованого у звітному періоді до держбюджету податку на доходи фізичних осіб, у тому числі за попередні періоди.

У рядку «05» зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, нарахована у попередніх податкових періодах, але перерахована у поточному звітному періоді.

У рядку «06» зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, нарахована (утримана) з доходів у звітному (податковому) періоді, але не перерахована до держбюджету у зв'язку з невиплатою (ненаданням) доходів повністю або частково за строком, визначеним у рядку 7 Декларації. У разі повної виплати доходів і перерахованого податку за звітний місяць рядки 14 та 06 дорівнюють нулю.

У рядку «07» зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті за звітній період (р. 03 + р. 05 – р. 06).

У рядку «08» зазначається сума утриманого податку до сплати за всі свої відокремлені підрозділи, які не уповноважені нараховувати та перераховувати податок на доходи фізичних осіб.

Блок «Показники розрахунків податкових зобов'язань»

У разі подання Декларації з відміткою «уточнююча», «уточнююча за неуповноважений відокремлений підрозділ» рядки 01 — 08 не заповнюються.

У рядку «09» зазначається сума до сплати податку на доходи фізичних осіб за даними раніше поданої Декларації, що уточнюється (показник р. 07, що уточнюється, або сума рядків 01 додатків до Декларації).

У рядку «10» зазначається уточнююча сума податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку, або сума рядків 02 додатків до Декларації.

У рядку «11.1» зазначається сума недоплати (заниження податкового зобов'язання), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок) (рядки  10 – 09), якщо р. 10 > р. 09, або сума рядків 03.1 додатків до Декларації.

У рядку «11.2» зазначається сума недоплати (заниження податкового зобов'язання), яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок) (рядки  10 – 09), якщо р. 10 < р. 09, або сума рядків 03.2 додатків до Декларації.

У рядку «12» зазначається сума штрафу, яка нараховується платником податку самостійно відповідно до п. 50.1 ст. 50 розділу II Податкового кодексу.

У рядку «13» зазначається сума пені, яка нараховується платником податку самостійно відповідно до пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 розділу II цього Кодексу.

Блок «Інші показники»

У рядку «14» зазначається сума невиплачених доходів за звітний місяць, сума податку з якої відображається у рядку 06 Декларації.

У рядку «15» зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, нарахована, але не сплачена податковим агентом до держбюджету (станом на 01.01.2011 р.) всупереч порядку, що діяв до набрання чинності Податковим кодексом, крім поточної заборгованості за грудень (перехідна на січень).

Нарахований дохід у Декларації відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податкової соціальної пільги.

Сума нарахованих доходів, сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб і сума перерахованого до держбюджету податку, сума нарахованого податку за попередні податкові періоди та сума надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб за попередні податкові періоди, суми нарахованої пені та штрафу відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях і копійках), незалежно від того, в якій формі або в якій валюті здійснювалося нарахування та виплата доходу.

У рядку «Дата подання податкової декларації» — податковим агентом зазначається дата.

У кінці Декларації зазначаються реєстраційний номер облікової картки платника податку, ініціали та прізвище керівника та головного бухгалтера підприємства, самозайнятої особи та проставляється печатка (за наявності).

У кінці Декларації зазначаються відмітки службових осіб органу ДПС про внесення даних з Декларації до електронної бази податкової звітності (дата, підпис, прізвище, службові відмітки) та результати проведення камеральної перевірки, номер і дата складання акта.

Див. далі